Poniedziałek 12 listopada 2018 Wydanie nr 3913
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Legnicy z 2014-09-24
Data orzeczenia:
24 września 2014
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Sygnatura:
VII C 583/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wydział:
VII Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Renata Mierzwicka
Protokolant:
stażysta Małgorzata Skrzypnik
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt: VII C 583/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2014 r.

Sąd Rejonowy VII Wydział Cywilny w L.

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

stażysta Małgorzata Skrzypnik

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2014 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa W. J. (uprzednio B.)

przeciwko (...) S.A. w Ł.

o zapłatę

1.  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w Ł. na rzecz powódki W. J. (uprzednio B.) kwotę 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 08.12.2011 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 1 117,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

3.  nakazuje stronie pozwanej uiścić na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w L.) kwotę 650,30 zł. tytułem nieuiszczonych w sprawie kosztów postępowania.

sygn akt VII C 583/12

UZASADNIENIE

Powódka W. B. (obecnie J.) wniosła o zasądzenie na jej rzecz od strony pozwanej (...) S. A. w Ł. tytułem zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu kwoty 4.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 08.12.2011 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu podała , iż dnia 20.09.2011 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny w wyniku którego doznała urazu kręgosłupa szyjnego i klatki piersiowej a sprawa wypadku był ubezpieczony w zakresie OC u strony pozwanej.Nadto podniosła , iż wypłacona jej przez stronę pozwaną kwota 700 zł nie jest adekwatna do stopnia doznanej krzywdy.

Strona pozwana (...) S. A. w Ł. wniosła o oddalenie powództwa w całości podnosząc , iż wypłaciła powódce kwotę 700 zł i w ten sposób naprawiła szkodę w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 20.09.2011 r. powódka poruszała się autem jako pasażer i uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym , którego sprawca był ubezpieczona w zakresie OC u strony pozwanej.Z tytułu zadośćuczynienia za skutki tego zdarzenia strona pozwana wypłaciła powódce dnia 08.12.2011 r. kwotę 700 zł (bezsporne).

W następstwie w/w zdarzenia powódka doznała urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym z mechanizmu zgięciowo-odgięciowego , stłuczenia klatki piersiowej oraz zaburzeń stresu pourazowego.

Odniesione obrażenia spowodowały łącznie 3 % uszczerbku na zdrowiu powódki.

Powódka odczuwała ból głowy , kręgosłupa , klatki piersiowej i cierpienie w związku z doznanymi urazami.Była też ograniczona w życiu codziennym i zawodowym z powodu bólu i noszonego kołnierza ortopedycznego przez okres ok.1 miesiąca , zwłaszcza że powódka jako mama samotnie wychowująca dzieci sprawowała nad nimi w trym czasie opiekę i ze względów finansowych musiała powrócić do pracy , gdzie doznała w dniu 10.10.2011 r. wypadku przy pracy.Przeżyte zdarzenia wypadku samochodowego powodują nadal niewielkie lęki komunikacyjne.

Dowód: opinia biegłego R. B. K-62 i 107-108

:opinia biegłej E. G. K-78-79

:opinia biegłej K. B. i B. K. K-144-146

:dokumentacja medyczna powódki K-9-11,13-15 oraz w aktach szkody

:zeznania powódki K-177,00:05:54-00:12:42

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

Bezsporne jest , że w dniu 20.09.2011 r. powódka poruszała się autem jako pasażer i uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym , którego sprawca był ubezpieczona w zakresie OC u strony pozwanej.Nie jest też sporne , że z tytułu zadośćuczynienia za skutki tego zdarzenia strona pozwana wypłaciła powódce dnia 08.12.2011 r. kwotę 700 zł.

Sporne natomiast była wysokość należnego powódce zadośćuczynienia.

Zgodnie z art. 445 § 1 KC w zw. z art. 444 KC w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Sąd może przyznać nadto poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Chodzi tu o krzywdę ujmowaną jako cierpienie fizyczne (ból i inne dolegliwości), cierpienia psychiczne, ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia.

Na podstawie opinii biegłych , dokumentacji medycznej oraz przesłuchania powódki ustalono rodzaj i zakres doznanych przez powódkę urazów i dolegliwości z tym związanych. Powódka doznała urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym z mechanizmu zgięciowo-odgięciowego , stłuczenia klatki piersiowej oraz zaburzeń stresu pourazowego.Odniesione obrażenia spowodowały łącznie 3 % uszczerbku na zdrowiu powódki.

Na co dzień odczuwała ona ból głowy , kręgosłupa , klatki piersiowej i cierpienie w związku z doznanymi urazami.Była też ograniczona w życiu codziennym i zawodowym z powodu bólu i noszonego kołnierza ortopedycznego przez okres ok.1 miesiąca.Należy mieć na uwadze , że powódka jako mama samotnie wychowująca dzieci sprawowała nad nimi w tym czasie opiekę i mimo bólu czy innych dolegliwości nie miała innej możliwości jak wykonywać obowiązki wobec nich-mamą jest się przez cała dobę dzień za dniem.Takze ze względów finansowych powódka musiała powrócić do pracy jak najszybciej, gdzie doznała w dniu 10.10.2011 r. wypadku przy pracy , co dodatkowo zwiększyło jej stres związany z zapewnieniem utrzymania i opieki dzieciom.Ponadto czas korzystania ze zwolnienia lekarskiego nie jest wyznacznikiem odczuwanego bólu i cierpienia zwłaszcza , ze biegli sądowi w niniejszej sprawie ustalili uszczerbek na zdrowiu powódki w wysokości 3 %.

Mając na względzie całokształt wskazanych powyżej okoliczności Sąd uznał, że odpowiednia kwota zadośćuczynienia za doznaną przez powódkę krzywdę to kwota dochodzona pozwem wraz z kwota już wypłaconą przez stronę pozwaną.

Zgodnie z art. 817 § 1 KC , jeżeli nie umówiono się inaczej , zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie dni trzydziestu od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku.Na skutek zgłoszenia szkody przez powódkę strona pozwana dnia 08.12.2011 r. przyznało jej zadośćuczynienie w kwocie 700 zł , zatem roszczenie jest wymagalne w dacie wskazanej w pozwie.

Orzeczenie o kosztach procesu wydano na podstawie art. 98 KPC i 113 ustawy o kosztach sądowych.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.