Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2016-06-14
Data orzeczenia:
14 czerwca 2016
Data publikacji:
15 listopada 2017
Sygnatura:
VI GC 2/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Renata Bober
Protokolant:
st. sekr. sądowy Agnieszka Krztoń
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
(Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt VI GC 2/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Renata Bober

Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Krztoń

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Spółki z o.o. w N.

przeciwko: A. K. (1)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego A. K. (1) na rzecz powoda (...) Spółki z o.o. w N. kwotę 124.814,68 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset czternaście złotych 68/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 grudnia 2012r., do dnia zapłaty,

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 20.723,58 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 58/100) tytułem kosztów postępowania w sprawie.

Sygn. akt VI GC 5/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 14 czerwca 2016 r.

Pozwem wniesionym w sprawie powód (...) sp. z o.o. w N. (przed zmianą nazwy jako: (...) Sp. z o. o. w N. k. 324-328) wniósł przeciwko pozwanemu A. K. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) K. A. o zasądzenie kwoty 157.480,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami od terminów i kwot szczegółowo w pozwie wskazanych oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu powód podał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji, handlu, przesyłu oraz wytwarzania energii elektrycznej. Wskazał, że w dniu 04.10.2012 r. pracownicy pozwanego wykonujący prace ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego uszkodzili kabel zasilający rozdzielnię główną w R. co doprowadziło do awarii zasilania. W wyniku uszkodzenia powód był zmuszony w okresie prac związanych z usuwaniem awarii do zasilania tylko z jednego przyłącza. W niniejszym postępowaniu dochodzi od pozwanego zapłaty odszkodowania obejmującego kwotę jaką został obciążony przez (...) S.A. tytułem opłaty za przekroczenie mocy umownej oraz kwotę 3.218,00 zł netto za uszkodzenie przedmiotowego kabla. Dotychczasowe wezwania pozwanego do zapłaty pozostały bezskuteczne.

We wniesionym od powyższego nakazu zapłaty sprzeciwie pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwany zakwestionował roszczenie powoda co do zasady i co do wysokości. Zarzucił, że z dowodów przedstawionych przez powoda nie

wynika, czy podwyższony pobór nastąpił wyłącznie z powodu awarii czy też z innych niezależnych przyczyn. Zakwestionował wysokość kwoty którą został obciążony wskazując na różnicę tej która wynika z faktury wystawionej przez (...) S.A. wobec powoda, a wysokością żądaną w pozwie.

W dalszym toku sprawy strony podtrzymały swoje stanowiska.

Wyrokiem z dnia 28 października 2013 r. sygn. akt VI GC 221/13 Sąd Okręgowy w R. oddalił powództwo (pkt I), zasądził od powoda (...) Sp. z o.o. w N. na rzecz pozwanego A. K. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) A. K. (1) w R. kwotę 288,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Na skutek apelacji powoda (k. 133-144) Sąd Apelacyjny w R. wyrokiem z dnia 3 lipca 2014 r. sygn. akt I ACa 174/14 uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania pozostawiając temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego. (k. 158-164)

Uzasadniając swe rozstrzygnięcie Sąd Apelacyjny wskazał powody dla których wyrok sądu I instancji podlegał uchyleniu. Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę na celowość i zasadność dopuszczenia z urzędu w rozpoznawanej sprawie dowodu z opinii biegłego dla wykazania związku przyczynowego pomiędzy uszkodzeniem przez pracowników powoda kabli przyłącza a zapłatą przez powoda kwoty 123.000 zł z tytułu przekroczenia mocy na przyłączu nr 1. W sytuacji gdy pozwany kwestionuje roszczenie powoda nie tylko co do wysokości, ale również co do zasady, powód zgodnie z ogólnymi zasadami dowodzenia ma obowiązek wykazania wszystkich przesłanek warunkujących odpowiedzialność odszkodowawczą pozwanego. Weryfikacja twierdzeń powoda wymaga dostępu do danych z urządzeń pomiarowych w oparciu o które operator (...) SA ustalił fakt przekroczenia zamówionej przez powoda mocy na przyłączu nr 1. Jak wynika z oświadczeń złożonych przez Prezesa Zarządu powoda na rozprawie apelacyjnej urządzenia pomiarowe i uzyskane z nich odczyty są w posiadaniu (...) S.A. O ile zatem pozwany kwestionuje istnienie związku przyczynowego pomiędzy uszkodzeniem kabla zasilającego, a uiszczeniem przez powoda kwoty 124.814,68 zł tytułem opłaty za przekroczenie mocy zamówionej na przyłączu nr 1, a powód twierdzi w oparciu o posiadaną wiedzę profesjonalisty, że zdarzenia te pozostają w normalnym związku przyczynowym, to sprawą Sądu było rozstrzygnięcie tych wątpliwości.

