Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2015-10-16
Data orzeczenia:
16 października 2015
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
1 grudnia 2015
Sygnatura:
V GC 270/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Wydział:
V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Anna Andrzejewska
Protokolant:
sekr. sądowy Emilia Górna
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt V GC 270/15 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2015 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska

Protokolant: sekr. sądowy Emilia Górna

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

(...) Spółka z o.o. SK-A w P. (nr KRS: (...))

przeciwko

D. K. (nr NIP: (...))

o zapłatę 437,70 zł

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego D. K. na rzecz powoda (...) Spółka z o.o. SK-A w P. kwotę 437,70 zł (czterysta trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt groszy) z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 141,45 zł od dnia 13.08.2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 47,50 zł od dnia 19.08.2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 65,98 zł od dnia 02.09.2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 43,14 zł od dnia 05.09.2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 139,63 zł od dnia 10.09.2014 roku do dnia zapłaty;

2.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych), w tym kwotę 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

SSR Anna Andrzejewska

poczatektekstu

[Przewodniczący 00:00:02.696]

Uzasadnienie. Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w P., w dniu 17 marca 2015 roku wniosła pozew przeciwko D. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) D. K.. W pozwie strona powodowa domagała się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego kwoty 437 złotych 70 groszy wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 141 złotych 45 groszy od 13 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty, od kwoty 47 złotych 50 groszy od dnia 19 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty, od kwoty 65 złotych 98 groszy od dnia 2 września 2014 roku do dnia zapłaty, od kwoty 43 złote 14 groszy od 5 września 2014 roku do dnia zapłaty, od kwoty 139 złotych 63 grosze od dnia 10 września 2014 roku do dnia zapłaty. Strona powodowa wniosła również o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów opłaty sądowej, kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, a także opłaty manipulacyjnej. W uzasadnieniu swego roszczenia powód wskazał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi internetowe, w tym usługi pozycjonowania. Pozwany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł z powodem łącznie 5 umów o świadczenie usług internetowych w zakresie usług przy... pozycjonowania stron internetowych pozwanego w wyszukiwarce (...) po wskazanych w umowach frazach, słowach klucz - i była to umowa z dnia 4 czerwca 2014 roku na świadczenie usług internetowych w zakresie pozycjonowania strony internetowej pozwanego www.(...) w wyszukiwarce (...) po wskazanych w umowie frazach: "(...)", "(...)", "(...)", "(...)". Drugą umową była umowa z dnia 4 czerwca 2014 roku na świadczenie usług internetowych w zakresie pozycjonowania strony internetowej pozwanego (www.(...)) w wyszukiwarce (...) po wskazanych w umowie frazach: "(...)", "(...)", "(...)", "(...)". Trzecia umowa, to umowa z dnia 18 czerwca 2014 roku na świadczenie usług internetowych w zakresie pozycjonowania strony internetowej pozwanego (www.(...)) w wyszukiwarce (...) po wskazanych w umowie frazach: "(...)", "(...)", "(...)", "(...)", "(...)", "(...)", "(...)". Czwarta umowa, to umowa z dnia 27 czerwca 2014 roku na świadczenie usług internetowych w zakresie pozycjonowania strony internetowej pozwanego (www.(...)) w wyszukiwarce (...) po wskazanych w umowie frazach: "(...)", "(...)", "(...)", "(...)", "(...)", "(...)", "(...)", "(...)". Piąta umowa, to umowa z dnia 27 czerwca 2014 roku na świadczenie usług internetowych w zakresie pozycjonowania strony internetowej pozwanego (www.(...)) w wyszukiwarce (...) po wskazanych w umowie frazach: "(...)". Pozwany z tytułu świadczonych na jego rzecz przez powoda usług zobowiązany był do uiszczenia na rzecz powoda opłat abonamentowych zgodnie z umowami świadczenia usług internetowych. Z tytułu wskazanych opłat powód wystawił na rzecz pozwanego zgodnie z umowami następujące faktury: numer (...) z dnia 29 lipca 2014 roku z terminem płatności 12 sierpnia 2014 roku na kwotę 141 złotych 45 groszy, fakturę numer (...) z dnia 4 sierpnia 2014 roku z terminem płatności 18 sierpnia 2014 roku na kwotę 47 złotych 50 groszy, fakturę numer (...) z dnia 18 sierpnia 2014 roku z terminem płatności 1 września 2014 roku na kwotę 65 złotych 98 groszy, fakturę (...) z dnia 21 sierpnia 2014 roku z terminem płatności na 4 września 2014 roku na kwotę 43 złote 14 groszy, fakturę (...) z dnia 26 sierpnia 2014 roku z terminem płatności 9 września 2014 roku na kwotę 139 złotych 63 grosze. Pozwany nie uregulował tych faktur. Pozwany... Powód wezwał pozwanego do uregulowania należności wynikających z umów świadczenia usług internetowych i udokumentowanych wyżej wymienionymi fakturami VAT. Pomimo skierowanego wezwania pozwany nie uiścił, nie dokonał zapłaty. Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym referendarz sądowy Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie VI Nc-e 482087/15 z dnia 19 marca 2015 roku orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. Na skutek wniesionego przez pozwanego sprzeciwu, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 roku referendarz sądowy Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie skierował, przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Ostrołęce. W sprzeciwie od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozwany zgłosił zarzut braku podstawy faktycznej i prawnej dochodzonego roszczenia i wniósł o oddalenie powództwa w całości, a także o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów dojazdów pozwanego na rozprawy, kosztów korespondencji, o ile strona pozwana nie przedłoży przed zamknięciem rozprawy odrębnego spisu kosztów. Działając w imieniu własnym, wniósł odpowiedź na pozew i zaprzeczył wszystkim twierdzeniom zawartym w pozwie z dnia 22 czerwca 2015 roku poza wyraźnie przyznanymi. Podniósł, że z załączonych do pozwu dokumentów nie wynika zarówno, aby pozwany był dłużnikiem powoda jak również, że nie wynika, aby kiedykolwiek wykonał on umowę. Wskazując na ciężar dowodu wynikający z treści artykułu 6 kodeksu cywilnego, wskazując na artykuł 3 paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego i artykuł 227 kodeksu postępowania cywilnego wnioskował, że powód nie powołał jakichkolwiek dowodów na okoliczność wartości, jakości i faktu wykonania usługi przez niego poza fakturami VAT. Wskazał, ze powód przedstawił jedynie dokument prywatny, z którego nie wynika, że istnieje jakakolwiek wymagalna należność, a więc powód nie udowodnił istnienia wierzytelności w stosunku do pozwanego. Wnioskował, że wyłącznie na podstawie faktury VAT nie sposób ustalić, że strony łączyła umowa określonej treści, jak i tego, czy i w jakim zakresie umowa ta został zrealizowana. Zaprzeczył jakoby powód wykonał umowę zgodnie z jej warunkami jak również, aby strony powoda osiągnęły pozycje uprawniające powoda do naliczenia opłat za pozycjonowanie witryn. W odpowiedzi na sprzeciw strona powodowa podtrzymała dotychczasowe stanowisko w sprawie. Sąd zważył, co następuje. Zdaniem Sądu w zakresie zobowiązania powódki do pozycjonowania strony internetowej przedsiębiorstwa pozwanego, strony łączyła umowa o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia (artykuł 734 kodeksu cywilnego w związku z artykułem 750 kodeksu cywilnego). Umową taką jest taka umowa o świadczenie usług, która nie została uregulowana innymi przepisami. Umowa o świadczenie usług obejmuje świadczenie przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy określonych czynności faktycznych w zamian za określone w umowie wynagrodzenie. Jest to także umowa starannego działania, a nie umowa rezultatu, gdyż świadczący usługę nie jest zobowiązany do osiągnięcia konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu jako koniecznego do wykonania celu tej umowy. W istocie tej umowy powódka zobowiązała się w umowie do wykonywania czynności, które umożliwiają osiągnięcie jak najwyższych pozycji strony internetowej pozwanego w wyszukiwarce. Rezultat tych działań nie był konkretnie określony w treści tej umowy. Nie wyznaczono tego choćby nawet w przybliżeniu, jaką pozycję strona pozwanego winna osiągnąć. Oczywistym jest, że rezultat pracy powódki nie nadawał się do dokonania jego odbioru. Co więcej, ze względu na wynikającą z samej treści umowy niepewność rezultatu działań powódki, brak byłoby w istocie podstaw do podniesienia przez pozwanych zarzutu wadliwości wykonania dzieła przez stronę powodową. Nienależyte wykonanie umowy przez powoda mogłoby bowiem w realiach omawianej umowy polegać jedynie na niepodjęciu stosownych starań w celu osiągnięcia zamierzonego efektu, a nie na wadliwości osiągniętego rezultatu. Pozwany w niniejszej sprawie stwierdził, że umowa nie była przez powoda realizowana, co nie znalazło potwierdzenia w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, a w szczególności wynika to z treści wypowiedzenia umowy z dnia 9 sierpnia 2014 roku (karta 62-63), które zarzuca jedynie zaliczenie spadków pozycji zamiast wzrostu, a nie brak wykonania umowy przez stronę powodową. W procesie cywilnym ciężar dowodu spoczywa na stronach postępowania i to one są zobowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne (artykuł 6 kc i artykuł 232 kpc). W myśl ogólnych zasad procesowych, to na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, a na stronie pozwanej spoczywa obowiązek wykazania, że powodowi jego żądanie nie przysługuje. Pozwany nie przedstawił żadnych dowodów pozwalających na podważenie wiarygodności dokumentów złożonych do akt sprawy przez powoda. Mając na uwadze charakter zawartej umowy i pozostały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, wniosek dowodowy o zobowiązanie powoda do przedstawienia szczegółowego zestawienia czynności wykonanych przez powoda oraz udowodnienia osiągnięcia pozycji stron, jak również powołanie dowodu z opinii biegłego podlegał oddaleniu, gdyż nie miał on znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. W tych okolicznościach Sąd uznał, że roszczenie strony powodowej zostało w wystarczający sposób wykazane dowodowo, a zatem powództwo w całości zasługiwało na uwzględnienie. Orzeczono zatem jak w wyroku na mocy powołanych wyżej przepisów. O kosztach procesu orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sporu, wyrażoną w treści artykułu 98 paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego w związku z paragrafem 6 punkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, z uwzględnieniem faktu, że pełnomocnik powoda nie wykazał, aby uiścił opłatę skarbową od pełnomocnictwa. To wszystko.

[koniec części 00:16:33.864]

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.