Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-02-17
Data orzeczenia:
17 lutego 2014
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
17 lutego 2014
Sygnatura:
V Ca 3547/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
V Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Maja Smoderek
Sędziowie:
Anna Strączyńska
Piotr Bednarczyk
Protokolant:
sekr. sąd. Marcin Ponikowski
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Sygn. akt V Ca 3547/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział V Cywilny - Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSO Maja Smoderek

Sędziowie: SO Anna Strączyńska

SR (del.) Piotr Bednarczyk

Protokolant: sekr. sąd. Marcin Ponikowski

po rozpoznaniu w dniu 04 lutego 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy ze skarg Skarbu Państwa - Komendy Głównej Policji i (...) sp. z o.o. w W.

z udziałem (...) SA w W., (...) sp. z o.o. w W. i S (...) sp. z o.o. w W.

o udzielenie zamówienia publicznego

od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

z dnia 07 października 2013 roku, sygn. akt KIO 2216/12, KIO 2221/13

I.  oddala obie skargi,

II.  zasądza od Skarbu Państwa – Komendy Głównej Policji i (...) sp. z o.o. w W. na rzecz (...) SA w W. kwoty po 1.200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w instancji odwoławczej,

III.  zasądza od Skarbu Państwa – Komendy Głównej Policji i (...) sp. z o.o. w W. na rzecz (...) sp. z o.o. w W. kwoty po 1.200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w instancji odwoławczej.

Sygn. akt V Ca 3547/13

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2013 roku organizator przetargu Skarb Państwa – Komendant Główny Policji wniósł skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zakup usługi wsparcia pogwarancyjnego serwerów (...) D.”, które uwzględniało odwołania (...) SA w (...) sp. z o.o. w W..

Skargę na orzeczenie (...) wniósł też (...) SA w W. ( w przetargu występujący jako (...) sp. z o.o. w W.) – sprawa V Ca 3548/13 została połączona ze sprawą V Ca 3547/13 do wspólnego rozpoznania.

Sąd Okręgowy ustalił co następuje:

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 07 października 2013 roku uwzględniła odwołania (...) SA w (...) sp. z o.o. w W. i nakazała organizatorowi przetargu unieważnienie czynności zaproszenia do aukcji elektronicznej oraz czynności badania i oceny ofert, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, odrzucenie oferty (...) SA w W. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, uznanie za bezskuteczne zastrzeżenia wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na cenę, udzielonych przez (...) SA w W. jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nakazała powtórzenie czynności zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej. Ponadto kosztami postępowania obciążono Komendę Główną Policji.

W uzasadnieniu (...) wskazała, iż C. nie podlega wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, bo wartość niewykonanej części umowy wcześniejszej nie była większa niż (...). (...) wskazała też, że umowa zawarta po przeprowadzeniu tego postępowania może być wykonana na dwa sposoby, albo firma jest pośrednikiem H. (...), albo sama wykona serwis serwerów, do czego potrzebuje praw autorskich od H.. Z pierwszej opcji chcą skorzystać trzy firmy, a z drugiej C.. Wartość serwerów to ok. 20 mln, a wartość licencji około 10 %, czyli ceny trzech spółek zawierają w sobie ok. 2 mln zł jako wartość licencji i o tyle powinny być pomniejszone, ale i tak cena C. jest 3 razy niższa niż innych spółek, nawet po odjęciu elementu potrzebnego na zakup licencji. Wobec tego prawidłowo zamawiający wezwał spółkę (...) do złożenia wyjaśnień, ale wyjaśnienia te nie mogą być ogólnikowe i w związku z zarzutami to na zamawiającego przerzucono ciężar dowodu co do trafności wyboru oferty. Odwołujący nie znali utajnionego oświadczenia, nie mogli więc nic dowodzić, bo nie wiedzieli w jakim kierunku. (...) wskazała, że wykonawca i zamawiający mogli się powoływać w kwestii ceny na możliwości techniczne i organizacyjne, wpływ pomocy, wartość sprzętu itp., ale powinni coś powołać, a zabrakło tych wyjaśnień. (...) rozważyła wyjaśnienia C. i uznała je za ogólnikowe i niewystarczające, nie dające pewności wykonania zamówienia za tę cenę. Niewiarygodne jest przyjęcie wartości materiałów i komponentów niezbędnych do realizacji zamówienia na 0 zł – posłużenie się zapasami z innych kontraktów jest dla firmy zawsze kosztem. Dla realizacji zamówienia według SIWZ niezbędne jest dysponowanie 5 osobami do obsługi zamówienia, a C. nie ma tylu –jako koszt wskazano łącznie wartość 1 etatu. (...) SA twierdził, że niezbędne minimum to 3 osoby, a to i tak za mało według SIWZ. Koszty osobowe i materiałowe mają kluczowe znaczenie dla ceny, zatem (...) stwierdziła, że oferta powinna być odrzucona według art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 PZP. W postępowaniu naruszono też art. 8 PZP czyli zasadę jawności, bo C. zastrzegł tajemnicę, ale nie wykazał, że starał się o zachowanie poufności danych, informacje zastrzeżone nie posiadają wartości gospodarczej – w innych przetargach są jawne. (...) uznała, że tym bardziej nie jest to tajemnica, że nie wskazano jaka jest marża przystępującego do przetargu.

