Środa 12 grudnia 2018 Wydanie nr 3943
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Legnicy z 2014-02-27
Data orzeczenia:
27 lutego 2014
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Sygnatura:
VII C 163/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wydział:
VII Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Renata Mierzwicka
Protokolant:
sekr. sądowy Andrzej Janas
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt: VII C 163/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lutego 2014 r.

Sąd Rejonowy w L. VII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

sekr. sądowy Andrzej Janas

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2014 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. K. kwotę 14.000 zł (czternaście tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot:

- 10.000 zł od dnia 17.12.2012 r. do dnia zapłaty;

- 4.000 zł od dnia 22.11.2013 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 3.617 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

III.  nakazuje stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy wL.) kwotę 418,56 zł tytułem nieuiszczonych w sprawie kosztów postępowania.

sygn akt VII C 163/13

UZASADNIENIE

Powódka K. K. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od strony pozwanej (...) S. A. w W. tytułem zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu kwoty 10.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 17.12.2012 r. do dnia zapłaty,

W uzasadnieniu podała , iż dnia 27.09.2012 r. miał miejsce wypadek samochodowy w wyniku którego doznała urazu kręgosłupa szyjnego co powodowało ból , cierpienie i ograniczenia w życiu codziennym i zawodowym.

Podała też , że sprawa zdarzenia ubezpieczony był u strony pozwanej.

W toku postępowania powódka rozszerzyła powództwo o kwotę 4.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia rozszerzenia pozwu.

Strona pozwana (...) S. A. w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości podnosząc , iż wypłacone zadośćuczynienie w kwocie 2.000 zł rekompensuje cierpienia jakich doznała powódka.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 27.09.2012 r. powódka kierowała autem F. (...) nr rej (...). Jadący pojazdem marki F. (...) nr rej (...) spowodował wypadek i uderzył w pojazd powódki.Sprawca był ubezpieczony w zakresie OC u strony pozwanej (bezsporne).

W następstwie w/w zdarzenia powódka doznała urazu kręgosłupa szyjnego typu whisplash , urazu prawego barku i klatki piersiowej.Nie była hospitalizowana poza badaniem na oddziale SOR.Następnie leczyła się w poradni neurologicznej i ortopedycznej.Odniesione obrażenia spowodowały łącznie 7 % uszczerbku na zdrowiu.

Powódka odczuwała ból i cierpienie w związku z doznanymi urazami , była ograniczenia w życiu codziennym i zawodowym oraz nie uczestniczyła w zajęciach sportowych przez okres 6 miesięcy.Urazy nadal dają odczucia bólowe.

Dowód : -opinia biegłego R. B. K-85-86

-opinia biegłej J. W. K-45-48,77-78

-dokumentacja medyczna w aktach szkody

-zeznania powódki K-116-117

Strona pozwana (...) S. A. w W. wypłaciła powódce w toku postepowania likwidacyjnego szkodę kwotę 2.000 zł (bezsporne).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

Bezsporne jest , że w dniu 27.09.2012 r. powódka uczestniczyła w zdarzeniu drogowym , którego sprawca ubezpieczony był u strony pozwanej oraz ze wypłaciła już ona powódce z tytułu zadośćuczynienia kwotę 2.000 zł.

Na podstawie opinii biegłych oraz dokumentacji medycznej i przesłuchania powódki Sąd ustalił, jakie skutki na zdrowiu powódki wywarło przedmiotowe zdarzenie.

Okolicznością sporną między stronami była wysokość należnego zadośćuczynienia. Strona pozwana uznała , że adekwatną kwotą do doznanej krzywdy jest już wypłacone zadośćuczynienie.

W ocenie Sądu powódka słusznie zakwestionowała wysokość wypłaconego jej zadośćuczynienia a żądana przez nią w pozwie i rozszerzonym powództwie kwota zadośćuczynienia nie jest wygórowana i jest adekwatna do doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z art. 445 § 1 KC w zw. z art. 444 KC w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Sąd może przyznać nadto poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Chodzi tu o krzywdę ujmowaną jako cierpienie fizyczne (ból i inne dolegliwości), cierpienia psychiczne, ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia.

Zadośćuczynienie pieniężne ma na celu przede wszystkim złagodzenie tych cierpień. Obejmuje ono wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane, jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości. Ma więc ono charakter całościowy i powinno stanowić rekompensatę pieniężną za całą krzywdę doznaną przez poszkodowanego, mowa jest bowiem o „odpowiedniej sumie tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”, przyznawaną jednorazowo. Przepis ten nie reguluje pojęcia „odpowiedniej” sumy zadośćuczynienia, pozostawiając ją uznaniu sadu.

Mając na względzie całokształt wskazanych powyżej okoliczności Sąd uznał, że odpowiednia kwota zadośćuczynienia za doznaną przez powódkę krzywdę to kwota dochodzona pozwem wraz z kwotą już jej wypłaconą przez stronę pozwaną.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 września 1970 r. (II PR 257/70 OSNC 1971/6/103), z charakteru świadczenia w postaci zadośćuczynienia, którego wysokość zależna jest od oceny rozmiaru doznanej krzywdy, ze swej istoty trudno wymiernej i zależnej od szeregu okoliczności związanych z następstwami uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, wynika, że obowiązek jego niezwłocznego spełnienia powstaje po wezwaniu dłużnika i że od tego momentu należą się odsetki za opóźnienie. Zgodnie z art. 817 § 1 KC, jeżeli nie umówiono się inaczej, zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie dni trzydziestu od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Dnia 06.12.2012 r. strona pozwana zakończyła postępowanie likwidacyjne szkodę , do tego dnia-30 dni od zgłoszenia szkody-winna była wypłacić powódce zadośćuczynienie.Roszczenie powódki stało się zatem wymagalne w dniach wskazanych w pozwie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.

Orzeczenie o kosztach procesu wydano na podstawie art. 98 KPC i 113 ustawy o kosztach sądowych.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.