Poniedziałek 16 lipca 2018 Wydanie nr 3794
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2016-04-29
Data orzeczenia:
29 kwietnia 2016
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Sygnatura:
VI P 749/13
Sąd:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wydział:
VI Wydział Pracy
Przewodniczący:
Beata Young
Protokolant:
Magdalena Paplińska
Podstawa prawna:
Art.8 Utawy Z Dnia 13 Marca 2003 R. O Szczególnych Zasadach Rozwiązywania Z Pracownikami Stosunków Pracy Z Przyczyn Niedotyczących Pracowników, At. 21 A Ustawy O Czasie Pracy Kierowców
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1932 r. Nr 60, poz. 571)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879)
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt VI P 749/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Beata Young

Protokolant Magdalena Paplińska

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. w Gdańsku

sprawy z powództwa A. P.

przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G.

o odprawę pieniężną , diety , ryczałty za nocleg

I. powództwo oddala .

II. odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu.

III. koszty sądowe przejmuje na rachunek Skarbu Państwa

Sygn. Akt VI P 749/13

UZASADNIENIE

Powód A. P. wniósł pozew przeciwko pozwanej spółce (...) sp. z o.o. w G. o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego kwoty 13 650 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 10 2013r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał , iż kwestionuje rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia ponieważ 30 sierpnia 2013r. pan P. K. przekazał powodowi informacje , że „ w związku z redukcją etatów” oraz ze jest to decyzja G. i więcej nic nie wie, wręczył rozwiązanie umowy o pracę jednocześnie zatrudniając dwóch kierowców ponadto w dniu 4 września 2013r. powód znalazł na stronie internetowej ogłoszenie o ofercie zatrudnienia kierowcy przez firmę (...) w związku z dynamicznym rozwojem oddziału w B. – publikacja z dnia 3 września 2013r. , powód wysłał do pozwanego email z pytaniem o dokładniejszą przyczynę zwolnienia , ale nie otrzymał odpowiedzi . Powód wskazał, że podczas pracy u pozwanego był sumienny , uczciwy , dyspozycyjny , miał opinię dobrego pracownika , jednak stanowczo odmawiał wykonywania czynności niezgodnych z przepisami prawa , jak niewkładanie karty kierowcy do tachografu podczas załadunków , podczas załadunku przełączał selektor na inną pracę , a nie na czas odpoczynku , nie podjeżdżał pojazdem bez włożonej karty kierowcy, nie podkładał magnesu , który powodował nierejstrowanie danych w tachografie , nie jeździł na kartę innego kierowcy . Ponadto wskazywał na usterki , awarie oraz inne nieprawidłowości , co było powodem niezadowolenia przez przełożonych powoda . Powód wskazał, że jego przełożeni próbowali na nim wymusić posłuszeństwo , stosowano niejako mobbing , ponieważ takie sytuacje miały miejsce kilka razy w tygodniu , powód prosił o przekazanie mu takich nakazów na piśmie , ale mu odmawiano .

Pozew k. 2-3

W piśmie procesowym z dnia 12 11 2013r. powód rozszerzył pozew i wniósł dodatkowo o zapłatę kwoty 63 574 zł tytułem ryczałtów za noclegi wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 10 2013r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu .

W uzasadnieniu powód wskazał m.i. , iż od 8 10 2012r. do 14 09 2013r. pracując u pozwanego otrzymywał / bez wpisywania dat / do podpisania rozliczenia delegacji oraz ryczałtów za noclegi . Były to dwa podpisy na tej samej stronie i jednej kartce formatu A4, a jednak na konto powoda wpływały tylko należności z delegacji. Wyliczenia ryczałtów za noclegi powód dokonywał na podstawie kart drogowych na podstawie tych samych kart firma naliczała diety i ryczałty za noclegi . 25 09 2013r. powód wysłał do pozwanego prośbę o wypłacenie mu ryczałtów za noclegi , jednak bez żadnej odpowiedzi. 4 11 2013r. powód otrzymał od adwokata M. Ł. list ,w którym poinformował on o wypłaceniu powodowi wszystkich należności oraz ryczałtów za noclegi

Pismo procesowe powoda z dnia 12 11 2013r. k. 29 -31

W odpowiedzi na pozew z dnia 12 11 2013r. pozwany (...) sp. z o.o. w G. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu .

Pozwana w uzasadnieniu wskazała, iż umowa o prace zawarta z powodem w dniu 1 stycznia 2013r. była umową na czas określony , mającą trwać od dnia 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2014r. W umowie tej w oparciu o art. 33 kodeksu pracy strony przewidziały możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Aneksem z dnia 1 stycznia 2013r. do przedmiotowej umowy została zmieniona wysokość wynagrodzenia z 1 500 zł brutto na 1 600 zł brutto. W dniu 30 sierpnia 2013r. powodowi zostało wręczone pismo zawierające oświadczenie pozwanej o rozwiązaniu wskazanej wyżej umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia . Oświadczenie to spełniało wszystkie wymagane przepisami prawa kryteria , w szczególności miało charakter pisemny , jak również zawierało pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy . Pozwana zaprzeczyła ponadto , aby powód został poinformowany w momencie wręczania oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę , iż przyczyną jest redukcja etatów . W oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o prace zawartej na czas określony pracodawca nie musi wskazywać przyczyny wypowiedzenia , a kontrola sądu ogranicza się jedynie do badania jego legalności .

Odpowiedź na pozew k. 91-93

W piśmie procesowym z dnia 23 12 2013r. w ustosunkowaniu się do treści pisma procesowego powoda z dnia 12 11 2013r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu , w tym kosztów zastępstwa procesowego .

W uzasadnieniu pozwana wskazała , iż powód otrzymał wszelkie należne mu kwoty ryczałtów za noclegi oraz diet. Wypłaty dokonane zostały w ten sposób , że do wynagrodzenia wypłaconego za miesiąc poprzedni / do 5 tego dnia następnego miesiąca/ dodawana była kwota delegacji o równowartości 700 euro i była to kwota dla powoda na wydatki związane z delegacjami . Dodatkowo każda delegacja rozliczana była na bieżąco w formie gotówkowej zgodnie z karta kierowcy , a odbiór gotówki potwierdzany był przez powoda na rachunku kosztów podróży zwanym zamiennie rozliczeniem delegacji zagranicznej lub rozliczeniem wyjazdu . Z końcem miesiąca po rozliczeniu ostatniej delegacji – powód rozliczał się z pozwaną z ewentualnej nadwyżki lub otrzymywał od pozwanej niedopłatę w formie gotówkowej

Pismo procesowe pozwanego z dnia 23 12 20-13r. k. 186-187

Powód wskazał w piśmie procesowym z dnia 23 12 2015r. , iż zgodnie z wyliczeniem biegłego domaga się 25 310, 17 zł tytułem należności z podróży służbowych – diety i ryczałty za nocleg . Ponadto domaga się 5 473 , 50 zł tytułem odprawy pieniężnej w razie indywidualnego rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika . Podał, że został zwolniony z firmy ponieważ nie zgadzał się z rozliczaniem delegacji niezgodnie z przepisami prawa i pracował zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców.

Pismo powoda z dnia 23 12 2015r. k. 604-605

W piśmie z dnia 29 01 2014r. powód zmienił żądanie pozwu i wniósł :

- o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kwoty 5 473 , 5 zł brutto wraz z ustawowymi odsetkami od 14 09 2013r. do dnia zapłaty tytułem odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

-o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kwoty 3023 , 79 zł brutto wraz z ustawowymi odsetkami od 14 09 2013r. do dnia zapłaty tytułem różnicy należnych mu diet

-o zasądzenie na jego rzecz od pozowanej kwoty 21 988, 77 zł brutto wraz z ustawowymi odsetkami od 14 09 2013r. do dnia zapłaty tytułem wypłaty należnych ryczałtów za nocleg .

Pismo powoda z dnia 29 01 2014r. k. 270 -273

W kolejnym piśmie z dnia 25 02 2014r. powód :

1.  cofnął pozew w zakresie żądania odszkodowania w kwocie 13 650 zł , natomiast wniósł o zasądzenie na jego rzecz odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w wysokości 5 473, 5 zł brutto wraz z ustawowymi odsetkami od 14 09 2013r. do dnia zapłaty

2.  wniósł o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kwoty 3023 , 79 zł brutto wraz z ustawowymi odsetkami od 14 09 2013r. do dnia zapłaty tytułem różnicy należnych mu diet

3.  cofnął prośbe o uzupełnienie wcześniej złożonego pozwu o nowe fakty i rozszerzenie pozwu z dnia 12 11 2013r. oraz wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozowanej kwoty 21 988, 77 zł brutto wraz z ustawowymi odsetkami od 14 09 2013r. do dnia zapłaty tytułem wypłaty należnych ryczałtów za nocleg .

pismo powoda z dnia 25 02 2014r. k. 304

Postanowieniem z dnia 7 04 2014r. Sąd Rejonowy (...) w G. umorzył postepowanie w sprawie w zakresie żądania kwoty 55 235 , 23 zł i zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1860 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Postanowienie z dnia 7 04 2014r. k. 335 -337

Na rozprawie w dniu 5 02 2016r. powód cofnął pozew o kwotę 6480 , 86 zł .

