Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Legnicy z 2014-09-10
Data orzeczenia:
10 września 2014
Data publikacji:
9 listopada 2018
Sygnatura:
VII C 973/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wydział:
VII Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Renata Mierzwicka
Protokolant:
sekr. sądowy Andrzej Janas
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt: VII C 973/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2014 r.

Sąd Rejonowy w L. VII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

sekr. sądowy Andrzej Janas

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2014 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa J. F.

przeciwko (...) S.A. w W.

I.  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. F. kwotę 14.235,03 zł (czternaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 03/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 11.08.2012 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 3.849,72 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

sygn. akt VII C 973/13

UZASADNIENIE

Powód J. F. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od strony pozwanej (...) S.A. w W. kwoty 14.235,03 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu.

W uzasadnieniu podał , że w następstwie kolizji w dniu 11.07.2012 r. uległ uszkodzeniu samochód marki B. , nr rej. (...) , będący włąsnością A. G.. Odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki tego zdarzenia ponosi strona pozwana , u którego był ubezpieczony w zakresie OC pojazd sprawcy szkody.Strona pozwana wypłaciła A. G. tytułem odszkodowania kwotę 16.761,66 zł , który nie zgodził się z tą kwotą i dokonał własnej kalkulacji gdzie ustalono wysokość szkody na kwotę 30.996,69 zł.

Dnia 05.03.2013 r. A. G. przelał na rzecz powoda wierzytelność przysługującą mu od strony pozwanej z tytułu likwidacji w/w szkody.

Strona pozwana (...) S.A. w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości i zarzuciła , że z kalkulacji własnej poszkodowanego nie wynika kto go sporządził i w oparciu o jakie dane.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 11.07.2012 r. uległ uszkodzeniu samochód marki B. , nr rej. (...) , będący własnością A. G.. Odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki tego zdarzenia ponosi strona pozwana , u którego był ubezpieczony w zakresie OC pojazd sprawcy szkody.Strona pozwana wypłaciła A. G. tytułem odszkodowania kwotę 16.761,66 zł , na podstawie zgłoszenia szkody z dnia 11.07.2012 r.Dnia 05.03.2013 r. A. G. przelał na rzecz powoda wierzytelność przysługującą mu od strony pozwanej z tytułu likwidacji w/w szkody (bezsporne).

Koszt naprawy samochodu marki B. , nr rej. (...) wynosi 31.271,41 złotych , według technologii producenta , z użyciem nowych oryginalnych części zamiennych i średnich stawek za robociznę.

dowód:opinia biegłego L. S. K-68-83

Sąd zważył, co następuje :

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

Istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikająca z art. 822 KC i nast. sprowadza się do tego, że zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim , względem których odpowiedzialność za te szkody ponosi ubezpieczający albo osoba , na rzecz której zawarta została umowa ubezpieczenia.

Odpowiedzialność tą reguluje również ustawa z dnia 22 maja 2003 r. działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151).

Zgodnie z treścią art. 436 KC w zw. z art. 435 KC samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu , wyrządzoną komukolwiek chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Według zaś art. 361 § 1 KC , zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła. W myśl natomiast art. 361 § 2 KC naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Szkoda majątkowa jest to różnica między stanem majątkowym poszkodowanego, który powstał po nastąpieniu zdarzenia powodującego uszczerbek, a stanem, jaki by istniał gdyby to zdarzenie nie nastąpiło. Chodzi o utratę lub zmniejszenie aktywów bądź powstanie lub zwiększenie pasywów osoby poszkodowanej. Z przepisu art. 361 § 2 KC wynika obowiązek pełnej kompensacji szkody.

W orzecznictwie i w doktrynie przyjęte jest, ze za szkodę powstałą w wyniku ruchu pojazdu mechanicznego odpowiadają in solidum posiadacz (kierowca) tego pojazd i ubezpieczyciel, przy czym poszkodowany może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.

Bezspornym jest , że w dniu 11.07.2012 r. uległ uszkodzeniu samochód marki B. , nr rej. (...) , będący własnością A. G. a odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki tego zdarzenia ponosi strona pozwana , u którego był ubezpieczony w zakresie OC pojazd sprawcy szkody.Nie jest też sporne ze strona pozwana wypłaciła A. G. tytułem odszkodowania kwotę 16.761,66 zł a dnia 05.03.2013 r. A. G. przelał na rzecz powoda wierzytelność przysługującą mu od strony pozwanej z tytułu likwidacji w/w szkody.

Sporna natomiast była w niniejszej sprawie wysokość szkody i co za tym idzie wysokość odszkodowania należnego powodowi-w miejsce poszkodowanego A. G..

W ocenie Sądu wypłacona przez stronę pozwaną A. G. kwota tytułem odszkodowania nie rekompensuje w pełni doznanej przez niego szkody.Powołany w toku postępowania biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej L. S. ustalił, że koszt naprawy samochodu marki B. nr rej (...) , wynosi 31.271,41 złotych , według technologii producenta , z użyciem nowych oryginalnych części zamiennych i średnich stawek za robociznę.

Z porównania tej kwoty z kwotą odszkodowania już wypłaconą należy uznać powództwo za uzasadnione w całości.

Powodowi od zasądzonego świadczenia należą się odsetki ustawowe. Zgodnie z art. 817 § 1 KC ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.A. G. zgłosił szkodę dnia 11.07.2012 r. a więc termin likwidacji szkody upłynął dnia 10.08.2012 r.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w punkcie I wyroku.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 KPC i art.113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.