Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2015-01-27
Data orzeczenia:
27 stycznia 2015
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Sygnatura:
VI GC 73/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Anna Walus-Rząsa
Protokolant:
st. sekretarz sądowy Magdalena Kamuda
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt VI GC 73/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Walus-Rząsa

Protokolant: st. sekretarz sądowy Magdalena Kamuda

po rozpoznaniu w dniu 13stycznia 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: A. O.

przeciwko : 1. (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.,

2. M. B.

o zapłatę: 78.749,68 zł

I.zasądza od pozwanego 1. (...) z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz powoda A. O. kwotę 40.069,68 zł ( czterdzieści tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 68/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2010r. do dnia zapłaty,

II.oddala powództwo w pozostałej części w stosunku do pozwanego 1. (...) z ograniczoną odpowiedzialnością w S. oraz w całości w stosunku do pozwanego 2. M. B.,

III.zasądza od pozwanego 1 (...) z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz powoda A. O. kwotę 2.075,66 zł ( dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 66/100) tytułem kosztów procesu,

IV.zasądza od powoda A. O. na rzecz pozwanego 2 M. B. kwotę 3.600 zł ( trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VI GC 73/14

UZASADNIENIE

Powód A. O. wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych 1. (...) z ograniczoną odpowiedzialnością w S. , 2. T. B. i 3. M. B. kwoty 78.749,68 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że prowadzi działalność gospodarczą (...) Firma (...) w S.. Pozwana spółka posiada zarząd , w którego składzie są obaj pozwani. Powód podał, że wykonał na rzecz pozwanej spółki (...) roboty remontowe, za które wystawił trzy faktury. Spółka przyjęła faktury i na poczet zapłaty tych faktur w dniu 30 kwietnia 2010r. wpłaciła kwotę 43.188,00 zł oraz 23 lipca 2010r. kwotę 15.000 zł. Do zapłaty pozostała kwota dochodzona niniejszym pozwem.

W odpowiedzi na pozew pozwana spółka (...) oraz M. B. wnieśli o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie kosztów procesu. Podnieśli zarzut przedawnienia wszystkich roszczeń dochodzonych pozwem . Zarzucili ponadto, że wymienione w pozwie faktury vat , które zostały wystawione w oparciu o umowę zawartą przez strony są bezzasadne. W szczególności pozwani zaprzeczyli istnieniu umowy jaką miałaby zawrzeć spółka (...) czy też pozwany M. B. z powodem, złożeniu zlecenia na wykonanie dzieła przez spółkę jak też w całości pracom ( co do zasady i zakresu). Wymienione w pozwie faktury vat, z których wynikać ma rzekome roszczenie powoda i ewentualne istnienie umowy ( czego dowodzić wprost nie mogą, gdyż umowy nie stwierdzono pismem ) wskazują, że ewentualna umowa jest nieważna na zasadzie art. 210 § 1 ksh albowiem stronami rzekomej umowy mieli być spółka i jej członek zarządu A. O., który w okresie od 11 marca 2010r. do 14 lipca 2011r. był członkiem zarządu spółki (...) Przy zawieraniu umowy spółka nie była reprezentowana przez pełnomocnika zgodnie z art. 210 § 1 ksh stąd też brak podstaw do przyjęcia, że spółka przyjęła na siebie skutecznie jakiekolwiek zobowiązanie. Ponadto pozwany M. B. podniósł zarzut braku legitymacji procesowej biernej w niniejszym postępowaniu.

W stosunku do pozwanego T. B. postępowanie zostało zawieszone na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc albowiem pełnomocnik powoda nie podał aktualnego adresu pobytu tego pozwanego ( k.62). Sprawę z powództwa A. O. przeciwko pozwanemu T. B. Sąd wyłączył do odrębnego rozpoznania postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 13 stycznia 2015r.

Sąd ustalił, co następuje:

Powód A. O. w spółce (...) był członkiem zarządu tej spółki od chwili jej założenia.

Dowód: zeznania powoda k.174.

W dniu 31 lipca 2010r. powód złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu spółki (...), a uchwałą nr (...) z dnia 1 sierpnia 2010 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki(...) przyjęło rezygnację A. O. z funkcji wiceprezesa zarządu i odwołała go z pełnienia tej funkcji.

Dowód: pismo powoda z 31.07.2010r. oraz uchwała nr (...) k. 179-180.

A. O. został wykreślony z funkcji wiceprezesa zarządu wpisem w KRS pozwanej spółki z dnia 14 lipca 2011r.

Dowód: odpis pełny KRS spółki (...) k. 86 , 87.

Na podstawie uchwały nr 1/2011 wspólników (...) spółka z o.o. w S. z dnia 14 marca 2011r., członkiem zarządu został M. B., który miał pełnić tą funkcję do czasu dokonania zmiany umowy spółki w KRS wskazującej na jednoosobowy sposób reprezentacji spółki.