Zamawiającym w przetargu nieograniczonym prowadzonym pod nazwą „Zakup usługi wsparcia pogwarancyjnego serwerów (...)” była Komenda Główna Policji. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 25 czerwca 2013 r. nr 2013/S 121-207678. Wartość zamówienia wynosiła 3.198.000 zł brutto. Warunki zamówienia opisane zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informację o zaproszeniu wykonawców do udziału w przetargu zamawiający rozsyłał faksem w dniu 06 września 2013 r. Do przetargu przystąpiły cztery podmioty: (...) SA w W., który złożył ofertę na 4.168.333,47 zł, (...) sp. z o.o. w W. – oferta na 3.997.500,00 zł, (...) sp. z o.o. w W. – 688.800 zł i S (...) sp. Z o.o. w W. – 4.059.000 zł. Zamawiający dokonał wyboru oferty (...) SA w W..

Do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły dwa odwołania na czynności zamawiającego.

(...) SA w W. odwołała się od dokonania oceny oferty (...) sp. z o.o. w W., zaniechania wykluczenia z przetargu tego wykonawcy, zaniechania odrzucenia oferty C., zaproszenia tego wykonawcy do aukcji elektronicznej i zaniechania odtajnienia wyjaśnień złożonych przez C. w trybie art. 90 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Odwołujący się zarzucił naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 1 a ustawy prawo zamówień publicznych przez jego zaniechanie względem C., art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP przez jego zaniechanie względem oferty C., art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 PZP przez zaniechanie ich zastosowania względem oferty C., art. 91 b ust. 1 PZP przez zaproszenie C. do aukcji elektronicznej, pomimo, że oferta powinna być odrzucona, art. 8 PZP przez zaniechanie odtajnienia wyjaśnień złożonych przez C. w trybie art. 90 ust. 1 PZP. Naruszenia zdaniem odwołującego polegały:

- w przypadku art. 24 ust. 1 pkt 1 a ustawy prawo zamówień publicznych na obowiązku zamawiającego do wykluczenia z postępowania takiego wykonawcy, z którym zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca, jeśli to zerwanie umowy nastąpiło w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej (...) wartości obecnego zamówienia. W dniu 09 kwietnia 2013 roku zamawiający odstąpił od umowy zawartej z C. nr 12/ (...)/131/ (...)/12/KM/8 z dnia 15 lutego 2013 roku. W konsekwencji naruszono też przepis art. 89 ust. 1 pkt 5, bo oferta C. powinna być odrzucona,

- art. 8 PZP- zaniechaniu odtajnienia wyjaśnień składanych przez C.. Zasada określona w w/w artykule to zasada jawności postępowania przetargowego, wyjątek zawarty jest w ust. 3 tego przepisu – nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w dacie składania ofert zastrzegł, że nie można tego ujawnić – to nie można zastrzec informacji z art. 86 ust. 1. Przepis ten musi być, zdaniem Odwołującego, interpretowany ściśle, czyli tajemnica przedsiębiorstwa według przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi mieć 3 cechy: ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny, nie była wcześniej podana do publicznej wiadomości i podjęto do niej działania w celu zachowania poufności. Wykonawca nie może zastrzegać, że dane są tajemnicą, a zamawiający nie może polegać w tej kwestii tylko na oświadczeniu wykonawcy – w tej sprawie zamawiający nie sprawdził oświadczenia. Wyjaśnienia te są wtórne dla oferty i nie mogły być utajnione,

