Poniedziałek 16 lipca 2018 Wydanie nr 3794
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2015-09-11
Data orzeczenia:
11 września 2015
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
22 października 2015
Sygnatura:
I C 1164/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Zenon Węcławik
Protokolant:
Marta Pietrukiewicz
Hasła tematyczne:
Ubezpieczenie Majątkowe
Podstawa prawna:
art. 33 pkt 9 Ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602)
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 1164/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2015 roku

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik

Protokolant: Marta Pietrukiewicz

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015r. K. na rozprawie

sprawy z powództwa Towarzystwa (...) z siedzibą w W.

przeciwko N. R.

o zapłatę

powództwo oddala.

sygn. akt IC 1164/15

UZASADNIENIE

Strona powodowa – Towarzystwo (...) w W., działająca przez profesjonalnego pełnomocnika, domagała się zasądzenia od pozwanej N. R. kwoty 232,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 24.11.2013 r. Wniosła też o zwrot kosztów procesu. Uzasadniając żądanie wywiodła, że zobowiązanie pozwanej względem niej wynika z tytułu umowy ubezpieczenia samochodu osobowego marki F. (...), nr rej. (...) w okresie 24.05.2013 r. – 23.05.2014 r.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nakazem zapłaty wydanym dnia 16 lutego 2015 r., sygn.akt VI Nc-e 144800/15 nakazał pozwanej N. R. zapłatę na rzecz strony powodowej Towarzystwu (...) w W. w terminie 14 dni kwoty 232,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 24 listopada 2013 r. i koszty postępowania.

Pozwana od powyższego nakazu zapłaty złożyła w ustawowym terminie sprzeciw. Domagała się w nim oddalenia powództwa, wywodząc, że pojazd objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC przekazała w dniu 28.11.2013 r. do stacji demontażu pojazdów.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie postanowieniem z dnia 13 marca 2015 r., sygn.akt VI Nc-e 144800/15 - uznając skuteczne wniesienie sprzeciwu - przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kamiennej Górze jako właściwemu.

Ustalono następujący stan faktyczny:

Pozwana N. R. zawarła ze stroną powodową Towarzystwem (...) w W. w dniu 24.05.2013 r. umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC nr (...) samochodu osobowego marki F. (...), nr rej. (...), na okres na okres 12 m-cy, od 24.05.2013 r. do 23.05.2014 r. W umowie strony ustaliły, że składka za cały okres ubezpieczenia wynosi 580,00 zł, zaś jej płatność rozłożona została na raty - I rata w wysokości 348,00 zł płatna w terminie do dnia 24.05.2013 r., II rata w wysokości 232,00 zł płatna do dnia 23.11.2013 r.

( dowód: potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia na k. 24 akt i zeznania pozwanej N. R. z dnia 11.09.2015 r. oraz odpis KRS z rejestru przedsiębiorców na k. 14 – 18 akt )

Należący do pozwanej samochód osobowy marki F. (...), nr rej. (...) był stary ( rok prod. 1996-1997 ) i wymagał kosztownych remontów, których pozwana nie chciała ponosić. Również nikt nie chciał kupić tego pojazdu od pozwanej z uwagi jednak na jego zły stan. Zdecydowała się więc pozwana na pozbycie swego auta przekazując je w dniu 28.11.2013 r. do stacji demontażu pojazdów i zrezygnowała z zapłaty drugiej raty składki ubezpieczeniowej. Następnego dnia, partner pozwanej osobiście zawiadomił stronę powodową o złomowaniu samochodu.

( dowód: zaświadczenie o demontażu pojazdu na k. 5 akt i zeznania pozwanej N. R. z dnia 11.09.2015 r. )

Pismem z dnia 27.01.2014 r. strona powodowa wezwała pozwaną do zapłaty całej drugiej raty składki ubezpieczeniowej w kwocie 232,00 zł.

( dowód: wezwanie do zapłaty na k. 25 – 26 akt i zeznania pozwanej N. R. z dnia 11.09.2015 r. )

Sąd zważył:

Powództwo należało uznać za nieuzasadnione.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t.j. Dz.U.2013.392 ) umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierana jest co do zasady na okres 12 miesięcy. Umowy na czas krótszy mogą być zawierane tylko na 30 dni lub 3 miesiące ( art. 27 cyt. ustawy ).

W świetle art. 33 pkt 9 powyższej ustawy, umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 - Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j.: Dz.U.2012.1137 ). Według zaś tego ostatniego przepisu, pojazd podlega wyrejestrowaniu w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu.

Po mysli art. 40 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wynikająca z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ustaje z chwilą rozwiązania umowy. w przypadkach określonych w art. 33.

Dyspozycja art. 41 pkt 4 i 6 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nakazuje niezwłoczny zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

W świetle ustalonych okoliczności faktycznych sprawy nie zachodziły warunki do obciążenia pozwanej zapłatą drugiej raty składki za okres ubezpieczenia 24.05.2013 r. – 23.05.2014 r.

Zgodnie z art. 114 k.c. - jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści. Zważywszy to, składka za jeden dzień ubezpieczenia pojazdu pozwanej wynosiła 1,61 zł [ 12 m-cy x 30 dni = 360 ( 580 zł : 360 dni = 1,61 zł )]. Konsekwentnie należało przyjąć, że za „wykorzystany” przez pozwaną okres ubezpieczenia, to jest 185 dni, zobowiązana była ona do zapłaty kwoty 297,85 zł ( 185 dni x 1,61 zł = 297,85 zł ). Pozwana jednakowoż zapłaciła stronie powodowej więcej już w pierwszej racie składki wynoszącej 348,00 zł. Żądanie więc strony powodowej przenoszące wysokość ostatecznie należnej składki ubezpieczeniowej w kwocie 297,85 zł nie było możliwe do zaakceptowania. Rekapitulując: z tytułu zawartej przez strony umowy ubezpieczeniowej w dniu 24.05.2013 r. strona powodowa została zaspokojona w całości co do należnej jej składki ubezpieczeniowej.

Mając na uwadze ustalone w sprawie okoliczności faktyczne oraz przywołane motywy – na podstawie wskazanych wyżej przepisów orzeczono jak w wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.