Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Lublinie z 2016-04-28
Data orzeczenia:
28 kwietnia 2016
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Sygnatura:
VII U 1361/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Lublinie
Wydział:
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Małgorzata Kowalska
Protokolant:
sądowy Agnieszka Goluch
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt VII U 1361/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Małgorzata Kowalska

Protokolant sądowy A. G.

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 roku w Lublinie

sprawy M. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o podstawę wymiaru emerytury

na skutek odwołania Marina K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 12 czerwca 2015 roku znak (...)

oddala odwołanie.

Sygn. akt VII U 1361/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia(...) roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. przyznał M. K. prawo do emerytury.

Odwołanie od powyższej decyzji wniósł M. K. domagając się jej zmiany i ustalenia wysokości emerytury na podstawie art. 53 ustawy emerytalnej z uwzględnieniem wcześniej przyznanej renty i jej podstawy.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje:

M. K. urodzony (...) w okresie od dnia 9 listopada 2009 roku do dnia 30 listopada 2017 roku jest uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (k. 59, 89, decyzja z dnia 13 listopada 2014 roku – akt rentowe ZUS). W dniu 1 czerwca 2015 roku złożył wniosek o emeryturę. Zaskarżoną decyzją z dnia(...) roku organ rentowy przyznał mu prawo do emerytury. Jej wysokość obliczył w oparciu o art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (k. 8 akt emerytalnych ZUS).

Powyższy stan faktyczny nie był sporny pomiędzy stronami. Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia było żądanie wnioskodawcy o obliczenie wysokości jego emerytury przy zastosowaniu zasad wskazanych w art. 53 ustawy emerytalnej, z jednoczesnym uwzględnieniem wcześniej pobieranej renty.

Odwołanie M. K. jako bezzasadne podlega oddaleniu.

Wnioskodawca urodził się w dniu (...). W przypadku osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku zasady przyznawania emerytur i obliczania ich wysokości regulują przepisy art. 24-26c ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2013.1440 j.t.).

Art. 24 ust. 1 tej ustawy stanowi, że emerytura dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego. W przypadku wnioskodawcy wiek ten wynosi, 65 lat i 8 miesięcy, zgodnie z ust. 1b pkt. 4 tego artykułu. Wysokość emerytury ustala się w trybie art. 26 ustawy emerytalnej. Oblicza się ją w ten sposób, że kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173-175 oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (podstawę emerytury) dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Jak wynika z treści zaskarżonej decyzji wysokość emerytury wnioskodawcy została ustalona wedle powyższych reguł. Kwotę składek zewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji – 96306,71 zł zsumowano z kwotą zwaloryzowanego kapitału początkowego 473119,35 zł i sumę tę podzielono przez średnie dalsze trwanie życia – 212,10 miesięcy. Wyliczona kwota świadczenia wyniosła 2 684,71 zł. Obliczenie emerytury nastąpiło zatem w sposób prawidłowy.

Odnosząc się natomiast do roszczenia wnioskodawcy o obliczenie wysokości jego emerytury wedle reguł wskazanych w art. 53 ustawy emerytalnej należy podnieść, że art. 53 ustawy emerytalnej został umiejscowiony w Rozdziale 4 ustawy emerytalnej odnoszącym się do „Ustalanie wysokości emerytur, o których mowa w art. 27-50e”. Chodzi tu o emerytury osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 roku oraz emerytury szczególne (kolejowe, górnicze nauczycielskie i inne). Wnioskodawca natomiast urodził się (...), a więc po dniu 31 grudnia 1948 roku. Prawo do emerytury nabył w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, zgodnie z art. 24 ustawy emerytalnej. Niezależnie zatem od faktu jego uprawnienia do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, brak jest podstaw do obliczenia wysokości jego emerytury w trybie określonym w art. 53 ustawy emerytalnej.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 477 14 §1 k.p.c. Sąd orzekł jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.