Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2016-02-10
Data orzeczenia:
10 lutego 2016
Data publikacji:
13 września 2018
Sygnatura:
V GC 1421/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Kaliszu
Wydział:
V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
w Krystyna Grobelna
Protokolant:
Elżbieta Pabiszczak
Hasła tematyczne:
Umowa Przewozu
Podstawa prawna:
Konwencja CMR
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt V GC 1421/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie:

Przewodniczący: SSO w SR Krystyna Grobelna

Protokolant: Elżbieta Pabiszczak

po rozpoznaniu

na rozprawie w dniu 10.02.2016r.

sprawy z powództwa: H. W., zam. P.

przeciwko: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w K.

o zapłatę

1. Zasądza od pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w K. na rzecz powoda H. W., zam. P. kwotę 3 705,81 zł. (trzy tysiące siedemset pięć złotych 81/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 20 września 2014r. do dnia zapłaty;

2. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 717,00 zł., tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 617,00 zł., tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powód R. W., prowadzący działalność gospodarcza pod firmą (...),(...), (...)z/s Z.wniósł o zapłatę od (...) S.A.z/s w S.kwoty 2 400,00zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 25 listopada 2013r. do dnia zapłaty.

Ponadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania w sprawie, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych oraz opłaty od pełnomocnictwa w kwocie 17,00zł.

W piśmie procesowym z dnia 3.12.2015r powód na podstawie art.193 paragraf 1 kpc zmienił powództwo w ten sposób, że wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda tytułem odszkodowania kwotę 3 000,00zł z ustawowymi odsetkami w ten sposób, że:

- 2 400,00zł od dnia 25.11.2013r do dnia zapłaty

- 600,00zł od dnia 4.12.2015r do dnia zapłaty.

Powód poparł swoje stanowisko w sprawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o:

- oddalenie powództwa w całości;

Pozwany wniósł o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu techniki samochodowej na okoliczność ustalenia wartości rynkowej pojazdu powoda na dzień powstania szkody przy uwzględnieniu warunków łączącej pozwanego z powodem umowy, w tym w szczególności postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Ponadto pozwany wniósł o zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kwoty 17,00zł., tytułem opłaty skarbowej udzielonego pełnomocnictwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód prowadzący działalność pn. (...),(...), (...)był właścicielem pojazdu marki M. (...)o nr rej. (...), który początkowo był leasingowany w (...)Zawarł on w dniu 19.07.2013r. umowę ubezpieczenia autocasco z pozwaną, która nadała jej numer (...).

Dowód:

- Wydruk z (...) powoda,

- Karta pojazdu oraz dowód rejestracyjny pojazdu marki M. (...) o nr rej. (...),

- Polisa komunikacyjna nr (...) z 19.07.2013r. z okresem ubezpieczenia od 29.07.2013r. do 28.07.2014r.,

- Rozliczenie spłaty kredytu z 06.08.2013r.

Pojazd powoda w dniu 15.10.2013r. uległ uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej na terenie Niemiec przy zjeździe z autostrady (...) D.. Kolejno powód dokonał zgłoszenia powstałej szkody u pozwanej z tytułu ubezpieczenia autocasco, która nadał jej numer (...). Na zlecenie pozwanej specjalista ds. likwidacji szkód sporządził 2 protokoły szkody w pojeździe nr rejestracyjny (...) w dniu 21.10.2013r. oraz 24.10.2013r.

Dowód:

- Protokół szkody z 21.10.2013r.,

- Protokół szkody z 24.10.2013r.,

- Zgłoszenie szkody komunikacyjnej nr (...),

- Notatka policji nr (...).

Pozwana wykonała również w dniu 12.11.2013r. wycenę przedmiotowego pojazdu, w której ustaliła jego wartość rynkową netto po zaokrągleniu na kwotę 52 800zł., natomiast wartość pojazdu uszkodzonego na kwotę 27 100zł. Następnie w toku postępowania likwidacyjnego, z uwagi na wyżej wskazane dokumenty, pozwana pismem z dnia 15.11.2013r. poinformowała powoda o przyznaniu odszkodowania w łącznej wysokości na kwotę 15 642zł. i kwotę tę wypłaciła powodowi tytułem odszkodowania za zdarzenie drogowe z dnia 15.10.2013r.

Dowód:

- Wycena poznanej z dnia 12.11.2013r.,

- Pismo pozwanej zadnia 15.11.2013r. o przyznaniu odszkodowania.

Strona powodowa, nie zgadzając się ze stanowiskiem pozwanego, zleciła rzeczoznawcy samochodowemu mgr inż. J. P.sporządzenie kalkulacji naprawy celem weryfikacji ustaleń pozwanej w toku postępowania likwidacyjnego. Zgodnie z wyceną oraz arkuszem ustalenia wartości pojazdu nr (...) (...)- wartość rynkowa netto pojazdu powoda po zaokrągleniu według kalkulacji w systemie (...)wynosi 63 200zł.

