Wtorek 21 stycznia 2020 Wydanie nr 4348
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2014-03-28
Data orzeczenia:
28 marca 2014
Data publikacji:
13 września 2018
Sygnatura:
VI GC 167/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Anna Walus-Rząsa
Protokolant:
st. sekretarz sądowy Magdalena Kamuda
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)

Sygn. akt VI GC 167/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Walus-Rząsa

Protokolant: st. sekretarz sądowy Magdalena Kamuda

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2014 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: Biura (...) S.A. w C.

przeciwko : (...) Spółce z o. o. w S.

o zapłatę: 534.581,73 zł

I.oddala powództwo,

II.zasądza od powoda Biura (...) S.A. w C. na rzecz pozwanego (...) Spółki z o. o. w S. kwotę 18.631,61 zł ( osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 61/100 ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 7.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VI GC 167/12

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 28 marca 2014 r.

Pismem z dnia 28 czerwca 2012 r. powód Biuro (...) S.A. w C. wniósł przeciwko (...) Sp. z o.o. w S. pozew o zapłatę kwoty 534.581,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami i postępowania.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że w dniu 30 czerwca 2011 r. strony zawarły trzy powiązane ze sobą umowy, których przedmiotem było:

-

wykonanie w przedsiębiorstwie pozwanego usług informatycznych związanych z wdrożeniem oferowanego przez powoda oprogramowania komputerowego o nazwie I. (...),

-

udzielenie pozwanemu przez powoda licencji uprawniającej go do korzystania z systemu informatycznego IMPULS 5,

-

sprawowanie przez powoda opieki autorskiej i serwisowej nad oprogramowaniem.

Zgodnie z umową wdrożeniową (§ 6 ust. 1) rozpoczęcie właściwych prac wdrożeniowych poprzedzone miało być opracowaniem przez powoda Analizy Informatycznej, która po jej zaakceptowaniu przez pozwanego miała stać się integralną częścią umowy, określając (zgodnie z definicją umowną zawartą w § 2 ust. 3 umowy wdrożeniowej) sposób wykorzystania funkcji oprogramowania w przedsiębiorstwie pozwanego, zakres danych do przeniesienia oraz, co szczególnie istotne, zawierając plan wykonania prac informatycznych związanych z wdrożeniem oprogramowania, określony mianem Listy Zadań.

Przedmiotowa Analiza Informatyczna została przez pozwanego zaakceptowana i odebrana w sposób, który pozostaje prawidłowy i w pełni skuteczny biorąc pod uwagę zapisy umowy wdrożeniowej. Treść analizy przekazano w wersji elektronicznej w dniu 10 października 2011 r., co pozwany potwierdził dnia 13 października 2011 r. Formalnym dokumentem zaświadczającym dokonanie odbioru Analizy była notatka z uzgodnień Zespołu (...) z dnia 18 października 2011 r., stwierdzająca odebranie, a podpisana ze strony pozwanego przez obu desygnowanych przez niego członków Zespołu (...). Niezależnie od powyższego powstał także tego samego dnia protokół odbioru.

Powód przyznał, że pozwany uiścił na rzecz powoda przewidziane umową wdrożeniową wynagrodzenie za wykonanie Analizy Informatycznej, nie kwestionując w żaden sposób wystawionej w związku z tym faktury VAT.

Treść analizy informatycznej określała, iż rozliczanie prac informatycznych wykonywanych przez powoda może odbywać się na dwa sposoby, określone jako (...) ( (...)) lub Rozliczenia P.-Modułowe ( (...)). Model określany jako „pakietowo-modułowy” przewiduje wystawianie faktur za etap danego modułu lub pakietu na podstawie, np. raportów konsultantów, parafowanych przez koordynatorów notatek operacyjnych itd. oraz regulowanie rozliczeń finansowych w oparciu o matrycę płatności (o czym stanowi rozdział 5 Analizy).

Notatka z uzgodnień Zespołu (...) z dnia 18 października 2011 r. stwierdza jednoznacznie, że Zespół (...) zadecydował o przyjęciu modelu (...) Rozliczenia P.-Modułowe do kontroli i stanu wdrożenia i budżetu (wg opisu w dokumencie Analizy Informatycznej). Zgodnie zaś z § 12 ust. 2.2 umowy wdrożeniowej, kryteria odbioru poszczególnych etapów zostaną określone w trakcie wykonywania Analizy Informatycznej.

Po dokonaniu powyższych ustaleń, przedstawiciele powoda przystąpili do wykonywania prac informatycznych, które odbywały się w zdecydowanej większości w przedsiębiorstwie pozwanego. Wykonanie przedmiotowych prac dokumentowane było zgodnie z wyżej opisanymi ustaleniami, następnie zaś powód wystawiał faktury VAT opiewające na poszczególne części przewidzianego umową wynagrodzenia, zgodnie z matrycą płatności. Wierzytelności z tego tytułu, aż do końca roku 2011, były przez pozwanego zaspokajane bez zastrzeżeń, choć nie bez opóźnień.

W dniu 25 stycznia 2012 r. w siedzibie powoda miało miejsce spotkanie, które zostało udokumentowane datowaną na ten sam dzień notatką. W trakcie spotkania przedstawiciele pozwanego (omyłkowo wskazano powoda) zadeklarowali bezwarunkowe dokonanie do dnia 12 lutego 2012 r. rozliczeń w zakresie dalszych, nieuregulowanych należności, jako że począwszy od stycznia 2012 r. pozwany zaprzestał płatności na rzecz powoda. W treści notatki wskazano także, że bieżący stan realizacji umowy (wdrożeniowej) obejmuje już nadzór nad eksploatacją w pierwszym miesiącu obrachunkowym, co oznacza, że zasadnicze prace informatyczne związane z wdrożeniem były już według stanu na ten dzień wykonane.

Dalsze płatności ze strony pozwanego jednak nie nastąpiły. Powód otrzymał od pozwanego pismo z dnia 22 lutego 2012 r., w którym poinformowano, iż rzekomo nie wszystkie faktury wystawione przez powoda obejmują czynności faktycznie wykonane. Jednocześnie dnia 23 lutego 2012 r. powód otrzymał datowane na dzień 20 luty 2012 r. oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, pochodzące od pani M. Ś., pełnomocnika Prezesa Zarządu pozwanego w zakresie wdrożenia systemu informatycznego. Uchylenie się od skutków prawnych miało dotyczyć oświadczenia złożonego poprzez podpisanie notatki z uzgodnień Zespołu (...) z dnia 25 stycznia 2012 r.

Okoliczności wskazane jako podstawa oświadczenia z dnia 20 lutego 2012 r. nie polegają jednak na prawdzie. Zastrzeżenia wymieniane w oświadczeniu mają raczej charakter wytykania niedociągnięć procesu wdrożenia, które przy tak złożonym procesie należy uznawać za zjawiska nieuniknione, a które winny być usuwane w dalszym toku współpracy także w oparciu o postanowienia łączącej strony umowy o świadczenie opieki autorskiej i wsparcia technicznego oraz wykonywanie usług dodatkowych. Powód ustosunkował się do treści oświadczenia w piśmie z dnia 24 lutego 2012 r., szczegółowo omawiając każde z wymienianych w oświadczeniu uchybień.

Ponieważ zaistniała sytuacja uniemożliwiała sfinalizowanie prac przewidzianych umową wdrożeniową, jednocześnie zaś powód nie otrzymywał od pozwanego należnego mu wynagrodzenia za wykonane już prace, dnia 7 marca 2012 r. powód wystosował formalne wezwanie do umożliwienia wykonywania dalszych prac informatycznych.

W odpowiedzi pozwany wystosował pismo z dnia 14 marca 2012 r., w którym ponowił zastrzeżenia co do przebiegu wdrożenia i sposobu rozliczeń stron, oczekując rozwiązania umów łączących strony.

W dniu 27 kwietnia 2012 r. pozwany wystosował pismo po raz kolejny odmawiające ugodowego zakończenia sprawy i wskazujące na istniejącą w ocenie pozwanego konieczność rozwiązania umów. Następnie, pismem z dnia 14 maja 2012 r. zaproponował termin spotkania w tej sprawie. Spotkanie odbyło się, nie przynosząc żadnej zmiany stanowiska stron.

Niemożność wypracowania rozwiązania przewidującego kooperację stron zmusiła powoda do złożenia pozwanemu oświadczenia o rozwiązaniu umowy nr (...) w sprawie wykonania usług informatycznych związanych z wdrożeniem oprogramowania z dnia 30 czerwca 2011 r, co doprowadziło jednocześnie do rozwiązania umowy nr (...) o świadczenie opieki autorskiej i wsparcia technicznego oraz wykonywanie usług dodatkowych z dnia 30 czerwca 2011 r. Jednocześnie powód obciążył pozwanego karą umowną w wysokości 96.270 zł, należną mu mocą § 15 ust. 4 umowy wdrożeniowej.