Oświadczenie powoda na rozprawie w dniu 5 02 2016r. k. 682-683

W kolejnym piśmie procesowym z dnia 6 02 2016r. powód wniósł o zasądzenie :

-5 473 , 5 zł brutto wraz z ustawowymi odsetkami od 14 09 2013r. do dnia zapłaty tytułem odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

-302, 97 zł brutto wraz z ustawowymi odsetkami od 14 09 2013r. do dnia zapłaty tytułem różnicy należnych mu diet

-18 303 , 28 zł brutto wraz z ustawowymi odsetkami od 14 09 2013r. do dnia zapłaty tytułem należnych ryczałtów za noclegi

Łącznie 24 080 zł

Pismo procesowe powoda z dnia 6 02 2016r. k. 688-689

Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy :

W dniu 8 10 2012r. powód zawarł umowę o pracę z pozwanym (...) sp. Z o.o. w G. na okres próbny do 31 12 2012r. , na mocy której powód wykonywał pracę kierowcy kat. C +E , w wymiarze pełnego etatu z wynagrodzeniem 1 500 zł brutto i 1 tygodniowym okresem wypowiedzenia.

Dowód : umowa o pracę z dnia 8 10 2012r. k. B 2/1 akt osobowych

Powód podejmując pracę u pozwanego wskazał, że jest emerytem . Załączył pracodawcy decyzję o przyznaniu emerytury wojskowej z dnia 18 lipca 2006r.

Dowód : Oświadczenie powoda k. B 12/1 akt osobowych, decyzja o przyznaniu emerytury wojskowej k. A 12/1 akt osobowych, akta emerytalne załączone

W dniu 1 01 2013r. powód zawarł umowę o pracę z pozwanym (...) sp. Z o.o. w G. na czas określony do 31 12 2014r. , na mocy której powód wykonywał pracę kierowcy kat. C +E , w wymiarze pełnego etatu z wynagrodzeniem 1 500 zł brutto w umowie strony przewidziały okres wypowiedzenia 2 tygodniowy. W umowie została przyznana kwota ryczałtu za czas dyżuru , nadgodziny i czas pracy nocnej w wysokości 300 zł brutto miesięcznie. Ryczałt będzie ulegał zmniejszeniu do 10 % w przypadku zwolnienia chorobowego.

Dowód : umowa o pracę z dnia 1 01 2013r. k. B 2/2 akt osobowych

W aneksie do umowy o pracę z dnia 1 01 2013r. z powodu zmiany wynagrodzenia minimalnego obowiązują powoda następujące warunki umowy o pracę :

1.  Stanowisko : kierowca kat C+E

2.  Wynagrodzenie – zasadnicze 1 600 zł

3.  Wymiar czasu pracy pełen etat

4.  Miejsce wykonywania pracy B.

5.  Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie

Dowód : aneks do umowy o pracę z dnia 1 01 2013r. k. B2/3 akt osobowych

W okresie wykonywania pracy przez powoda na rzecz pozwanego powód odbył szereg podróży służbowych .

Należności z tytułu podróży służbowych powoda obejmowały diety i ryczałty za noclegi. W podróżach służbowych do (...) powód korzystał z noclegów na promie oraz posiłków na promie opłaconych przez pracodawcę.

Powód część należności otrzymywał na konto bakowe , część w gotówce po zakończeniu podróży służbowej , odbiór należności w postaci diet i ryczałtów za noclegi powód kwitował na rozliczeniach delegacji zagranicznych , rozliczeniach wyjazdów.

Podobnie inni kierowcy wykonujący prace na rzecz pozwanego otrzymywali część należności za pracę – głownie wynagrodzenie na konto bankowe , część w gotówce za pokwitowaniem na rozliczeniach delegacji , rozliczeniach wyjazdów .

W okresie zatrudnienia powód otrzymał następujące kwoty pieniężne przelewem na konto bankowe :

- 5 11 2012r. – 883,88 zł tytułem wynagrodzenia za październik 2012r.

-9 11 2012r. -2 030 zł tytułem wyrównania do wynagrodzenia za październik 2012r.

-5 12 2012r. -3 512, 01 zł –wynagrodzenie 11/2012 ryczałt premia

-4 01 2013r. -3 131, 26 zł- wynagrodzenie 12 /2012 ryczałt premia

-5 02 2013r. -3 971, 48 zł- wynagrodzenie 01 /2013 ryczałt premia

-5 03 2013r. -4 031,33 zł- wynagrodzenie 02 /2013 ryczałt premia

-5 04 2013r. - 4 401, 75 zł- wynagrodzenie 03 /2013 ryczałt premia

-2 05 2013r. -4 021, 79 zł- wynagrodzenie 04 /2013 ryczałt premia

-5 06 2013r. -4 620, 00 zł- wynagrodzenie 05 /2013 rozliczenie delegacji

-5 07 2013r. -4 439,95 zł- wynagrodzenie 06 /2013 rozliczenie delegacji

-5 08 2013r. -4 589, 95 zł- wynagrodzenie 07 /2013 rozliczenie delegacji

-5 09 2013r. -4 379, 95 zł- wynagrodzenie 08 /2013 rozliczenie delegacji

-4 10 2013r. -1 483 , 64 zł- wynagrodzenie 09 /2013 rozliczenie delegacji ekwiwalent urlopowy

22.11 2013r. -88, 18 zł – rozliczenie

Tytułem rozliczenia należności z tytułu podróży służbowych powód otrzymał następujące kwoty

Nr

Delegacji

Wyjazd

Przyjazd

Dieta

Ryczał t za nocleg

Razem

Wyjazd zagranica

Przyjazd zagranica

Dieta

Ryczałt za

nocleg

Razem

zagranic

a

Razem

Data

Godz ina

Data

Godz ina

Data

Godz ina

Data

Godz ina

(...)

8.10.2012

12:30

9.10.2012

12:15

23.00

34.50

57,50

0.00

57.50

(...)

10.10.2012

14:00

11.10.2012

16:50

34.50

34.50

69.00

0.00

69.00

(...)

13.10.2012

17:00

17.10.2012

16:40

34.50

34.50

69.00

14.10.2012

09:00

17.10.2012

07:20

498,91

426.42

925.33

994.33

(...)

20.10.2012

15:30

24.10.2012

13:45

34.50

34.50

69.00

21.10.2012

09:00

24.10.2012

07:15

503.23

430,11

933.34

1.002.34

(...)

24.10.2012

14:00

25.10.2012

14:00

34.50

34,50

69,00

0.00

69.00

(...)

27.10.2012

23:15

31.10.2012

12:45

23.00

34,50

57,50

28.10.2012

09:00

31.10.2012

08:00

506.28

432,72

939.00

996.50

(...)

6.11.2012

09:30

7.11.2012

13:45

34.50

34.50

69.00

0.00

69,00

(...)

7.11.2012

13:45

14.11.2012

14:35

115.00

172,50

287.50

8.11.2012

09:00

10.11.2012

19:50

422.69

289.02

711.71

999.21

(...)

14.11.2012

14:35

18.11.2012

16:00

46.00

69.00

115.00

15.11.2012

09:00

17.11.2012

21:00

420.85

287.76

708.61

823,61

(...)

19.11.2012

16:05

24.11.2012

19:00

23.00

34.50

57.50

20.11.2012

09:00

24.11.2012

13:00

723,24

570,60

1.293.84

1.351.34

(...)

26.11.2012

16:00

30.11.2012

08:30

34.50

69.00

103,50

27.11.2012

09:00

29.11.2012

19:50

417.78

285.66

703,44

806.94

(...)

5.12.2012

14:00

10.12.2012

12:00

46.00

69.00

115.00

6.12.2012

09:00

9.12.2012

07:30

500.49

427.77

928.26

1.043.26

(...)

10.12.2012

12:30

12.12.2012

13:50

57,50

69.00

126.50

0.00

126.50

(...)

12.12.2012

14:00

15.12.2012

23:59

11.50

0.00

11.50

12.12.2012

21:00

15.12.2012

19:40

508.60

434.70

943,30

954,80

(...)

19.12.2012

13:00

22.12.2012

17:50

23.00

0.00

23,00

19.12.2012

21:00

22.12.2012

07:35

423,83

434.70

858.53

881,53

(...)

27.12.2012

12:00

31.12.2012

09:15

80,50

103.50

184.00

27.12.2012

21:00

28.12.2012

17:00

173.12

123.65

296.77

480.77

(...)

2.01.2013

15:00

5.01.2013

12:00

23.00

34.50

57,50

3.01.2013

09:00

5.01.2013

07:30

339.07

289.80

628.87

686.37

(...)

9.01.2013

14:45

13.01.2013

07:30

23.00

34.50

57.50

9.01.2013

21:00

12.01.2013

19:45

502,70

429.66

932.36

989.86

(...)

16.01.2013

08:00

17.01.2013

18:05

46.00

34.50

80.50

0.00

80.50

(...)

19.01.2013

12:30

23.01.2013

16:15

34.50

34.50

69.00

20.01.2013

09:00

23.01.2013

08:30

504.28

431.01

935.29

1.004.29

(...)

29.01.2013

09:30

1.02.2013

14:30

23.00

0.00

23.00

29.01.2013

20:30

1.02.2013

07:30

441,29

378.25

819,54

842.54

(...)

4.02.2013

09:30

13.02.2013

11:00

69.00

103,50

172,50

5.02.2013

10:00

11.02.2013

20:30

1.222.09

752.06

1.974,15

2.146.65

(...)

16.02.2013

16:30

20.02.2013

16:10

34.50

34.50

69,00

17.02.2013

09:00

20.02.2013

07:40

561,78

374.52

936.30

1.005,30

(...)

28.02.2013

09:00

11.03.2013

15:15

255.00

360.00

615.00

3.03.2013

09:00

6.03.2013

07:30

689,60

676.08

1.365.68

1.980.68

(...)

