Poniedziałek 16 lipca 2018 Wydanie nr 3794
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu z 2016-01-21
Data orzeczenia:
21 stycznia 2016
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Sygnatura:
I C 821/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
SSR Bartosz Danielski
Protokolant:
prot. sąd. Anna Kustra
Hasła tematyczne:
Umowa
Podstawa prawna:
art. 627 k.c.
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I C 821/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2016r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartosz Danielski

Protokolant: prot. sąd. Anna Kustra

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016 roku w Nowym Sączu

na rozprawie

sprawy z powództwa R. K.

przeciwko Wyższej Szkole (...) z siedzibą w N.

o zapłatę

I.  umarza postępowanie odnośnie kwoty 6998 zł,

II.  zasądza od pozwanego Wyższej Szkoły (...) z siedzibą w N. na rzecz powoda kwotę 15. 867, 72 zł (piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 72/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot:

- 3.150, 00 zł (trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych) od dnia 2 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty,

- 1. 800, 00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) od dnia 1 maja 2014 roku do dnia zapłaty,

- 1. 800, 00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) od dnia 1 maja 2014 roku do dnia zapłaty,

- 1. 200, 00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) od dnia 1 maja 2014 roku do dnia zapłaty,

- 802, 00 zł (osiemset dwa złote) od dnia 1 marca 2014 roku do dnia zapłaty,

- 3. 600, 00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) od dnia 12 marca 2015 roku do dnia zapłaty,

- 1. 800, 00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) od dnia 12 marca 2015 roku do dnia zapłaty,

III. zasądza od pozwanego Wyższej Szkoły (...) z siedzibą w N. na rzecz powoda kwotę 3475 zł (trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych) tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 2417 (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 821/15

Uzasadnienie wyroku z dnia 21 stycznia 2016 r.

Powód R. K. w pozwie z dnia 9 lipca 2015r. domagał się zasądzenia od strony pozwanej Wyższej Szkoły (...) w N. kwoty 21150 złotych oraz zasądzenia kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wywodził, iż w latach 2011302014 roku strony prowadziły współpracę w oparciu o szereg umów cywilnoprawnych, których przedmiotem było przygotowanie oraz przeprowadzenie autorskich wykładów oraz ćwiczeń dla studentów studiów inżynierskich, stacjonarnych i niestacjonarnych pobierających naukę na Wydziale (...). Powód w należyty sposób wykonał przedmiot umów zlecenia, autorskich umów o wykonanie dzieła dla celów dydaktycznych oraz wystawił i przedłożył pozwanej stosowne rachunki. Zarówno fakt jak i sposób oraz jakość wykonania przez powoda przedmiotu umów nigdy nie była kwestionowana przez pozwaną. Pomimo tego pozwana nie dokonała zapłaty należności. W związku z brakiem zapłaty należności , powód kierował do pozwanej szereg wezwań do zapłaty.

W dniu 16 lipca 2015 roku Referendarz Sądowy uwzględniając żądanie pozwu wydał nakaz w postepowaniu upominawczym.

W ustawowym terminie sprzeciw wniosła pozwana szkoła wyższa wnosząc o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu swojego stanowiska wywodziła, że sformułowane w pozwie żądanie powoda jest niewykazane. Powód winien wykazać spełnienie wszystkich przesłanek określonych w umowie by można było ocenić roszczenie jako wymagalne. Zdaniem pozwanej powód nie wykazał faktu: wystawienia ocen i zaliczeń, przeprowadzenia egzaminów w I i II terminie, umieszczenia ocen i zaliczeń w intranecie, wpisania ocen w protokół egzaminacyjny w wersji elektronicznej i papierowej.

W replice z dnia 22 września 2015 roku powód podał iż w momencie zakończenia współpracy z pozwaną powodowi zablokowano konto w intranecie , w związku z czym pozbawiono go dostępu do umieszczonych tam wyników jego pracy. Dopiero na skutek zawarcia dodatkowej umowy z dnia 1 lipca 2014 roku powód ponownie uzyskał dostęp do intranetu. Z tego względu możliwe jest przedstawienie zrzutów ekranu widoku w systemie intranet, z którego wynika iż wszystkie umowy zostały wykonane należycie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 1 lutego 2013 roku Wyższa Szkoła (...) w N. ( (...)) zawarła z R. K. umowę zlecenia nr (...), na mocy której strona pozwana zobowiązała powoda do świadczenia usług obejmujących : przygotowanie i przeprowadzenie 15 godzin ćwiczeń z przedmiotu „(...)” dla studentów 3 roku studiów inżynierskich, stacjonarnych, wystawienie ocen lub zaliczeń przedmiotu i umieszczenie ich w intranecie a także łożenie dokumentacji związanej z osiąganiem efektów modułowych u opiekuna kursu.