Pozwany, pismem z dnia 8.06.2012 r. zanegował istnienie przesłanek do rozwiązania umowy i odmówił dokonania płatności. W tej sytuacji pełnomocnik powoda wystosował ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, które jednak pozostało do dnia wniesienia niniejszego pozwu bez reakcji.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że na dochodzone roszczenie składają się kwoty:

-

12.792 zł (faktura VAT nr (...), której termin płatności upłynął dnia 5 stycznia 2012 r. Prace zostały odebrane raportem z dnia 1 grudnia 2012 r.);

-

8.239,77 zł (faktura VAT nr (...), której termin płatności upłynął dnia 8 stycznia 2012 r. Prace zostały odebrane raportem P z dnia 9 grudnia 2012 r. oraz notatką operacyjną z dnia 16 grudnia 2011 r.);

-

26.645,49 zł (faktura VAT nr (...), której termin płatności upłynął dnia 14 stycznia 2012 r. Prace zostały odebrane notatką operacyjną z dnia 14 grudnia 2011 r.);

-

6.570,66 zł (faktura VAT nr (...), której termin płatności upłynął dnia 22 stycznia 2012 r. Prace zostały odebrane raportami P z dnia 20 i 21 grudnia 2011 r.);

-

7.654,29 zł (faktura VAT nr (...), której termin płatności upłynął dnia 23 stycznia 2012 r. Prace zostały odebrane notatkami operacyjnymi z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz z dnia 31 grudnia 2011 r.);

-

150.710,67 zł (faktura VAT nr (...), której termin płatności upłynął dnia 27 stycznia 2012 r. Prace zostały odebrane notatką operacyjną z dnia 27 grudnia 2012 r.);

-

23.185,50 zł (faktura VAT nr (...), której termin płatności upłynął dnia 29 stycznia 2012 r. Prace zostały odebrane notatką operacyjną z dnia 28 grudnia 2012 r.);

-

17.007,21 zł (faktur VAT nr (...), której termin płatności upłynął dnia 29 stycznia 2012 r. Prace zostały odebrane notatkami operacyjnymi z dnia 27 grudnia 2011 r. oraz z dnia 31 grudnia 2011 r.);

-

125.350,53 zł (faktura VAT nr (...), której termin płatności upłynął dnia 31 stycznia 2012 r. Prace zostały odebrane notatkami operacyjnymi z dnia 27 grudnia 2011 r. oraz z dnia 31 grudnia 2011 r.);

-

60.155,61 zł (faktura VAT nr (...), której termin płatności upłynął dnia 29 lutego .2012 r. Należność ta stanowi wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki autorskiej i serwisowej, naliczone zgodnie z treścią § 9 umowy nr (...) o świadczenie opieki autorskiej i wsparcia technicznego oraz wykonywanie usług dodatkowych z dnia 30 czerwca 2011 r., w nawiązaniu do ustaleń poczynionych w toku spotkania Zespołu (...) w dniu 25 stycznia 2012 r.);

-

96.270,00 zł (nota obciążeniowa nr (...) której termin płatności upłynął dnia 11 czerwca 2012 r. Należność ta stanowi karę umowną naliczoną przez powoda zgodnie z postanowieniami § 15 umowy wdrożeniowej tytułem rozwiązania jej z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pozwanego.

Pismem z dnia 20 lipca 2012 r. (data prezentaty) pozwany wniósł odpowiedź na pozew domagając się oddalenia w całości powództwa oraz zasądzenia kosztów postępowania.

Strona pozwana przyznała fakt zawarcia przez strony w dniu 30 czerwca 2011 r. umowy nr (...) w sprawie wykonania usług informatycznych związanych z wdrożeniem oprogramowania, wskazując przy tym, że ma ona charakter mieszany. Łączy bowiem elementy treści różnych typów umów, tj. umowę o dzieło, którą jest opracowanie Analizy Informatycznej wraz z Listą Zadań określonej jako prace przedwdrożeniowe, instalację oprogramowania i przeniesienie do oprogramowania danych z innych systemów oraz umowę zlecenia, na którą składają się prace szkoleniowe, konsultacyjne, nadzór nad eksploatacją i tzw. zarządzanie projektem wdrożenia. Z przedmiotowych umów wynika, że wykonane prace (etapy) objęte umową podlegały odbiorom potwierdzanym łącznie dokumentami: Raportem P i protokołem odbioru, których wzory stanowią załączniki do umów (wzory dokumentów odbiorowych). Według zapisów umowy dokumenty te podpisane bez zastrzeżeń przez obie strony umowy stanowiły podstawę do wystawienia przez powoda faktury.

Dalej podał, że konsekwencją zawarcia przedmiotowej umowy było zawarcie w dniu 30 czerwca 2011 r. umowy licencyjnej nr 5 L 448- (...) oraz umowy nr (...) o świadczenie opieki autorskiej i wsparcia technicznego oraz wykonywania usług dodatkowych.

Nadto pozwany potwierdził, że zgodnie z § 9 umowy wdrożeniowej powód i pozwany powołali Zespół (...), w skład którego weszli ze strony powodowej Prokurent A. B. oraz Szef Zespołu wdrożeniowego Z. D. (1), natomiast stronę pozwaną reprezentowali Prezes J. I. oraz Szef Zespołu wdrożeniowego P. M. (1). Osoby wymienione powyżej były wyłącznie uprawnione do potwierdzania raportów i protokołów odbioru, poprzedzających wystawianie przez powoda faktur, a w dalszej kolejności ich zapłatę przez pozwaną spółkę.

Pozwany zaprzeczył twierdzeniom powoda iż „zgodnie z notatką ze spotkania zespołu sterującego z dnia 14 lipca 2011 r. uzgodniono, że podstawowym środkiem komunikacji w trakcie trwania przygotowania analizy informatycznej będzie e-mail”. Strona pozwana zarzuciła, że notatka ta nie jest notatką ze spotkania Zespołu (...), lecz notatką ze spotkania zespołu roboczego, w którym uczestniczyły osoby nie posiadające uprawnień przyznanych im umową ( Zespół (...) mógł jedynie zmienić terminy realizacji) i osoby wymienione w notatce roboczej nie mogły skutecznie zmieniać czy modyfikować postanowień umowy i czynić ustaleń, które nie leżały w ich kompetencjach. Tym samym osoby podpisujące notatkę ze spotkania roboczego, tj. jako Klient P. M. (1) oraz (...) Z. D. (1) nie mogli uzgodnić, ze skutkiem prawnym dla obu stron umowy, że przygotowanie Analizy informatycznej odbędzie się poprzez komunikowanie się drogą e-mailową, jak również, że raporty będzie podpisywała osoba uczestnicząca w pracach (ktoś bliżej nieokreślony) lub koordynator ze strony klienta. Zdaniem pozwanego jakiekolwiek ustalenia zespołu roboczego z tej notatki nie wywołały żadnych skutków prawnych wobec stron umowy z uwagi na fakt pozostawania w sprzeczności z uzgodnionymi przez te strony innymi zapisami umowy, a nawet Analizy informatycznej (str. 13 Analizy). Zatem, powoływanie się powoda na treść notatki ze spotkania zespołu roboczego z dnia 14 lipca 2011r., nie wywołującej żadnych skutków prawnych, jest nieuprawnione, co czyni zasadnym wniosek pozwanej o oddalenie przedmiotowego dowodu. Pozwana zauważa również, że z w/w notatki nie wynika komu miało być udzielone pełnomocnictwo do udziału i podpisywania notatek ze spotkań Zespołu (...). Zgodnie z § 8 ust.3 umowy wdrożeniowej, podstawą podpisania protokołu odbioru prac będzie wykonanie zakresu prac określonego w niniejszej umowie oraz Liście Zadań stanowiącej integralną część Analizy Informatycznej, udokumentowane podpisanymi przez strony Raportami.

Ponadto zgodnie z § 6 ust. 1 umowy wdrożeniowej rozpoczęcie prac wdrożeniowych przez powoda miało być poprzedzone opracowaniem przez niego Analizy Informatycznej, która zgodnie z umową (§ 12 ust. 2.1) miała być wraz z Listą Zadań zaakceptowana przez pozwaną. Dowodem tej akceptacji miał być protokół odbioru podpisany przez obie strony umowy. Z treści umowy nie ulega wątpliwości, kto miał reprezentować strony przy podpisywaniu protokołu odbioru. Wbrew temu co twierdzi powód Analiza Informatyczna i Lista Zadań nie była zaakceptowana i odebrana w sposób określony umową i nigdy nie doszło do uzgodnienia jej treści. Poza tym opracowana przez powoda Analiza Informatyczna - jako dokument o zasadniczym charakterze, dostarczona P. M. (1), dotyczy innego podmiotu, który ma siedzibę w M. (tam właśnie są prowadzone księgi rachunkowe tego podmiotu). Treść analizy jest przy tym niekompletna bowiem nie reguluje uzgodnionego między stronami zakresu . Co więcej, w treści Analizy znajdują się zapisy dotyczące już na wstępie modyfikacji, które na etapie jej opracowania, w świetle uregulowań § 10 umowy, nie mogły mieć miejsca. Modyfikacje takie według umowy są dodatkowo płatne i mogły być zlecane dopiero w trakcie realizacji umowy, w razie potrzeby wnioskowane przez pozwaną.

Dalej pozwany wywodził, że Zespół (...) (a nie członkowie tego zespołu P. M. i Z. D.) byli uprawnieni do rekomendowania modelu rozliczeń (Analiza str. od nr 30-32). Nie można więc zgodzić się ze stwierdzeniem powoda, że doszło do uzgodnienia zmiany sposobu rozliczenia prac wdrożeniowych i zmiany zasad fakturowania, odbiegających od zapisów umowy wdrożeniowej. Kolejną kwestią jest fakt, że dostarczona P. M. Analiza Informatyczna zawierała i zawiera nadal wiele błędów, które nie zostały usunięte, czy sprostowane do czasu złożenia przez powoda oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

Pozwany wielokrotnie informował powoda o swoich zastrzeżeniach do tego dokumentu, jednakże powód nie przyjmował żadnych argumentów podnoszonych przez pozwaną. Jeszcze przed wytoczeniem powództwa, na wezwanie pełnomocnika powoda, pismem z dnia 25 czerwca 2012 r. pozwany odniósł się do zgłoszonego mu żądania zapłaty 534.581,73 zł, które pozostało bez odpowiedzi. W piśmie tym domagał się m. in. przedstawienia protokołów odbioru sporządzonych z udziałem stron, celem rzetelnego rozliczenia się przez obie strony umowy.