- art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 – braku odrzucenia oferty C. z uwagi na rażąco niską cenę, oderwaną od realiów – zamawiający powinien był w tej kwestii wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień, bo cena budzi wątpliwości. Wykonawca złożył odpowiedź, ale ją utajniono jako tajemnicę przedsiębiorstwa, co uniemożliwiło pozostałym podmiotom odniesienie się do ceny. Cena zaproponowana przez C. to 21, 5 % kwoty przeznaczonej na zamówienie, co budzi wątpliwości czy wykonawca wykona usługę zgodnie z warunkami z SIWZ, zgodnie z prawem i zgodnie z ze sztuką zawodową. Kolejna oferta jest wyższa o 580 % - (...) sp. z o.o. W konsekwencji naruszono 89 ust. 1 pkt 5 PZP, bo oferta powinna być odrzucona.

Mając powyższe zarzuty na uwadze (...) SA w W. wniosło o unieważnienie czynności oceny oferty złożonej przez C., unieważnienie czynności zaproszenia C. do aukcji, odtajnienie wyjaśnień złożonych w trybie art. 90, dokonanie ponownej oceny oferty z wykluczeniem C. i jego oferty.

Drugie odwołanie złożyła (...) sp. z o.o. w W., która odwołała się od niezgodnej z przepisami aukcji elektronicznej, pomimo, że oferta C. powinna być odrzucona – wskazano tu na naruszenie art. 7 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 91 a ust. 1 i 91 b ust. 1 PZP, niezgodnego z przepisami zaproszenia C. do aukcji, pomimo , że oferta powinna być odrzucona – naruszenie art. 7 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 91 a ust. 1 i 91 b ust. 1 PZP, niezgodnej z prawem czynności badania i oceny ofert, uznającej wyjaśnienia C. za wiarygodne w zakresie rażąco niskiej ceny i nieodrzucenie oferty – naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 90 ust. 3, art. 91 a ust. 1 i 91 b ust. 1 PZP, uznanie wyjaśnień C. za wiarygodne podczas, gdy był to czyn nieuczciwej konkurencji – naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 3 ust. 1 PZP i 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zaniechanie wykluczenia C., pomimo, że powinien być wykluczony z powodu niespełniania warunków co do wiedzy i doświadczenia – naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 4, art. 89 ust. 1 pkt 5 i § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, niewykluczenie C. pomimo, że z nim odstąpiono od wcześniejszej umowy – naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 1 a w zw. z art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP, zaniechanie zbadania zastrzeżeń tajności oświadczenia złożonego przez C. w ramach wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny– naruszenie art. 8 w zw. z art. 90 PZP.

Mając powyższe zarzuty na uwadze (...) sp. z o.o. wniosła o unieważnienie aukcji elektronicznej, unieważnienie czynności zaproszenia C. do przetargu, odtajnienie wyjaśnień C., unieważnienie czynności oceny i badania ofert, dokonanie ponownej oceny ofert, wykluczenie i odrzucenie oferty C..

Na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą do odwołujących przystąpiło S (...) sp. z o.o. w W.. Odwołujący wskazali też, że C. przy poprzedniej umowie naruszył prawa H., czyli działał niezgodnie z prawem, bo nie miał licencji – o to toczy się obecnie spór sądowy.

Po wydaniu wyroku przez Krajową Izbę Odwoławczą wpłynęły dwie skargi na orzeczenie (...).

Zamawiający zarzucił naruszenie prawa materialnego, tj. art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP przez przyjęcie, że oferta C. podlega odrzuceniu na podstawie tego przepisu, pomimo stwierdzenia, że nie zawiera ona rażąco niskiej ceny, oraz tego samego przepisu przez przyjęcie, że na tej podstawie oferta podlega odrzuceniu w zw. z art. 90 ust. 3, naruszenie art. 90 ust. 3 PZP przez bezpodstawne przyjęcie, że C. nie złożył wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na cenę i nieprawidłowe ustalenia stanu faktycznego w związku z treścią wyjaśnień, naruszenie art. 14 ustawy PZP w zw. z art. 6 kc przez przyjęcie, ze ciężar wykazania w postępowaniu odwoławczym, iż cena jest rażąco niska spoczywa na zamawiającym i wykonawcy, naruszenie art. 8 ust. 3 PZP poprzez nakazanie odtajnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i naruszenie art. 192 ust. 2 ustawy PZP przez uwzględnienie odwołania w przypadku naruszenia, które nie miało lub nie mogło mieć istotnego wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Wnosząc powyższe zarzuty zamawiający wniósł o uchylenie wyroku uwzględniającego odwołanie, orzeczenie co do istoty sprawy i oddalenie obydwu odwołań oraz zasądzenie kosztów.

