Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-06-12
Data orzeczenia:
12 czerwca 2015
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
20 sierpnia 2015
Sygnatura:
V U 287/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Romuald Kompanowski
Protokolant:
Anna Werner-Dudek
Hasła tematyczne:
Ubezpieczenie ,  Ubezpieczenia Społeczne Pracowników
Podstawa prawna:
art. 6. 11 i 12 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt V U 287/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Romuald Kompanowski

Protokolant Anna Werner-Dudek

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 r. w Kaliszu

odwołania K. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 9 stycznia 2015 r. Nr (...)

w sprawie K. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o ustalenie ubezpieczenia

1.  zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.z dnia 9 stycznia 2015 r. znak (...) w ten sposób, że ustala, iż odwołująca K. M.podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym pracowników: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i chorobowemu u płatnika składek (...)w S.od dnia 01 sierpnia 2014 r. do nadal.

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. na rzecz odwołującej K. M. kwotę 60 zł. tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 9 stycznia 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w O.stwierdził, iż K. M.zgłoszona do ubezpieczeń jako pracownik firmy (...)w S.nie podlega ubezpieczeniom społecznym pracowników od dnia 1 sierpnia 2014 r. wskazując, iż umowa o pracę została zawarta dla pozoru.

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła K. M. wnosząc o zmianę decyzji i objęcie pracownicy ubezpieczeniem społecznym pracowników od dnia 1 sierpnia 2014 r.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Wezwana do sprawy I. P. właścicielka firmy (...)przychyliła się do odwołania.

Sąd ustalił, co następuje:

Poza sporem pozostaje, iż I. P.prowadząca firmę (...) w S.oraz K. M., zawarli w dniu 24 lipca 2014 r. umowę o pracę na czas nieokreślony. K. M.jako pracownik, poczynając od dnia 1 sierpnia 2014 r., miała wykonywać w ramach pełnego etatu obowiązki sprzedawcy za wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 1 700 zł. Poza sporem pozostaje również wykonywanie od kilku lat przez pracodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami odzieżowymi.

K. M.zgodnie z zawartą umową wykonywała pracę od dnia 1sierpnia 2014 r. Zanim odwołująca zastała dopuszczona do pracy, przeszła odpowiednie badania lekarskie. Odbyła także szkolenie stanowiskowe oraz podstawowe szkolenie bhp. W ramach swych obowiązków, odwołująca obsługiwała przychodzących do sklepu klientów, informowała ich o właściwościach wybranego wyrobu, obsługiwała kasę fiskalną, przyjmowała pieniądze za sprzedany towar, segregowała towar znajdujący się w magazynie oraz na wystawie. Miejscem pracy odwołującej był sklep znajdujący się w T.odległym od K.o około 60 km. Odwołująca pokonywała drogę z miejsca swego zamieszkania do T.w ten sposób, że we własnym zakresie dojeżdżała do miejscowości S.do miejsca zamieszkania I. P.a dalszą podróż odbywała z pracodawcą. Podobnie wyglądał powrót z pracy do domu. Odwołująca obowiązki swe wykonywała każdego dnia roboczego w rozmiarze 8 godzin. I. P. w T.prowadzi 3 sklepy. W jednym z nich sama prowadzi sprzedaż, w drugim sprzedaż prowadzi jej mąż a w trzecim sprzedaż prowadziła odwołująca a wcześniej B. C.– matka odwołującej.

dowód: zeznania świadków: B. C., J. P., S. W., zeznania odwołującej, zeznania zainteresowanego, listy obecności w aktach ZUS.

Miedzy odwołującą a pracodawcą istnieje stosunek pokrewieństwa – odwołująca jest siostrzenicą I. P.. Przyczyną nieobecności odwołującej w pracy od dnia 6 października 2014 r. była czasowa niezdolność do pracy w związku z przebiegiem ciąży a następnie urodzenie przez pracownicę dziecka i zwolnienie z pracy odpowiadające urlopowi macierzyńskiemu.