Pozwany zarzucił, że nieuprawnione i niezgodne z umową wdrożeniową było przekazanie pozwanemu Analizy w wersji elektronicznej czy elektroniczne potwierdzenie jej otrzymania, gdyż takich warunków nie zawierała umowa. Umowa wdrożeniowa stanowiła, że dokument Analizy będzie integralną częścią umowy wdrożeniowej, który to dokument podlegał odbiorowi zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 w zw. z § 7 i §12 ust. 2.1, co nie nastąpiło do chwili obecnej.

Strona pozwana zaprzeczyła aby doszło do odbioru Analizy Informatycznej i uzgodnienia Listy Zadań zgodnie z umową wdrożeniową. Notatka Zespołu (...) z dnia 18 października 2011 r. nie została podpisana przez upoważnione osoby w imieniu klienta, a dokument „oryginalny” jaki jest w posiadaniu pozwanego i załączona jako dowód opinia biegłego grafologa zaprzeczają twierdzeniu powoda, że nastąpił odbiór Analizy przez desygnowanych członków Zespołu (...). Powyższy zarzut odnosi się również do Protokołu odbioru dokumentu Opracowania Analizy informatycznej spisanego w dniu 18 października 2012 r. pod którym widnieje wyłącznie podpis P. M. (1) i Z. D. (1), które to osoby nie były uprawnione do samodzielnego reprezentowania stron w czynnościach Odbioru, jak również Analizy Informatycznej.

Pozwany wskazał, że dokonanie zapłaty za Analizę Informatyczną, pomimo nie przedstawienia do akceptacji upoważnionym przedstawicielom pozwanego protokołu odbioru Analizy, wynikało z zaufania jakim bezgranicznie pozwany obdarzył powoda, gdyż ten w umowie wdrożeniowej zapewniał o swoim profesjonalizmie, jak również złożył wiążące go oświadczenie, że współpraca między stronami umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadami uczciwego obrotu gospodarczego, z zasadami etyki zawodowej, dbając jednocześnie o dobre imię drugiej strony (§3 umowy wdrożeniowej).

W konsekwencji powoływanie się przez powoda na treść Analizy Informatycznej nie stanowi podstawy do dowolnego i bezpodstawnego fakturowania za dalsze niezrealizowane etapy. Wykonanie wyrywkowych drobnych prac nie ma znaczenia dla całego umownego zakresu prac wdrożeniowych, gdyż w wyniku bezpodstawnego zafakturowania powód żąda łącznej zapłaty w kwocie 493.073,25 zł netto zł, podczas gdy umowna wysokość wynagrodzenia stanowi kwotę 481.350 zł netto, z czego uregulowano kwotę 185.629,25 zł za faktury nie objęte pozwem (wyszczególnione w odpowiedzi na pozew) i kwotę 250.000 zł netto za licencję.

Podsumowując swoje wywody strona pozwana stwierdziła, że fakt nienależytego wykonania przedmiotu umowy, przede wszystkim dotyczącego wadliwych prac przedwdrożeniowych (nie dokonano odbioru Analizy Informatycznej i nie uzgodniono Listy Zadań), które mają zasadniczy charakter dla całego wdrożenia, czyni bezzasadnym żądanie pozwu, w tym również żądanie zapłaty za opiekę autorską, nie odbyte szkolenia, itp.

Pozwany dodał, że raport P (...) (...) z dnia 9 grudnia 2011 r. sporządzony przez pracowników powoda wręcz potwierdza, że aplikacja zawiera wiele błędów, jednakże wykorzystano aplikację dla innego klienta, co potwierdza wady przedmiotu umowy.

Notatka z dnia 18 października 2011 r., nie podpisana przez pozwanego, na której podpisy zostały naniesione na podłoże dokumentu techniką proszkową, nie może stanowić dowodu w sprawie na okoliczności przywołane w pozwie przez powoda, również w zakresie wystawiania faktur i ich płatności, czy też przyjęciu modelu (...). Tym bardziej, że powód otrzymał wynagrodzenie, które było mu nienależne i jako takie podlega do zwrotu na rzecz pozwanego. Ponadto treść notatki operacyjnej z dnia 14 grudnia 2011 r. podpisanej przez P. M. (1) i Z. D. (1), w której (...) P. M. (1) akceptuje możliwość wystawienia przez (...) faktur w 2011 r. za etapy prac, które nie zostały wykonane w 2011 r., zawiera ustalenia niezgodne i sprzeczne z obowiązującym prawem.

Wadliwe wykonanie przedmiotu umowy (w zakresie modułu (...)) powoduje zaś niemożność korzystania z zakupionego oprogramowania. Zatem złożenie oświadczenia M. Ś. z dnia 20 lutego 2012 r. o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu wywołało skutek w postaci nieważności z mocy prawa notatki z uzgodnień Zespołu (...), sporządzonej w dniu 25 stycznia 2012 r. Notatka ta nie może więc stanowić dowodu na okoliczności przywołane w pozwie.

Skoro poprawne wdrożenie systemu miało nastąpić ostatecznie w miesiącu styczniu 2012 r., a powód deklaruje opracowanie programu naprawczego dopiero w miesiącu marcu b.r., wiedząc doskonale, że liczne wady uniemożliwiły korzystanie z zakupionego przez pozwanego oprogramowania (pomimo zapłaty powodowi za to oprogramowanie), to bez wątpienia takie działanie powoda nie zasługuje na jakąkolwiek ochronę prawną. Z tych względów zasadna jest odmowa zapłaty faktur objętych żądaniem pozwu. Ponadto powód bezpodstawnie domaga się zapłaty za opiekę autorską i zarządzanie projektem, w sytuacji, gdy prace wdrożeniowe nie zostały zakończone i odebrane. Złożenie przez powoda oświadczenia o rozwiązaniu umowy nie uprawnia go również do naliczenia pozwanemu kary umownej. Przyczyny zakończenia współpracy leżą po stronie powoda, który nie dopełnił ewidentnie obowiązków wynikających z umowy.

Do chwili obecnej zresztą pozwany nie posiada haseł do administratora systemu (...), których brak uniemożliwia korzystanie z systemu. Powód nie udostępnił również hasła do bazy danych O., pozbawiając pozwanego możliwości korzystania z oprogramowania, za które zapłacił.

Strona pozwana zarzuciła także, że zapłaciła powodowi kwotę 185.629,25 zł netto. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym wyżej mowa, pozwany zapłacił również należności wynikające z umowy licencyjnej na kwotę 250.000 zł netto, z której w istocie nie może korzystać ze względu na nie dokonanie wdrożenia oprogramowania. W takiej sytuacji do zwrotu na rzecz pozwanego pozostają zapłacone wyżej kwoty, których zwrotu pozwany będzie dochodzić w odrębnym procesie.

Pozwany zakwestionował także żądanie powoda dotyczące roszczenia o zapłatę noty obciążeniowej nr (...) z dnia 31 maja 2012 r. na kwotę 96.270 zł, tytułem kary umownej. Powyższą notę pozwany otrzymał od powoda przed doręczeniem mu odpisu pozwu, jednakże odmówił jej zapłaty i odmowę tę podtrzymuje nadal. Nie zachodzą bowiem jakiekolwiek podstawy do obciążenia pozwanego karą umowną w oparciu o zapis § 15 ust.4 umowy.

Jednocześnie pozwany podnosi, że oświadczenie powoda złożone pozwanemu o rozwiązaniu umowy nie spełnia warunków określonych umową, które uprawniałoby powoda do naliczenia pozwanemu kary umownej. Kara umowna jest nienależna powodowi, bowiem przyczyny które spowodowały przerwanie współpracy leżały wyłącznie po stronie powoda.

Ponadto § 14 ust. 4 umowy o świadczenie opieki autorskiej stanowi o obowiązku zinwentaryzowania prac w razie rozwiązania umowy. Do takiej inwentaryzacji nie doszło, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie powoda.

Odnosząc się do wywodu prawnego i wskazanej przez powoda podstawy prawnej dochodzonych roszczeń, pozwany podniósł, że żądanie zapłaty załączonych do pozwu faktur nie koreluje w jakimkolwiek zakresie z etapami prac, wysokością wynagrodzenia określoną w tym przepisie. Powód nie udokumentował spełnienia warunków umowy określonych w szczególności w § 12 w zw. z § 8 i § 10 umowy wdrożeniowej, które stanowiły o możliwości wystawiania faktur za wykonane prace po ich uprzednim odbiorze i nie zgłoszeniu zastrzeżeń przez pozwanego.

