Sobota 23 marca 2019 Wydanie nr 4044
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2015-06-25
Data orzeczenia:
25 czerwca 2015
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
21 sierpnia 2015
Sygnatura:
VI GC 172/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Anna Walus-Rząsa
Protokolant:
st. sekretarz sądowy Magdalena Kamuda
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt VI GC 172/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Walus-Rząsa

Protokolant: st. sekretarz sądowy Magdalena Kamuda

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko : A. S. (...)

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego A. S. (...) na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 311.208,45 zł ( trzysta jedenaście tysięcy dwieście osiem złotych 45/100) z ustawowymi odsetkami do kwot:

- 36.442,44 zł od dnia 15 lutego 2014r. do dnia zapłaty,

- 892,98 zł od dnia 22 stycznia 2014r. do dnia zapłaty,

- 10.580,46 zł od dnia 22 lutego 2014r. do dnia zapłaty,

- 3.655,56 zł od dnia 22 marca 2014r. do dnia zapłaty,

- 1.234,92 zł od dnia 3 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty,

- 3.798,24 zł od dnia 5 kwietnia 2014r. do dnia zapłaty,

- 147,60 zł od dnia 5 kwietnia 2014r. do dnia zapłaty,

- 43.158,24 zł od dnia 10 kwietnia 2014r. do dnia zapłaty,

- 1.143,90 zł od dnia 18 kwietnia 2014r. do dnia zapłaty,

- 3.530,10 zł od dnia 18 kwietnia 2014r. do dnia zapłaty,

- 4.130,34 zł od dnia 6 maja 2014r. do dnia zapłaty,

- 8.142,60 zł od dnia 21 czerwca 2014r. do dnia zapłaty,

- 153.197,73 zł od dnia 22 lipca 2014r. do dnia zapłaty,

- 11.255,73 zł od dnia 22 sierpnia 2014r. do dnia zapłaty,

- 349,32 zł od dnia 22 sierpnia 2014r. do dnia zapłaty,

- 12.776,01 zł od dnia 20 września 2014r. do dnia zapłaty,

- 9.853,53 zł od dnia 21 listopada 2014r. do dnia zapłaty,

- 2.682,63 zł od dnia 20 grudnia 2014r. do dnia zapłaty,

- 1.958,16 zł od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia zapłaty,

- 2.277,96 zł od dnia 21 stycznia 2015r. do dnia zapłaty,

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 22.778,00 zł ( dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych) tytułem kosztów procesu w tym kwotę 7.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VI GC 172/15

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółką z o.o. w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego A. S. (...) w U. kwoty 311.208,45 zł z odsetkami szczegółowo wskazanymi w pozwie oraz kosztami postępowania.

W uzasadnieniu powód podał, że w ramach współpracy gospodarczej z pozwanym wykonał na jego rzecz specjalistyczne badania radiograficzne, penetracyjne oraz wizualne na inwestycjach realizowanych przez pozwanego.

Za wykonane badania powód wystawił faktury, szczegółowo wskazane w pozwie tytułem wynagrodzenia.

Wezwaniem do zapłaty z dnia 25 lutego 2015r., powód wezwał pozwanego do zapłaty.

Pozwany mimo wezwania, dochodzonych pozwem faktur nie zapłacił chociaż potwierdził wysokość zobowiązania w potwierdzeniu salda na dzień 10 lutego 2015r., który to dokument został podpisany przez dyrektora ds. finansowych strony pozwanej – D. K. .

W niniejszej sprawie został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (k.54).

Od powyższego nakazu pozwany złożył sprzeciw, w którym wniósł o odrzucenie pozwu, ewentualnie jego oddalenie oraz o zasądzenie kosztów procesu.

W sprzeciwie pozwany zarzucił brak legitymacji po stronie powoda do występowania z niniejszym pozwem albowiem powód posługiwał się w pisemnym pozwie skrótem „sp. z o.o.” zamiast pełnego brzmienia. Ponadto pozwany z ostrożności procesowej podniósł, że powództwo zostało wytoczone przedwcześnie, gdyż strony ustaliły inny termin zapłaty należności.

W odpowiedzi na sprzeciw powód podtrzymał w całości żądanie zawarte w pozwie oraz wskazał, że stosownie do art. 160 § 2 ksh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może posługiwać się firmą, w której dodatek wskazujący na formę prawną może być podawany w skrócie niezależnie od tego czy umowa spółki taką możliwość przewiduje. Nie ma też konieczności ani możliwości ujawnienia firmy spółki w brzmieniu z dodatkiem sp. z o.o. lub spółka z o.o. w rejestrze przedsiębiorców, gdyż dopuszczalność posługiwania się skrótem , co do dodatku wskazującego na formę prawną, wynika wprost z ustawy. Ponadto strona powodowa zaprzeczyła aby strony ustaliły inny termin zapłaty wynagrodzenia za wykonanie zleconych przez powoda badań niż wynikający z załączonych do pozwu faktur VAT.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

W świetle załączonych do pozwu dowodów, a to faktur VAT , wezwania do zapłaty oraz potwierdzenia salda dokonanego przez stronę pozwaną Sąd uznał roszczenie strony powodowej w całości za zasadne. Tym bardziej, że w sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty pozwany nie zaprzeczył , że powód wykonał badania, za które żąda wynagrodzenia, a jedynie podniósł, że strony ustaliły inny termin zapłaty należności za wykonane badania. Strona powodowa zaprzeczyła aby strony ustaliły inny termin zapłaty wynagrodzenia za badania niż ustalony w fakturach. Potwierdził to w swoich zeznaniach prezes zarządu strony powodowej S. S. (k. 86).

Pozwany mimo wniosku o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron, prawidłowo wezwany na rozprawę, pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania w razie nieusprawiedliwionej nieobecności, nie stawił się na rozprawę (k.69,83).

Stosownie do art. 627 kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła , a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

W niniejszej sprawie powód wykazał, że wykonał badania specjalistyczne objęte fakturami załączonymi do pozwu, pozwany nie zaprzeczył, że powód badania te wykonał, a w toku sporu nie wykazał aby strony ustaliły inny termin zapłaty wynagrodzenia niż ustalony w fakturach.

W tym stanie rzeczy dochodzoną pozwem kwotę Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda na podstawie powołanego wyżej art. 627 kc.

Sąd w całości podziela argumentację strony powodowej co do możliwości posługiwania się skrótem „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.” albowiem możliwość taka wynika wprost z art. 160 § 2 ksh – przyjmując bezzasadność zarzutów pozwanego co do braku legitymacji strony powodowej w niniejszym sporze.

Odsetki za opóźnienie w zapłacie zasądzono na podstawie art. 481 § 1 kc . Kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sporu, na podstawie art. 98 w związku z art. 108 § 1 kpc.

Na koszty powoda składa się opłata od pozwu w kwocie 15.561,00 zł , opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 7.200 zł.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.