Termin realizacji umowy określono na czas od 18lutego 2013 roku do dnia 30.06.2013 roku.

W §6 umowy określono, że tytułem wynagrodzenia za prace zleconą Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić zleceniobiorcy kwotę brutto 3500 zł. wypłata należności wynikającej z niniejszej umowy nastąpi po wykonaniu i przyjęciu pracy zleconej przez zleceniodawcę oraz po przedłożeniu rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę.

dowód : umowa z dnia 1 lutego(...)

W dniu 1 lutego 2013 roku Wyższa Szkoła (...) w N. ( (...)) zawarła z R. K. umowę nr (...) na wykonanie działa dla celów dydaktycznych, na mocy której strona pozwana powierzyła powodowi wykonanie dzieła autorskiego dla celów dydaktycznych polegającego na przeprowadzeniu wykładu nt. „(...)” dla studentów 2 roku studiów inżynierskich , stacjonarnych, kierunek (...) w tym : uzupełnienie sylabusu kursu w intranecie oraz złożenie dokumentacji związanej z osiąganiem efektów modułowych w Sekretariacie Wydziału.

Termin realizacji umowy określono na czas od 18 lutego 2013 roku do dnia 31 lipca 2013 roku.

W §7 umowy określono, że za wykonanie dzieła powodowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 6300 zł brutto, które będzie wypłacane po wykonaniu dzieła i przedstawieniu rachunku przez Wykonawcę.

Dowód: umowa z dnia 1 lutego 2013 k. 11.

W dniu 2 września 2013 roku Wyższa Szkoła (...) w N. ( (...)) zawarła z R. K. umowę nr (...) na wykonanie działa dla celów dydaktycznych, na mocy której strona pozwana powierzyła powodowi wykonanie dzieła autorskiego dla celów dydaktycznych polegającego na przeprowadzeniu wykładu nt. „(...)” dla studentów III roku studiów inżynierskich , stacjonarnych, kierunek (...) w tym : uzupełnienie sylabusu kursu w intranecie oraz złożenie dokumentacji związanej z osiąganiem efektów modułowych w Sekretariacie Wydziału.

Termin realizacji umowy określono na czas od 1.10.2013 roku do dnia 320.04.2014 roku.

W §7 umowy określono, że za wykonanie dzieła powodowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 1800 zł brutto, które będzie wypłacane po wykonaniu dzieła i przedstawieniu rachunku przez Wykonawcę.

Dowód: umowa z dnia 2 września 2013 k. 13-14

W dniu 2 września 2013 roku Wyższa Szkoła (...) w N. ( (...)) zawarła z R. K. umowę nr (...) na wykonanie działa dla celów dydaktycznych, na mocy której strona pozwana powierzyła powodowi wykonanie dzieła autorskiego dla celów dydaktycznych polegającego na przeprowadzeniu wykładu nt. „(...)” dla studentów IV roku studiów inżynierskich , stacjonarnych, kierunek (...) w tym : uzupełnienie sylabusu kursu w intranecie oraz złożenie dokumentacji związanej z osiąganiem efektów modułowych w Sekretariacie Wydziału.

Termin realizacji umowy określono na czas od 1.10.2013 roku do dnia 30.04.2014 roku.

W §7 umowy określono, że za wykonanie dzieła powodowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 1800 zł brutto, które będzie wypłacane po wykonaniu dzieła i przedstawieniu rachunku przez Wykonawcę.

Dowód: umowa z dnia 2 września 2013 k. 15-16.

W dniu 2 września 2013 roku Wyższa Szkoła (...) w N. ( (...)) zawarła z R. K. umowę nr (...) na wykonanie działa dla celów dydaktycznych, na mocy której strona pozwana powierzyła powodowi wykonanie dzieła autorskiego dla celów dydaktycznych polegającego na przeprowadzeniu wykładu nt. „(...)