(...) SA w W. w skardze zarzuciła naruszenie art. 90 ust. 3 ustawy PZP przez przyjęcie, że wyjaśnienia skarżącego w zakresie elementów oferty mających wpływ na cenę są zbyt ogólnikowe i niewystarczające, art. 90 ust. 2 ustawy PZP przez pominięcie okoliczności mających wpływ na obniżenie ceny i w konsekwencji naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy PZP przez przyjęcie, że oferta skarżącego zawiera rażąco niską cenę, art. 8 ust. 3 PZP przez przyjęcie, że wyjaśnienia skarżącego nie stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa i uznanie za bezskuteczne zastrzeżenia poufności tych wyjaśnień, dokonanie błędnych ustaleń stanu faktycznego przez przyjęcie, że wartość serwisowanego sprzętu to kwota 20 mln zł, przyjęcie, że opłata za licencję to około 2 mln zł, pominięcie ustalenia, że są dwa modele realizacji zamówienia i pominięcie ustalenia, że wynagrodzenie (...) sp. z o.o. w podobnym zamówieniu wynosiło 390.000 zł. Wskazując na powyższe zarzuty skarżący wniósł o zmianę wyroku i oddalenie odwołań oraz zasądzenie kosztów.

Następnie Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Skargi wniesione przez Skarb Państwa – Komendanta Głównego Policji oraz (...) SA w W. nie zasługują na uwzględnienie.

Przede wszystkim Sąd Okręgowy oddalił wnioski o wyłączenie jawności rozprawy i o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego do spraw informatyki celem ustalenia wartości niewykonanej części umowy nr (...) z dnia 15 lutego 2013 roku zawartej pomiędzy zamawiającym i spółką (...). Jeśli chodzi o kwestię jawności, Sąd uznał, iż dane wskazane w wyjaśnieniach C. złożonych na skutek zapytania zamawiającego nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. Rację ma Krajowa Izba O. wskazując, iż tajemnica przedsiębiorstwa według przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi mieć trzy cechy: po pierwsze ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny, po drugie nie była wcześniej podana do publicznej wiadomości i po trzecie podjęto do niej działania w celu zachowania poufności. Wyjaśnienia spółki (...) nie spełniają przynajmniej pierwszego kryterium – nie dotyczą bowiem ani kwestii związanych z technologią czy know-how ani z organizacją przedsiębiorstwa. Wyjaśnienia dotyczą m.in. kwestii rozliczania materiałów zgromadzonych w magazynie oraz kosztów osobowych przy wykonywaniu zamówienia i już samo to powoduje, że takich wyjaśnień nie można było uznać za poufne, czego domagała się składająca je spółka.

Natomiast jeśli chodzi o wniosek o opinię biegłego, to sąd uznał przeprowadzenie takiego dowodu za zbędny z uwagi na fakt, że kwota wskazywana przez przystępujące do przetargu spółki stanowiła wartość kar umownych, a nie wartość niewykonanej części kontraktu, tym samym wartość ta nie mogła stanowić odnośnika i stanowić podstawy dla wyliczenia określonej w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 1 a ustawy PZP. Sąd Okręgowy w całości przychyla się w tej kwestii do rozważań Krajowej Izby Odwoławczej nie widząc podstaw do ich powtarzania. Ponadto dowód z opinii biegłego przedłużałby postępowanie i narażał strony na koszty w sytuacji, gdy istniały też inne przesłanki do oddalenia skarg.