12.03.2013

09:15

20.03.2013

14:45

90.00

90.00

180,00

13.03.2013

18:10

19.03.2013

12:30

1.255.80

1.130.22

2.386.02

2.566.02

(...)

23.03.2013

11:00

27.03.2013

19:00

90,00

90,00

180.00

24.03.2013

20:00

26.03.2013

14:05

342.59

250,67

593.26

773.26

(...)

2.04.2013

06:55

4.04.2013

10:45

75.00

90.00

165.00

0.00

165.00

(...)

6.04.2013

14:00

10.04.2013

19:00

45.00

45.00

90.00

7.04.2013

09:00

10.04.2013

07:30

682.58

669.20

(...),78

1.441, 78

(...)

12.04.2013

07:30

15.04.2013

16:00

120.00

135.00

255.00

0.00

(...)

16.04.2013

05:50

18.04.2013

16:30

90.00

90,00

180.00

0.00

180,00

(...)

18.04.2013

16:30

19.04.2013

14:15

30.00

45.00

75.00

0.00

75.00

(...)

22.04.2013

07:00

29.04.2013

18:20

150.00

180.00

330.00

22.04.2013

15:30

25.04.2013

16:00

678.64

467,44

1.146.08

1.476.08

(...)

7.05.2013

05:50

13.05.2013

16:15

120.00

135.00

255.00

8.05.2013

21:00

11.05.2013

08:00

553.10

650.70

1.203.80

1.458.80

(...)

14.05.2013

09:30

15.05.2013

19:25

60.00

45.00

105.00

0.00

105.00

(...)

16.05.2013

06:55

25.05.2013

14:45

60.00

45.00

105.00

17.05.2013

11:15

25.05.2013

05:30

1.678.00

1.090.70

2.768.70

2.873.70

(...)

27.05.2013

07:00

29.05.2013

16:30

90.00

90.00

180.00

0.00

180.00

(...)

3.06.2013

11:00

4.06.2013

09:30

30.00

45,00

75.00

0.00

75.00

(...)

5.06.2013

13:45

8.06.2013

23:15

30.00

45.00

75.00

6.06.2013

09

00

8.06.2013

19:50

561.59

440.46

1.002.05

1.077.05

(...)

10.06.2013

14:30

15.06.2013

23:10

90,00

90.00

180.00

12.06.2013

21

00

15.06.2013

08:10

568.93

669.33

1.238.26

1.418.26

(...)

18.06.2013

12:00

22.06.2013

09:00

30,00

45.00

75.00

18.06.2013

21

00

21.06.2013

22:00

753.37

664.74

1.418.11

1.493.11

(...)

24.06.2013

14:00

29.06.2013

20:00

45.00

45.00

90.00

25.06.2013

09

00

29.06.2013

13:30

988.93

894.96

1.883.89

1.973.89

(...)

1.07.2013

11:05

6.07.2013

23:05

90.00

90.00

180.00

3.07.2013

19:10

6.07.2013

23:05

686.71

673.25

1.359.96

1.539.96

(...)

15.07.2013

•10:00

20.07.2013

15:00

45.00

45.00

90.00

16.07.2013

06:20

20.07.2013

08:00

874.54

672.72

1.547.26

1.637.26

(...)

22.07.2013

08:00

27.07.2013

10:40

45.00

45.00

90.00

22.07.2013

21:30

26.07.2013

17:30

807.26

672.72

1.479.98

1.569,98

(...)

31.07.2013

09:25

2.08.2013

16:00

75.00

90,00

165.00

0,00

165

(...)

5.08.2013

07:10

14.08.2013

10:15

90.00

135.00

225,00

6.08.2013

11:40

12.08.2013

16:45

1.464.12

1.110.33

2.574.45

2.799,45

(...)

19.08.2013

08:00

29.08.2013

09:00

165.00

225.00

390.00

22.08.2013

22:30

27.08.2013

18:00

872.38

0.00

872.38

1.262.38

KOREKT A

(...)

0.00

638.32

638.32

638.32

RAZEM

2.918,5 0

3.444, 00

6.362,5 0

22.128,3 7

18.170,2 5

40.298,62

46.661,12

Kierowcy pracujący u pozwanego , w tym powód , otrzymywali przed wyjazdem zaliczki na podróże , po powrocie z trasy byli rozliczani przez spedytora J. L. lub kierownika K. , oddawali karty drogowe , rozliczali zaliczki .

Dowód : zeznania świadka R. P. k. 411-412 , zeznania świadka P. R. k. 412-413, zeznania świadka P. K. k. 414-416 , zeznania świadka J. L.k. 416-418 , rozliczenia podróży służbowych w oryginale załączone do akt , karty drogowe k. 283, 284 , 285 , 287 , 288 , informacja (...)k. 677-678 , karty drogowe k. 656-676 , opinia biegłego księgowego R. G. k. 583-586 Dowód : potwierdzenia przelewów k. 32-44

Pismem z dnia 27 08 2013r.pozwany (...) sp. Z o.o. w G. wypowiedział powodowi umowę o pracę zawartą w dniu 1 01 2013r. z zachowaniem okresu wypowiedzenia , który wynosi 2 tygodnie zgodnie z art. 33 k.p. – strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem i upłynie 14 09 2013r . W okresie wypowiedzenia zobowiązano powoda do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w ilości 6 dni i 2 dni na poszukiwanie pracy.

Przyczyna wypowiedzenia leżała po stronie powoda , powodowi zarzucano brak prawidłowej współpracy zJ. L. . Na miejsce powoda pozwany zatrudnił innego kierowcę.

Dowód : wypowiedzenie umowy o pracę z dnia 27 08 2013r. k. C 1 akt osobowych , zeznania świadka P. K. k. 414- 416, zeznania świadka J. L. k. 416-418 , zeznania M. J. k. 502-503

W dniu 3 09 2013r. pozwany na portalu (...) zamieścił ogłoszenie , w którym wskazał, iż w związku z dynamicznym rozwojem oddziału (...) firmy poszukuje kierowcy KAT C +E z minimalnie 3 letnim doświadczeniem w ruchu międzynarodowym .

Dowód : ogłoszenie k. 11 -12

W dniu 4 09 2013r. powód zwrócił się do pozwanego w email , z prośbą o informację w sprawie zwolnienia go , iż w dniu 30 08 2013r. P. K. przekazał mu informację, że w związku z redukcją etatów oraz że jest to decyzja G. i więcej nic nie wie wręczył powodowi rozwiązanie umowy o pracę , dlatego powód chciałby poprosić o dokładniejszą informację dotyczącą jego zwolnienia. Powód wskazał, iż myśli , że pracował w firmie uczciwe , rzetelnie , był dyspozycyjny , a decyzja o jego zwolnieniu bardzo go zaskoczyła , informacja , o którą prosi pozwoli mu na przyszłość ewentualnie uchronić się od błędów , zachowań , czy innych nieprawidłowości .

Dowód : email powoda z dnia 4 09 2013r. k. 13 wraz z potwierdzeniem k. 14

W dniu 25 września 2013r. powód zwrócił się do pozwanego z prośbą o wypłacenie mu i przelanie na konto ryczałtów za noclegi , ponieważ w okresie pracy w firmie (...) powód podpisywał naliczenia za diety wraz z ryczałtami za noclegi , jednak na jego konto wpływały tylko diety . Powód wskazał, że do dnia dzisiejszego nikt mu nie wyjaśnił dlaczego tak się dzieje , a jakiekolwiek zapytanie w firmie o należności powoda powodowało nerwowość ze strony kierownictwa , a w konsekwencji również zwolnienie powoda .

Dowód : pismo powoda z dnia 25 09 2013r. k. 82

Spedytor J. L. sporządziła rozliczenia zaliczek powoda na drukach KP

Kp

Data kp

Kwota

Tresc

(...)

28.03.2013

2.295,99

zwrot zaliczki

(...)

25.02.2013

2.538,86

zwrot zaliczki

(...)

29.04.2013

2.732,06

zwrot zaliczki

(...)

29.05.2013

2.463,60

zwrot zaliczki

(...)

1.07.2013

2.522,03

zwrot zaliczki

(...)

2.08.2013

2.664,96

zwrot zaliczki

(...)

29.08.2013

2.795,06

zwrot zaliczki

(...)

24.09.2013

2.699,81

zwrot zaliczki

(...)

24.09.2013

550,14

zwrot zaliczki

RAZEM

21.262,51

Dowód : dowody KP k. 379-383 , zeznania świadka J. L. k. 416-418

Ponownie powód zwrócił się do pozwanego z prośbą o wypłacenie mu ryczałtów za noclegi w piśmie z dnia 29 10 2013r. wysłanym drogą elektroniczną .

Dowód : pismo z dnia 29 10 2013r. k. 83, 84

W piśmie z dnia 4 11 2013r. adwokat M. Ł. z powołaniem się na pełnomocnictwo udzielone przez stronę pozwaną oświadczył, że powód otrzymał wszelkie należne kwoty z tytułu ryczałtów oraz diet.

Dowód : pismo pozwanego z dnia 4 11 2013r. k. 89

Wynagrodzenie miesięczne powoda obliczone jak ekwiwalent za urlop za okres od 1 06 2013r. do 31 08 2013r. wynosiło 2416, 26 zł .

