Wtorek 02 czerwca 2020 Wydanie nr 4481
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2013-03-04
Data orzeczenia:
4 marca 2013
Data publikacji:
24 lipca 2018
Data uprawomocnienia:
3 kwietnia 2013
Sygnatura:
V GC 388/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział:
V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Ewa Byik
Protokolant:
st.sekr.sądowy Ewa Jagieła
Hasła tematyczne:
Ubezpieczenie OC ,  Odszkodowanie
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt V GC 388/12

WYROK

W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

Dnia 4 marca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Ewa Byik

Protokolant:

st.sekr.sądowy Ewa Jagieła

po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2013 r. w Jeleniej Górze

na rozprawie

sprawy z powództwa :B. N.

przeciwko: (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 640,00 zł (sześćset czterdzieści złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 10.02.2012 roku do dnia zapłaty

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 229,00 złotych tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 197,00 tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt V GC 388/12

UZASADNIENIE

Powódka B. N. prowadząca działalność gospodarczą w pozwie wniesionym w dniu 22 czerwca 2012 roku za pośrednictwem zawodowego pełnomocnika domagała się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 640,00 złotych tytułem pozostałej części odszkodowania w związku z uszkodzeniem samochodu oraz kosztów postępowania. Powódka wskazała, iż w dniu 11 stycznia 2012 roku w wyniku kolizji drogowej doszło do uszkodzenia samochodu osobowego O. o numerze rejestracyjnym (...) będącego jej własnością z winy sprawcy mającego wykupioną polisę OC u pozwanego. W toku postępowania likwidacyjnego powódka przedstawiła fakturę dokumentującą koszty poniesione na najem samochodu zastępczego które wyniosły 2.400,00 złotych netto. Pozwany przyznał powódce i wypłacił z tego tytułu kwotę 1.760,00 złotych netto.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadniając swoje stanowisko wskazał, iż zweryfikował przedstawiony przez powódkę rachunek za najem pojazdu zastępczego do kwoty 1.760,00 złotych poprzez zmniejszenie stawki dobowej z kwoty 150,00 złotych do kwoty 110,00 złotych. Podstawą tej korekty były ceny wynajmu stosowane na lokalnym rynku. Ceny te wynikały z ofert podawanych w internecie. Pozwany powołał się przy tym na ugruntowane orzecznictwo stanowiące, iż odszkodowanie w ramach odpowiedzialności OC ubezpieczyciela nie może prowadzić do wzbogacenia poszkodowanego. Pozwany wniósł także o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność poziomu cen stosowanych na lokalnym w związku z najmem pojazdów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 11 stycznia 2012 roku w wyniku kolizji uległ uszkodzeniu samochód osobowy O. o numerze rejestracyjnym (...) będący własnością powódki. Sprawcą kolizji była osoba ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej u pozwanego. Pozwany wypłacił powódce kwotę 10.101,62 złotych za uszkodzony samochód oraz kwotę 708,00 złotych tytułem kosztów holowania.

(dokumenty w aktach szkody k: 23-46)

Powódka poprosiła A. G. zatrudnionego w firmie Zakłady (...) spółka jawna w P. o znalezienie firmy zajmującej się wynajmem pojazdów, albowiem firma ta już wielokrotnie korzystała z pojazdów zastępczych najętych w cenie od 150-160 złotych netto za dobę. Powódka korzystała z pojazdu zastępczego z firmy (...) w L. przez okres 16 dni ponosząc z tego tytułu koszty w kwocie 2.400,00 złotych netto. Powódka najęła samochód marki K. (...) z firmy, która znajdowała się najbliżej, w odległości 25 kilometrów od jej biura. Pozostałe firmy mieściły się w J.. Wynajęty samochód podobnie jak samochód uszkodzony był samochodem osobowym i służył w firmie powódki do poruszania się w terenie przez kierowników regionalnych lub przedstawicieli handlowych. Uszkodzony samochód został przeznaczony do kasacji z uwagi na wystąpienie szkody całkowitej.

( zeznania świadka A. G. k: 88)

W toku postępowania likwidacyjnego pozwany wypłacił powódce kwotę 1.760,00 złotych tytułem zwrotu kosztów najmu samochodu zastępczego weryfikując rachunek z kwoty 2.400,00 złotych netto poprzez zmniejszenie dobowej stawki najmu z kwoty 150,00 złotych do kwoty 110,00 złotych.

( decyzja k: 6, zweryfikowany rachunek k: 7)

Sąd zważył

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Odpowiedzialność za zaistniałą szkodę ponosi pozwany z tytułu zawartej ze sprawcą szkody umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej . Właścicielowi uszkodzonego pojazdu przysługiwało zatem odszkodowanie od pozwanego.