Uchwałą nr(...)Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników (...)spółka z o.o. w S. z dnia 20 stycznia 2011r. zmieniona została umowa spółki w zakresie pkt 1 § 12 umowy, który otrzymał brzmienie, że zarząd spółki składa się z jednego do 3 członków zarządu powołanych przez zgromadzenie wspólników na czas nieokreślony.

Dowód: akt notarialny Rep. A nr (...) z 20.01.2011r. k. 144 – 147, tekst jednolity umowy spółki k. 148 – 155.

Wspólnicy spółki A. O.oraz T. B. w ramach działalności spółki (...) prowadzili klub muzyczny w lokalu przy ul. (...) II 25A w S., wynajętym od firmy (...) S.A. Przed rozpoczęciem działalności podjęli decyzję o remoncie kompleksowym lokalu, który obejmował wyburzenie łazienek, wykonanie sceny muzycznej wraz z zapleczem dla artystów, przerobienie instalacji wraz z nagrzewnicami, docieplenie ścian i sufitów, wykonanie instalacji elektrycznej dla całego klubu , wykonanie baru wraz z zapleczem, założenie monitoringu wraz z kamerami i antywłamaniowymi czujnikami, wykonanie banneru reklamowego. Wszystkie roboty były wykonywane na podstawie ustnego porozumienia z właścicielem lokalu (...) S.A. Wykonane zostało również malowanie lokalu, a także wyposażenie lokalu w meble. Cały remont wykonywał powód w ramach prowadzanej działalności gospodarczej tj. Firmy (...). Remont został rozpoczęty 15 stycznia 2010r. a ukończony końcem kwietnia 2010r. Powód za wykonanie remontu lokalu , w którym pozwana spółka (...)prowadziła klub wystawił 3 faktury nr (...) obie z 30 kwietnia 2010r., a także fakturę vat nr (...) z 31 sierpnia 2010 r. Do wskazanych faktur zostały sporządzone protokoły odbioru, w których szczegółowo wskazano wykonane roboty.

Dowód: zeznania powoda A. O., 174,175. faktury vat i protokoły odbioru k.14,15,16,17,18,26,17,28.

Uchwałą nr 1 z dnia 14 marca 2011r. na członka zarządu spółki(...) został powołany M. B..

Dowód : uchwała z 14.03.2011r. k. 10 zeznania M. B. k. 175, KRS pozwanej spółki k. 169 , 171.

Na rozprawie w dniu 7 października 2014r. pełnomocnik powoda wskazał, że podstawą żądania dochodzonej pozwem kwoty od T. B. i M. B. jest żądanie zasądzenia od nich tej kwoty jako członków zarządu spółki.

Jak wskazano wyżej powód za wykonanie remontu lokalu, w którym pozwana spółka (...) prowadziła klub wystawił trzy faktury nr (...) obie z 30 kwietnia 2010r. a także fakturę vat nr (...) z 31 sierpnia 2010r. Do wskazanych faktur zostały sporządzone protokoły odbioru, w których szczegółowo wskazano wykonane roboty. Zarówno protokoły odbioru jak i faktury vat zostały podpisane imiennie przez prezesa zarządu (...) spółka z o.o. (...).

Dowód faktury vat , protokoły odbioru k. 15, 16, 17, 26, 27, 28 .

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów, które zostały przez strony przedłożone i nie były przez nie kwestionowane. Sąd dał wiarę zeznaniom stron albowiem znalazły one odzwierciedlenie w przedłożonych dowodach z dokumentów. Sąd pominął dowody z dokumentów dotyczących postępowania karnego , które przedłożył powód gdyż dokumenty te nie były przydatne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Sąd zważył, co następuje:

Pozwani zakwestionowali wykonanie remontu w lokalu prowadzonym przez pozwaną spółkę. Jednakże z dokumentów przedłożonych przez powoda wynika zakres remontu potwierdzony protokołami odbioru zaakceptowanymi przez prezesa zarządu pozwanej spółki (...). Faktury vat wystawione w oparciu o te protokoły zostały również zaakceptowane przez prezesa zarządu pozwanej spółki. Stąd też należy uznać, że remont faktycznie został przeprowadzony.

Pozwani podnieśli jednak zarzut przedawnienia wszystkich roszczeń dochodzonych pozwem, a ponadto nieważność umowy zwartej pomiędzy członkami zarządu spółki (...) na wykonanie remontu.

Zarzuty powyższe zasługują na uwzględnienie. Bezspornym jest fakt ( na co wskazują faktury vat i protokoły odbioru), że remont wykonywał A. O., który w tym czasie kiedy był członkiem zarządu pozwanej spółki prowadził również działalność gospodarczą (...) Firmę (...) w S.. Jak wynika z zeznań A. O. decyzję o remoncie lokalu wynajętego od firmy (...) SA podjął wspólnie z drugim członkiem zarządu T. B.. Z jego zeznań wynika, że remont został rozpoczęty 15 stycznia 2010r. a ukończony końcem kwietnia 2010r. Przy czym za drugi etap remontu faktura została wystawiona 31 sierpnia 2010r. ( faktura vat nr (...)). Ustalenia faktyczne wskazują, że w dniu 31 lipca 2010r. powód złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu spółki (...) a uchwałą nr (...)z dnia 1 sierpnia 2010r. zarząd przyjął rezygnację powoda A. O. z funkcji wiceprezesa zarządu.