‘dla studentów IV roku studiów inżynierskich , stacjonarnych, kierunek (...) w tym : uzupełnienie sylabusu kursu w intranecie oraz złożenie dokumentacji związanej z osiąganiem efektów modułowych w Sekretariacie Wydziału.

Termin realizacji umowy określono na czas od 1.10.2013 roku do dnia 32.04.2014 roku.

W §7 umowy określono, że za wykonanie dzieła powodowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 1200zł brutto, które będzie wypłacane po wykonaniu dzieła i przedstawieniu rachunku przez Wykonawcę.

Dowód: umowa z dnia 2 września 2013 k. 17-18

W dniu 30 września 2013 roku Wyższa Szkoła (...) w N. ( (...)) zawarła z R. K. umowę zlecenia nr (...), na mocy której strona pozwana zobowiązała powoda do świadczenia usług obejmujących : przygotowanie i przeprowadzenie 15 godzin ćwiczeń z przedmiotu „(...)” dla studentów IV roku studiów inżynierskich, stacjonarnych, wystawienie ocen lub zaliczeń przedmiotu i umieszczenie ich w intranecie a także łożenie dokumentacji związanej z osiąganiem efektów modułowych u opiekuna kursu.

Termin realizacji umowy określono na czas od 1.10.2013 roku do dnia 28.02.2014 roku.

W §6 umowy określono, że tytułem wynagrodzenia za prace zleconą Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić zleceniobiorcy kwotę brutto 1500 zł. wypłata należności wynikającej z niniejszej umowy nastąpi po wykonaniu i przyjęciu pracy zleconej przez zleceniodawcę oraz po przedłożeniu rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę.

Dowód: : umowa z dnia 30.09.2013 k. 19

W dniu 17 lutego 2014 roku Wyższa Szkoła (...) w N. ( (...)) zawarła z R. K. umowę nr (...) na wykonanie działa dla celów dydaktycznych, na mocy której strona pozwana powierzyła powodowi wykonanie dzieła autorskiego dla celów dydaktycznych polegającego na przeprowadzeniu wykładu nt. „(...)” ‘dla studentów II roku studiów inżynierskich , stacjonarnych, kierunek (...) w tym : uzupełnienie sylabusu kursu w intranecie oraz złożenie dokumentacji związanej z osiąganiem efektów modułowych w Sekretariacie Wydziału.

Termin realizacji umowy określono na czas od 24.02.2014 roku do dnia 31.07.2014 roku.

W §7 umowy określono, że za wykonanie dzieła powodowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 3600 zł brutto, które będzie wypłacane po wykonaniu dzieła i przedstawieniu rachunku przez Wykonawcę.

Dowód: umowa z dnia 17 lutego 2014 r. k. 20-21

W dniu 17 lutego 2014 roku Wyższa Szkoła (...) w N. ( (...)) zawarła z R. K. umowę nr (...) na wykonanie działa dla celów dydaktycznych, na mocy której strona pozwana powierzyła powodowi wykonanie dzieła autorskiego dla celów dydaktycznych polegającego na przeprowadzeniu wykładu nt. (...) ‘dla studentów III roku studiów inżynierskich , stacjonarnych, kierunek(...) w tym : uzupełnienie sylabusu kursu w intranecie oraz złożenie dokumentacji związanej z osiąganiem efektów modułowych w Sekretariacie Wydziału.

Termin realizacji umowy określono na czas od 24.02.2014 roku do dnia 31.07.2014 roku.

W §7 umowy określono, że za wykonanie dzieła powodowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 1800 zł brutto, które będzie wypłacane po wykonaniu dzieła i przedstawieniu rachunku przez Wykonawcę.

Dowód: umowa z dnia 17 lutego 2014 r.k. 22-23.

Z tytułu wykonanych umów o dzieło i zlecenie powód wystawiał rachunki, które były przedstawiane w sekretariacie pozwanego, bez potwierdzenia dla powoda. Pozwany nie złożył reklamacji odnośnie wykonanego przez powoda dzieła. Nie było żadnych zastrzeżeń co do terminowości wykonywania zobowiązań przez powoda, nie było również skarg od studentów. Przed złożeniem pozwu powód wzywał stronę pozwaną do zapłaty bezskutecznie, były również prowadzone negocjacje związane z wypłatą zaległości przy rozłożeniu płatności na raty. Te uzgodnienia mimo akceptacji przez powoda nie zostały wykonane przez pozwaną uczelnię. W korespondencji mailowej pozwany nie kwestionował jakości wykonania zobowiązań umownych przez powoda. Przed wniesieniem pozwu Powodowi nie wypłacono wynagrodzenia z w/w umów.

