Sobota 25 maja 2019 Wydanie nr 4107
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2015-01-08
Data orzeczenia:
8 stycznia 2015
Data publikacji:
11 października 2018
Sygnatura:
I C 200/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Anna Domian
Protokolant:
st. sekr. sądowy Agnieszka Radecka
Hasła tematyczne:
Ubezpieczenie ,  Odszkodowanie
Podstawa prawna:
art. 22 i 13 ustawy (Dz.U. 2013.392 ze zm.) 361§22 kc
Teza:
wysokość odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenie rolników
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygnatura akt I C 200/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 stycznia 2015 r.

Sąd Rejonowy w O. I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Anna Domian

Protokolant:

st. sekr. sądowy Agnieszka Radecka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2015 r. w O.

sprawy z powództwa M. B.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę 39350,35 zł

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. B. kwotę 23848,35 zł ( dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych 35/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty ;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  kosztami postępowania obciąża powódkę w 40% i pozwanego w 60 %, pozostawiając szczegółowe ich rozliczenie referendarzowi sądowemu – po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Sygn. akt I C 200/14

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2014 r. M. B. wniosła pozew przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 39 350,35 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 16 kwietnia 2013 r.

Uzasadniając żądanie pozwu powódka wskazała, iż w dniu 1 stycznia 2013 r. zawarła z pozwanym umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych. W dniu 4 kwietnia 2013 r., pod naporem śniegu, doszło do zawalenia się ubezpieczonego budynku. Ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność za skutki zdarzenia co do zasady i wypłacił powódce odszkodowanie w wysokości 40 949,65 zł, które zdaniem powódki jest rażąco zaniżone. Żądana w pozwie kwota stanowi różnicę pomiędzy kwotą oszacowaną przez niezależnego rzeczoznawcę jako wartość odtworzeniowa nakładów niezbędnych do odbudowy przedmiotowego budynku (80 300 zł), a odszkodowaniem wypłaconym przez pozwanego.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania. Nie kwestionując swojej odpowiedzialności co do zasady, zanegował zasadność roszczenia co do jego wysokości. Wskazał, iż powódka nie przedstawiła mu faktury ofertowej na odbudowę stodoły lub faktury powykonawczej uwzględniającej zakres wykonanych robót oraz wartość materiału służącego do odtworzenia budynku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

- na podstawie twierdzeń stron w zakresie, w jakim były bezsporne; wskazanych niżej dowodów z dokumentów z akt szkody; opinii biegłego A. W. –

W dniu 1 stycznia 2013 r. M. B. zawarła z (...) S. A. w W. umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników. Ubezpieczenie budynków rolniczych objęło swoim zakresem dom mieszkalny, stodołę i chlewnię, położone w miejscowości A. przy ul. (...), gm. O., na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym (...), dla której w Sądzie Rejonowym w O. prowadzona jest księga wieczysta (...). M. B. w dniu 24 stycznia 2013 r. uiściła składkę ubezpieczeniową. (pokwitowanie wpłaty k. 13, 14, potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków i odpowiedzialności cywilnej k. 15, wypis z rejestru gruntów k. 15 v., księga wieczysta nr (...))

W dniu 4 kwietnia 2013 r. doszło do zawalenia stodoły objętej ww. umową ubezpieczenia. Przyczyną zdarzenia był napór mokrego śniegu zalegającego na dachu. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległa konstrukcja ścian stodoły i jej dach. Bezpośrednio po zdarzeniu M. B. zgłosiła szkodę ubezpieczycielowi. ( z akt szkody: dokumentacja fotograficzna k. 25 – 27; zgłoszenie szkody k. 2, dokumentacja fotograficzna k. 40 – 46)

(...) S.A. w W. uznał swoją odpowiedzialność za szkodę z dnia 4 kwietnia 2013r. i przyznał i wypłacił M. B. tytułem odszkodowania kwotę 40 49,65 zł. ( pismo z 10 kwietnia 2013 r. – k. 3 akt szkody; przedmiar szkody – k. 2, kosztorys - k. 1)

Po wniesieniu przez M. B. odwołania ubezpieczyciel podtrzymał decyzję z 10 kwietnia 2013r. ( z akt szkody: pismo ubezpieczyciela z dnia 3 czerwca 2013 r. – k. 22, odwołanie k. 19 – 17)

Wartość odtworzeniowa nakładów niezbędnych do odbudowy ww. budynku rolniczego po zdarzeniu z dnia 4 kwietnia 2013 r., do stanu sprzed powstania szkody wynosi 64 798,00 zł. (pisemna opinia biegłego k. 98 – 105, opinia uzupełniająca k. 129 – 131)

Sąd zważył, co następuje:

Bezsporne było, iż odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki zdarzenia z 4.4.2013r., tj. zawalenie się ubezpieczonego budynku rolniczego pod naporem mokrego śniegu, ponosi pozwany. Przedmiotem sporu była jedynie wysokość odszkodowania należnego powódce na podstawie umowy zawartej z pozwanym. Wysokość poniesionej szkody należy w tym wypadku rozumieć, jako koszt potrzebny do przywrócenia stanu stodoły sprzed szkody.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t. j. Dz.U.2013.392 ze zm.), do umów ubezpieczenia obowiązkowego, w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Wskazać trzeba, iż przy szacowaniu wysokości szkody w budynkach rolniczych zastosowanie znajdują reguły z art. 361 § 2 kc z modyfikacjami wynikającymi z art. 68-69 ww. ustawy, dotyczącymi metody ustalania wysokości szkody aniżeli celu, który ma zrealizować odszkodowanie (v. wyrok SA w Rzeszowie z 13.9.2012 r., I ACa 233/12, LEX nr 1254470). Oznacza to, iż odszkodowanie należne z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego budynków rolniczych wypłaca się w wysokości poniesionej przez ubezpieczonego szkody, ograniczając odpowiedzialność ubezpieczyciela do ustalonej sumy ubezpieczenia. Zgodnie z art. 13 ust. 3 powołanej ustawy, w obowiązkowych ubezpieczeniach mienia odszkodowanie wypłaca się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej jednak od sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie.

W świetle powołanych przepisów i ustalonego stanu faktycznego stwierdzić należy, że powództwo było uzasadnione do kwoty 23 848,35. Mając na uwadze, iż do ustalenia wysokości szkody konieczna była wiedza specjalna, Sąd na wniosek powódki dopuścił dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego A. W. (2). Biegły w oparciu o dokonane oględziny oraz dowody znajdujące się w aktach szkody i aktach niniejszej sprawy oszacował wartość odtworzeniową budynku stodoły, według stanu na dzień przed powstaniem szkody na kwotę 98 821 zł oraz wartość odtworzeniową nakładów niezbędnych do odbudowy tego budynku po wystąpieniu szkody, do stanu sprzed powstania szkody na kwotę 64 798 zł. Szacując wysokość szkody biegły uwzględnił koszty potrzebne na wykonanie robót ziemnych, fundamentów, ścian, izolacji, konstrukcji dachu, pokrycia dachu i jego obróbki, podłoża, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrzne i instalacji elektrycznej.

W ocenie Sądu opinia biegłego A. W. jako rzetelna, fachowa, oparta na niekwestionowanych dokumentach i oględzinach, dodatkowo wyjaśniona w opinii uzupełniającej i z tych względów może stanowić podstawę wiążących ustaleń Sądu. Biegły w opinii uzupełniającej szczegółowo odniósł się do stawianych jego ustaleniom zarzutów, w tym niezasadności uwzględnienia kosztów uprzątnięcia zawalonej części budynku oraz kosztów dokumentacji i nadzoru do kosztów odbudowy stodoły. Wypada podkreślić, że w celu odtworzenia stanu, jaki miał miejsce przed zaistnieniem szkody, poszkodowany musi ponieść nakłady pełnowartościowe (zakup nowych materiałów i usług). Biegły wyjaśnił także dlaczego nieodpowiednią metodą szacowania wartości kosztów odbudowy byłaby wnioskowana przez strony metoda szczegółowa.

Z tych względów opierając się na opinii biegło A. W. Sąd ustalił, iż całkowity koszt nakładów koniecznych do przywrócenia uszkodzonego budynku rolniczego do stanu sprzed powstania szkody wynosi 64 798 zł. Kwota ta odpowiada zakresowi poniesionej szkody oraz nie przekracza sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie łączącej strony. Biorąc pod uwagę iż pozwany wypłacił dotychczas powódce kwotę 40 949,65 zł – należało uwzględnić powództwo co do kwoty 23 848,35 zł (64 798 – 40 949,65 = 23 848,35) – o czym Sąd orzekł w pkt 1 wyroku na podstawie art.

W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo - jako bezzasadne. (pkt 2 wyroku)

Na podstawie art. 481 § 1 i 2 kc Sąd zasądził na rzecz powódki od pozwanego odsetki ustawowe od zasadzonego roszczenia liczone od dnia 16 kwietnia 2013 r. (tj. od dnia wydania decyzji w przedmiocie przyznania odszkodowania) do dnia zapłaty. W tej dacie ubezpieczyciel posiadał już wszelkie informacje pozwalające na ustalenie wysokości odszkodowania i jego wypłatę.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 100 kpc w zw. z art. 108 § 1 kpc – biorąc pod uwagę wynik procesu.

/-/ A. D.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.