Dowód : zaświadczenie k. 105

Powołany przez sąd biegły księgowy R. G. na sporządził opinię w II wersjach uwzględniających stanowiska obu stron . W wersji pierwszej, przy uwzględnieniu stanowiska powoda (ujętego na k. 502-505), że otrzymywał wynagrodzenie minimalne za pracę oraz diety i ryczałty za noclegi na konto bankowe (k. 32-44), w kwotach 90 zł za dzień w kraju i 120 zł za 1 dzień za granicą; od 1 stycznia 2013 r. - 120 zł za 1 dzień w kraju i 150 zł za 1 dzień za granicą; przy czym podróże służbowe, w jakich uczestniczył powód zgodne były co do zasady z wpisami na rozliczeniach delegacji i rachunkach kosztów podróży załączonych do akt sprawy w oryginale; wykaz podróży i pobrane przez powoda zaliczki ujawniane były w kartach drogowych (k. 15, 62-81);w wersji drugiej przy uwzględnieniu stanowiska pozwanego (ujętego na k. 186-187), że powód otrzymywał wynagrodzenie minimalne za pracę na konto bankowe (k. 32-44), zaś diety i ryczałty za noclegi w gotówce zgodnie z wpisami na rozliczeniach delegacji i rachunkach kosztów podróży załączonych do akt sprawy

W opinii biegły księgowy wskazał :

1.  w wersji pierwszej , przy uwzględnieniu stanowiska powoda ujętego na k. 502-505, ż otrzymywał wynagrodzenie minimalne za pracę oraz diety i ryczałty za noclegi na konto bankowe w kwotach 90 zł za dzień w kraju i 120 zł za 1 dzień za granicą ; od 1 stycznia 2013r. – 120 zł za 1 dzień w kraju i 150 zł za 1 dzień za granicą ; przy czym podróże służbowe , w jakich uczestniczył powód były zgodne co do zasady z wpisami na rozliczeniach delegacji i rachunkach kosztów podróży załaczonych do akt sprawy w oryginale ; wykaz podróży i pobrane przez powoda zaliczki ujawnione były na kartach drogowych / k. 15, 62-81/, powód otrzymał od pozwanego kwotę 45 585, 17 zł / przelewy na konto pkt IV .1. opinii / , podczas , gdy powinien otrzymać wynagrodzenie z listy płac w wysokości 24 234 , 22 zł plus należność za diety i noclegi w kwocie 25 900 , 50 zł .Łącznie powód powinien otrzymać kwotę 50 134 , 72 zł , podczas , gdy otrzymał 45 585, 17 zł Pozwany powinien zapłacić powodowi jeszcze 4 549 , 55 zł / 50 134, 72 zł – 45 585, 17 zł

2.  w wersji drugiej , przy uwzględnieniu stanowiska pozwanego , że powod otrzymywał wynagrodzenie minimalne na konto bankowe , zas diety i ryczałty za noclegi w gotówce zgodnie z wpisami na rozliczeniach delegacji i rachunkach kosztów podróży załączonych do akt sprawy w oryginale , powód powinien otrzymać 24 234 , 22 zł tytułem wynagrodzenia z listy płac oraz 46 661, 12 zł tytułem diet i ryczałtów za nocleg z delegacji , czyli łącznie 70 895, 34 zł , powód otrzymał kwotę 45 585 , 17 zł tytułem przelewów na rachunek bankowy , 46 661 , 12 zł w gotówce tytułem diet i ryczałtów za nocleg z delegacji oraz zwrócił pozwanemu kwotę 21 262 , 51 zł tytułem zwrotu zaliczek . Łącznie 70 983, 78 zł / 45 585, 17 zł pus 46 661, 12 zł – 21 262, 51 zł / Powód otrzymał o 88 , 44 zł za dużo.

dowód : opinia biegłego ksiegowego R. G. k. 583-586

Powyższy stan faktyczny sprawy sąd ustalił na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy w szczególności : zgromadzonych w aktach osobowych powoda , obrazujących przebieg zatrudnienia powoda u pozwanego , których treść nie budzi wątpliwości , dowodów przelewów dokonanych przez pozwanego na rzecz powoda , kwoty przelewów nie były przez powoda kwestionowane , rachunków kosztów podróży w oryginale , rozliczeniach delegacji w oryginale , opatrzonych podpisami powoda potwierdzającymi odbiór należności z tytułu podróży służbowych oraz innych wskazanych przez strony i powołanych powyżej . Dowody te sąd ocenił na mocy art. 245 kodeksu postepowania cywilnego , z którego treści wynika , iż dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Przy czym z uwagi na brak wiarygodnych dowodów potwierdzających stanowisko strony powodowej , sąd dał wiarę dowodom z dokumentów rozliczenia wyjazdów służbowych , rachunków kosztów podróży , rozliczeniom delegacji co do tego , że powód otrzymał należności w nich wskazane , jako że powód pokwitował odbiór tych należności na tychże dokumentach własnym podpisem za cały okres zatrudnienia .

Sąd po części oparł się na zeznaniach świadków i strony pozwanej .

Sąd co do zasady dał wiarę zeznaniom świadka R. P. i P. R. – pracowników pozwanego – kierowców , którzy przedstawili sposób rozliczenia przez pozwanego kierowców , kierowcy przed wyjazdem w trasy pobierali zaliczki , po przyjeździe z trasy byli natomiast rozliczani przez J. L. lub P. K. , na konto bankowe otrzymywali część należności wynagrodzenie , premię , wynagrodzenie za godziny nadliczbowe , a pozostałą część w gotówce , co kwitowali na rozliczeniach wyjazdów służbowych . Zeznania te choć niedokładne pozostają w zgodzie ze stanowiskiem pozwanego w sprawie. Świadkowie nie otrzymywali tak wysokich kwot zaliczek jak powód.

Sąd oparł się w większości na zeznaniach świadków P. K. i J. L. , które pozostawały ze sobą w zgodzie . Zeznania te uzupełniają się po części z zeznaniami świadków wskazanych powyżej.

Świadkowie ci wskazali zgodnie na sposób rozliczania należności z tytułu podróży służbowych powoda, pobieranie przez powoda zaliczek w wysokich kwotach na prośbę samego powoda i przelewem na konto , pobieranie przez powoda części należności w gotówce , po części zaś przekazywanie ich na konto , tak jak to miało miejsce w przypadku innych kierowców pozwanego, z tym , że tylko powód otrzymywał tak wysokie zaliczki . Ponadto świadkowie zgodnie wskazali , iż przyczyna wypowiedzenia powodowi umowy o prace leżała po stronie powoda.

Sąd z ostrożnością potraktował jednak zeznania tychże świadków w zakresie zwracania przez powoda kwot zaliczek i wypisywania przez J. L. dowodów KP k. 379-383 w momencie zwrotu, albowiem zeznania te są niejasne i po części nielogiczne w zakresie zwracania przy rozliczeniu delegacji powoda tak wysokich kwot , jakie widnieją na dowodach KP przez powoda w gotówce i jednocześnie rozliczanie powoda z kwot delegacji służbowych k. 417 i wypłacanie też gotówki w tym samym momencie przez świadka J. L., co przedstawia się jako niezwykle czasochłonny i zagmatwany proces rozliczeń , sprzeczny z zasadami doświadczenia życiowego ; w ocenie sądu uznać należy , iż strony posiadały określone zwyczaje w zakresie rozliczania kwot należności z tytułu podróży służbowych i zaliczek , których nie ujawniły w niniejszym postępowaniu , albowiem jak wynika z opinii i wniosków biegłego sądowego , jak i z uwagi na chwiejność stanowiska powoda i wielokrotne zmienianie wartości żądania należności z tytułu podróży służbowych, niezuwzględenienie przez powoda do chwili podniesienia przez pozwanego zarzutów kwot nienależnych k. 613 i nast. odnośnie podróży powoda do (...) , podpisywanie wielokrotne pobrania należności w gotówce z tytułu podróży służbowych na odpowiednich drukach rozliczeń i rachunków dołączonych do akt sprawy , nie sposób uznać ani sposobu przedstawionego przez powoda , ani też żmudnego rozliczania zwrotu zaliczek przedstawionego przez świadka J. L. ; jednak z uwagi na kwitowanie przez powoda odbioru należności z tytułu podróży służbowych w postaci diet i ryczałtów za noclegi , uznać w ocenie sądu należy , iż należności te zostały rozliczone , skoro powód odbiór należności z tego tytułu kwitował a o rozliczenie diet i ryczałtów za noclegi zwrócił się dopiero po ustaniu zatrudnienia. Powód nie przedstawił dowodów o treści obiektywnej , z których wynikałoby , że nie otrzymywał on kwot diet i ryczałtów za nocleg w gotówce , które to pobranie kwitował wielokrotnie własnoręcznymi podpisami na odpowiednich drukach dołączonych do akt sprawy w oryginale.

Sąd nie oparł się na zeznaniach świadka A. M. dyrektora ds. operacyjnych pozwanego i uznał je w większości za niewiarygodne , świadek posiadała wiedzę co do przedmiotu postępowania w większości od innych osób, albo w ogóle nie posiadała takiej wiedzy i nie znała przebiegu czynności z udziałem powoda dotyczących rozliczania delegacji służbowych , podała jedynie , ze jak otrzymywała dokumenty dotyczące rozliczenia delegacji to w większości był już na nich podpis powoda oraz w zakresie wypowiedzenia powodowi umowy o pracę , to przyczyna leżała po stronie powoda , które to zeznania te w części wskazanej uznać należało za wiarygodne , gdyż były zgodne z zeznaniami świadka J. L. i P. K. .

