Wtorek 17 lipca 2018 Wydanie nr 3795
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-04-07
Data orzeczenia:
7 kwietnia 2014
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
24 maja 2014
Sygnatura:
VI U 2485/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Janusz Madej
Protokolant:
st. sekr. sąd. Dorota Hańc
Podstawa prawna:
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
Teza:
35-letni staż emerytalny jako konieczny warunek nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego przez kobietę
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt VI U 2485/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Janusz Madej

Protokolant st. sekr. sąd. Dorota Hańc

po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2014 r. w Bydgoszczy

na rozprawie

odwołań A. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. :

z dnia 18 czerwca 2013 r. znak (...)

z dnia 23 grudnia 2013 r. znak (...)

w sprawie: A. J.

przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

Oddziałowi w B.

o świadczenie przedemerytalne

I zmienia zaskarżone decyzje w ten sposób, iż przyznaje ubezpieczonej A. J. prawo do świadczenia przedemerytalnego od dnia 15 czerwca 2013 r.,

II nie stwierdza odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Na oryginale właściwy podpis.

Sygn. akt VIU 2485/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 18 czerwca 2013roku oraz decyzją z dnia 23 grudnia 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił przyznania ubezpieczonej A. J. prawa do świadczenia przedemerytalnego.

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy powołał się na przepis art. 2 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych ( Dz. U. nr 120, poz. 1252) i wskazał, iż ubezpieczona na dzień rozwiązania stosunku pracy nie udowodniła co najmniej 35 letniego okresu zatrudnienia.

Odwołanie od powyższych decyzji złożyła ubezpieczona , wnosząc o ich zmianę poprzez przyznanie jej prawa do świadczenia przedemerytalnego. Ubezpieczona wniosła o zaliczenie do stażu pracy okresy zatrudnienia w Zakładach (...) w F. w oparciu o dowody z zeznań wskazanych przez nią świadków.

W odpowiedzi na odwołania ubezpieczonej organ rentowy wniósł o ich oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonych decyzjach.

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Ubezpieczona A. J. ( urodzona w dniu (...)) w dniu 14 czerwca 2013 roku złożyła w pozwanym organie rentowym wniosek o

ustalenie prawa do świadczenia przedemerytalnego. Ubezpieczona uwodniła łączny okres ubezpieczenia w wymiarze 34 lat, 11 miesięcy i 28 dni.

- okoliczności bezsporne

W miesiącu lipcu 1975 roku ubezpieczona A. J. pracowała w Zakładach (...). Ubezpieczona pracowała przy taśmie, przy obieraniu truskawek, wkładaniu ogórków do słoików, czyszczeniu szpinaku oraz przy produkcji dżemu. Informacja o możliwości podjęcia pracy wakacyjnej znajdowała się na tablicy ogłoszeń Liceum Ogólnokształcącym , do którego w tym okresie uczęszczała ubezpieczona. Praca była organizowana przez Ochotniczy Hufiec Pracy, ubezpieczona w tym czasie była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, a wypłacone jej wynagrodzenie około 1000 złotych przeznaczyła na wypoczynek wakacyjny oraz zakup odzieży. W trakcie pracy w Zakładach (...) ubezpieczona w ciągu tygodnia mieszkała w szkole , a do domu przyjeżdżała jedynie w niedzielę.

-dowód: zeznania świadków: B. R., D. J. zapis AV k. 1676v akt sądowych, zeznania ubezpieczonej zapis AV k. 166 v akt sądowych

Sąd Okręgowy rozważył, co następuje:

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych ( Dz.U.z2004 roku Nr 120. poz. 1252): prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje między innymi kobiecie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat. Zgodnie z art.2 ust.3 w/w ustawy: świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w ust. 1 po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1)nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

2)w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

3)złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

W niniejszej sprawie sporna pozostawała jedynie kwestia, czy ubezpieczona do dnia rozwiązania stosunku pracy legitymuje się wymaganym 35- letnim okresem ubezpieczenia i czy możliwym jest zaliczenie ubezpieczonej okresu pracy wakacyjnej w miesiącu lipcu 1975 roku.

Na podstawie przepisu art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2009 roku nr 153, poz. 1227) do okresów składkowych zalicza się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne:1) zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia: a) na obszarze Państwa Polskiego - w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy albo rentę chorobową,

Ubezpieczona za sporny okres zatrudnienia w Zakładach (...) w B.-F. nie przedłożyła żadnego dokumentu potwierdzającego wykonywanie przez nią pracy w tym okresie, niemniej jednak przeprowadzone postępowanie dowodowe , w tym zeznania świadków oraz ubezpieczonej potwierdziło wykonywanie przez nią odpłatnie pracy w miesiącu lipcu 1975 roku w wymiarze co najmniej połowy etatu. Świadek D. J. w złożonych zeznaniach potwierdziła fakt zatrudnienia w okresach wakacyjnych ubiegłego wieku młodzieży szkolnej przez (...), z kolei świadek B. R. również była w tym okresie zatrudniona przy pracach sezonowych, w tym w Zakładach (...) wraz z ubezpieczoną. Wobec czego należało uznać, że ubezpieczona legitymuje się 35 letnim okresem zatrudnienia i spełnione zostały zatem wszystkie niezbędne przesłanki do przyznania ubezpieczonej prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Mając powyższe okoliczności na względzie Sąd Okręgowy na podstawie przepisu art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję orzekając jak w wyroku.

W punkcie II wyroku Sąd Okręgowy zgodnie z treścią przepisu art. 118 ust.1a w/w ustawy emerytalno- rentowej FUS z urzędu orzekał w przedmiocie odpowiedzialności organu rentowego za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Zdaniem Sądu Okręgowego, w okolicznościach przedmiotowej sprawy brak było podstaw do stwierdzenia odpowiedzialności organu rentowego, pomimo uwzględnienia odwołania ubezpieczonej. Odwołująca za sporny okres zatrudnienia nie przedłożyła żadnego dowodu z dokumentu potwierdzającego wykonywanie przez nią pracy w tym okresie, wobec czego dla przyznania ubezpieczonej prawa do żądanego przez nią świadczenia przedemerytalnego koniecznym było przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, wobec czego nie wystąpiły podstawy do stwierdzenia odpowiedzialności organu rentowego.

SSO Janusz Madej

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.