Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Legnicy z 2014-12-17
Data orzeczenia:
17 grudnia 2014
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Sygnatura:
VII C 128/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wydział:
VII Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Renata Mierzwicka
Protokolant:
sekr. sądowy Edyta Sobecka
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt: VII C 128/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 grudnia 2014 r.

Sąd Rejonowy VII Wydział Cywilny w L.

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

sekr. sądowy Edyta Sobecka

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa S. J.

przeciwko (...) S.A. w Ł.

o zapłatę

1.  Oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 197 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt VII C 128/14

UZASADNIENIE

Powód S. J. wniósł o zasadzenie na jego rzecz od strony pozwanej (...) S.A. w G. kwoty 1.480 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 29.11.2013 r. do dnia zakończenia sprawy.

W uzasadnieniu podał , że zbierał wodę , suszył wykładzinę malował 26 m 2 ścian i 30 m 2 sufitów oraz kupił farby , unigrunt , szpachlę a nadto położył nowa instalację w łazience i dlatego domaga się zapłaty odszkodowania za skutki zalania jego mieszkania.Nadto podał , że nie zgadza się z potrąceniem mu przez stronę pozwana z wypłaconego już odszkodowania franszyzy 300 zł. Na rozprawie dnia 22.10.2014 r. powód sprecyzował , że domaga się zapłaty kwoty 1.070 zł a następnie sprecyzował , że domaga się kwoty 1.300 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 01.10.2013 r. do dnia zapłaty.

Strona pozwana (...) S.A. w G. wniosła o oddalenie powództwa i zarzuciła , iż wypłaciła już powodowi należne odszkodowanie , po potrąceniu franszyzy-zgodnie z umową stron a powód ani w toku postępowania likwidacyjnego ani w niniejszej sprawie nie udowodnił wysokości dochodzonego roszczenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 24.09.2013 r. lokal mieszkalny położony w L. przy ul.(...) zajmowany przez powoda został zalany wodą przedostającą się z mieszkania położonego piętro wyżej.

Zalane wodą zostały sufity w kuchni , łazience , przedpokoju i pokoju oraz ściany w kuchni o łącznej powierzchni 4 m 2.

Strona pozwana po oględzinach , na postawie kosztorysu ustaliła koszt remontu mieszkania zajmowanego przez powoda na kwotę 1.039 , 06 zł , która następnie pomniejszyła o 25 % (259,77 zł) z tytułu zużycia powierzchni od remontu oraz o 300 zł z tytułu franszyzy redukcyjnej.

Dnia 29.11.2013 r. strona pozwana wypłaciła powodowi kwotę 479,30 zł z tytułu odszkodowania za w/w szkodę.

Do chwili obecnej powód nie przedłożył faktur co do wysokości poniesionych kosztów remontu (bezsporne).

Powód osobiście wykonał remont mieszkania a jego wartość ocenił na podstawie relacji swojego znajomego.

dowód:zeznania powoda K-71 , 00:10:21-00:10:34 , 00:13:29-00:14:31

Sąd zważył , co następuje:

Nie jest sporne , że dnia 24.09.2013 r. lokal mieszkalny położony w L. przy ul.(...) zajmowany przez powoda został zalany wodą przedostającą się z mieszkania położonego piętro wyżej.Zalane wodą zostały wówczas sufity w kuchni , łazience , przedpokoju i pokoju oraz ściany w kuchni o łącznej powierzchni 4 m 2.Nie jest też sporne , że strona pozwana ponosi odpowiedzialność za w/w zdarzenie na podstawie umowy łączącej strony.Strona pozwana po oględzinach , na postawie kosztorysu ustaliła koszt remontu mieszkania zajmowanego przez powoda na kwotę 1.039 , 06 zł , która następnie pomniejszyła o 25 % (259,77 zł) z tytułu zużycia powierzchni od remontu oraz o 300 zł z tytułu franszyzy redukcyjnej.Dnia 29.11.2013 r. strona pozwana wypłaciła powodowi kwotę 479,30 zł z tytułu odszkodowania za w/w szkodę.

Zgodnie z treścią art.6 KC ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie , która z faktu tego wywodzi skutki prawne.Nadto jak wynika z treści art.

232 KPC to strony są obowiązane wskazać dowody dla stwierdzenia faktów , z których wywodzą skutki prawne a o czym został pouczony powód na rozprawie dnia 22.10.2014 r.

Powód zakwestionował wycenę wysokości szkody dokonaną przez stronę pozwaną (kosztorys) jednak na tą okoliczność nie wskazał żadnych dowodów.Powód zeznal , że nie posiada faktur na zakup materiałów na remont swojego mieszkania a nadto zeznał , że nawet nie pamięta jaką kwotę wydał na ten cel.Z twierdzeń i zeznań powoda wynika , iż koszt remontu swojego mieszkania określił na podstawie relacji znajomego , który podał cenę jaką powód musiałby zapłacić firmie remontowej.Relacja taka nie stanowi dowodu na okoliczność wysokości szkody poniesionej przez powoda.Natomiast powód ani nie przedłożył dokumentów z których wynika ta wartość ani nie wnioskował o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na tą okoliczność.Wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków został oddalony , gdyż tyczył faktycznie okoliczności wykonania remontu przez powoda osobiście , co nie było sporne.Nadto wiedza fachowa świadka co do wyceny wartości prac remontowych , może być uwzględniona jako opinia biegłego a nie poprzez zeznania.Z tych względów roszczenie powoda jako nieudowodnione nie zostało uwzględnione.

Franszyza redukcyjna to kwota, którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania. Oznacza to, że jeśli wartość szkody nie przekroczy tej kwoty odszkodowanie nie jest wypłacane.Powód zawarł ze stroną pozwana umowę-co nie jest sporne- w której określił taką franszyzę , w związku z czym dokonane potrącenie przez stronę pozwana jest zasadne.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art.98 KPC.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.