Wtorek 17 lipca 2018 Wydanie nr 3795
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2013-04-19
Data orzeczenia:
19 kwietnia 2013
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
11 lipca 2013
Sygnatura:
I C 2057/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Marek Gajdecki
Protokolant:
Paulina Gordziejonok
Hasła tematyczne:
Ubezpieczenie OC
Podstawa prawna:
art. 20 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)

Sygn. akt I C 2057/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 kwietnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący SSR Marek Gajdecki

Protokolant Paulina Gordziejonok

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2013 r. w Jeleniej Górze

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) SA z/s w W.

przeciwko M. R.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego M. R. na rzecz strony powodowej (...) SA z/s w W. kwotę 1.156,00 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt sześć złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 24.08.2008 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego M. R. na rzecz strony powodowej (...) SA z/s w W. kwotę 227,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 197,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 2057/12

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) S.A. w W. oddział (...) we W. w pozwie wniesionym w dniu 13 lutego 2012 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagała się zasądzenia od pozwanego M. R. kwoty 1.156,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 sierpnia 2008 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podniosła, iż z pozwanym zawarła umowę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego z okresem odpowiedzialności od dnia 23.08.2008 r. do dnia 18.02.2009 r. Strona pozwana wskazała, że pozwany w związku z tym zobowiązany był do zapłaty składek z tytułu ubezpieczenia w kwocie 1.156,00 zł w dniu 23 sierpnia 2008 r., czego nie uczynił, zaś kwota dochodzona pozwem stanowi właśnie składkę z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie VI Nc-e (...) Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie uwzględnił żądanie pozwu w całości (k. 4). Od powyższego nakazu sprzeciw złożył pozwany (k. 6) zarzucając, że składka nie została uregulowana z uwagi na sprzedaż pojazdu, a strona powodowa nie poinformowała go o możliwości rozwiązania umowy.

Pismem procesowym z dnia 16 listopada 2012 r. złożonym wraz z pozwem na formularzu P, strona powodowa podtrzymała swoje stanowisko (k. 19-22) przytaczając te same okoliczności co w pozwie złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

W sprzeciwie on nakazu zapłaty złożonym na formularzu SP (k. 32-34) pozwany podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Pozwany M. R. zawarł ze strona powodową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmującą samochód osobowy marki O. (...) o nr rej. (...) z okresem ubezpieczenia od dnia 23.08.2007 r. do 22.08.2008 r. Opłacił także składkę z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

dowód : polisa k. 42

Umowa ta nie została skutecznie wypowiedziana przez pozwanego. Strona powodowa wobec braku wypowiedzenia wcześniejszej umowy ubezpieczenia OC, uznając, że umowa została przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy, wznowiła ochronę ubezpieczeniową. Termin płatności składki został określony na dzień 23 sierpnia 2008 r.

dowód : potwierdzenie pokrycia ubezpieczeniowego k. 31-32

W dniu 19 lutego 2009 r. pozwany sprzedał przedmiotowy samochód, o czym zawiadomił stronę powodową.

dowód : umowa sprzedaży k. 44

Wobec nie dokonania zapłaty składki przez pozwanego pismem z dnia 02 grudnia 2010 r. strona powodowa wezwała pozwanego do zapłaty kwoty 1.156,00 zł jako składki za okres ubezpieczenia od dnia 23 sierpnia 2008 r. do 18 lutego 2009 r.

dowód : wezwanie do zapłaty k. 30

Mimo wezwania do zapłaty pozwany nie uregulował składki.

okoliczność bezsporna

Sąd zważył co następuje :

Powództwo należało uznać za uzasadnione w całości.

Bezspornym w niniejszej sprawie jest zarówno fakt zawarcia między stroną powodową a pozwanym umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego z okresem ubezpieczenia od dnia 23.08.2007 r. do 22.08.2008 r., jak i okoliczność opłacenia przez pozwanego składki z tego tytułu.

Ocenie Sądu podlegała zatem okoliczności czy pozwany zawiadomił stronę powodową o wypowiedzeniu tejże umowy przed upływem okresu ubezpieczenia oraz czy uczynił to w formie przewidzianej przepisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z dnia 16 lipca 2003 r., poz. 1152 z późn. zm.).

Niewątpliwie bowiem zgodnie z art. 28 ust. 1 powołanej Ustawy pozwany winien to uczynić nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta oraz winien dokonać tego w formie pisemnej z potwierdzeniem doręczenia ubezpieczycielowi oświadczenia albowiem w innym przypadku umowa ta ulegałaby przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy.

W tym zakresie Sąd uznał, że pozwany dopełnił ciążącego na nim obowiązku zawiadomienia strony powodowej o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, w okresie i formie określonym w art. 28 ust. 1 powołanej wyżej Ustawy, a zatem strona powodowa uprawniona była do wystawienia polisy na okres kolejnych 12 miesięcy. Stan taki czynił roszczenie strony powodowej uprawnione co do zasady.

Dopiero z chwilą sprzedaży pojazdu i zawiadomienia o tym fakcie strony powodowej na pozwanym nie ciążył obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu ubezpieczenia, czego strona powodowa nie kwestionowała, ograniczając okres objęty ochroną ubezpieczeniową do dnia 18 lutego 2009 r., a co za tym idzie modyfikując wysokość należnej, a nie zapłaconej składki.

Dowodom z dokumentów Sąd przydał walor wiarygodności albowiem dokumentów strony nie podważały, zaś brak było podstaw aby walor ten kwestionować z urzędu.

Reasumując zatem powództwo należało uznać za zasadne w całości

O kosztach postępowania – wobec uwzględnienia powództwa w całości – orzeczono na podstawie art. 98 §1 k.p.c. zasądzając na rzecz strony powodowej kwotę w wysokości 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.