Sąd nie oparł się również na zeznaniach świadka D. K. i w większości nie dał wiary zeznaniom tego świadka , albowiem jego zeznania są sprzeczne z zeznaniami świadków R. P. i P. R. , ponadto świadek z tego , że całość należności on sam otrzymywał na konto bankowe wysuwa generalny wniosek , iż było tak w przypadku wszystkich kierowców , nie podaje natomiast , aby uczestniczył przy rozliczeniach delegacji innych kierowców , ani aby uczestniczył w rozmowach pomiędzy przedstawicielami pozwanego a innymi kierowcami. Wątpliwości ponadto budzi to , że świadek przed przesłuchaniem kontaktował się ze stronami ,co może mieć wpływ na treść zeznań k. 491 in fine

Sąd w większości okoliczności spornych nie dał wiary zeznaniom powoda i nie oparł się na nich , albowiem powód po pierwsze kwitował odbiór należności z tytułu podróży służbowych w gotówce na odpowiednich drukach rozliczeń podróży służbowych załączonych w oryginale do akt sprawy, a więc zdawał sobie sprawę ze składanych podpisów pod rozliczeniami i nie przedstawił dowodów na domaganie się odpowiednich rozliczeń do chwili ustania zatrudnienia , po drugie jak wynika z opinii biegłego księgowego nie potrafił również logicznie wyjaśnić swojego stanowiska w zakresie żądania pozwu z tytułu należności z podróży służbowych , zmieniając wielokrotnie stanowisko w sprawie i nawet po sporządzeniu opinii przez biegłego księgowego najpierw stwierdził , że zgadza się z opinią sporządzoną w wersji pierwszej , po czym zaczął zgłaszać żądania zgodnie z wyliczeniami biegłego w wersji drugiej , która sporządzona była zgodnie ze stanowiskiem strony pozwanej , nie zgłosił natomiast zarzutów do opinii w wersji I , która dotyczyła rozliczenia według stanowiska strony powodowej , wskazując wręcz , że akceptuje kwotę wskazaną przez biegłego w wersji I k. 604 .

Sąd jednak dał wiarę powodowi w zakresie tego , że dowody KP sporządzane przez świadka J. L., nie były sporządzane w momencie rozliczania powoda z odbytych podróży służbowych z uwagi na brak logicznych i spójnych wyjaśnień świadka w tym zakresie i ich sprzeczność z zasadami doświadczenia życiowego . Uznać należy w takiej sytuacji w ocenie sądu , iż strony dokonywały takiego rozliczenia zaliczek , którego nie chcą w niniejszym postepowaniu wyjawić , a stanowisko powoda z uwagi na jego labilność i brak jednoznacznego sprecyzowania roszczeń nie zasługuje na uwzględnienie.

Podobnie w zakresie żądania przez powoda odprawy pieniężnej stanowisko powoda jest niezrozumiałe , albowiem sam powód wskazuje , iż przyczyna rozwiązania stosunku pracy leżała po jego stronie ,a nie że była przyczyną niedotyczącą pracownika.

Sąd oparł się na zeznaniach prezesa pozwanego M. J. i dał im wiarę co do zasady jako zgodnym z treścią zeznań świadków w zakresie przyczyny rozwiązania z powodem stosunku pracy , zgodnym z treścią rozliczenia wyjazdów służbowych powoda w zakresie żądania diet i ryczałtów za noclegi.

Dowody w postaci wpłat nie zużytych zaliczek k. 379-383 budzą wątpliwości sądu w zakresie tego , że zostały sporządzone rzeczywiście w chwili zwrotu przez powoda zaliczek , gdyż jak w przypadku zeznań świadków P. K. i J. L. , w ocenie sądu jest mało prawdopodobne , aby powód i J. L. w tym samym momencie przekazywali sobie wzajemnie gotówkę w dużych kwotach . Tym samym należało uznać jedynie , że zostały one sporządzone przez J. L. , natomiast nie wiadomo w jakich okolicznościach .

Dowody w postaci rozliczeń podróży służbowych i rachunków kosztów podróży potwierdzają fakt odbycia podróży , czego powód nie kwestionuje oraz dokumentują pobrane kwoty z tytułu podróży służbowych oraz pokwitowanie przez powoda odbioru wskazanych w nich należności z tytułu podróży służbowych , co uznać należy za wiarygodne , albowiem powód złożył na tych dokumentach swoje własnoręczne podpisy , zaś jako osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych powsiadał też wiedzę w zakresie tego , co kwituje . Nie przedstawił tez wiarygodnych dowodów przeciwnych .

Sąd przy rozstrzyganiu wziął pod uwagę opinię biegłego ds. księgowości R. G. , sporządzoną w II wersjach , zgodnie ze stanowiskiem strony powodowej oraz zgodnie ze stanowiskiem strony pozwanej.

Walor wiarygodności Sąd przyznał opinii sporządzonej w niniejszej sprawie przez biegłego sądowego . Przedstawiona przez biegłego opinia w ocenie Sądu została sporządzone w sposób rzetelny i z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy. Biegły skrupulatnie przedstawił dane liczbowe i przeprowadził wywód myślowy, dokonując przy tym wnikliwej analizy dokumentacji księgowej . Tok rozumowania przedstawiony przez biegłego należało uznać za logiczny, a nadto konsekwentny. Powyższej opinii Sąd dał wiarę w całości, albowiem biegły w sposób szczegółowy przedstawił wyliczenia należności z tytułu podróży służbowych powoda , jakie stały się podstawą wniosków w nich wskazanych, odwołując się do konkretnych danych z akt sprawy . Biegły dysponował również odpowiednią wiedzą i doświadczeniem predestynującym ich do wydania przedmiotowej opinii. Wnioski wyciągane przez biegłego uznać należało za zgodne z zasadami logicznego rozumowania i wiedzy zawodowej. Zdaniem Sądu biegły rzetelnie wykonał swoje obowiązki. Podkreślenia wymaga przy tym, że opinie biegłych sądowych, tak jak inne dowody podlegają ocenie według art. 233 § 1 k.p.c., jednakże odróżniają je szczególne kryteria oceny. Należą do nich zgodność przedstawionych wniosków z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej wniosków. Sąd dokonując oceny przedmiotowej opinii posiłkował się właśnie wskazanymi kryteriami.

Strony nie kwestionowały przy tym opinii sporządzonej przez biegłego w 2 wersjach – zgodnie ze stanowiskiem strony powodowej i zgodnie ze stanowiskiem strony pozwanej .

Zgodnie ze stanowiskiem strony powodowej biegły wskazał, iż pozwanemu pozostało do zapłaty jeszcze 4 549 , 55 zł . W ustosunkowaniu się do opinii biegłego księgowego powód wskazał, iż biegły w ocenie powoda dokonał właściwych wyliczeń i potwierdził tym samym prawdomówność powoda oraz sposób wyliczenia należności w pozwanej firmie . Różnica kwoty otrzymanej od kwoty , którą powód powinien otrzymać to 4 549, 55 zł z pkt IV -6 opinii jest kwotą do zaakceptowania zważywszy na manipulację pozwanej oraz zawiłość dokumentacji . Przy uwzględnieniu wersji drugiej i tego , że powód otrzymał za dużo o 88, 44 zł, wskazuje to na to, że pozwana firma robiła wszystko , ażeby wszystko zgadzało się w dokumentach firmy , tworzyła fikcyjne dowody wypłat, poprawiała trzykrotnie druki RMUA nie regulując z powodem wcześniej odebranych składek ZUS oraz podatku , przenosiła składowe z list płac na inne należności.

Powód wskazał, że kwota , jaką powinien otrzymać to 70 895, 34 zł , jaka podaje biegły w pkt IV -7 opinii , pomniejszonej o kwotę otrzymaną 45 585 , 17 zł z pkt IV -1 opinii przelewem , powód nadmienił , że nie otrzymywał żadnych innych należności , pozostaje do zapłaty 25 310, 17 zł jaką jeszcze pozwana powinna powodowi wypłacić. Powód wskazał, iż domaga się bez kwoty odprawy 3023, 79 zł tytułem różnicy diet + 21 988, 77 zł tytułem ryczałtów za noclegi , łączna kwota to 25 012 , 56 zł ; różnica pomiędzy wyliczeniem biegłego a powoda na niekorzyść powoda to 297 , 61 zł.

k. 604-605

W ustosunkowaniu się do opinii biegłego strona pozwana strona pozwana zakwestionowała wersję pierwszą opinii , uwzględniającą stanowisko powoda. Druga wersja zgodna jest co do zasady ze stanowiskiem pozwanej , powód otrzymał od pozwanej większą kwotę aniżeli była mu należna , wobec czego po stronie powoda istnieje obowiązek zwrotu uzyskanej kwoty na rzecz pozwanej .

Ponadto pozwana wskazała ,iż nienależnie otrzymana przez powoda kwota znacznie przewyższa kwotę wskazaną przez biegłego sądowego. Strona pozwana podtrzymała swoje stanowisko odnośnie tego , że powód otrzymywał diety i ryczałty za noclegi w gotówce zgodnie z wpisami na rozliczeniach delegacji i rachunkach kosztów podróży załączonych do akt sprawy . Krajem docelowym podczas podróży udokumentowanej poleceniem wyjazdu nr (...)było (...), wobec czego powód korzystał podczas podróży z promu . Podczas podróży powód miał zapewnione dwa posiłki – kolację i śniadanie . Tym samym od pierwszej z diet wypłaconych tytułem zwrotu kosztów utrzymania w podróży zagranicznej zgodnie z prawem jest odjęcie 30% w związku z otrzymaną przez powoda kolacją oraz 15% w związku z otrzymanym śniadaniem w oparciu o przepis § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju , w tej samej podróży powrotnej powód na pokładzie promu powód otrzymywał również śniadanie i obiad , zatem kolejny raz od wyliczonej w opinii przez biegłego kwoty należy odjąć 15 % oraz 30 % wartości diety. Powód w czasie analizowanej powróży jeden raz korzystał z noclegu opłaconego i zapewnionego przez pracodawcę , a zatem nie przysługiwał mu ryczałt za nocleg – wobec czego za podróż tą powstała nadpłata w kwocie 615, 90 (...) , tj. 294, 71 zł. Analogiczna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do innych podróży służbowych. wykonywanych przez powoda.

