Poniedziałek 18 marca 2019 Wydanie nr 4039
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Legnicy z 2015-09-28
Data orzeczenia:
28 września 2015
Data publikacji:
14 marca 2018
Sygnatura:
VII C 848/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wydział:
VII Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Renata Mierzwicka
Protokolant:
sekr. sądowy Andrzej Janas
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt: VII C 848/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2015 r.

Sąd Rejonowy wL.VII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

sekr. sądowy Andrzej Janas

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa S. K.

przeciwko (...)SA w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...)SA w W. na rzecz powoda S. K. kwotę 4.424,00 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote 00/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 28.03.2014 r. do dnia zapłaty, a dalej idące powództwo oddala;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.167,90 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

III.  zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 1.577,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

IV.  nakazuje powodowi, aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w L.) kwotę 360,66 zł tytułem nieuiszczonych w sprawie kosztów postępowania.

sygn akt VII C 848/14

UZASADNIENIE

Powód S. K. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od strony pozwanej (...) S. A. w W. kwoty 13.825 zł. W uzasadnieniu podał , że dnia 03.02.2013 r. doznał zerwania wiązadła krzyżowego w kolanie lewej nogi co spowodowało 25% uszczerbek na jego zdrowiu. Strona pozwana odmówiła wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia.

Strona pozwana (...)S.A. w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości i zarzuciła , iż strony faktycznie łączyła umowa grupowego ubezpieczenia pracowników na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Jednak u powoda stwierdzono 0% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) sp. z o.o. w P. zawarła ze stroną pozwaną (...)S.A. w W. umowę grupowego ubezpieczenia pracowniczego , w tym na rzecz powoda S. K..

Zgodnie z umową ubezpieczenia za 1% doznanego uszczerbku na zdrowiu strona pozwana zobowiązała się wypłacić świadczenie pieniężne w kwocie 553,00 złotych.

Szkoda została zgłoszona dnia 26.03.2014 r. (bezsporne).

Dnia 03.02.2014 r. powód uległ nieszczęśliwemu wypadkowi , biegnąc pośliznął się i doznał urazu skrętnego lewego stawu kolanowego czyli uszkodzenia więzadła krzyżowego kolana. Powód w wyniku w/w zdarzenia doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 8%.

dowód: akta szkodowe K-48-77

:opinia biegłego S. G. z dnia 16.12.2014 r. i 15.04.2015 r. K-130

Strona pozwana odmówiła wypłaty powodowi odszkodowania z uwagi na brak trwałego uszczerbku na zdrowiu (bezsporne).

Sąd zważył , co następuje:

Zgodnie z treścią art.805 § 1 i 2 KC przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie poprzez zapłatę umówionej sumy pieniężnej , renty lub innego świadczenia , w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku , a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć następstw nieszczęśliwych wypadków-uszkodzenia ciała , rozstroju zdrowia lub śmierci (art.829 pkt.2 KC).

W niniejszej sprawie bezsporne jest , że strona pozwana (...)S.A. w W. zobowiązana jest do wypłaty odszkodowania na rzecz powoda w razie doznania przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Niesporne także jest , iż dnia 03.02.2014 r. powód uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i doznał urazu skrętnego lewego stawu kolanowego czyli uszkodzenia więzadła krzyżowego kolana.

Natomiast sporne między stronami było to czy powód doznał w wyniku wypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu czy też nie. Strona pozwana w toku postępowania , po zakończeniu leczenia powoda ustaliła , iż u powoda nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu , w wyniku zaistniałego zdarzenia. Z decyzją tą powód nie zgodził się.

Biegły S. G.w opinii z dnia 16.12.2014 r. i 15.04.2015 r. stwierdził , iż powód doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia z dnia 03.02.2014 r. oraz że uszczerbek ten wynosi 8%. Opinia ta jest zdaniem Sądu , spójna , logiczna , koreluje z pozostałym materiałem dowodowym zebranym w niniejszej sprawie i dlatego Sąd dał jej wiar. Jak wynika z umowy ubezpieczenia za 1% doznanego uszczerbku na zdrowiu strona pozwana zobowiązała się wypłacić powodowi świadczenie pieniężne w kwocie 553,00 złotych. Tak więc za trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 8% strona pozwana winna wypłacić powodowi świadczenie pieniężne w kwocie 4.424,00 złotych. O odsetkach orzeczono na podstawie art.817 par 1 KC..

Mając powyższe na uwadze , orzeczono jak w punkcie I wyroku a dalej idące powództwo oddalono jako niezasadne.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art.100 KPC (żądanie pozwu zostało uwzględnione w 35% zaś stanowisko strony pozwanej w 65% i w takim stosunku strony zostały obciążone kosztami) oraz art.113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.