Sąd nie ma natomiast najmniejszej wątpliwości, iż oferta (...) sp. z o.o. (obecnie SA) w W. zawierała rażąco niską cenę. Wynika to przede wszystkim z porównania kwoty wskazanej jako wartość zamówienia przez samego zamawiającego, czyli 3.198.000 zł brutto z ceną zaoferowaną przez spółkę (...), czyli kwotą 688.800 zł. Należy zdaniem Sądu uznać, że zamawiający, określając wartość zamówienia na ponad 3 mln zł, orientował się co do wysokości kwoty, która potrzebna będzie na zrealizowanie takich prac i usług, jakie wchodziły w zakres opisany Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Określenie wartości zamówienia na taką kwotę musiało być spowodowane wyliczeniem polegającym na zsumowaniu kosztów pracy informatyków, kosztów sprzętu, kosztu licencji producenta programów i marży. Spółka (...) powołuje się wprawdzie na ofertę H. P. z 2010 roku za 390 tys. zł za serwisowanie sprzętu w podobnym okresie, jednak należy mieć na uwadze po pierwsze upływ czasu (co najmniej 3 lat) i fakt, że H. sam nie musi wykupywać licencji na swoje programy. Rzeczywiście jest to w jego przypadku cena realna, bo nie zawierająca opłaty stanowiącej 10 % wartości serwerów. Wartość serwerów i wartość licencji zostały zakwestionowane dopiero na etapie postępowania odwoławczego, a zatem zbyt późno i kwestie nie mogły być badane. W przypadku spółki (...) niska cena wskazana w ofercie i fakt, że już dwukrotnie dochodziło do naruszenia praw autorskich (co podkreśla H. w piśmie z dnia 20 września 2009 roku kierowanym do zamawiającego) powodują, że z większą dozą ostrożności należało podejść do oferty tego podmiotu i prawdą jest określenie (...), iż prawidłowe wykonanie umowy przez C. jest wątpliwe z racji przepisów i warunków określonych w SIWZ.

Natomiast jeśli chodzi o wyjaśnienia spółki (...) złożone po zapytaniu zamawiającego co do ceny, to prawidłowo (...) określiła je za niewystarczające. Spółka wskazała, że koszt materiałów wykorzystanych do zamówienia wyniesie 0 zł, co ewidentnie jest działaniem nieuczciwej konkurencji i działaniem niezgodnym, choćby z ustawą o rachunkowości, bowiem jakikolwiek sprzęt ujęty w pozycji magazyn w chwili, kiedy zostanie użyty musi być wyksięgowany z zasobów podmiotu, a to oznacza wyjście z majątku podmiotu takiej wartości, jaką miał ów sprzęt. Nawet zatem, jeśli spółka (...) dysponuje zapasami, to ich wykorzystanie zawsze będzie kosztem, który w tym zamówieniu należało realnie oszacować.

Wyjaśnienia skarżącego są również niezadowalające i niezgodne z SIWZ w zakresie dotyczącym koniecznych do obsługi zamówienia osób. Z warunków przetargu wynika wprost, że zamawiający oczekiwał dysponowania osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym co najmniej 5 osobami z 3-letnim doświadczeniem w serwisowaniu i utrzymaniu podobnego sprzętu. Wskazanie zatem, że dla wykonania zamówienia wystarcza jeden etat budzi wątpliwość w świetle tak sformułowanych warunków.

Tym samym (...) prawidłowo oceniła, że oferta spółki (...) podlegała odrzuceniu i nie powinna być brana pod uwagę, do czego podstawą stały się przepisy art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy PZP.

W odniesieniu do zarzutu naruszenia przez (...) art. 14 ustawy PZP w zw. z art. 6 kc, należy uznać, iż (...) także prawidłowo ustaliła na jakim podmiocie spoczywa ciężar dowodu. Przede wszystkim należało mieć tu na uwadze, że obaj odwołujący się i spółka, która przystąpiła do nich, nie mieli wglądu w wyjaśnienia zastrzeżone przez C. jako poufne informacje. Zatem tylko zamawiający i skarżący wiedzieli, co informacje te zawierają i ich zadaniem było wykazanie przed (...) choćby tego, że koszty materiałowe są żadne, a koszty osobowe mieszczą się w kwocie przeznaczonej na jeden etat.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy w oparciu o powołane w uzasadnieniu przepisy, orzekł jak w sentencji wyroku.

Podstawą dla rozstrzygnięcia o kosztach stały się przepisy art. 108 § 1 kpc w zw. z art. 98 § 1 kpc i § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Kwoty po 1.200 zł zostały zasądzone od przegrywających zamawiającego i spółki (...) na rzecz podmiotów, które złożyły wnioski o zasądzenie kosztów.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.