W piśmie procesowym z dnia 3 sierpnia 2012 r. powód ustosunkował się do zarzutów podniesionych przez pozwanego w odpowiedzi na pozew podtrzymując swoje stanowisko w sprawie. Podniósł, że proces wdrożenia sytemu informatycznego (...) w przedsiębiorstwie pozwanego doprowadzony był do etapu nadzoru nad eksploatacją. Uruchomienie systemu nastąpiło zaś w dniu 9 stycznia 2012 r. Do wykonania w ramach umowy wdrożeniowej pozostały jedynie pomniejsze prace informatyczne oraz nadzór nad eksploatacją. Wyjaśnił również okoliczności sporządzenia notatki z dnia 18 października 2011 r. oraz wskazał, że powód dysponuje egzemplarzem notatki opatrzonej autentycznymi podpisami wszystkich czterech osób w niej wymienionych (obecnie oryginał przekazano do Prokuratury Rejonowej w S. W.).

Odnosząc się do Analizy Informatycznej stwierdził, że pozwany nie tylko potwierdził odbiór przedmiotowego dokumentu, ale także uiścił na rzecz powoda całość wynagrodzenia za jej wykonanie, a przy tym nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do jej treści aż do momentu zainicjowania sporu przez pozwanego co de facto miało miejsce z chwilą złożenia przez M. Ś. oświadczenia z dnia 20 lutego 2012 r.

W treści przedmiotowego dokumentu strony zaakceptowały ewentualne wprowadzenie modelu (...) w zakresie rozliczeń i ustaliły szczegóły jego funkcjonowania. Zespół (...) podjął zaś jedynie decyzję o wyborze modelu rozliczeń spośród wskazanych w umowie.

Strona pozwana w piśmie z dnia 23 sierpnia 2012 r. powołała się na przepis art. 207 § 6 k.p.c. kwestionując dopuszczalność złożenia przez powoda powyższego pisma. Jednocześnie pozwany podtrzymał swoje stanowisko w sprawie.

Postanowieniem z dnia 23 października 2013 r. (k. 994) Sąd wezwał stronę powodową do pisemnego przedstawienia wyliczenia wynagrodzenia żądanego pozwem, mając na uwadze fakt, że z umowy wynika, iż wynagrodzenie związane z wdrożeniem wynosi 481.350,00 zł, za zarządzanie projektem po 18.850 zł (2 razy) - z uwzględnieniem faktur zapłaconych, załączonych przez pozwanego do odpowiedzi na pozew w łącznej kwocie 185.629,25 zł oraz z uwzględnieniem osobno kwoty 250.000 zł za licencję, a także za opiekę autorską. Przy wyliczeniu wynagrodzenia powód miał wziąć pod uwagę fakt, że system nie został wdrożony w całości. Ponadto Sąd wezwał stronę powodową do wyjaśnienia z jakich przyczyn nie doszło do zinwentaryzowania prac po rozwiązaniu umowy (§ 16 pkt 3 umowy).

Pismem z dnia 25 października 2013 r. strona powodowa przedstawiła wyliczenie żądanego pozwem roszczenia przedstawiając w formie tabeli zestawienie zapłaconych oraz niezapłaconych należności z faktur (k.1017). Kwotę należności objętej powództwem powód określił na kwotę 378.158,12 zł brutto przypisując ją do faktur wskazanych w pozwie. Nadto powód wskazał z jakiego tytułu zostały naliczone kwoty w poszczególnych fakturach (k. 1018). Poza tym podał zestawienie pozycji umowy (...) z określeniem ich wartości oraz zestawienie faktur do tej umowy wraz z wyceną stopnia realizacji etapów (k. 1019-1020). W swym piśmie przedstawił również zestawienie faktur dot. umowy o świadczenie opieki autorskiej nr O/448- (...).

Odnosząc się do kwestii inwentaryzacji prac powód podniósł, że wszystkie prace jakie wykonał zostały udokumentowane w sposób umożliwiający ich zafakturowanie. Stwierdził, że zakres wykonanych prac został należycie udokumentowany przed rozwiązaniem umowy, a całość należnego wynagrodzenia została zawarta w fakturach VAT, co powodowało, że zapis umowny odnoszący się do internetyzacji nie znajdował zastosowania.

W piśmie z dnia 7 listopada 2013 r. strona pozwana ustosunkowując się do powyższego pisma powoda zakwestionowała prawidłowość dokonanych przez niego wyliczeń i zestawień.

Sąd Okręgowy na rozprawie w dniu 28 listopada 2013 r., z uwagi na to, że pełnomocnik strony powodowej nie potrafił wyjaśnić jakie kwoty z konkretnych faktur składają się na kwoty wskazane w rubryce 3 tabeli 5, zakreślił pełnomocnikowi strony powodowej termin 14 dni na przedłożenie pisma z wyjaśnieniem w kwestii powyższej, a w szczególności w odniesieniu do kwot objętych fakturami z podaniem ich w netto oraz brutto - pod rygorem pominięcia.

W odpowiedzi na powyższe strona powodowa w piśmie z dnia 9 grudnia 2013 r. przedstawiła wyjaśnienia zestawień tabel oraz stwierdziła, że informacje zawarte w tabelach pozwalają w klarowny sposób na przyporządkowanie poszczególnych kwot do faktur VAT wymienionych w pozwie. Dodała, że pozwem nie jest objęta należność z tytułu nadzoru nad eksploatacją. Do przedmiotowego pisma powód dołączył tabele z zestawieniami (k. 1130-1132)

Pozwany w piśmie z dnia 13 grudnia 2013 r., ustosunkowują się do treści pisma powoda, przedstawił swoje stanowisko kwestionując prawidłowość i zasadność dokonanych przez powoda wyliczeń.

W toku sprawy Sąd na wniosek pozwanego przeprowadził dowód z opinii biegłego sądowego w zakresie informatyki w osobie P. M. (2). Przedmiotem tej opinii było:

1.  ustalenie rzeczywistego rodzaju i zakresu wykonanych przez powoda prac, na podstawie protokołów odbioru,

2.  ustalenie prawidłowości wykonania każdego modułu i stopnia jego wykorzystania przez pozwanego z jednoczesną wyceną ich wartości, której warunki określone zostały szczegółowo umową nr W/448- (...) z dnia 30 czerwca 2011r., z uwzględnieniem etapów prac wyspecyfikowanych w § 12 umowy, warunkujących wystawienie faktury i zapłatę, po wcześniejszym podpisaniu przez strony protokołów odbioru prac, gdy prawidłowość odbioru etapów uwarunkowana jest podpisaniem ich bez zastrzeżeń przez upoważnione umową strony,

3.  określenie, czy i w jakim zakresie w stosunku do funkcjonujących modułów i uiszczonej powodowi opłaty licencyjnej jest wykorzystywana licencja zakupiona od powoda uprawniająca stronę pozwaną do korzystania z systemu informatycznego (...), zgodnie z umową licencyjną nr L/448- (...) z dnia 30 czerwca 2011 r.,

4.  określenie wysokości zryczałtowanej opłaty wynikającej z § 9 umowy nr (...) z dnia 30 czerwca 2011 r. o świadczenie opieki autorskiej, w sytuacji, gdy nie nastąpił odbiór całości prac, z uwzględnieniem wysokości opłaty proporcjonalnej do wykorzystywanych faktycznie niektórych modułów.

Opinia zgodnie z postanowieniem Sądu została sporządzona w oparciu o akta sprawy oraz pozostałą w systemie komputerowym pozwanej firmy instalację systemu informatycznego (...). Nadto biegły ustosunkował się na piśmie do zarzutów strony pozwanej oraz opiniował ustnie na rozprawie.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30 czerwca 2011 r. powód Biuro (...) S.A. w C. zawarł z pozwanym (...) Sp. z o.o. w S. umowę nr (...) w sprawie wykonywania usług informatycznych związanych z wdrożeniem oprogramowania. Przedmiotem umowy było wykonanie czynności wdrożeniowych prowadzących do uruchomienia oprogramowania o funkcjonalności zgodnej z zapisami Analizy informatycznej i zapisami załącznika do umowy. Analiza informatyczna, zgodnie z umowną definicją (§ 2 pkt. 3) jest dokumentem stanowiącym integralną część umowy określającym sposób wykorzystania funkcji oprogramowania w przedsiębiorstwie pozwanego, zakres danych do przeniesienia oraz zawierający plan wykonania prac informatycznych związanych z wdrożeniem oprogramowania – Listę zadań. Zakres prac informatycznych został określony rzez strony w § 6 umowy, zaś zasady ich realizacji w § 7-10. Strony w § 12 umowy ustaliły wynagrodzenie za przedmiot umowy z podziałem na poszczególne prace. Łączna wartość wynagrodzenia została określona na kwotę 481.350 zł netto.

W przedmiotowej umowie strony ustaliły również zasady naliczania kar umownych (§ 15).

W myśl zapisów umowy strony mogły ją rozwiązać tylko w przypadkach ustalonych jej treścią. Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 1 w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy każda ze stron mogła wezwać drugą stronę dopuszczającą się naruszeń do ich zaniechania w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania, i w przypadku jego bezskutecznego upływu była uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy użytkownik nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 11 umowy oraz Liście zadań lub w innych sposób uniemożliwia wykonanie (...) prac informatycznych przez okres dłuższy niż 30 dni w stosunku do terminów uzgodnionych w stworzonej w trakcie Analizy Informatycznej Liście Zadań lub terminu ustalonego przez Zespół (...) w przypadku przewidzianym w § 11 ust. 2 pkt. 2.

Jednocześnie strony zastrzegły (§ 16 ust. 3), że w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie użytkownika pokryje on koszty prac wykonanych przez (...) do dnia rozwiązania umowy zgodnie ze stawkami określonymi w niniejszej umowie po uprzednim zinwentaryzowaniu tych prac.