Delegacja nr (...) – 615 , 90 (...) tj. 294, 71 zł

Delegacja nr (...) -615,90 (...) tj. 294, 34 zł

Delegacja nr (...) -615,90 (...) tj. 294, 34 zł

Delegacja nr(...)-315,90 (...) tj. 152, 90 zł

Delegacja nr (...) -615,90 (...) tj. 295, 57 zł

Delegacja nr (...) -615,90 (...) tj. 294, 71 zł

Delegacja nr (...) -315,90 (...) tj. 149, 86 zł

Delegacja nr (...) -615,90 (...) tj. 294, 34 zł

Delegacja nr (...) -915,90 (...) tj. 427 , 08 zł

Delegacja nr (...) -915,90 (...) tj. 432 , 30 zł

Delegacja nr (...) -615,90 (...) tj. 298 , 28 zł

Delegacja nr (...)-615,90 (...) tj. 294 , 03 zł

Delegacja nr (...) -615,90 (...) tj. 294 , 95 zł

Delegacja nr (...) -863,10 (...) tj. 428 , 96 zł

Delegacja nr (...) -413,10 (...) tj. 204 , 77 zł

Delegacja nr (...) - (...),10 (...) tj. 632 , 91 zł

Delegacja nr (...) -413,10 (...) tj. 201 , 96 zł

Delegacja nr (...) - (...),10 (...) tj. 646 , 05 zł

Delegacja nr (...) -863,10 (...) tj. 424 , 99 zł

Delegacja nr (...) -863,10 (...) tj. 429 , 13 zł

Delegacja nr(...) - (...),10 (...) tj. 647 , 75 zł

Łącznie strona pozwana wskazała, iż ogólna suma nadpłaconych należności w okresie zatrudnienia wobec powoda wyniosła 7 524, 58 zł ( 7 436, 14 zł z powyższych tabel i 88, 44 zł z opinii biegłego )

Jednocześnie z ostrożności procesowej strona pozwana zgłosiła zarzut potrącenia wskazanej kwoty 7 524 , 58 zł z wierzytelnością powoda wobec pozwanej.

Pismo pozwanego k. 613-620 , pełnomocnictwo k. 621

W piśmie procesowym z dnia 14 stycznia 2016r. strona pozwana po dokonaniu przeliczenia należności wskazała kwotę 7 164 , 37 zł jako kwotę nadpłaconych należności z tytułu podróży powoda do (...) ( 7 075 , 93 zł oraz 88 , 44 zł z opinii biegłego )

Pismo strony pozwanej z dnia 14 01 2016r. k. 646 -655

Powód w ustosunkowaniu się do powyższego stanowiska wskazał, iż się z nim zgadza poza 3 delegacjami , cofnął pozew o kwotę 6480 , 86 zł .

Oświadczenie powoda na rozprawie w dniu 5 02 2016r. k. 682-683

Ponadto sąd oddalił wnioski dowodowe zgłoszone przez powoda k. 479-480 , wnioski te były spóźnione i spowodowałyby nieuzasadnione przedłużenie postępowania w sprawie / art. 217§ 2 k.p.c./ .

Sąd zważył co następuje :

Sąd, zważył ,iż powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności oddaleniu podlegało powództwo w zakresie żądania odprawy pieniężnej , albowiem z dowodów zgromadzonych w sprawie nie wynika ,aby rozwiązanie stosunku pracy miało miejsce z przyczyn niedotyczących powoda , co więcej nawet sam powód wskazuje , iż rozwiązanie stosunku pracy miało miejsce z przyczyn leżących po jego stronie , a jego stanowisko pracy nie zostało zlikwidowane , na miejsce powoda zatrudniono nowego kierowcę.

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników / Dz U Nr 90, poz. 844 ze zmianami / Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2)10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

3)30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

- zwanego dalej "grupowym zwolnieniem".

2. Liczby odnoszące się do pracowników, o których mowa w ust. 1, obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

informacje o jednostce

Art. 10 ust 1 wskazanej ustawy stanowi , przepisy art. 5 ust. 3-6 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pracodawca może rozwiązać stosunki pracy, w drodze wypowiedzenia, z pracownikami, których stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem i wobec których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu.

3. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikom, o których mowa w ust. 2, jeżeli z przyczyn określonych w ust. 1 nie jest możliwe dalsze ich zatrudnianie na dotychczasowych stanowiskach pracy. W takim przypadku stosuje się art. 38 Kodeksu pracy.

4. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy w okolicznościach określonych w ust. 3 powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom przysługuje, przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy. Prawo do dodatku wyrównawczego nie przysługuje pracownikom, których szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynika z art. 41 Kodeksu pracy.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do pracowników będących posłami, senatorami lub radnymi, w okresie, w którym ich stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem.

Podstawową przesłanką stosowania art. 10 u.z.g. jest konieczność rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron. Jest poza dyskusją, iż w sferze przedmiotowej przepis ten ma zastosowanie do wypowiedzeń definitywnych i porozumień zawieranych z inicjatywy pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy.

Jeżeli chodzi o pojęcie przyczyn 184 niedotyczących pracownika 185 , to analogiczne zastosowanie mają w tej kwestii wywody zamieszczone w pkt 2.1 komentarza do art. 1 omawianej ustawy. W gospodarce funkcjonującej w oparciu o założenia zbliżone do wolnorynkowych w praktyce stosunków przemysłowych mają one zazwyczaj wymiar ekonomiczno-finansowy, organizacyjno-strukturalny bądź technologiczno-ekologiczny. W praktyce najczęściej przyczyną zwolnienia jest likwidacja stanowiska pracy. Z judykatury Sądu Najwyższego 186 można tutaj przykładowo przywołać sytuację, w której powierzenie przez pracodawcę obowiązków głównego księgowego zatrudnionego w ramach stosunku pracy osobie wykonującej jego zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowi likwidację stanowiska pracy. Również innego rodzaju peregrynacje organizacyjne wiążące się z redukcją etatów są podstawą rozwiązania stosunku pracy. Muszą być one jednak konkretne i rzeczywiste. W tym miejscu warto zaakcentować, że przyczyną rzeczywistą jest nie tylko ta, która istnieje w chwili złożenia pracownikowi oświadczenia woli, ale także ta, która ma się spełnić w nieodległym terminie, a tym bardziej taka, która się w tym terminie spełnia 187 . Istnienie stanowiska pracy w dniu wypowiedzenia umowy o pracę nie jest zatem równoznaczne z brakiem rzeczywistej przyczyny, o ile w późniejszym okresie stanowisko to zostało faktycznie zlikwidowane 188 . Artykuł 10 u.z.g. nie ma zastosowania, jeżeli przyczyna rozwiązania stosunku pracy tkwi w statusie bądź zachowaniu pracownika 189 . Należy wówczas stosować przepisy kodeksu pracy. W tym kontekście warto wskazać na trafny pogląd Sądu Najwyższego sformułowany w wyroku z dnia 27 lutego 1997 r., I PKN 20/97 190 , że klauzula generalna zawarta w art. 45 k.p. odnosi się do wszystkich wypowiedzeń umów na czas nieokreślony, a więc także do wypowiedzeń dokonanych z przyczyn dotyczących pracodawcy. Na podstawie tegoż przepisu sąd pracy może oceniać prawidłowość postępowania pracodawcy w zakresie doboru pracowników przewidzianych do zwolnienia także w trybie indywidualnym.

Kryterium negatywne przyjęte w ustawie o zwolnieniach grupowych jako podstawa jej stosowania sprawia, że katalog przyczyn zwolnień grupowych jest bardzo szeroki 11 . Nie sposób go precyzyjnie zdefiniować. W uproszczeniu można jednak przyjąć, że są to przyczyny dotyczące pośrednio bądź bezpośrednio pracodawcy. Mogą mieć one zróżnicowany charakter, począwszy od ekonomiczno-finansowych, poprzez organizacyjno 12 -strukturalne, skończywszy na technologiczno-ekologicznych. Jak ujął to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 marca 2009 r., I PK 185/08 13 , mogą być one mniej lub bardziej istotne.

W warunkach gospodarczych zbliżonych do wolnorynkowych nader częstą przyczyną zwolnień grupowych jest konieczność ograniczenia produkcji bądź usług wynikających ze zmniejszenia popytu. Trudności w zbycie towarów bądź sprzedaży usług zmuszają wielokroć pracodawców do szukania oszczędności w sferze personalnej. Skutkuje to zmianami organizacyjno-strukturalnymi w wymiarze wewnątrzzakładowym, co pociąga za sobą redukcję zbędnych bądź niewydajnych stanowisk pracy. W tym kontekście warto przywołać stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 października 1998 r., I PKN 393/98 14 , zgodnie z którym dla uznania zasadności wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę na skutek zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych nie jest wymagane uprzednie wprowadzenie zmian w regulaminie i schemacie organizacji zakładu pracy. Jednak sama zmiana nazw stanowisk pracy, przy zachowaniu zakresu czynności, nie uzasadnia wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, polegających na zmianach organizacyjnych związanych z restrukturyzacją pracodawcy 15 .