Sąd Apelacyjny wskazał ponadto na konieczność wyjaśnienia zarzutu pozwanego zapłaty na poczet kosztów usunięcia awarii kwoty 2.400 zł. Wiadomości specjalne będą również konieczne do weryfikacji twierdzeń stron w kwestii ewentualnego przyczynienia się powoda do zwiększenia szkody. Biorąc bowiem pod uwagę określony przez prawodawcę sposób do ustalania podstaw naliczenia opłaty również w tym wypadku istotne znaczenia mają dane urządzeń pomiarowych wskazujących na czas i rodzaj przekroczenia mocy w oparciu o które (...) S.A. dokonała obliczenia opłaty. W sytuacji gdy przekroczenia stanowiące podstawę wymiaru opłaty wystąpiłyby w pierwszych godzinach po awarii, podnoszony przez pozwanego zarzut o zbyt długo trwających pracach nad usunięciem awarii może okazać się bez praktycznego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony są przedsiębiorcami. Powód prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji, handlu, przesyłu oraz wytwarzania energii elektrycznej.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 31 sierpnia 2011 r. z (...) SA w L. powód dostarczał energię elektryczną liniami kablowymi zasilającymi rozdzielnię główną RG 15kV w R. przy ul. (...) relacji (...) G. cela 28-RG 15kV cela 16. Umowa regulowała prawa i obowiązki stron dotyczące świadczonych usług dystrybucji energii elektrycznej i określała wielkość mocy umownej zadeklarowanej przez odbiorcę (...) w N.. Wielkość ta została określona na poziomie 2900 kW dla każdego przyłącza, przy napięciu znamionowym U.=15 kV.

Dowód: umowa z dnia 31.08.2011 r. z załącznikami k. 14-23

W dniu 4 października 2012 r. pozwany wykonując prace ziemne uszkodził kablową linię średniego napięcia o nazwie ,,linia kablowa o napięciu 15kv z (...) R. G. pole nr 10’’ przy pomocy której zasilana była położona w R. rozdzielnia główna RG 15kV, będąca własnością powódki. Rozdzielnia ta była zasilana także drugą linią kablową średniego napięcia 15kv z (...) R. G. pole nr 28.

W dniu 5 października 2012 r. w związku z zaistniałym uszkodzeniem został podpisany protokół z oględzin przez pozwanego, przedstawiciela zleceniodawcy pozwanego firmy (...) oraz Z. Z. pracownika powoda. W protokole stwierdzono, że przyczyną uszkodzenia kabla zasilającego rozdzielnię główną RG 15kV w R. były prowadzone w dniu 4.10.2012 r. prace ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego wykonywane przez pracowników pozwanego.

dowód: protokół k- 24, zeznania świadków: R. S. k- 91, Z. Ś. (1) k- 110

Zaistniałą awarię pracownicy powoda usuwali od dnia jej powstania tj. 4.10.2012r od godziny 11.10 do dnia 08.10.2012r do godziny 18.00. Czas rozpoczęcia prac był uzależniony od wykrycia miejsca uszkodzenia kabli, co zajęło pewien czas, albowiem pracownicy pozwanego nie poczuwali się do odpowiedzialności i należało powyższą okoliczność ustalić samodzielnie i jednoznacznie badając całą linię. Awarie powód usuwał we własnym zakresie, siłami swoich pracowników.