Z powyższego wynika więc, że powód pełnił funkcję członka zarządu spółki (...) do dnia 1 sierpnia 2010r.

Stosownie do art. 210 § 1 ksh w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Przepis art. 210 § 1 ksh ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez spółkę z członkami zarządu. Nie chodzi tu tylko o to, że wyłączenie prawa reprezentacji dotyczy jedynie umów związanych z pełnioną funkcją w zarządzie, a zatem np. umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego ( umowa o zarządzanie). Przepis art. 210 § 1 ksh odnosi się do wszystkich umów zawieranych pomiędzy członkami zarządu a spółką ( umowy pożyczki, darowizny, zamiany ; zawarcie umów sprzedaży, najmu lokalu ), a które nie łączą się bezpośrednio z wykonywaną funkcją członka zarządu. Pominięcie wskazanego w art. 210 ksh sposobu reprezentacji powoduje, że umowa zawarta z członkiem zarządu jest nieważna stosownie do art. 58 kc. W niniejszej sprawie dowodem zawarcia umowy o roboty budowlane ( art. 647 w związku z art. 658 kc) na wykonanie remontu są załączone do akt faktury i protokoły odbioru potwierdzone przez prezesa zarządu T. B.. Faktury nr (...) zostały wystawione w dniu 30 kwietnia 2010r. a więc w czasie kiedy powód był członkiem zarządu pozwanej spółki. Stąd też należy uznać, że w świetle art. 210 ksh umowa zawarta przez członków zarządu na podstawie tych faktur była nieważna. Dodatkowo należy wskazać, że faktury dotyczyły potwierdzenia wykonania umowy roboty budowlane, której termin przedawnienia wynosi 3 lata. Ponieważ powód wystąpił ze sporem 28 sierpnia 2013r. roszczenia z faktur wystawionych 30 kwietnia 2010r. uległy przedawnieniu. Odnośnie faktury nr (...) z dnia 31 sierpnia 2010r., która dotyczyła drugiego etapu remontu należało uznać, iż umowa o roboty budowlane zawarta na jej podstawie została wykonana 31 sierpnia 2010r., co powoduje, że roszczenie z niej wynikające nie uległo przedawnieniu. Ponieważ powód nie był już w tym czasie członkiem zarządu pozwanej spółki należało przyjąć, że wobec potwierdzenia zakresu wykonania robót w niej ujętych i protokole odbioru przez prezesa pozwanej spółki, w tym zakresie powodowi należy się od spółki wynagrodzenie za wykonane roboty.

Mając na uwadze powyższe Sąd zasądził od pozwanej spółki na rzecz powoda kwotę wynikającą z powyższej faktury na podstawie art. 647 kc w związku z art. 658 kc.

Odsetki za opóźnienie w zapłacie zasądzono na podstawie art. 481 §1 kc. W pozostałej części w stosunku do pozwanej spółki roszczenie oddalono ze wskazanych wyżej przyczyn.

W stosunku do pozwanego 2 M. B. Sąd oddalił powództwo . Powód podał, że podstawą dochodzenia zasądzenia wskazanej w pozwie kwoty od tego pozwanego jest żądanie zasądzenia jej od pozwanego 2 jako członka zarządu. Podstawą takiego żądania w stosunku do członka zarządu jest art. 299 § 1 ksh gdyż innej podstawy powód nie wskazał. Jak wynika z tego przepisu jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. W niniejszej sprawie powód nie wykazał, że egzekucja w stosunku do pozwanej spółki okazała się bezskuteczna zatem żądanie w stosunku do członka zarządu M. B. jest bezzasadne.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 100 kpc.

Powód utrzymał się ze swoim roszczeniem w wysokości 50,88%. Koszty powoda to opłata od pozwu w kwocie 3.938,00 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 3.600,00 zł. W sumie 7.555,00 zł z czego 50,88 % to kwota 3.843,98 zł. Koszty pozwanego to kwota 3.600 zł z czego 49,12 % to kwota 1.768,32 zł. Zasądzeniu od pozwanego 1 (...)spółki z o.o. na rzecz powoda podlega kwota 2.075,66 zł ( 3.843,98 zł minus 1.768,32 zł ) - pkt III wyroku . O kosztach zasądzonych od powoda na rzecz pozwanego 2 M. B. Sąd orzekł na podstawie art. 98 w związku z art. 108 § 1 kpc stosownie do wyniku sporu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.