Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Legnicy z 2014-08-29
Data orzeczenia:
29 sierpnia 2014
Data publikacji:
11 października 2018
Sygnatura:
VII C 1631/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wydział:
VII Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Renata Mierzwicka
Protokolant:
sekr. sądowy Andrzej Janas
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176)

Sygn. akt: VII C 1631/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 sierpnia 2014 r.

Sąd Rejonowy w L. VII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

sekr. sądowy Andrzej Janas

po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2014 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa J. C.

przeciwko (...) Sp. z o.o. w W.

przy udziale interwenienta ubocznego (...) Sp. z o. o. w Ż.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

III.  zasądza od powoda na rzecz interwenienta ubocznego kwotę 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

sygn akt VII C 1631/13

UZASADNIENIE

Powód J. C. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od strony pozwanej (...) sp. z o.o. w W. kwoty 1.645,51 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 03.10.2013 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu podał , że domaga się zwrotu ceny wadliwych paneli kupionych u strony pozwanej za jednoczesnym zwrotem jej tych paneli.

Strona pozwana (...) sp. z o.o. w W. wniosła o oddalenie powództwa i zarzuciła , iż niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych podczas montażu paneli spowodowało przesunięcia paneli u powoda.Nadto dodała , że panele kupione przez powoda są niewadliwe a do reklamacji powoda odniesiono się w terminie.

Na wniosek strony pozwanej do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego wstąpił producent spornych paneli (...) sp. z o.o. w Ż. i wniosła o oddalenie powództwa w całości z tych samych względów co strona pozwana.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniach 8.02.102 r. , 19.02.2013 r. i 22.02.2013 r. powód J. C. kupił od strony pozwanej (...) sp. z o.o. w W.-sklep w L.- 12 paczek paneli (...)dąb cardiff 2020/2.397 wraz z dodatkami do montażu , za łączna kwotę 913,10 zł.

Dowód:kserokopie faktur VAT K-14-16

W każdej paczce paneli znajdowała się instrukcja montażu , ze wskazaniem konieczności pozostawienia szczelin dylatacyjnych o szerokości 10mm (bezsporne).

Powód J. C. dokonał samodzielnego montażu w/w paneli w swoim mieszkaniu położonym w J. przy ul.(...) w lutym 2013 r. , bez zapoznawania się z instrukcją montażu.

Dowód:zeznania powoda K-142,00:10:06-00:10:56

W czerwcu 2013 r. panele położone w mieszkaniu powoda zaczęły się wybrzuszać, wybrzuszenia znikają z chwilą rozpoczęcia ogrzewania mieszkania przez CO a po jego zakończeniu pojawiają się ponownie.

Powód w VI 2013 r. złożył reklamacje u producenta (...) sp. z o.o. w Ż. a następnie u sprzedawcy (...) sp. z o.o. w W. , które nie zostały uwzględnione.

W „sezonie grzewczym” w mieszkaniu powoda panuje temperatura ok.25 C.Wady paneli w postaci wybrzuszania w okresie poza „sezonem grzewczym” spowodowane są niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem szczelin dylatacyjnych podczas montażu paneli.

Dowód:kserokopie zgłoszeń reklamacyjnych K-6-13

:kserokopie odpowiedzi reklamacyjnych K-63-64

:zeznania świadka M. B. K-101-102 ,00:15:12-00:21:29

:zeznania świadka M. Ś. K-102,00:23:58-00:24:36

:zeznania świadka G. K. K-102 , 00:26:59 i 00:28:14

:częściowo zeznania powoda K-142,00:11:55-00:16:10

Sąd zważył , co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, gdyż strona pozwana (...) sp. z o.o. w W. w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedała powodowi jako osobie fizycznej towar konsumpcyjny, tj. panele podłogowe - w celu niezwiązanym z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

W dniach 8.02.102 r. , 19.02.2013 r. i 22.02.2013 r. powód J. C. kupił od strony pozwanej (...) sp. z o.o. w W.-sklep w L.- 12 paczek paneli (...)dąb cardiff 2020/2.397 wraz z dodatkami do montażu , za łączna kwotę 913,10 zł.Do każdego opakowania paneli była załączona instrukcja montażu ze wskazaniem konieczności zastosowania 10mm szczelin dylatacyjnych.

Zgodnie z art.4 ust.1 w\w ustawy , sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Artykuł 8 w/w ustawy reguluje przysługujące kupującemu uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową. Zgodnie z tym artykułem kupującemu przysługuje żądanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim przypadku kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpić od zawartej umowy. Ponadto kupujący ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o wadzie przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (art.9 ust.1 w\w ustawy).

Powód w II 2013 r. samodzielnie , bez zapoznania się z instrukcją montażu położył w/w panele w swoim mieszkaniu , w J. przy ul.(...).

W VI 2013 r. panele położone w mieszkaniu powoda zaczęły się wybrzuszać, wybrzuszenia znikają z chwilą rozpoczęcia ogrzewania mieszkania przez CO a po jego zakończeniu pojawiają się ponownie.Panele wizualnie nie są w żaden sposób uszkodzone.

Powód w VI 2013 r. złożył reklamacje u producenta (...) sp. z o.o. w Ż. a następnie w VII 2013 r. u sprzedawcy (...) sp. z o.o. w W. , z powodu wybrzuszania się paneli.

Powodowi jako kupującemu nie przysługuje roszczenie z tytułu wady rzeczy a jedynie wobec sprzedawcy tj. strony pozwanej.Jednak wynik niniejszego postępowania mógł mieć wpływ na ewentualne roszczenia sprzedawcy względem dostawcy , stąd udział w sprawie interwenienta ubocznego (...) sp. z o.o. w Ż..

Ponieważ wada paneli zgłoszona przez powoda tyczyła ich zachowania po montażu , na powodzie spoczywał obowiązek wykazania , iż nastąpiło to z innego powodu niż niewłaściwy montaż.

Świadek wskazany przez powoda nie miał żadnej wiedzy w przedmiocie sposoby wykonania montażu spornych paneli a jak przyznał sam powód nie zapoznawał się z instrukcją dołączona do opakowań.

Pozwany w toku zeznań podał , że wybrzuszenia paneli występują okresowo , gdy nie działa w mieszkaniu CO a więc jest inna wilgotność powietrza a nadto że wybrzuszenia te nie doprowadziły do żadnych uszkodzeń paneli.

Jak wynika z treści zeznań świadków zawnioskowanych przez stronę pozwaną i interwenienta ubocznego panele zakupione przez powoda nie miały żadnych usterek wizualnych , były towarem pełnowartościowym , zgodnym z normami i wymiarami a zmontowane próbki nie wybrzuszały się.

Mając powyższe na uwadze a także doświadczenie życiowo przeciętnego człowieka oczywistym jest , ze zachowanie przez powoda zbyt małych szczelin dylatacyjnych są jedyną przyczyna nieznacznego unoszenia się paneli i to tylko w czasie , gdy powietrze w mieszkaniu jest wilgotne.W chwili włączenia CO i uzyskania temperatury 25 C panele osiadają , co jest typowe dla zachowania tzw podłoży pływających.Nawet obecnie zwiększenie szczelin dylatacyjnych usunęłoby efekt wybrzuszania.Dlatego nie można uznać , ze zakupione przez powoda panele dotknięte są wadą a nadto , że służy mu w związku z nią prawo odstąpienia od umowy.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w punkcie I.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art.98 i 107 KPC.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.