W celu zapewnienia ciągłości dostaw do swoich odbiorców praz minimalizacji strat powód pobierał energię elektryczną wyłącznie przy pomocy jednej linii, co skutkowało zwiększonym jej poborem.

dowód: zeznania świadka: Z. Ś. k. 110, przesłuchanie powoda k. 329v-330

Pismem z dnia 10.10.2012 r. powód poinformował (...) S.A.

o uszkodzeniu kabla i konieczności zasilania wszystkich odbiorców z przyłącza nr 1 – 15kV – (...) R. G. pole nr 10 co było przyczyną przekroczenia mocy umownej. Jednocześnie z uwagi na to, że przekroczenie nastąpiło z powodu działań niezawinionych przez powoda zwrócił się o nienaliczanie dodatkowych opłat z tego tytułu.

Pismem z dnia 15.11.2012r (k- 27) (...) S.A. wskazał, że linia kablowa, która uległa awarii, znajduje się na majątku i w eksploatacji odbiorcy. Operator nie wyraził zgody na umorzenie opłaty za przekroczenie mocy umownej w m-cu październiku.

W dniu 7.11.2012 r. (...) S.A. wystawił na rzecz powoda fakturę VAT ( k- 26) za miesiąc październik 2012 r. w której obciążył go m.in. kwotą 124.814,68 zł z tytułu przekroczenia mocy za miesiąc październik 2012 r.

Powód zapłacił powyższą opłatę w/w operatorowi w całości.

Dowód: pisma stron k. 25,27, faktura VAT z dn. 7.11.2012 r. k. 26, potwierdzenie przelewu z 20.11.2012 r. k. 224

Pismem z dnia 20 listopada 2012 r. powód poinformował pozwanego o naliczeniu przez dostawcę usług dystrybucyjnych (...) SA opłaty za przekroczenie mocy umownej w kwocie 124 814,68 zł i refakturowaniu powyższej opłaty na pozwanego jako odpowiedzialnego za powstanie kosztów. W dniu 22 listopada 2012 r. powód wystawił pozwanemu fakturę VAT (...) na kwotę 153 522,06 zł brutto obciążając pozwanego opłatą za przekroczenie mocy umownej w m-cu październiku 2012 r.

Dowód: pismo powoda z 20.11.2012 r., fakturę VAT (...) z dn. 22/11/2012 r. k. 29-30

W dniu 9 listopada 2012 r. powód wystawił także fakturę VAT nr (...) na kwotę 3 958,14 zł brutto (3 218 zł netto) obciążając pozwanego kosztami wykonania naprawy uszkodzonego kabla.

Dowód: pismo z 7.112012 r., fv VAT nr (...) z dn. 9.11.2012 r. k. 31-32

Pismami z dn. 19 grudnia 2012 r. i 14 stycznia 2013 r. powód wezwał pozwanego o uregulowanie w/w kwot. Wezwania pozostały bezskuteczne. Pozwany nie uregulował należności.

Dowód: wezwania do zapłaty z dn. 19.12.2012 r. k. 33-36 i z dn. 14.01.2013 r. k- 38

Zwiększony pobór mocy wykazany w dokumentacji sprawy i zapłacona z tego tytułu przez powoda kwota pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowym z wprowadzoną przez powoda zmianą zasilania wszystkich odbiorców z 2 linii kablowych na zasilanie z jednego przyłącza kablowego.

Zwiększony pobór mocy wystąpił w całym kilkudniowym okresie usuwania awarii tj. od 4.10.2012 r. godz. 11:10 do 08.10.2012 r/ godz. 18:00. Koszty z tytułu zwiększonego poboru mocy powstały w okresie obejmującym cały czas, w którym prace remontowe były wykonywane tj. od 4-8.10.2012 r.

W czasie pierwszej doby nastąpiło 8 na 10 liczonych przekroczeń mocy umownej. Opłata za przekroczenie mocy umownej została wyliczona w sposób prawidłowy. Podstawą naliczenia opłaty z tytułu przekroczenia mocy umownej była (...) SA na 2012 r. według której opłatę stanowi iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną. Wyliczenie poboru mocy przewidziane w Taryfie jest schematyczne, wysokość naliczanej opłaty byłaby taka sama niezależnie od długości trwania naprawy awarii. Urządzenia pomiarowe (...) SA monitorujące przekroczenia mocy pobranej działały prawidłowo. Pod względem technicznym postępowanie powoda polegające na pobieraniu energii elektrycznej wyłącznie przy pomocy jednej linii dla zapewnienia ciągłości dostaw swoim odbiorcom było prawidłowe.