W tym miejscu godzi się zaakcentować, że zmiany organizacyjne nie mogą być u pracodawcy pozorne i służyć tylko za pretekst do rozwiązania stosunku pracy. Likwidacja stanowiska musi mieć charakter faktyczny, co oznacza, że na likwidowane miejsce nie zostanie zatrudniony nowy pracownik. W tym kierunku podąża też judykatura Sądu Najwyższego. Przykładowo można tu wskazać wyrok z dnia 8 kwietnia 1998 r., I PKN 32/98 16 , w którym przyjęto, że funkcjonowanie obsługi finansowania stanu zatrudnienia w tym zespole może wskazywać na pozorność likwidacji stanowisk pracy. W procesie ocena pozorności likwidacji stanowiska pracy należy do kompetencji sądu pracy i polega na porównaniu warunków zatrudnienia na nowym stanowisku z tymi warunkami na stanowisku zlikwidowanym 17 .

Inną przyczyną zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika jest zjawisko dekoncentracji produkcji. W krajach, gdzie koszty pracy są wysokie, pracodawcy przenoszą produkcję do innego regionu w celu optymalizacji kosztów. Tego rodzaju zjawisko w dobie globalizacji stosunków ekonomiczno-finansowych w sferze stosunków pracy jest czymś naturalnym. Również procesy automatyzacji i informatyzacji potęgują niebezpieczeństwo masowych zwolnień pracowników.

Z punktu widzenia art. 1 u.z.g. 18 nie jest istotne, czy zwolnienia następują z winy pracodawcy, który niewłaściwie zarządzał przedsiębiorstwem, czy też są następstwem okoliczności od niego niezależnych. W tym drugim przypadku w rachubę wchodzi cały splot zróżnicowanych czynników o charakterze obiektywnym. Z jednej strony mogą mieć one charakter losowy (np. klęska żywiołowa), z drugiej zaś charakter finansowy (np. wysokie koszty pozyskania kredytów, ryzyko kursowe), gospodarczy (np. recesja) bądź polityczny (np. sankcje ekonomiczne wobec kraju importera towarów). W tym kontekście uprawniona wydaje się konstatacja, że przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie stosunku pracy w ramach komentowanej ustawy o zwolnieniach grupowych są wszelkie inne czynniki - poza statusem pracownika - rzutujące na potrzebę świadczenia pracy na rzecz konkretnego pracodawcy. W praktyce ich enumeratywne wyliczenie jest niemożliwe.

Przyczynami zwolnień grupowych są też upadłość 19 bądź likwidacja pracodawcy. W tym pierwszym przypadku jest nią data wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości. Jeżeli natomiast chodzi o likwidację pracodawcy, polega ona na wyeliminowaniu go z obrotu prawnego. Istotą likwidacji nie jest więc utrata podmiotowości prawnej, a funkcjonalna likwidacja prowadzonego przezeń zakładu pracy 20 . komentarz Krzysztofa Barana

Art. 8. Ust.1 ustawy z 13 03 20003r. stanowi , iż pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1)jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2)dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3)trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 36 § 1 1 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

3. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Z uwagi na fakt , iż przyczyna rozwiązania stosunku pracy powoda nie była przyczyną niedotyczącą pracownika , powództwo o odprawę pieniężną podlega oddaleniu na mocy art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 marca 2003r. powołanej powyżej a contrario.

W zakresie żądań powoda diet oraz ryczałtów za nocleg powództwo również nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 21 a ustawy z dnia 16 04 2004r. o czasie pracy kierowców / Dz.U.2012.1155 / Kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 77 5 § 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. ) , zas zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy -podróż służbowa – to każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:

a)przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, lub

b) wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego. / pkt a) oznacza siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały,

Zgodnie z treścią powyższej regulacji powód odbywał w okresie zatrudnienia u pozwanego podróże służbowe krajowe i zagraniczne do S., N. , F., C., N., B. i D. .

Pozwany obowiązany był wypłacać powodowi należności z tytułu podróży służbowych.

Kodeks pracy w Art. 77 5 . § 1 stanowi ,iż pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

§ 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie powinno w szczególności określać wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza granicami kraju - walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.

§ 3. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż wymieniony w § 2 określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

§ 4. Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika, o którym mowa w § 2.

§ 5. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, o których mowa w § 3, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów, o których mowa w § 2.

W okresie spornym obowiązywały przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)

§ 2. Z tytułu podróży, odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

1)diety;

2)zwrot kosztów:

a)przejazdów i dojazdów,

b)noclegów,

c)innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

§ 3. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:

1)lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;

2)lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;

3)morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.

§ 4. 1. Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.

2. Wysokość diety za dobę podróży w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia.

3. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży.

4. Dietę oblicza się w następujący sposób:

1)za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2)za niepełną dobę podróży:

a)do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,

b)ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,

c)ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

§ 5. 1. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej), przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 4 ust. 4.

2. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:

1)śniadanie - 15% diety;

2)obiad - 30% diety;

3)kolację - 30% diety;

4)inne wydatki - 25% diety.

3. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

§ 9. 1. Za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu określonego w załączniku do rozporządzenia.

2. (2) W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg.

.

§ 13. 1. Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju.

2. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej.

3. Rozliczenie kosztów podróży jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

4. Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

________

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia wskazuje WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ORAZ LIMITU NA NOCLEG W HOTELU

Lp.

Państwo

Waluta

Kwota diety

Kwota limitu na nocleg

1

2

3

4

5

1

Afganistan

USD

41

100

2

Albania

EUR

36

90

3

Algieria

EUR

42

100

4

Andora

jak w Hiszpanii

5

Angola

USD

51

150

6

Arabia Saudyjska

USD

46

110

7

Argentyna

USD

47

100

8

Armenia

USD

41

80

9

Australia

AUD

87

190

10

Austria

EUR

45

100

11

Azerbejdżan

USD

45

150

12

Bangladesz

USD

40

120

13

Belgia

EUR

45

160

14

Białoruś

USD

45

80

15

Bośnia i Hercegowina

EUR

39

80

16

Brazylia

USD

50

120

17

Bułgaria

EUR

36

80

18

Chile

USD

42

80

19

Chiny

USD

46

110

20

Chorwacja

EUR

36

100

21

Cypr

EUR

33

70

22

Czechy

EUR

33

80

23

Dania

DKK

324

800

24

Egipt

USD

49

110

25

Ekwador

USD

44

110

26

Estonia

EUR

39

90

27

Etiopia

USD

49

95

28

Finlandia

EUR

42

135

29

Francja

EUR

45

120

30

Grecja

EUR

45

104

31

Gruzja

USD

44

150

32

Hiszpania

EUR

48

120

33

Indie

USD

42

110

34

Indonezja

USD

42

110

35

Irak

USD

60

120

36

Iran

EUR

39

95

37

Irlandia

EUR

45

146

38

Islandia

EUR

36

80

39

Izrael

USD

49

120

40

Japonia

JPY

6.900

22.000

41

Jemen

USD

41

110

42

Jordania

USD

38

70

43

Kambodża

USD

42

100

44

Kanada

CAD

67

160

45

Kazachstan

EUR

39

100

46

Kenia

USD

41

90

47

Kirgistan

USD

41

100

48

Kolumbia

USD

41

80

49

Kongo,

Demokratyczna Republika Konga

USD

51

140

50

Korea Południowa

EUR

36

110

51

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

EUR

36

160

52

Kostaryka

USD

38

100

53

Kuba

EUR

36

80

54

Kuwejt

EUR

39

180

55

Laos

USD

47

70

56

Liban

USD

49

120

57

Libia

EUR

39

80

58

Liechtenstein

jak w Szwajcarii

59

Litwa

EUR

33

80

60

Luksemburg

jak w Belgii

61

Łotwa

EUR

48

110

62

Macedonia

EUR

33

70

63

Malezja

USD

42

110

64

Malta

EUR

42

140

65

Maroko

EUR

36

80

66

Meksyk

USD

40

80

67

Mołdowa

USD

45

90

68

Monako

jak we Francji

69

Mongolia

USD

47

100

70

Niderlandy

EUR

42

120

71

Niemcy

EUR

42

103

72

Nigeria

USD

43

150

73

Norwegia

NOK

401

1.200

74

Nowa Zelandia

USD

43

150

75

Pakistan

USD

40

100

76

Panama

USD

42

100

77

Peru

USD

43

110

78

Portugalia

EUR

48

85

79

Republika Południowej Afryki

USD

45

100

80

Rosja

USD

50

130

81

Rumunia

EUR

36

70

82

San Marino

jak we Włoszech

83

Senegal

EUR

33

80

84

Serbia i Czarnogóra

EUR

36

62

85

Singapur

USD

45

125

86

Słowacja

EUR

33

70

87

Słowenia

EUR

36

80

88

Stany Zjednoczone Ameryki (USA)

USD

46

160

- w tym Nowy Jork i Waszyngton

200

89

Syria

USD

42

75

90

Szwajcaria

CHF

78

160

91

Szwecja

SEK

351

1.200

92

Tadżykistan

USD

47

120

93

Tajlandia

USD

42

110

94

Tanzania

USD

48

110

95

Tunezja

USD

45

100

96

Turcja

EUR

33

80

97

Turkmenistan

USD

42

120

98

Ukraina

USD

48

100

99

Urugwaj

USD

48

80

100

Uzbekistan

USD

47

150

101

Wenezuela

USD

39

120

102

Węgry

EUR

33

70

103

Wielka Brytania

GBP

32

140

104

Wietnam

USD

42

95

105

Włochy

EUR

42

105

106

Wybrzeże Kości Słoniowej

EUR

33

70

107

Zimbabwe

USD

42

120

108

Zjednoczone Emiraty Arabskie

USD

38

110

109

Państwa inne niż wymienione w lp. 1-108

USD

42

120

Należności z tytułu podróży służbowych krajowych regulowało natomiast rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.) , zgodnie z treścią którego § 3. Z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów:

1)przejazdów;

2)noclegów;

3)dojazdów środkami komunikacji miejscowej;

4)innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

§ 4. 1. (1) Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i wynosi 23 zł za dobę podróży.

