Poniedziałek 10 grudnia 2018 Wydanie nr 3941
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-03-04
Data orzeczenia:
4 marca 2014
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Sygnatura:
XX GC 1312/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XX Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Arkadiusz Zagrobelny
Protokolant:
sekr. sądowy Wioleta Kowalczyk
Hasła tematyczne:
Umowa O Roboty Budowlane
Podstawa prawna:
art. 654 k.c.
Teza:
„… roszczenia wykonawcy związane z wykonaniem robót budowlanych stają się wymagalne z chwilą ich odebrania. Moment powyższy winien być precyzyjnie określony w protokole odbioru końcowego robót budowlanych. … W razie jego braku bądź odsunięcia tej czynności w czasie, istotne znaczenie mają okoliczności decydujące o braku sporządzenia protokołu odbioru – w szczególności brak odbioru przez inwestora z przyczyn leżących po jego stronie. Powyższe zachowanie inwestora pozostaje bez wpływu na roszczenie wykonawcy, który uprawniony jest do żądania wynagrodzenia. Roszczenie wykonawcy staje się wymagalne z chwilą, w której spełnił spoczywające na nim obowiązki i zgłosił gotowość do odbioru.”
Powołane przepisy:

Sygn. akt XX GC 1312/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 04 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSR (del.) Arkadiusz Zagrobelny

Protokolant: sekr. sądowy Wioleta Kowalczyk

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa syndyka masy upadłości spółki (...)

(...)S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Z.

przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W.

o zapłatę 505 949,91 zł

I.  nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy Wydział XX Gospodarczy w dniu 15 maja 2009 r. w części utrzymuje w mocy, tj. co do kwoty głównej w wysokości 95 297,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) oraz co do odsetek ustawowych liczonych od kwoty 95 297,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) od dnia 5 grudnia 2008 r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od spółki (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Z. na rzecz (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. łączną kwotę

15 797,05zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nakazuje ściągnąć od spółki (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Z.na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Okręgowego w

Warszawie) kwotę 838,05 (słownie: osiemset trzydzieści osiem złotych pięć groszy) tytułem kosztów sądowych pokrytych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa;

V. nakazuje ściągnąć od (...) sp. z o.o.z siedzibą w W.na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Okręgowego w Warszawie) kwotę 184,54 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze) tytułem kosztów sądowych pokrytych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.

SSR (del.) Arkadiusz Zagrobelny

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.