Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Legnicy z 2014-03-07
Data orzeczenia:
7 marca 2014
Data publikacji:
11 października 2018
Sygnatura:
VII C 133/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wydział:
VII Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Renata Mierzwicka
Protokolant:
sekr. sądowy Andrzej Janas
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt: VII C 133/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 marca 2014 r.

Sąd Rejonowy w L.VII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

sekr. sądowy Andrzej Janas

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa O. F.

przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda O. F. kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 29.06.2012 r. do dnia zapłaty, a dalej idące powództwo oddala;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.724,50 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

III.  zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 3.617,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

IV.  nakazuje uiścić na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w L.) powodowi kwotę 42,86 zł, a stronie pozwanej kwotę147,61 zł tytułem nieuiszczonych w sprawie kosztów postępowania.

sygn akt VII C 133/13

UZASADNIENIE

Powód O. F. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od strony pozwanej Towarzystwa (...) S. A. w W. tytułem zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu kwoty 40.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 29.06.2012 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu podał , iż dnia 06.12.2011 r. miało miejsce zdarzenie na stacji paliw kiedy to kierujący autem G. L. potrącił go podczas manewru cofania.Powód doznał złamania szyjki kości udowej prawej.Sprawca był ubezpieczony u strony pozwanej , która wypłaciła mu 6.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia , przyjmując 50% przyczynienia się powoda do wypadku , z czym on nie zgadza się.

W toku postępowania powód rozszerzył powództwo o kwotę 88,55 zł z tytułu dalszych kosztów dojazdów do placówek medycznych.

Strona pozwana Towarzystwa (...) S. A. w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości podnosząc , iż powód przyczynił się do zdarzenia a wypłacona kwota jest odpowiednia do doznanej krzywdy przez niego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 06.12.2011 r. G. L. , na stacji S. w L. przy ul.(...) , nieumyślnie potrącił swoim autem podczas manewru cofania , powoda O. F. przechodzącego jako pieszy przez w/w stację.Auto G. L. było ubezpieczone w zakresie OC u strony pozwanej.

Dowód:zeznania świadka G. L. K-44

:częściowo zeznania powoda K-45

Na stacji paliw S. w L. przy ul.(...) jest zakaz ruchu pieszych.

Dowód:kserokopia grafiki organizacji ruchu K-80-86

Postępowanie karne wobec G. L. warunkowo umorzono.

Dowód:akta szkody-kserokopia wyroku tutejszego Sądu VIII K 95/12 z dnia 20.03.2012 r.

W następstwie w/w zdarzenia powód doznał złamania szyjki kości udowej prawej.W szpitalu przebywał do dnia 14.12.2011 r. , gdzie był operowany a następnie leczył się ortopedycznie i rehabilitował.W wyniku leczenia został przywrócony prawidłowy stan kończyny , spełnia ona swoje funkcje a powód może poruszać się bez dolegliwości bólowych.Przyczyna obecnie odczuwanych przez powoda dolegliwości są zmiany zwyrodnieniowe , dyskopatyczne kończyn powoda.Doznany uraz spowodował 20% uszczerbek na zdrowiu powoda.

Powód w czasie leczenia odczuwał ból i cierpienie oraz był znacznie ograniczony w życiu codziennym.

Dowód:opinia biegłego J. L. K-96-98

:opinia biegłego R. B. K-136-138

:dokumentacja medyczna w aktach szkody

:zeznania powoda K-45-46

Strona pozwana wypłaciła powodowi w toku postepowania likwidacyjnego szkodę kwotę 6.000 zł (bezsporne).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w części.

Bezsporne jest , że dniu 06.12.2011 r. G. L. , na stacji S. w L. przy ul.(...) , potrącił swoim autem podczas manewru cofania , powoda O. F. przechodzącego jako pieszy przez w/w stację , że auto G. L. było ubezpieczone w zakresie OC u strony pozwanej a strona pozwana wypłaciła powodowi z tytułu zadośćuczynienia kwotę 6.000 zł.

Okolicznością sporną między stronami było ewentualne przyczynienie się powoda do zdarzenia oraz wysokość należnego zadośćuczynienia. Strona pozwana uznała , że powód przyczynił się w 50% do zdarzenia a adekwatną kwotą do doznanych krzywd jest wypłacone dotychczas zadośćuczynienie.

Postępowanie karne wobec G. L. warunkowo umorzono , dlatego też Sąd w niniejszym postępowaniu nie jest związany ustaleniami poczynionymi w postępowaniu karnym.

Jak wynika z grafiki organizacji ruchu na stacji paliw S. w L. przy ul.(...) , obowiązuje tam zakaz ruchu pieszych.G. L. słusznie przyjmował , że nie będzie tam odbywał się ruch pieszych i jedynie ma obowiązek zwracać uwagę na inne auta i ich kierowców.Powód poruszał się na stacji paliw w chwili zdarzenia jako pieszy-skracał sobie drogę poruszając się po stacji zamiast wokół niej po chodniku.G. L. wykonując manewr cofania winien prawidłowo obserwować pole manewru a nieumyślnie przyjął , że nie powinno tam nikogo być mając na względzie to co akurat działo się przy tankujących autach.Tak więc obydwie strony przyczyniły się do zdarzenia-powód nie powinien przechodzić przez stacje paliw a G. L. nie powinien poprzestać na spostrzeżeniach poczynionych co do tankujących aut.Z tych względów strona pozwana prawidłowo przyjęła 50% przyczynienie się powoda do zdarzenia.

Mimo to w ocenie Sądu powód słusznie zakwestionował wysokość wypłaconego mu zadośćuczynienia jednak żądana przez niego kwota jest wygórowana i nieadekwatna do doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z art. 445 § 1 KC w zw. z art. 444 KC w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Sąd może przyznać nadto poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Chodzi tu o krzywdę ujmowaną jako cierpienie fizyczne (ból i inne dolegliwości), cierpienia psychiczne, ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia.

Powód doznał złamania szyjki kości udowej prawej.W szpitalu przebywał do dnia 14.12.2011 r. , gdzie był operowany a następnie leczył się ortopedycznie i rehabilitował.W wyniku leczenia został przywrócony prawidłowy stan kończyny , spełnia ona swoje funkcje a powód może poruszać się bez dolegliwości bólowych.Przyczyna obecnie odczuwanych przez powoda dolegliwości są zmiany zwyrodnieniowe , dyskopatyczne kończyn powoda.Doznany uraz spowodował 20% uszczerbek na zdrowiu powoda.Powód w czasie leczenia odczuwał ból i cierpienie oraz był znacznie ograniczony w życiu codziennym , potrzebował pomocy innych osób w funkcjonowaniu.

Mając na uwadze ból jaki powoduje takiego rodzaju uraz , długotrwałość uciążliwości związanych z codziennym funkcjonowaniem podczas leczenia oraz wysokość doznanego uszczerbku i wysokość przyczynienia się powoda do szkody kwota już wypłacona wraz z dalszą kwotą 10.000,00 zł spełni swój charakter kompensacyjny.Nadto jak wynika z opinii biegłych skutki zdarzenia zostały usunięte , leczenie zakończone a odczuwane dolegliwości są spowodowane stanem zdrowia powoda jaki był już przed zdarzeniem.Dlatego także nieuwzględniono żądania zwrotu dalszych kosztów dojazdów na leczenie powoda.

Orzeczenie o kosztach procesu wydano na podstawie art. 100 KPC (powództwo uwzględniono w ¼ części) i 113 ustawy o kosztach sądowych.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.