(Dowód: umowa nr (...) w sprawie wykonywania usług informatycznych związanych z wdrożeniem oprogramowania wraz z załącznikami , k. 21-28, 171 – 266 wyciąg z Analizy Informatycznej, k. 289-294))

W dniu 30 czerwca 2011 r. powód Biuro (...) S.A. w C. zawarł z pozwanym (...) Sp. z o.o. w S. umowę nr (...), której przedmiotem było udzielenie licencji na oprogramowanie na warunkach określonych umową (§ 1). Pojęcie licencji zdefiniowano jako prawo korzystania z oprogramowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (§ 2 pkt. 1). Licencja ta obejmuje oprogramowanie aplikacyjne o nazwie I. (...), wersja jednofirmowa, składająca się z pakietu dla firm produkcyjnych (z wyszczególnieniem modułów) oraz jednomodułowych pakietów dodatkowych (§ 2 pkt. 2). Opłatę licencyjną ustalono na kwotę 250.000 zł netto w transzach po 100.000 zł, 100.000 zł i 50.000 zł.

(Dowód: umowa licencyjna nr (...) wraz z załącznikami , k. 29-33, 267-284)

W dniu 30 czerwca 2011 r. powód Biuro (...) S.A. w C. zawarł z pozwanym (...) Sp. z o.o. w S. umowę nr (...) o świadczenie opieki autorskiej i wsparcia technicznego oraz wykonywanie usług dodatkowych. Przedmiot umowy szczegółowo ustalono w § 1 umowy, zaś pojęcia definiowano w § 2. W dalszej części umowy określono szczegółowo m.in. zakres i warunki świadczenia usług opieki autorskiej i wsparcia technicznego, zasady płatności.

(Dowód: umowa nr (...) o świadczenie opieki autorskiej i wsparcia technicznego oraz wykonywanie usług dodatkowych ).

W dniu 14 lipca 2011 r. sporządzono notatkę ze spotkania Zespołu (...), w której przyjęto, że podstawowym środkiem komunikacji w trakcie trwania przygotowania analizy informatycznej będzie e-mail. Ewentualne ustalenia telefoniczne powinny zostać jak najszybciej potwierdzone mailem. W notatce tej ustalono równie kwestie dotyczące raportowania prac, metodyki wdrożenia, zasad dokumentowania analizy informatycznej, spotkań i analizy. Powyższą notatkę popisali P. M. (1) (Klient) i Z. D. (1) ( (...)).

W dniu 11 sierpnia 2011 r. sporządzono notatkę ze spotkania Zespołu (...), w której wskazano, że Klient przekazał pełnomocnictwo do udziału i podpisywania notatek ze spotkań Zespołu (...) dla M. Ś.. Ustalono również, że uruchomienie sytemu zaplanowano na początek stycznia 2012 r. Notatkę tę podpisali: P. M. (1), J. I., Z. D. (1) i A. B..

(Dowód: notatka ze spotkania zespołu roboczego z dnia 14.07.011r., k. 43-45; notatka ze spotkania zespołu sterującego z dnia 11.08.2011r., k. 46; pełnomocnictwo z 9.08.2011r., k. 47; zeznania świadka M. Ś., k. 655-700)

Drogą elektroniczną w dniu 10 października 2011 r. powód przekazał pozwanemu dokument Analizy Informatycznej, zaś w emailu z dnia 13 października 2011 r. pozwany potwierdził opracowanie przedmiotowego dokumentu.

(Dowód:korespondencja email stron z 10 i 13.10.2014 r., k. 48, 49, )

W dniu 18 października 2011 r. sporządzono notatkę ze spotkania Zespołu (...), w której wskazano m.in., że został podpisany protokół odbioru Analizy Informatycznej i zdecydowano o przyjęciu modelu (...): Rozliczenia P. – Modułowego do kontroli stanu wdrożenia i budżetu. Notatkę tę podpisali: P. M. (1), J. I., Z. D. (1) i A. B.. W trakcie spotkania pozwanemu została przekazana wersja papierowa Analizy Informatycznej.

W powyższej dacie sporządzono nadto protokół odbioru opracowania Analizy Informatycznej. Protokół ten podpisali: P. M. (1) i Z. D. (1).

(Dowód: notatka ze spotkania zespołu sterującego z 18.10.2011 r., k. 50, 308. 435-436; protokół odbioru analizy informatycznej z dnia 18.10.2011r., k. 51; wyciąg z analizy informatycznej (strony 28 – 32), k. 52-57; zeznania świadków A. B. ( k. 630-635), Z. D. (1) (k. 635-638), P. M. (1) (k. 639-642)

W dniu 25 stycznia 2012 r. została sporządzona notatka z uzgodnień zespołu sterującego, której celem było podsumowanie bieżącego stanu wdrożenia. Notatkę tę podpisali: P. M. (1), M. Ś., Z. D. (1) i A. B..

(Dowód: notatka z uzgodnień zespołu sterującego z 25.01.2012r., k. 58-59; zeznania świadków A. B. (k. 630-635), Z. D. (1) (k. 635-638), P. M. (1) (k. 639-642), M. Ś. (k. 655-700).

W toku realizacji przedmiotu umowy zostały sporządzone m.in. n/w raporty P nr :

-

(...) - (...) z dnia 14 października 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 25 października 2011 r.,

-

(...) (...) z dnia 26 października 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 27 października 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 3 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 4 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 4 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 7 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 7 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 8 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 8 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 9 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 10 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 11 października 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 12 października 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 14 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 15 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 16 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 17 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 17 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 18 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 18 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 22 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 23 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 24 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 24 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 25 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 25 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 28 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 29 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 29 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 29 listopada 2011 r.

-

(...) - (...) z dnia 30 listopada 2011 r.,

-

(...) z dnia 30 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 30 listopada 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 1 grudnia 2011 r.,

-

(...)-UKN z dnia 1 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 9 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 12 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 13 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 14 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 14 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 15 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 16 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 19 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 20 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 20 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 21 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 21 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 21 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 21 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 22 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 22 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 29 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 30 grudnia 2011 r.,

-

(...) - (...) z dnia 4 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 5 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 9 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 10 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 13 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 13 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 18 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 19 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 24 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 24 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 24 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 25 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 25 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 25 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 25 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 26 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 27 stycznia 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 2 lutego 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 2 lutego 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 3 lutego 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 15 lutego 2012 r.,

-

(...) - (...) z dnia 16 lutego 2012 r.,

w których wskazano rodzaj wykonanych prac.

Sporządzone były również notatki operacyjne, których celem było dokonanie wspólnych ustaleń w zakresie podsumowania bieżącego stanu wdrożenia i poinformowanie członków Zespołu (...).

Strony prowadziły korespondencję w głównej mierze elektronicznie poprzez emaile.

(Dowód: raporty P z 1.12.2011r., 9.12.2011r., 20.12.2011r., 21.12.2011r., k. 93, 95, 104, 105, 457-582; notatki operacyjne z 14.12.2011r., 16.12.2011r., 27.12.2011r., 31.12.2011r., 25.01.2012r., k. 98-101, 102, 112-116, 123-126, 130-133, 456, 457 ; korespondencja elektroniczna stron - emaile z 1.12.20111 r., 9.12.2011r., 21.12.2011r., 22.12.2011r., 27.12.2011r., 28.12.2011r., 2.01.2012r., k. 97, 106-107, 109-110, 117-118, 120-121, 127, 461, 472; zeznania świadków A. B. (k. 630-635), Z. D. (1) (k. 635-638), P. M. (1) (k. 639-642), J. K. (k. 642-643), M. Ś. (k. 655-700), P. D., k. 1042-1053 )

Powód w oparciu o w/w raporty oraz notatki operacyjne wystawił na rzecz pozwanej spółki z tytułu prac objętych przedmiotem opisanych wyżej umów n/w faktury VAT:

-

(...) z dnia 6 grudnia 2011 r. na kwotę 12.792 zł brutto z terminem płatności na dzień 5 stycznia 2012 r.,

-

(...) z dnia 9 grudnia 2011 r. na kwotę 8.239,77 zł brutto z terminem płatności na dzień 8 stycznia 2012 r.,

-

(...) z dnia 14 grudnia 2011 r. na kwotę 26.645,49 zł brutto z terminem płatności na dzień 14 stycznia 2012 r. (szkolenia podstawowe i uzupełniające użytkowników aplikacji budżetowanie, nadzór nad przygotowaniem bazy produkcyjnej budżetowanie)

-

(...) z dnia 22 grudnia 2011 r. na kwotę 6.570,66 zł brutto z terminem płatności na dzień 22 stycznia 2012 r. (szkolenia uzupełniające użytkowników – gospodarka narzędziowa i ewidencja odzieży),

-

(...) z dnia 23 grudnia 2011 r. na kwotę 7.654,29 zł brutto z terminem płatności na dzień 23 stycznia 2012 r. (szkolenia podstawowe i uzupełniające w zakresie aplikacji (...))_

-

(...)z dnia 27 grudnia 2011 r. na kwotę 150.710,67 zł brutto z terminem płatności na dzień 27 stycznia 2012 r. (pakiet startowy - przygotowanie i konfiguracja aplikacji, przygotowanie ,funkcjonalne, szkolenia podstawowe użytkowników),

-

(...) z dnia 29 grudnia 2011 r. na kwotę 23.185,50 zł brutto z terminem płatności na dzień 29 stycznia 2012 r. (zarządzanie projektem wdrożenia – II rata),

-

(...)z dnia 29 grudnia 2011 r. na kwotę 17.007,21 zł brutto z terminem płatności na dzień 29 stycznia 2012 r. (nadzór nad przygotowaniem bazy produkcyjnej – gospodarka narzędziowa, ewidencja odzieży, (...)),

-

(...) z dnia 30 grudnia 2011 r. na kwotę 125.350,53 zł brutto z terminem płatności na dzień 31 stycznia 2012 r. (pakiet startowy -szkolenia uzupełniające użytkowników, nadzór nad przygotowaniem bazy produkcyjnej),

-

(...) z dnia 31 stycznia 2012 r. na kwotę 60.155,61 zł brutto z terminem płatności na dzień 29 luty 2012 r. (opieka autorska i wsparcie techniczne za rok 2012 r.).