Dowód: korespondencja mailowa stron k. 25-28, wezwania do zapłaty k. 29-35, zestawienie nieuregulowanych rachunków oraz dat ich złożenia k. 24, wydruki z z systemu intranet pozwanej uczelni k. 64-86, zeznania świadka K. P. k. 106 rozprawa zdnia 21 stycznia 2016 00:06:47, zeznania powoda k. 106 rozprawa z dnia 21 stycznia 2016 00:17:25.

Pismem z dnia 30 listopada 2015 roku powód cofnął pozew w zakresie kwoty 6998 złotych , która została uiszczona przez pozwaną na rzecz powoda w dniu 13 listopada 2015 roku i zaliczona na poczet umowy nr (...) nr(...) w części (k. 100).

Wobec powyższego ograniczenia powództwa, powód wnosił o zasądzenie kwoty 14.152,00 złote (słownie: czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od:

a.  Kwoty 3.150,00 złotych wynikającej z umowy zlecenie nr (...) z dnia 1 lutego 2013 roku, od dnia 2 sierpnia 2013 do dnia faktycznej zapłaty,

b.  Kwoty 1.800,00 złotych wynikającej z umowy autorskiej o wykonanie dzieła (utworu) dla celów dydaktycznych nr (...)z dnia 2 września 2013 roku, od dnia 1 maja 2014 roku do dnia faktycznej zapłaty,

c.  Kwoty 1.800,00 złotych wynikającej z umowy autorskiej o wykonanie dzieła (utworu) dla celów dydaktycznych nr (...) z dnia 2 września 2013 roku, od dnia 1 maja 2014 roku, do dnia faktycznej zapłaty,

d.  Kwoty 1.200,00 złotych wynikającej z umowy autorskiej o wykonanie dzieła (utworu) dla celów dydaktycznych nr (...) z dnia 2 września 2013 roku, od dnia 1 maja 2014 roku, do dnia faktycznej zapłaty,

e.  Kwoty 802,00 złotych wynikających z częściowo uregulowanej umowy zlecenie nr (...) z dnia 30 września 2013 roku, od dnia 1 marca 2014 roku, do dnia faktycznej zapłaty,

f.  Kwoty 3.600,00 złotych wynikającej z umowy autorskiej o wykonanie dzieła (utworu) dla celów dydaktycznych nr (...) z dnia 17 lutego 2014 roku, od dnia 12 marca 2015 roku do dnia faktycznej zapłaty

g.  Kwoty 1.800,00 złotych wynikającej z umowy autorskiej o wykonanie dzieła (utworu) dla celów dydaktycznych nr (...) z dnia 17 lutego 2014 roku, od dnia 12 marca 2015 roku do dnia faktycznej zapłaty,

W związku z dokonaniem przez pozwaną na rzecz powoda w dniu 13 listopada 2015 roku zapłaty kwoty 6.998,00 złotych, powód wnosi ponadto o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz odsetek w wysokości:

a.  1.592,26 złotych liczonych od kwoty 6.300,00 złotych wynikającej z umowy autorskiej o wykonanie dzieła (utworu) dla celów dydaktycznych nr (...) z dnia 1 lutego 2013 roku, za okres od dnia 1 sierpnia 2013 roku do dnia 13 listopada 2015 roku,

b.  123,46 złotych liczonych od kwoty 698,00 złotych wynikającej z częściowo uregulowanej umowy zlecenie nr (...) z dnia 30 września 2013 roku, za okres od dnia 1 marca 2014 roku, do dnia 13 listopada 2015 roku.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów przedstawionych przez strony postępowania, których wiarygodność nie była kwestionowana, stąd Sąd uznał je za wiarygodne. Za wiarygodne i spójne sąd uznał także zeznania powoda i świadka K. P. w zakresie w jakim twierdzili, że po złożeniu rachunków nie toczyło się postępowanie reklamacyjne, a zobowiązanie powoda zostało wykonane zgodnie z wiążącymi strony umowami. Wskazać należy, że pozwany nie powoływał się w treści sprzeciwu na wady dzieła , wskazując jedynie iż powód nie wykazał iż wykonał wszystkie obowiązki umowne uprawniające go do wystawienia rachunku i domagania się zapłaty.

