Sobota 20 października 2018 Wydanie nr 3890
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Legnicy z 2014-08-12
Data orzeczenia:
12 sierpnia 2014
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Sygnatura:
VII C 1151/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wydział:
VII Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Renata Mierzwicka
Protokolant:
sekr. sądowy Andrzej Janas
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt: VII C 1151/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 sierpnia 2014 r.

Sąd Rejonowy w L. VII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

sekr. sądowy Andrzej Janas

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2014 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa(...)Sp. z o.o. z siedzibą we W.

przeciwko W. W. (1)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego W. W. (1) na rzecz strony powodowej Grupy (...).U.N.D.@ Sp. z o.o. z siedzibą we W. kwotę 6.865,48 zł (sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 48/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 24.04.2013 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 1.279,50 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

sygn. akt VII Cupr 1151/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa(...)sp. z o.o. we W. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego W. W.kwotę 6.865,48 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu podała , że strony dnia 27.01.2012 r. zawarły umowę o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu zdarzenia z dnia 16.10.2011 r.Zgodnie z umową stronie powodowej przysługiwało wynagrodzenie w kwocie ponad 760 zł od wypłaconego pozwanemu odszkodowania przez ubezpieczyciela.Odszkodowanie miało być wypłacone na rachunek strony powodowej a jeśli wpłynęłoby na rachunek pozwanego to zobowiązał się on do przekazania go stronie powodowej w terminie 7 dni.

Dnia 11.01.2013 r. ubezpieczyciel wypłacił pozwanemu z tytułu odszkodowania za zdarzenie z dnia 16.10.2011 r. , kwotę 5.893,63 zł a pozwany do chwili obecnej nie zapłacił stronie powodowej wynagrodzenia z tytułu umowy z dnia 27.01.2012 r.

Sąd Rejonowy w L. dnia 14.05.2013 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym , sygn. akt VII Nc 548/13.

Pozwany W. W.wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty i zarzucił , iż nie zawierał ze stroną powodową umowy z dnia 27.01.2012 r. a nadto umowa ta jest nieważna , gdyż podpisała ją w imieniu strony powodowej osoba nieupoważniona.Nadto podniósł , że o dochodzenie odszkodowania z tytułu zdarzenia z dnia 16.10.2011 r. zawarł z Kancelarią Radców Prawnych oraz do chwili obecnej nie otrzymał od strony powodowej kwoty 760 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 27.01.2012 r. strona powodowa(...) sp. z o.o. we W. zawarła z pozwanym W. W. umowę na podstawie której strona powodowa zobowiązała się do dochodzenia w imieniu i na rzecz pozwanego odszkodowania z tytułu zdarzenia z dnia 16.10.2011 r.-na drodze przedsądowej , sądowej i egzekucyjnej.Ponadto strona powodowa zobowiązał się do zapłaty na rzecz pozwanego kwoty 760 zł w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy , na wskazany przez pozwanego rachunek bankowy , należący do syna pozwanego C. W..

Na skierowanie sprawy na drogę sądową pozwany miał obowiązek wyrazić pisemną zgodę.

Pozwany zobowiązał się przekazać stronie pozwanej informacje i dokumentację niezbędne do likwidacji szkody oraz do zapłaty wynagrodzenia w wysokości stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę 760zł.Ponadto pozwany upoważnił stronę powodową do wskazania ubezpieczycielowi swojego rachunku bankowego do wypłaty świadczeń związanych ze zdarzeniem z dnia 16.10.2011 r.W razie uzyskania świadczeń od ubezpieczyciela bezpośrednio przez pozwanego , zobowiązał się on do przekazania ich w terminie 7 dni na wskazany w umowie rachunek bankowy strony powodowej.

K. R. była umocowana do zawierania umów w imieniu strony powodowej.

Pozwany W. W.wyraził zgodę na skierowanie przez stronę powodową na drogę sądową roszczeń odszkodowawczych związanych ze zdarzeniem z dnia 16.10.2011 r.

Dnia 24.02.2012 r. strona powodowa dokonała wpłaty na rzecz pozwanego kwoty 1.060 zł , na konto jego synaC. W..

Dowód:kserokopia umowy K-10-10odw

:kserokopia pełnomocnictwa K-50

:kserokopia pełnomocnictwa szczególnego K-41

:kserokopia potwierdzenia przelewu K-9

:zeznania świadka C. W.K-126-127 wraz z oświadczeniem K-130

Dnia 08.03.2012 r. Kancelaria Radców Prawnych (...) s.c w L. wniosła powództwo na rzecz pozwanego , o odszkodowanie z tytułu zdarzenia z dnia 16.10.2011 r. a strona powodowa uiściła opłatę sądową a następnie zaliczkę na poczet kosztów opinii biegłego-łącznie 1.266 zł.