(Dowód: (...), (...), (...) (...) (...), (...), (...) (...), (...), k. 92, 94, 96, 103, 108, 111,119, 122, 128, 129

Powód w ramach realizacji przedmiotowych umów wystawił nadto na rzecz pozwanego n/w faktury VAT nr (...) na kwotę 23.185,50 zł brutto, (...) na kwotę 10.032,19 zł brutto, (...) na kwotę 10.764,96 zł brutto, (...) na kwotę 2.525,19 zł brutto, (...) na kwotę 6.396 zł brutto, (...) na kwotę 113.959,50 zł brutto, (...) na kwotę 3.690 zł brutto, (...) na kwotę 57.770,64 zł brutto, (...) na kwotę 307.500 zł brutto.

Należności objęte w/w fakturami ostały zapłacone przez pozwanego w dnach 13 i 30 września 2011 r., 6 i 18 października 2011 r., 1, 12, 19, 20, 21, 23, 27, 29 i 30 grudnia 2011 r.,

(Dowód: faktury VAT nr (...), k. 314 -323; wyciąg z rachunku bankowego, k. 324-336, zestawienie zapłaconych faktur, 337; zeznania świadków A. B., k. 630-635, Z. D. (1), k. 635-638, P. M. (1), k. 639-642)

Pismem z dnia 22 lutego 2012 r. adresowanym do powoda pozwana spółka stwierdziła, że nie wszystkie wystawione faktury obejmują czynności faktycznie wykonane. Jednocześnie pozwany zwrócił się do powoda o zweryfikowanie faktur pod kątem rzeczywistego wykonania prac i dokonanie korekt faktur.

(Dowód: pismo pozwanego z 22.02.2012r., k. 60; zeznania świadków J. K., k. 642-643, M. Ś., k. 655-700, M. M. (2), k. 700, D. C., k. 702-703).

Pismem z dnia 20 lutego 2012 r., doręczonym powodowi w dniu 23 lutego 2012 r., M. Ś. złożyła oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczania woli złożonego pod wpływem błędu. Oświadczenie to dotyczyło złożenia podpisu pod notatką z uzgodnień Zespołu (...) z dnia 25 stycznia 2012 r. Podstaw błędu upatrywała w potwierdzeniu przez P. M. (1) wprowadzenia danych oraz uruchomienia systemu w grudniu 2011 r., co jej zdaniem nie było prawdą Jednocześnie wskazała jakie dane nie zostały wprowadzone.

W odpowiedzi na powyższe powód w piśmie z dnia 24 lutego 2012 r. przedstawił swoje stanowisko wskazując, że stan wdrożenia opisany w notatce nie został oparty wyłącznie na oświadczeniu P. M. (1). Dodał, że zapisy stanowią wiarygodną rekapitulację stanu wdrożenia na dzień spotkania i określają najbliższe plany oraz zadania. Jednocześnie ustosunkował się do uwag pozwanego oraz wskazał na uchybienia po stronie pozwanej spółki w realizacji. W dalszej korespondencji prowadzonej pomiędzy sobą pozwany kwestionował fakt obycia się w dniu 25 stycznia 2012 r. spotkania Zespołu (...), wykonania wszystkich prac objętych wystawionymi dotychczas fakturami, braku akceptacji Analizy Informatycznej, zaś powód powyższemu zaprzeczał i jednocześnie wnosił o ustalenie terminów spotkań celem dalszych prac wdrożeniowych.

(Dowód: oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli M. Ś. z dnia 20.02.2012 r., k.61-62, 349-351; pismo powoda z 24.02.2012 r., k. 63-69, 352-357; pismo pozwanego z 1.03.2012 r., k. 338, pismo pozwanego z 7.03.2012 r., k. 339; pismo powoda z 7.03.2012 r., k. 70; pismo pozwanego z 14.03.2012 r. i 2.04.2012 r., k. 71-75, 76, 348; pismo powoda z 16.04.2012 r., k. 77-78; pismo pozwanego z 27.04.2012 r. i 14.05.2012 r., k. 73-80, 81, 299-303, 304-305, 306-307, 345-346; korespondencja email z 29.02.2012 r., k. 340, 334, 364,-389, 423-434; zeznania świadków A. B., k. 630-635, Z. D. (1), k. 635-638, P. M. (1), k. 639-642, J. K., k. 642-643, M. Ś., k. 655-700, M. M. (2), k. 700, D. C., k. 702-703, P. D., k. 1042-1053, A. S., k. 1058-1060).

Pismem z dnia 31 maja 2012 r. powód złożył pozwanemu, powołując się na § 16 ust. 2.1 umowy nr (...), oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jako podstawę rozwiązania umowy wskazał niewywiązywanie się przez pozwaną spółkę z obowiązków określonych w § 11 umowy, uniemożliwiające powodowej spółce wykonanie prac informatycznych przewidzianych umową. Jednocześnie powód wskazał, że powyższe skutkuje także rozwiązaniem umowy nr (...).

W przedmiotowym piśmie powód podał nadto, że na mocy § 15 ust. 4 umowy obciąża pozwanego karą umowną w wysokości 96.270 zł.

W powyższej dacie powód wystawił notę obciążeniową nr (...) obejmującą w/w karę umową.

W odpowiedzi na powyższe pismem z dani 8 czerwca 2012 r. pozwany zakwestionował aby zaistniały podstawy do wypowiedzenia umowy przez powoda w powyższym trybie, oraz odmówił zapłaty należności objętej w/w notą obciążeniową. Jednocześnie podał, że oświadczanie powoda traktuje jako zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Pozwany wezwał powoda do dokonania dobrowolnego rozliczenia się z pozwaną spółką w terminie 14 dni.

(Dowód: pismo powoda z 31.05.2012 r., k. 82; nota obciążeniowa nr (...) z 31.05.2012 r., k. 83; pismo pozwanego z 8.06.2012 r., k. 84-87).

Pismem z dnia 15 czerwca 2012 r. pełnomocnik powoda skierował do pozwanej spółki ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty należności objętej żądaniem pozwu.

Strona pozwana pismem z dnia 25 czerwca 2012 r. ustosunkowała się do powyższego wezwania jednocześnie odmawiając zapłaty żądanej kwoty

(Dowód: pismo z 15.06.2012 r. wraz z potwierdzeniem odbioru, k. 88-90; pismo pozwanego z 25.06.2012 r., k. 295-298).

Pismem z dnia 13 kwietnia 2012 r. pozwana spółka wypowiedziała swojemu pracownikowi P. M. (1) umowę o pracę za wypowiedzeniem. W piśmie tym zarzucono mu niestaranność i nierzetelność przy wdrażaniu oprogramowania powoda, w tym zaakceptowanie raportów i protokołów mimo nieścisłości, braków i niezrealizowania części prac przez powoda.

(Dowód: pismo pozwanego z 13.04.2012 r., k. 362-363).

Zakres wykonanych prac przez firmę (...), określony wyłącznie na podstawie protokołów odbioru zawartych w aktach sprawy obejmuje wykonanie dokumentu Analizy Informatycznej oraz instalacje Oprogramowania. Są to prace wyszczególnione w punktach 1.1.1 oraz 1.2.1 § 12 Umowy wdrożeniowej. Nie można natomiast uznać, że jest to rzeczywisty zakres prac – do większości wykonanych prac brak jest protokołów odbioru.

Nie można ustalić stopnia wykorzystania modułów. Taki stan rzeczy wynika z dwóch powodów. Po pierwsze ustalenie tej wartości wymaga porównania danych zawartych w systemie Impuls 5 z danymi w innych systemach wykorzystywanych przez firmę (...) w zakresie funkcjonalności oferowanej przez dany moduł. Jest to zadanie czasochłonne i wykraczające poza przedmiot opinii biegłego P. M. (2). Po drugie stopień wykorzystania modułu nie wpływa w żadnym stopniu na wycenę jego wartości.

Wycena i stopień realizacji etapów zdefiniowanych w § 12 Umowy wdrożeniowej wygląda następująco:

Zadanie:

-

opracowanie Analizy Informatycznej - 100%, 76.250 zł

-

instalacja oprogramowania - 100%, 16.400 zł

Moduł

Etapy

(...)

TF

SP

SU

N

Gospodarka Narzędziowa

2 109

100%

3 232

100%

1 368

37,5%

0

0%

4 734

100%

(...)

2 109

100%

3 232

100%

3 648

100%

0

0%

4 734

100%

Środki Trwałe

2 109

100%

3 232

100%

0

0%

0

0%

0

0%

Gospodarka Materiałowa + Dystrybucja

6 326

100%

9 696

100%

8 471

77,4%

8 228

100%

14 201

100%

Kadry, Płace

4 217

100%

6 464

100%

7 296

100%

5 485

100%

(...)