Dowód: opinia Politechniki (...) im. I. Ł. Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych z 30.10.2015 r. k. 262-264, opinia uzupełniająca Politechniki z dn. 02.03.2016 r. k. 300-302, opinia ustna biegłego A. K. na rozprawie w dniu 31 maja 2016 r. k. 329-329v, uwierzytelnione kserokopie zleceń (...) z dn. 19.03.2012 r. oraz z dn. 4.12.2013 r., uwierzytelnione kserokopie map obrazujące położenie uszkodzonych urządzeń k. 275-278, pismo (...) SA w L. z 2.02.2015 r. k. 212

Opłaty za przekroczenie mocy umownej ustalone są ustawowo i podmiot który je nalicza nie ma możliwości negocjowania ich wysokości. Opłaty za przekroczenie mocy umownej ustala się co 15 min w każdej godzinie, co powoduje, że bez względu na długość trwania naprawy awarii wysokość opłat byłaby taka sama. Pozwany ani jego zleceniodawca nie uzgadniali z powodem przebiegu trasy linii kabli przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych.

W tym zakresie pozwany polegał na zapewnieniach swego zleceniodawcy.

Odbiorcami energii dostarczanej przez powoda są duże przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe: huty, odlewnie które wymagają zapewnienia ciągłości dostaw. Przerwy w dostawach energii wiązałyby się ze znacznymi stratami materialnymi dla tych przedsiębiorstw. Wobec zaistniałej awarii w celu zapewnienia ciągłości dostaw do swoich odbiorców oraz minimalizacji strat powód pobierał energię elektryczną wyłącznie przy pomocy jednej linii, co skutkowało zwiększonym jej poborem.

Dowód: przesłuchanie stron: za powoda członek zarządu spółki (...) sp. z o.o. w N. J. D., pozwanego A. K. (1) k. 329v-330v

Ustalając powyższy stan faktyczny Sąd oparł się na wyżej powołanych dowodach z dokumentów, które były wiarygodne w zakresie jaki wyznacza im przepis art. 244 i 245 kpc.

Zeznania przesłuchanych w sprawie w/w świadków oceniono jako wiarygodne bowiem były spójne, logiczne i wzajemnie się uzupełniały. Jako wiarygodne Sąd ocenił także zeznania stron, które były zgodne co do tego, że pozwany przed przystąpieniem do wykonywania prac nie zwracał się do powoda o informacje co do przebiegu linii kablowych.

Wskazać należy, że najistotniejsze kwestie niezbędne do oceny stanu faktycznego, wymagały wiadomości specjalnych i w celu wykonania wytycznych Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy dopuścił dowód z opinii Politechniki (...), w której w sposób jednoznaczny stwierdzono, że zwiększony pobór mocy umownej jaki nastąpił w dniach 4-8 października 2012 r. pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowym ze zdarzeniem uszkodzenia kabla podczas wykonywania robót ziemnych przez pozwanego oraz, że koszty z tego tytułu powstały w okresie obejmującym czas naprawy. Ponadto w opinii stwierdzono, że urządzenia monitorujące przekroczenia mocy pobranej działały prawidłowo. Z opinii wynika także, że opłata za przekroczenie mocy umownej została naliczona przez operatora (...) SA w sposób prawidłowy. Na rozprawie w dniu 31 maja 2016 r. działający w imieniu Politechniki biegły ustosunkował się do zarzutów strony powodowej i podtrzymał sporządzoną opinię, podkreślając jednocześnie, że z uwagi na obowiązujące przepisy ustawowe w oparciu o które naliczane są opłaty za przekroczenie wielkości umownej wysokość naliczanej opłaty byłaby taka sama niezależnie od długości trwania naprawy awarii.