Art. 363 § 1 k.c. daje poszkodowanemu prawo wyboru sposobu naprawienia szkody. Utrwalony i powszechnie akceptowany w orzecznictwie jest pogląd, że ubezpieczyciel w zasadzie nie może ingerować w to prawo, chyba że wybrany przez poszkodowanego sposób naprawy szkody pociągałby za sobą zbyt wielkie koszty lub trudności. W zasadzie dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy koszty naprawy przewyższałyby wartość pojazdu (zob. wyrok SN z dnia 29.02.2002 r., V CKN 903/00). W niniejszej sprawie bez wątpienia takie okoliczności nie występują. Powódka jako poszkodowana uzyskała od pozwanego wypłatę odszkodowania za uszkodzony samochód oraz zwrot kosztów holowania. Sporem natomiast objęta została wysokość kosztów związanych z wynajęciem pojazdu zastępczego przez powódkę. Pozwany nie kwestionował tego uprawnienia powódki co do zasady a także w zakresie czasu najmu. Bezsporne bowiem było, iż w toku postępowania likwidacyjnego pozwany wypłacił powódce kwotę 1.760,00 złotych z tytułu najmu pojazdu zastępczego za 16 dni. Problem pojawił się ponieważ powódka korzystała z samochodu zastępczego ponosząc koszty w wysokości 150,00 złotych netto za dobę, natomiast pozwany stawkę tę zweryfikował do poziomu 110,00 złotych za dobę wskazując, iż takie stawki obowiązują na lokalnym rynku. Pozwany nie wykazał jednak jakie istotnie stawki występują na lokalnym rynku, a także co rozumie pod pojęciem lokalny rynek. Pozwany w odpowiedzi na pozew podał, iż ceny te wynikają z internetu, lecz nie przedstawił żadnych dowodów tezę tę dokumentujących ograniczając się wyłącznie do gołosłownego twierdzenia. Podkreślenia wymaga, iż powódka skorzystała z usług wynajmu pojazdu świadczonych przez warsztat znajdujący się w odległości 25 kilometrów od miejsca położenia jej biura w P. oraz wynajęła samochód osobowy, podobnej klasy jak samochód uszkodzony. Z zeznań świadka A. G. wynikało, iż pozostałe firmy zajmując się wynajmem pojazdów znajdowały się w J.. Powódka uprawniona była zatem do skorzystania z usług firmy znajdującej się najbliżej i nie była zobowiązana do poszukiwania usługodawcy najtańszego, gdyż takiego obowiązku nie można wywieść z żadnego przepisu prawa. Świadek G. potwierdził także, iż cena za dobę na poziomie 150,00- 160,00 złotych netto była typową stawką stosowaną również przez inne warsztaty, gdy z ich usług korzystał pracodawca świadka mający swoją siedzibę również w P.. Podkreślenia wymaga, iż powódka uiściła w całości należność z tytułu najmu pojazdu, zaś pozwany nie udowodnił, iż kwota ta była zawyżona. Pozwany złożył wprawdzie wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego, lecz dowód ten został przez sąd pominięty wobec nie uiszczenia przez pozwanego w zakreślonym terminie zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego. Pozwany nie sformułował również żadnych zarzutów przeciwko przedstawionemu przez powódkę rachunkowi z zakładu (...) w zakresie jego rzetelności i prawdziwości. W świetle przeprowadzonych dowodów należało stwierdzić, że poszkodowanej przysługiwało pełne prawo swobodnego podejmowania decyzji w kwestii miejsca najmu pojazdu, o ile nie powodowało to nadmiernego zwiększenia kosztów. Pozwanemu nie udało się jednak udowodnić, iż z takim zawyżeniem mamy do czynienia w odniesieniu do rachunku za najem samochodu zastępczego przedstawionego przez powódkę. Argumenty przytoczone przez pozwanego dla uzasadnienia obniżenia stawki za jedną dobę z kwoty 150,00 złotych do kwoty 110,00 złotych w ocenie Sądu nie zasługiwały na uwzględnienie, skoro nie zostały przez pozwanego udowodnione.

Roszczenie powódki określone w pozwie na kwotę 640,00 złotych stanowiło różnicę pomiędzy wartością netto rachunku czyli kwotą 2.400,00 złotych a wypłaconą już przez pozwanego w ramach odszkodowania kwotą 1.760,00 złotych.

Pozwany zatem powinien wypłacić powódce odszkodowanie obejmujące brakującą część kosztu najmu samochodu zastępczego kwocie 640,00 złotych netto. ( punkt 1wyroku)

Żądanie ustawowych odsetek znalazło swoje uzasadnienie w treści art. 481 k.c.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c.

Powód wygrał proces ponosząc koszty w kwocie 229,00 złotych ( 180,00 złotych – koszty zastępstwa procesowego, 17,00 złotych – opłata skarbowa od pełnomocnictwa, 32,00 złotych – opłata sądowa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.