2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu ) po wykonaniu zadania, w następujący sposób:

1)jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a)od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,

b)ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2)jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a)do 8 godzin - przysługuje połowa diety,

b)ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

3. Dieta nie przysługuje:

1)za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 8;

2)jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

§ 7. 1. Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem.

2. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.

3. Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.

4. Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

§ 8a. (3) 1. Na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży.

2. Rozliczenie kosztów podróży przez pracownika jest dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

3. Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

O dnia 1 marca 2013r. kwestie związane z należnościami z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych reguluje natomiast rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej(Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r.), zgodnie z treścią którego § 1. Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej:

1)na obszarze kraju, zwanej dalej "podróżą krajową";

2)poza granicami kraju, zwanej dalej "podróżą zagraniczną".

§ 2. Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

1)diety;

2)zwrot kosztów:

a)przejazdów,

b)dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

c)noclegów,

d)innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

§ 5. 1. Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży krajowej lub podróży zagranicznej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży.

2. Do rozliczenia kosztów podróży, o których mowa w ust. 1, pracownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

3. W uzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość.

§ 7. 1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.

2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

1)jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a)mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,

b)od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,

c)ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2)jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a)do 8 godzin - przysługuje 50% diety,

b)ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

3. Dieta nie przysługuje:

1)za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10;

2)jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

4. Kwotę diety, o której mowa w ust. 1, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1)śniadanie - 25% diety;

2)obiad - 50% diety;

3)kolacja - 25% diety.

5. W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 8. 1. Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety.

2. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1.

3. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.

4. Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.

5. Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

§ 9. 1. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.

§ 10. Pracownikowi przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem.

§ 11. Na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży krajowej w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.

§ 12. Czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:

1)lądowej - od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju;

2)lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;

3)morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.

§ 13. 1. Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.

2. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

3. Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

1)za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2)za niepełną dobę podróży zagranicznej:

a)do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,

b)ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,

c)ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

4. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 14. 1. Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3.

2. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1)śniadanie- 15% diety;

2)obiad- 30% diety;

3)kolacja- 30% diety.

3. W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

§ 16. 1. Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.

2. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają pracownikowi bezpłatny nocleg.

§ 18. Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu, jeżeli podróż zagraniczna trwa ponad 30 dni lub jeżeli państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie.

§ 20. 1. Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.

2. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty zaliczki.

3. Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia.

§ 21. W przypadku odbywania podróży zagranicznej w połączeniu z przejazdem na obszarze kraju, przepisy rozdziału 2 stosuje się odpowiednio.

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia określa WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH

Lp.

Państwo

Waluta

Kwota diety

Kwota limitu na nocleg

1

2

3

4

5

1

Afganistan

EUR

47

140

2

Albania

EUR

41

120

3

Algieria

EUR

50

200

4

Andora

jak w Hiszpanii

5

Angola

USD

61

180

6

Arabia Saudyjska

EUR

45

180

7

Argentyna

USD

50

150

8

Armenia

EUR

42

145

9

Australia

AUD

88

250

10

Austria

EUR

52

130

11

Azerbejdżan

EUR

43

150

12

Bangladesz

USD

50

120

13

Belgia

EUR

48

160

14

Białoruś

EUR

42

130

15

Bośnia i Hercegowina

EUR

41

100

16

Brazylia

EUR

43

120

17

Bułgaria

EUR

40

120

18

Chile

USD

60

120

19

Chiny

EUR

55

170

20

Chorwacja

EUR

42

125

21

Cypr

EUR

43

160

22

Czechy

EUR

41

120

23

Dania

DKK

406

1.300

24

Egipt

USD

55

150

25

Ekwador

USD

44

110

26

Estonia

EUR

41

100

27

Etiopia

USD

55

300

28

Finlandia

EUR

48

160

29

Francja

EUR

50

180

30

Grecja

EUR

48

140

31

Gruzja

EUR

43

140

32

Hiszpania

EUR

50

160

33

Indie

EUR

38

190

34

Indonezja

EUR

41

110

35

Irak

USD

60

120

36

Iran

EUR

41

95

37

Irlandia

EUR

52

160

38

Islandia

EUR

56

160

39

Izrael

EUR

50

150

40

Japonia

JPY

7.532

22.000

41

Jemen

USD

48

160

42

Jordania

EUR

40

95

43

Kambodża

USD

45

100

44

Kanada

CAD

71

190

45

Katar

EUR

41

200

46

Kazachstan

EUR

41

140

47

Kenia

EUR

41

150

48

Kirgistan

USD

41

150

49

Kolumbia

USD

49

120

50

Kongo,

Demokratyczna Republika Konga

USD

66

220

51

Korea Południowa

EUR

46

170

52

Koreańska Republika

Ludowo-Demokratyczna

EUR

48

170

53

Kostaryka

USD

50

140

54

Kuba

EUR

42

110

55

Kuwejt

EUR

39

200

56

Laos

USD

54

100

57

Liban

USD

57

150

58

Libia

EUR

52

100

59

Liechtenstein

jak w Szwajcarii

60

Litwa

EUR

39

130

61

Luksemburg

jak w Belgii

62

Łotwa

EUR

57

132

63

Macedonia

EUR

39

125

64

Malezja

EUR

41

140

65

Malta

EUR

43

180

66

Maroko

EUR

41

130

67

Meksyk

USD

53

140

68

Mołdowa

EUR

41

85

69

Monako

jak we Francji

70

Mongolia

EUR

45

140

71

Niderlandy

EUR

50

130

72

Niemcy

EUR

49

150

73

Nigeria

EUR

46

240

74

Norwegia

NOK

451

1.500

75

Nowa Zelandia

USD

58

180

76

Oman

EUR

40

240

77

Pakistan

EUR

38

200

78

Palestyńska Władza Narodowa

jak w Izraelu

79

Panama

USD

52

140

80

Peru

USD

50

150

81

Portugalia

EUR

49

120

82

Republika Południowej Afryki

USD

52

275

83

Rosja

EUR

48

200

84

Rumunia

EUR

38

100

85

San Marino

jak we Włoszech

86

Senegal

EUR

44

120

87

Republika Serbii

i Republika Czarnogóry

EUR

40

100

88

Singapur

USD

56

230

89

Słowacja

EUR

43

120

90

Słowenia

EUR

41

130

91

Stany Zjednoczone Ameryki

(USA), w tym:

- Nowy Jork

- Waszyngton

USD

59

200

350

300

92

Syria

USD

50

150

93

Szwajcaria

CHF

88

200

94

Szwecja

SEK

459

1.800

95

Tadżykistan

EUR

41

140

96

Tajlandia

USD

42

110

97

Tanzania

USD

53

150

98

Tunezja

EUR

37

100

99

Turcja

USD

53

173

100

Turkmenistan

EUR

47

90

101

Ukraina

EUR

41

180

102

Urugwaj

USD

50

80

103

Uzbekistan

EUR

41

140

104

Wenezuela

USD

60

220

105

Węgry

EUR

44

130

106

Wielka Brytania

GBP

35

200

107

Wietnam

USD

53

160

108

Włochy

EUR

48

174

109

Wybrzeże Kości Słoniowej

EUR

33

100

110

Zimbabwe

EUR

39

90

111

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EUR

39

200

112

Państwa inne niż wymienione

w lp.1-111

EUR

41

140

Sąd zważył, iż z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie , w szczególności z zeznań świadków z wyłączeniem świadka D. K. , któremu sąd nie dał wiary , jak i zeznań strony pozwanej , a w szczególności z dokumentów rachunków kosztów podróży i rozliczeń delegacji załączonych do akt sprawy w oryginale z własnoręcznymi pokwitowaniami powoda odbioru należnych kwot wynika, iż powód otrzymał całość należności z tytułu diet i ryczałtów za noclegi wskazanych powyższymi przepisami prawa , co więcej strona pozwana dokonała nadpłaty tych należności z uwagi na opłacenie posiłków i noclegów powoda na promie w związku z podróżami odbytymi do (...)k. 613 i nast. K. 654

Powód w niniejszym postępowaniu nie wykazał , iż należności , których odbiór pokwitował , nie otrzymał, w szczególności świadek D. K. nie uczestniczył w żadnych czynnościach związanych z rozliczaniem należności z tytułu podróży służbowych powoda.

Z powyższych względów należało powództwo oddalić w zakresie żądania diet i ryczałtów za noclegi na podstawie powyżej wskazanych regulacji dotyczących podróży służbowych kierowców.

W punkcie II wyroku sąd odstąpił jednak od obciążania powoda kosztami procesu na rzecz strony przeciwnej na mocy art. 102 kpc mając na uwadze sposób dokonywania rozliczeń należności powoda przez stronę pozwaną , które mogły budzić wątpliwości pracownika , sposób oznaczania kwot na przelewach bakowych powodujący u powoda trudności w wyliczeniu roszczeń .

O kosztach sądowych orzeczono na mocy art. 96 ust1 pkt 4 i art. 97 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , wobec przegrania sprawy przez pracownika koszty te ponosi Skarb Państwa .

1

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.