W ocenie Sądu Okręgowego całościowa opinia Politechniki (...) jest jasna, czytelna, odpowiada rzeczowo na wszystkie istotne z punktu widzenia sprawy zagadnienia wobec czego stanowiła pełnowartościowy dowód w sprawie.

Na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2015 r. (k. 239) Sąd na podstawie art. 217§2 kpc oddalił jako spóźnione wnioski dowodowe powoda zgłoszone w piśmie z dn. 26.02.2015 r. (k. 211) na okoliczność wykazania wysokości szkody związanej z naprawą linii kablowej, prac koniecznych do jej naprawy i konieczność użycia sprzętu specjalistycznego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Powództwo było zasadne częściowo.

Podstawą odpowiedzialności pozwanego w niniejszej sprawie jest przepis art. 415 kc zgodnie z którym kto z winy swej wyrządził szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Wyrządzenie szkody przez czyn niedozwolony jest samoistnym źródłem stosunku obligacyjnego i skutkuje zaistnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej deliktowej. Przesłankami tej odpowiedzialności są 1) zaistnienie szkody 2) wystąpienie faktu, za który ustawa czyni odpowiedzialnym określony podmiot czyli czynu niedozwolonego oraz 3) związek przyczynowy między czynem niedozwolonym a szkodą w tej postaci, iż szkoda jest jego zwykłym następstwem. Ciężar dowodu, co do wszystkich tych okoliczności obciąża, co do zasady poszkodowanego.

Żądanie powoda zapłaty odszkodowania stanowiącego równowartość opłaty naliczonej przez dostawcę (...) SA z tytułu przekroczenia mocy umownej podlegało uwzględnieniu do kwoty netto tj. 124 814,68 zł.

Przeprowadzony w sprawie dowód z opinii Politechniki (...) w sposób nie budzący wątpliwości wykazał, że uszkodzenie przez pozwanego w czasie wykonywania robót ziemnych kabla pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowym ze zwiększonym poborem mocy umownej w miesiącu październiku 2012 r. Szkodę powoda stanowiła w tej sytuacji opłata jaką został obciążony przez dostawcę (...) SA a jej wysokość potwierdzała przedłożona przez powoda faktura VAT. (k. 26) Prawidłowość naliczenia opłaty za przekroczenie mocy umownej, oraz prawidłową pracę urządzeń monitorujących przekroczenia mocy pobranej potwierdził dowód z opinii biegłego. Nie znajduje uzasadnienia podniesiony przez pozwanego zarzut przyczynienia się powoda do powstania szkody ze względu na długość okresu czasu w jakim była usuwana awaria. Sposób wyliczenia opłaty za przekroczenie mocy umownej wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18.08.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz wydana na tej podstawie Taryfa operatora na 2012 r. Z powyższych regulacji wynika, że wysokość opłaty jest odnoszona do sumy 10 największych mocy pobranych oraz stawki przyjętej w taryfie. Okoliczność, że naprawa, usuwanie awarii trwałaby 1 lub 2 dni nie zmieniłby wysokości opłaty, co potwierdziła wydana w sprawie opinia Politechniki (...). Spełniona została również przesłanka zawinienia stanowiąca podstawę odpowiedzialności deliktowej z art. 415 kc. Przez winę rozumie się naganną decyzję człowieka, odnoszącą się do podjętego przez niego bezprawnego czynu (rozumianego jako obiektywne złamanie określonych reguł postępowania). Prawo cywilne w zakresie deliktów prawa cywilnego rozróżnia, dwie postacie winy: winę umyślną, dolus i nieumyślną – niedbalstwo, culpa. W konkretnej sytuacji badane jest to czy sprawcy szkody można postawić zarzut niewłaściwego zachowania się. ( Komentarz do art.415 Kodeksu cywilnego, Agnieszka Rzetecka-Gil. Stan prawny: 2011.09.19, LEX 2015)