Powód poniósł koszt sporządzenia ww. wyceny technicznej oraz arkusza ustalenia wartości pojazdu nr (...) (...) w kwocie 363,26zł. brutto, zgodnie z fakturą VAT nr (...)z dnia 27.11.2013r.

Dowód:

- Wycena wraz z arkuszem ustalenia wartości pojazdu z dnia 25.11.2014r.

- Faktura (...) dnia 27.11.2013r.

Pismem z dnia 02.12.2013r. powód załączając ww. wycenęwraz z arkuszem kalkulacyjnym wartości pojazdu, wniósł o dopłatę należnego odszkodowania, podnosząc, iż pozwana nie uwzględniła w kalkulacji, iż M. (...) o nr rej. (...) jest pojazdem z zabudową specjalną, co skutkowało tym, iż prawidłowo określona wartość rynkowa pojazdu w dniu szkody wynosi 63 200zł.

Dowód:

- Pismo powoda z dnia 02.12.2013r.

W odpowiedzi na powyższe pismo powoda z dnia 02.12.2013r., pozwana pismem z dnia 20.12.2013r.poinformowała powoda o przyznaniu dopłaty do odszkodowania w łącznej wysokości 7 952,33zł. netto, atakże o uwzględnieniu kosztów wykonania opinii w kwocie 295,33zł. netto.

Dowód:

- Pismo pozwanej z20.12.2015r. o dopłacie odszkodowania.

Kolejno, pełnomocnik powoda wezwał pozwaną do zapłaty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty jegootrzymania kwoty 2 400zł., stanowiącej różnicę między odszkodowaniem określonym w pełnej wysokości(25 700zł.), a kwotą dotychczas wypłaconą przez (...) S.A.(23 300zł.).

Dowód:

- Pismo pełnomocnika powoda z dnia 10.12.2014r. wraz z dowodem nadania i (...).

Pozwana do dnia wniesienia pozwu nie ustosunkowała się do zgłoszonych przez powoda roszczeń. Nadto nie dokonała ona zapłaty należności określonych w piśmie pełnomocnika powoda, czym przyczyniła się do wniesienia niniejszego pozwu.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wymienionych dokumentów oraz opinii i opinii uzupełniającej biegłego.

Sąd zważył, co następuje:

Powód wywodził swoje roszczenie z treści art. 805 § 1 i 2 pkt. 1 k.c. wskazując, iż pozwany podczas zawierania umowy ubezpieczenia zobowiązał się do wypłaty odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku powstałą w wypadku samochodowego.

Przedmiotem postępowania jest uzyskanie odszkodowania za uszkodzony w wyniku wypadku drogowego samochód M. (...) (...) nr rej. (...). Zakres uszkodzeń samochodu został opisany i udokumentowany w aktach szkodowych.

Sąd w niniejszej sprawie oparł się o wyniki opinii i opinii uzupełniającej biegłego.

Sąd w całości podzielił stanowisko powoda. Biegły wskazał, żewartość rynkowa pojazdu powoda m-ki M. (...) o nr rej. (...) na dzień powstania szkody tj. 15.10.2013r. wynosiła 63 800zł. netto.

Zarówno z faktury jak i z informacji telefonicznej dostawcy nie wynikało, aby skrzynki narzędziowe były elementem zabudowy do przewozu samochodów.

W tej sytuacji nie znajduję podstaw do umniejszenia wartości końcowej pojazdu o podnoszone 325zł. Z uwagi na zastrzeżenia pozwanego biegły sporządził opinię uzupełniającą. Biegły dokonałem powtórnej i szczegółowej analizy akt szkody przekazanej w wersji elektronicznej do akt sprawy i tam również nie odnalazłdokumentów, na które w tej kwestii pozwany się powołuje.

Zgodnie z opinią biegłego sądowego z zakresu techniki samochodowej mgra inż. A. K. z dnia 10.09.2015r. podtrzymaną opinią uzupełniającą z dnia 03.11.2015r. wartość rynkowa pojazdu powoda na dzień powstania szkody wynosiła 63 800,00zł. (netto). Wobec powyższego należy przyjąć, iż wysokość należnego powodowi odszkodowania winna wynosić 26 300,00zł. (netto). Z uwagi na fakt, iż dotychczas pozwana wypłaciła odszkodowanie w kwocie 23 300,00zł. (netto) zmiana powództwa była w pełni uzasadniona i konieczna.

Mając powyższe na uwadze oraz treść cytowanego przepisu Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art.98kpc mając na uwadze zasadę odpowiedzialności za wynik sprawy.

O wysokości kosztów zastępstwa procesowego Sąd orzekł na podstawie paragrafu 6 punkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.