50%

Produkcja ( (...))

6 326

100%

9 696

100%

3 644

33,3%

2 740 33,3%

14 201

100%

Finanse-Księgowość- Koszty

5 272

100%

8 080

100%

5 180

56,8%

0

0%

9 467

80%

Ekrany Dotykowe

4 217

100%

3 878

60%

7 296

100%

5 485

100%

9 467

100%

Odzież Robocza i Wyposa żenie Pracownika

2 109

100%

3 232

100%

1 824

50%

0

0%

0

0%

Budżetowanie

4 217

100%

6 464

100%

1 824

25%

0

0%

0

0%

Razem:

39 011

57 206

40 551

21 938

61 538

Dni nadzoru nad eksploatacją:

Moduł

Dni

Gospodarka Narzędziowa

1

(...)

1

Środki Trwałe

0

Gospodarka Materiałowa + Dystrybucja

8

Kadry, Płace

0

Produkcja ( (...))

5

Finanse –Księgowość -Koszty

4

Ekrany Dotykowe

0

Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika

0

Budżetowanie

0

Razem:

19

Wartość etapu Nadzoru Nad Eksploatacją wynosi 27.500 zł (19/32 x 46.400 zł). Kwota za zarządzanie projektem wdrożenia wynosi 37.700 zł, w związku z rozpoczęciem etapu Nadzoru Nad Eksploatacją w niektórych modułach. Zgodnie z warunkami licencji zawartymi w Umowie licencyjnej nr L/448- (...) § 7 ust. 1, licencja na Oprogramowanie jest wymagana m.in. do jego instalacji na serwerze. Biorąc pod uwagę fakt, że system Impuls 5 został zainstalowany na serwerze firmy (...), licencja jest używana w całości. Zgodnie z § 9 Umowy o świadczeniu opieki autorskiej nr O/448- (...), opłata powinna zostać naliczona w wysokości proporcjonalnej do eksploatowanych modułów Oprogramowania.

Eksploatowanymi modułami są te, dla których postęp prac pozwolił na rozpoczęcie etapu Nadzoru Nad Eksploatacją i są to:

Moduł

Waga

Gospodarka Narzędziowa

1

(...)

1

Gospodarka Materiałowa + Dystrybucja

3

Produkcja ( (...))

3

Finanse-Księgowość-Koszty

3

Razem:

11

Kwota z tytułu opieki autorskiej za eksploatowane moduły wynosi 28.947,37 zł (11/19 x 50.000 zł)

(Dowód: opinia biegłego sądowego P. M. (2), k. 780-824; opinia uzupełniająca, k. 927-936; ustana opinia, k. 1072-1085; zeznania świadków P. M. (1), k. 639-642, J. K., k. 642-643, M. Ś., k. 655-700, M. M. (2) (k. 700), D. C., k. 702-703, P. D., k. 1042-1053).

Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie powołanych wyżej dowodów z dokumentów, opinii biegłego P. M. (2) oraz zeznań świadków A. B. ( k. 630-635), Z. D. (1) (k. 635-638), P. M. (1) (k. 639-642), J. K. (k. 642-643), M. Ś. (k. 655-700), M. M. (2) (k. 700), D. C. (k. 702-703), P. D., M. M. (3),

Sąd w/w dowodom z dokumentów przyznał walor prawdziwości albowiem ich treść nie była kwestionowana pod względem prawdziwości i autentyczności przez żadną z stron z wyjątkiem protokołu odbioru z dnia 18 października 2011 r. dot. Analizy Informatycznej. Niewątpliwie jednak taki dokument został stronie pozwanej przekazany, zaś notatka podpisana przez Prezesa Zarządu pozwanej spółki, co wynika z zeznań świadków A. B., Z. D. (1), a zwłaszcza P. M. (1).

Nadto Sąd oparł się na zeznaniach słuchanych w charakterze stron R. O. (powód, k. 1063-1067) i J. I. (pozwany, k. 1067-1071), które co do zasadniczych kwestii ze sobą oraz pozostałym materiałem dowodowym korespondowały.

Sąd uznał również za wiarygodne dowody z zeznań w/w świadków albowiem były one co do zasadniczych kwestii zgodne i korespondowały z dowodami z dokumentów.

Sporządzoną przez biegłego sądowego P. M. (2) opinię w sprawie Sąd uznał za rzetelną, wydaną w zleconym mu zakresie i posiadanych przez niego kwalifikacji. Dodać należy, że powód nie kwestionował zasadniczych aspektów opinii biegłego (k. 832-835), na zarzuty pozwanego do opinii (pismo z 2 września 2013 r., k. 842-854) biegły ustosunkował się szczegółowo w pisemnej opinii uzupełniającej (k. 927-936) oraz ustnej na rozprawie.

Sąd oddalił wniosek dowodowy o przeprowadzenie opinii kolejnego biegłego albowiem jedynie skutkowałaby przedłużeniem i podniesieniem kosztów postępowania, a jednocześnie nie miałby wpływu na rozstrzygnięcie sprawy zważywszy na zakreśloną pierwotnie przez pozwanego tezę dowodową.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Powód Biuro (...) S.A. w C. dochodził w niniejszym procesie od (...) Sp. z o.o. w S. zapłaty kwoty 534.581,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami postepowania.

Swoje roszczenie wodził z faktu zawarcia z pozwaną spółką w dniu 30 czerwca 2011 r. trzech powiązanych ze sobą umów, których przedmiotem było:

-

wykonanie w przedsiębiorstwie pozwanego usług informatycznych związanych z wdrożeniem oferowanego przez powoda oprogramowania komputerowego o nazwie I. (...),

-

udzielenie pozwanemu przez powoda licencji uprawniającej go do korzystania z systemu informatycznego IMPULS 5,

-

sprawowanie przez powoda opieki autorskiej i serwisowej nad oprogramowaniem.

Przy czym argumentował, że niemożność wypracowania rozwiązania przewidującego kooperację stron zmusiła go do złożenia pozwanemu oświadczenia o rozwiązaniu umowy nr (...), co jednocześnie skutkowało rozwiązaniem umowy nr (...). W konsekwencji powyższego powód obciążył pozwanego karą umowną w wysokości 96.270 zł, należną mu mocą § 15 ust. 4 umowy wdrożeniowej.

Precyzując żądanie pozwu strona powodowa wskazała, że na dochodzone roszczenie składają się kwoty:

-

12.792 zł objęta fakturą VAT nr (...),

-

8.239,77 zł objęta fakturą VAT nr (...),

-

26.645,49 zł objęta fakturą VAT nr (...),

-

6.570,66 zł objęta fakturą VAT nr (...),

-

7.654,29 zł objęta fakturą VAT nr (...),

-

150.710,67 zł objęta fakturą VAT nr (...),

-

23.185,50 zł objęta fakturą VAT nr (...),

-

17.007,21 zł objęta fakturą VAT nr (...),

-

125.350,53 zł objęta fakturą VAT nr (...),

-

60.155,61 zł objęta fakturą VAT nr (...), (należność ta stanowi wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki autorskiej i serwisowej, naliczone zgodnie z treścią § 9 umowy nr (...) o świadczenie opieki autorskiej i wsparcia technicznego oraz wykonywanie usług dodatkowych z dnia 30 czerwca 2011 r., w nawiązaniu do ustaleń poczynionych w toku spotkania Zespołu (...) w dniu 25 stycznia 2012 r.);

-

96.270,00 zł objęta notą obciążeniową nr (...)tytułem kary umownej naliczonej przez powoda zgodnie z postanowieniami § 15 umowy wdrożeniowej tytułem rozwiązania jej z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pozwanego.

W toku sprawy strona pozwana konsekwentnie kwestionowała roszczenie powoda. Pozwany zarzucił, że zapłacił powodowi za wykonane przed niego roboty, a dołączone do pozwu faktury i protokoły nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi realizacji prac. Nadto argumentował, że przedmiotowe oprogramowanie nie zostało w całości wdrożone, zawierało szereg wad. Poza tym podniósł, że skoro strony rozwiązały umowę to celem dokonania rozliczenia powinny dokonać inwentaryzacji wykonanych robót, co nie nastąpiło.

W tym miejscu należy podkreślić, że postanowieniem z dnia 23 października 2013 r. (k. 994) Sąd wezwał stronę powodową do pisemnego przedstawienia wyliczenia wynagrodzenia żądanego pozwem, mając na uwadze fakt, że z umowy wynika, iż wynagrodzenie związane z wdrożeniem wynosi 481.350,00 zł, za zarządzanie projektem po 18.850 zł (2 razy) - z uwzględnieniem faktur zapłaconych, załączonych przez pozwanego do odpowiedzi na pozew w łącznej kwocie 185.629,25 zł oraz z uwzględnieniem osobno kwoty 250.000 zł za licencję, a także za opiekę autorską. Ponadto Sąd wezwał stronę powodową do wyjaśnienia z jakich przyczyn nie doszło do zinwentaryzowania prac po rozwiązaniu umowy (§ 16 pkt 3 umowy).

Pismem z dnia 25 października 2013 r. strona powodowa przedstawiła wyliczenie żądanego pozwem roszczenia przedstawiając w formie tabeli zestawienie zapłaconych oraz niezapłaconych należności z faktur (k.1017). Kwotę należności objętej powództwem powód określił na kwotę 378.158,12 zł brutto przypisując ją do faktur wskazanych w pozwie. Nadto wskazał z jakiego tytułu zostały naliczone kwoty w poszczególnych fakturach (k. 1018). Poza tym podał zestawienie pozycji umowy (...) z określeniem ich wartości oraz zestawienie faktu do tej umowy wraz z wyceną stopnia realizacji etapów (k. 1019-1020). W swym piśmie przedstawił również zestawienie faktur dot. umowy o świadczenie opieki autorskiej nr O/448- (...).