/bezsporne/

W chwili zawierania umowy o pracę odwołująca była w początkowym okresie ciąży jednak wiedzę o takim stanie posiadła w połowie sierpnia po wykonaniu testów. Nie istniało wtedy zagrożenie wystąpienia powikłań. Konieczność interwencji lekarza specjalisty powstała w dniu 6 października 2014 r. Wtedy też lekarz wystawił orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy stwierdzając 14 tydzień ciąży.

dowód: zeznania odwołującej, zaświadczenie lekarskie w aktach ZUS

Ustalając powyższy stan faktyczny sąd dał wiarę zeznaniom odwołującej, zeznaniom zainteresowanej oraz zeznaniom wskazanych wyżej świadków. Sąd dał wiarę dokumentom: umowie o pracę, listom obecności,

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art.6 ust.1 pkt oraz art.11 ust.1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. nr 137, poz.887/ obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu podlegają pracownicy. W myśl przepisu art. 13 pkt 1 cytowanej ustawy osoby te podlegają ubezpieczeniu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania.

Przepisy regulujące zatrudnienie zawarte są w kodeksie pracy.

W myśl przepisu art. 22 ust.1 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. W takim ujęciu stosunek pracy to określona relacja między pracownikiem a pracodawcą, której główną treść stanowi zobowiązanie się pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w warunkach organizacyjnego podporządkowania, a pracodawcy – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy uzasadnia istnienie skutecznie zawartego stosunku pracy w rozumieniu powyższej regulacji. Brak było w analizowanym zatrudnieniu elementów wskazujących na pozorność umowy o pracę, jeżeli – co wynika tak z zeznań pracodawcy, zeznań pracownicy, zeznań świadków słuchanych w postępowaniu sądowym oraz z list obecności – odwołująca wykonywała pracę.

Brak było również elementów wskazujących na działanie stron umowy o pracę w celu obejścia prawa, co prowadziłoby do uznania omawianej czynności za nieważną.

Zgodnie bowiem z przepisem art.58 § 1 k.c. czynność prawna jest nieważna, gdy pozostaje w sprzeczności z ustawą albo ma na celu jej obejście. W piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że przez czynność prawną podjętą w celu obejścia ustawy należy rozumieć czynność prawną, co prawda dozwoloną, podjętą jednak z intencją osiągnięcia skutku zakazanego przez prawo bądź też realizującą cel sprzeczny z prawem. Ważność umowy opartej na takiej czynności ocenia się wedle przesłanek z chwili zawierania umowy. Wykonanie zaś takiej umowy nie ma w tym zakresie znaczenia.

Brak jest podstaw aby stronom umowy o pracę przypisać zmowę w celu uzyskania przez odwołującą świadczeń wynikających z ciąży i macierzyństwa. Trudno przyjąć aby stronom umowy przypisać działanie w warunkach zawartych w art.58 k.c. a w szczególności, iż zawierana umowa ma służyć wyłącznie uzyskaniu przez pracownika świadczeń chorobowych. Takim wnioskom przeczą realizowane przez strony umowy o pracę czynności faktyczne zawierające się w zakresie obowiązków pracowniczych odwołującej. Zatem zawarcie umowy o pracę nie było podyktowane jedynie zamiarem uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego skoro strony realizowały cel gospodarczy. Ubocznie należy stwierdzić, iż każdej umowie o pracę towarzyszy perspektywa uzyskania świadczeń chorobowych na wypadek czasowej niezdolności do pracy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zaskarżona decyzja podlegała zmianie jak w punkcie 1 sentencji wyroku.

O kosztach postępowania sąd orzekł w oparciu o przepis art. 98 k.p.c. i § 12 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, uznając, iż nakład pracy pełnomocnika procesowego uzasadnia zastosowanie wynagrodzenia w wysokości podstawowej stawki minimalnej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.