W ocenie sądu powód przy pomocy dowodu ze swoich zeznań, zeznań świadka K. P. oraz przy pomocy dowodów zalegających w aktach sprawy w postaci wydruków z systemu internetowego pozwanego wykazał, że dzieło wykonał podobnie jak zobowiązanie wynikające z umów zlecenia. W ocenie sądu dopuszczenie przez władze pozwanej uczelni wyższej studentów do egzaminów świadczyło o tym, iż spełniali one niezbędne kryteria. W szczególności odbyli seminarium licencjackie, chodzili na wykłady powoda, uczestniczyli w pracach indywidualnych. Fakt wykonania umów zlecenia i oddania dzieła został także w ocenie sądu wykazany przy pomocy rachunków przedłożonych przez powoda, których pozwana uczelnia nie zakwestionowała.

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Powód wywodził swoje roszczenie z umów o dzieło i zlecenie dołączonych pozwu z uwzględnieniem zmian wynikających z aneksów. Jednocześnie jako podstawę dochodzonego roszczenia przedstawił wydruki z internetowego systemu pozwanego. Zgodnie z zapisami obu umów warunkiem wypłaty wynagrodzenia było złożenie przez powoda rachunku po wykonaniu dzieła, który miał być zaakceptowany przez pozwanego- po wystawieni ocen lub zaliczeń przedmiotu i umieszczeniu ich w intranecie.

W ocenie sądu powód wykazał w sposób dostateczny iż zobowiązania umowne wykonał, albowiem wszyscy studenci złożyli stosowne egzaminy, które był ostatnim elementem zamówione przez pozwanego dzieła. Tych okoliczności pozwany na etapie postępowania nie zakwestionował.

Pozwany nie zaprzeczył także twierdzeniom pozwu , że powód złożył rachunki które zostały zaakceptowane przez pozwanego. Ponadto z korespondencji mailowej stron wynika w sposób jednoznaczny iż pozwany nie kwestionował wykonania pracy przez powoda również z kontekście e zastrzeżeń zawartych w sprzeciwie do nakazu zapłaty. Dodatkowo podnieść należy iż pozwany potwierdził zasadność pozwu (przynajmniej w części co do której wypłacono postępowania wynagrodzenie w toku).

Mając to na uwadze sąd uznał, że zgodnie z §6 umów zlecenia oraz §7 ustęp 2 w/w umów o dzieło, powodowi należy się wynagrodzenie w łącznej kwocie 15867,72 złote na którą złożyły się kwoty określone w piśmie powoda z dnia 30 listopada 2015 oraz skapitalizowane odsetki od kwot wypłaconych w toku postepowania liczonymi do dnia 13.11.2015 roku. Biorą pod uwagę fakt iż terminu należności wynikających z zawartych umów zlecenia i o dzieło miał nastąpić po wykonaniu dzieła, przyjęciu pracy zleconej i wystawieniu rachunku przez powoda - Sąd zasądził z uwzględnieniem terminu liczonego jako dnia następującego po złożeniu każdego z rachunków.

Wobec częściowego cofnięcia pozwu na zasadzie art. 203 w zw z art. 355 kpc umorzono postępowanie odnośnie kwoty 6998 złotych.

O kosztach postępowania sąd orzekł w oparciu o dyspozycję art. 98 § 1 k.p.c. – zgodnie z zasadą ponoszenia odpowiedzialności za wynik procesu. Mając na uwadze fakt, iż pozwany zaspokoił częściowo roszczenie po dacie wytoczenia pozwu zasadne było zasądzenie na jej rzecz zwrotu całości poniesionych kosztów - w oparciu § 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Na zasądzone koszty składa się koszt zastępstwa procesowego (2417 zł) oraz koszt opłaty od pozwu (1058 zł) co łącznie daje kwotę 3475zł – o czym orzeczono w pkt III wyroku.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  K.. (...)

15.02.2016 roku

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.