Dnia 11.10.2012 r. Sąd Rejonowy w L. wydał wyrok zasądzający od ubezpieczyciela na rzecz pozwanego kwotę 5.302,51 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 08.03.2012 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2.151,85 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Dowód:akta tutejszego Sądu I C 401/12

Pozwany dnia 11.01.2013 r. otrzymał od ubezpieczyciela kwoty zasądzone na jego rzecz w sprawie sygn. akt I C 401/12 , w łącznej wysokości 5.893,63 zł.

Dowód:potwierdzenie przelewu K-7

Do chwili obecnej pozwany nie uiścił na rzecz strony powodowej wynagrodzenia z tytułu umowy z dnia 27.01.2012 r.

Przed tutejszym Sądem toczyła ponadto sprawa sygn. akt VII C 412/11 , z powództwa pozwanego przeciw ubezpieczycielowi o odszkodowania z tytułu szkody w tym samym aucie ale z dnia 09.03.2011 r. , gdzie kierujący autem pozwanego w chwili powstania szkody był syn p. C. W. (.

Sąd zważył , co następuje:

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie a jeżeli ani z umowy ani z okoliczności nie wynika , że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia , za jego wykonanie należy się wynagrodzenie po wykonaniu zlecenia(art.743 , 735 i 744 KC).

Dnia 27.01.2012 r. strona powodowa (...)sp. z o.o. we W. zawarła z pozwanym W. W.umowę na podstawie której strona powodowa zobowiązała się do dochodzenia w imieniu i na rzecz pozwanego odszkodowania z tytułu zdarzenia z dnia 16.10.2011 r.-na drodze przedsądowej , sądowej i egzekucyjnej a pozwany zobowiązał się do zapłaty wynagrodzenia w wysokości stanowiącej nadwyżkę odszkodowania ponad kwotę 760zł.

Pozwany wyraził pisemną zgodę na skierowanie sprawy na drogę sądową i taki pozew w jego imieniu i na jego rzecz został złożony przez kancelarię prawną współpracującą ówcześnie ze stroną powodową , co jest okolicznością powszechnie znaną.Nadto strona powodowa uiściła opłatę sądową od pozwu a w toku postępowania zaliczkę na poczet kosztów opinii biegłego , co nie mogło umknąć uwadze pozwanego.

Z tych względów niesłuszny jest zarzut pozwanego , że umowę o dochodzenie odszkodowania z tytułu zdarzenia z dnia 16.10.2011 r. zlecił kancelarii radców prawnych a nie stronie powodowej.

Pozwany nie negował też , iż podpis widniejący na umowie stron z dnia 27.01.2012 r. został złożony przez niego a jedynie wskazywał na brak umocowania ze strony K. R. do zawarcia takiej umowy w imieniu strony powodowej , z czym także nie sposób się zgodzić mając na względzie treść pełnomocnictwa z dnia 01.01.2011 r. (K-50) .

Nie jest też sporne , że w sprawie I C 401/12 została zasądzona na rzecz pozwanego kwotę 5.302,51 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 08.03.2012 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2.151,85 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania a także , że kwota 5.302 ,51 zł wraz z odsetkami została uiszczona dnia 11.01.2013 r. przez ubezpieczyciela na rachunek bankowy pozwanego.Pozwany nie negował , iż do chwili obecnej nie uiścił na rzecz strony powodowej wynagrodzenia a tytułu umowy z dnia 27.01.2012 r.

Ponieważ strony łączyła w/w umowa , pozwany ma obowiązek zgodnie z jej treścią uiścić stronie powodowej wynagrodzenie tj.uzyskane odszkodowanie wraz z odsetkami od dnia 19.01.2013 r.(7 dni od otrzymania przelewu).

Kwota 760 zł została uprzednio wypłacona pozwanemu przez stronę powodową na rachunek bankowy-jak ustalono w toku postępowania-należący do jego syna C. W..Jak wynika z danych z systemu (...) C. W.nie był stroną w sprawie o odszkodowanie a nadto jak wynika z jego zeznań uczestniczył jedynie w postępowaniu odszkodowawczym z tytułu szkody w aucie jego ojca-pozwanego ale z dnia 09.03.2011 r.Nie jest więc słuszny zarzut pozwanego , iż nie uzyskał od strony powodowej kwoty 760 zł po podpisaniu umowy.

Mając powyższe na uwadze zdaniem Sądu pozwany miał obowiązek do dnia 18.01.2013 r. zapłacić stronie powodowej wynagrodzenie ustalone w umowie a ponieważ nie uczynił tego do chwili obecnej zasadne jest także żądanie co do odsetek ustawowych (art.481 i 482 KC) dlatego orzeczono jak w punkcie I wyroku.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art.98 KPC.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.