W okolicznościach rozpatrywanej sprawy nie było kwestionowane, że przed rozpoczęciem robót ziemnych w dn. 4 października 2012 r. pozwany nie uzgodnił trasy przebiegu linii kablowych ani nawet nie sprawdził czy przez odcinek na którym miał wykonywać zlecenie przebiegają jakiekolwiek linie kablowe. Prace ziemne wykonywał bez map, zaś jak wynika z zeznań pozwanego w tej mierze całkowicie podporządkował się zapewnieniom swego zleceniodawcy. Takie zachowanie pozwanego należy oceniać co najmniej w kategoriach niedbalstwa. Odpowiadając na zarzuty pozwanego, że za zaistniałą awarię odpowiada jego zleceniodawca firma (...) który nie przedstawił odpowiedniej dokumentacji ani map co do przebiegu i istnienia linii kablowych na terenie objętym zleceniem wskazać należy, że tego rodzaju okoliczności są bez znaczenia dla ponoszenia odpowiedzialności z art. 415 kc. Jest to odpowiedzialność za własne czyny i przy tego rodzaju odpowiedzialności istotne jest to kto jest sprawcą czynu (deliktu).

W świetle powyższych okoliczności spełnienie przesłanek określonych w art. 415 k.c., nie budzi wątpliwości. Pozwany wykonując prace ziemne dopuścił się uszkodzenia kabli i w wyniku tego uszkodzenia powód został obciążony opłatą za zwiększony pobór energii. Powyższe uzasadniało zasądzenie na rzecz powoda odszkodowania stanowiącego równowartość uiszczonej na rzecz operatora (...) opłaty. Przy czym żądanie powoda z tego tytułu podlegało uwzględnieniu w kwocie netto tj. 124 814,68 zł (bez podatku VAT, skoro podatnikowi, w tym wypadku powodowi przysługuje prawo do jego odliczenia). Za ugruntowany w orzecznictwie należy uznać pogląd, że powód nie może, dochodząc roszczenia odszkodowawczego obejmować nim podatku VAT, gdy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą może ten podatek odliczyć. Nie podlegało także uwzględnieniu żądanie powoda zapłaty kwoty 3 958,14 zł z tytułu poniesionych kosztów naprawy uszkodzonej linii kablowej. Żądanie powoda w tym zakresie nie zostało bowiem w żaden wiarygodny sposób wykazane, a zgłoszone przez powoda wnioski dowodowe dopiero na etapie ponownego rozpoznania sprawy (w piśmie procesowym z dnia 27.02.2015 r.) Sąd na podstawie art. 217§2 kpc oddalił jako spóźnione. Trzeba zaznaczyć, że Sąd Apelacyjny nie wskazywał aby w tym zakresie koniecznym było przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z urzędu, a powód w sprawie reprezentowany był przez profesjonalnego pełnomocnika.

Nie można też przyjąć, wobec stanowiska strony pozwanej prezentowanego w procesie, że uznał on z tego tytułu należność w kwocie 2.400 zł (skoro jak zarzucał kwotę tą zapłacił), bowiem zakwestionował roszczenie pozwu w całości, zarzucając, że jest ono niewykazane, a kwotę wyżej wskazaną zdecydował się zapłacić, chcąc ostatecznie zakończyć sprawę (dowodu jednak na okoliczność jej zapłaty nie przedłożył, a powód nie potwierdził tego faktu).

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz wskazane podstawy prawne Sąd orzekł jak w pkt I i II wyroku. Podstawą zasądzenia kwoty 124 814,68 zł był art. 415 kc. Co do żądania zapłaty kwoty 3 958,14 zł z tytułu poniesionych kosztów naprawy uszkodzonej linii kablowej powództwo podlegało oddaleniu jako niewykazane (art. 6 kc), natomiast w zakresie żądania zapłaty odszkodowania z podatkiem VAT powództwo podlegało oddaleniu jako żądanie nienależne.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. zgodnie z zasadą stosunkowego rozdzielenia kosztów. Z kwoty 157 481 zł stanowiącej wartość przedmiotu sporu, zasądzona została na rzecz powoda kwota 124 814,68 zł, co znaczy, że powód utrzymał się ze swymi roszczeniami w 79 %. Zgodnie z zasadą stosunkowego rozdzielenia kosztów procesu (art. 100 k.p.c.) strony powinny ponieść jego koszty w takim stopniu, w jakim przegrały sprawę, a zatem powód 21 %, a pozwany w 79 %.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.