Odnosząc się do kwestii inwentaryzacji prac stwierdził, co w sprawie zasługuje na podkreślenie, że wszystkie prace jakie wykonał zostały udokumentowane w sposób umożliwiający ich zafakturowanie. Zdaniem powoda zakres wykonanych prac został należycie udokumentowany przed rozwiązaniem umowy, a całość należnego wynagrodzenia została zawarta w fakturach VAT, co powodowało, że zapis umowny odnoszący się do internetyzacji nie znajdował zastosowania.

W piśmie z dnia 7 listopada 2013 r. strona pozwana ustosunkowując się do powyższego pisma powoda zakwestionowała prawidłowość dokonanych przez niego wyliczeń i zestawień.

W dalszym toku sprawy, tj. na rozprawie w dniu 28 listopada 2013 r., z uwagi na to, że pełnomocnik strony powodowej nie potrafił wyjaśnić jakie kwoty z konkretnych faktur składają się na kwoty wskazane w rubryce 3 tabeli 5, Sąd Okręgowy zakreślił pełnomocnikowi strony powodowej termin 14 dni na przedłożenie pisma z wyjaśnieniem w kwestii powyższej, a w szczególności w odniesieniu do kwot objętych fakturami z podaniem ich w netto oraz brutto - pod rygorem pominięcia.

W odpowiedzi na powyższe strona powodowa w piśmie z dnia 9 grudnia 2013 r. przedstawiła wyjaśnienia zestawień tabel oraz stwierdziła, że informacje zawarte w tabelach pozwalają w klarowny sposób na przyporządkowanie poszczególnych kwot do faktur VAT wymienionych w pozwie (k. 1130-1132).

Pozwany w piśmie z dnia 13 grudnia 2013 r. zakwestionował prawidłowość i zasadność dokonanych przez powoda wyliczeń.

Mając na uwadze powyższe, a zwłaszcza stanowiska strony przeciwnej, należy stwierdzić, że powód zgodnie z regułą określoną w art. 6 k.c., domagając się zapłaty kwoty objętej żądaniem pozwu był przede zobowiązany wykazać jaki zakres prac został przez niego wykonany, a w dalszej kolejności wobec częściowej zapłaty, za jakie prace nie otrzymał wynagrodzenia.

Należy podkreślić, że w sprawie była poza sporem okoliczność rozwiązania umowy. Wprawdzie powód powoływał się w toku sprawy, że nastąpiło to z winy w pozwanej spółki. Zdaniem Sądu Okręgowego swych twierdzeń w tej części jednak nie wykazał. Jak wynika z całokształtu okoliczności sprawy realizowane przez strony przedsięwzięcie miało duży i obszerny zakres oraz złożony charakter. W trakcie realizacji umów wdrażanie oprogramowania napotykało szereg przeszkód, zarówno ze strony powodowej, jak i pozwanej. Atmosferę realizacji przedmiotu umów da się wywnioskować, w szczególności z zeznań świadków, zwłaszcza osób koordynujących wdrożenie oprogramowania. Zeznań tych osób wynika, że początkiem roku 2012 w zasadzie obie strony przestały być zainteresowane dalszą realizacją przedmiotu umów. W okolicznościach tych nie sposób dopatrzyć się wyłącznego zawinienia pozwanego w rozwiązaniu umów. Konsekwencją tego jest przede wszystkim uznanie, że powód nie był władny odstąpić od realizacji umowy powołując się na przyczynę leżącą po stronie pozwanej spółki. Niemniej jednak w sprawie strony były zgodne, że przedmiotowe umowy uległy rozwiązaniu i strony winny się rozliczyć z wykonanych przez powoda robót na rzecz pozwanego.

Przechodząc do rozważań co do zasadności roszczenia powoda należy stwierdzić, że powód skoro powołuje się na rozwiązanie umowy z winy pozwanego powinien przede wszystkim przedstawić efekty rozliczenia wykonanych przez siebie robót według zasad jakie strony same określiły zawartej przez siebie umowie. Przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie użytkownika miał on pokryć koszty prac wykonanych przez (...) do dnia rozwiązania umowy zgodnie ze stawkami określonymi w umowie po uprzednim zinwentaryzowaniu tych prac (§ 16 ust. 3). Do zinwentaryzowania prac, jak powód sam przyznaje, nie doszło. Jak wyżej wskazano w toku procesu powód konsekwentnie wywodził, że zakres wykonanych przez niego i niezapłaconych robót został określony w załączonych do pozwu fakturach, raportach i protokołach. Pozwany konsekwentnie, zarówno na etapie przedprocesowym, jak i w niniejszym procesie, kwestionował prawidłowość i rzetelność wystawionych faktur oraz protokołów odbioru robót. W sprawie jego stanowisko zostało potwierdzone opinią biegłego P. M. (2). Biegły w swojej opinii stwierdził, że zakres wykonanych prac przez firmę (...), określony wyłącznie na podstawie protokołów odbioru zawartych w aktach sprawy obejmuje wykonanie dokumentu Analizy Informatycznej oraz instalacje Oprogramowania. Są to prace wyszczególnione w punktach 1.1.1 oraz 1.2.1 § 12 Umowy wdrożeniowej. Nie można natomiast uznać, że jest to rzeczywisty zakres prac – do większości wykonanych prac brak jest bowiem protokołów odbioru. Poza tym nie można ustalić stopnia wykorzystania modułów.

Mimo wezwania strony powodowej do wyjaśnienia rozbieżności i przyporządkowania konkretnych prac do faktur z obowiązku tego powód nie wywiązał się. W toku postępowania niemożliwym było ustalenie jakie konkretnie prace rzeczywiście wykonane przez powoda, za które nie otrzymał wynagrodzenia, obejmują wskazane w pozwie faktury. Powód bowiem konsekwentnie roszczenie dochodzone w niniejszym procesie wiązał ze wskazanymi w uzasadnieniu pozwu fakturami.

Nadmienić należy, że nawet przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego nie pozwoliło na ustalenie powyższej kwestii. Biegły mimo posiadania wiedzy specjalistycznej, w granicach zleconej mu opinii, nie był w stanie przyporządkować poszczególnych faktur do rzeczywiście wykonanego zakresu pracy. Zważywszy na fakt, że pozwany, co było bezsporne, dokonał zapłaty znacznej części przewidzianego umową wynagrodzenia, precyzyjne określenie zakresu robót informatycznych, za które nie została zapłacona należność, było niezbędne dla ustalenia obowiązku zapłaty żądanej pozwem należności.

Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa dysponentami postępowania dowodowego są strony, na nich to spoczywa ciężar dowodu (art. 6 k.c.) i są one obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne (art. 232 zdanie pierwsze k.p.c.). Oznacza to, że przedstawienie materiału pozwalającego na odtworzenie stanu faktycznego należy do stron, a niedostatki w dowodzeniu określonego faktu powodują dla strony, na której spoczywa ciężar dowodu, niekorzystne skutki prawne w postaci przegrania procesu. Sąd musi bowiem wyciągnąć ujemne konsekwencje z braku udowodnienia faktów przytoczonych na uzasadnienie żądań lub zarzutów. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2013 r., I ACa 738/12, LEX nr 1322076; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lutego 2013 r., I ACa 613/12, LEX nr 1294695).

Powyższemu obowiązkowi powód nie podołał i nie wykazał roszczenia z art. 627 kc.

Stosownie do wskazanego wyżej przepisu przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Powód nie wykazał w niniejszej sprawie, że należy mu się wynagrodzenie wynikające z faktur załączonych do pozwu dlatego też Sąd Oddalił powództwo jako bezzasadne w świetle art. 627 kc.

Odnosząc się zaś do należności z tytułu kar umownych należy stwierdzić, że powód również w tym zakresie nie wykazał zasadności wystawienia noty obciążeniowej, a w konsekwencji swojego roszczenia. Jak wyżej wskazano w okolicznościach niniejszej sprawy Sąd Okręgowy nie dopatrzył się przesłanek leżących po stronie pozwanego mogących przypisać mu wyłączną winę za rozwiązanie umowy, a tylko w takiej sytuacji powód był władny naliczyć z tego tytułu karę umowną.

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że mimo obszernego materiału dowodowego, w tym opinii biegłego z zakresu informatyki, nie sposób było ustalić zakresu zrealizowanych przez powoda robót za które pozwany nie zapłacił wynagrodzenia i ich przyporządkowanie do faktur i protokołów wskazanych w pozwie.

Świetle powyższych argumentów zdaniem Sądu Okręgowego - na mocy powołanych wyżej przepisów - powództwo w całości podlegało oddaleniu wobec niewykazania zasadności żądania pozwu przez powoda .

Mając na uwadze wynik sprawy w na podstawie artykułu art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 108 § 1 kpc Sąd Okręgowy obciążył kosztami poniesionymi przez pozwanego w całości powoda, o czym orzekł pkt. II wyroku.

Na koszty pozwanego składa się wynagrodzenie biegłego w kwocie 11.334,61 zł , koszty stawiennictwa świadka w kwocie 80 zł, koszty zastępstwa procesowego w kwocie 7.200 zł i opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.