Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Lublinie z 2015-05-19
Data orzeczenia:
19 maja 2015
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
27 czerwca 2015
Sygnatura:
VII U 1522/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Lublinie
Wydział:
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1397)

Sygn. akt VII U 1522/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 maja 2015 roku.

Sąd Okręgowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia S.O. Jacek Chaciński

Protokolant starszy protokolant Anna Łempicka

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 roku w Lublinie

sprawy z wniosku M. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w L.

o prawo do emerytury.

na skutek odwołania M. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L.

z dnia 27 maja 2014 roku znak: (...)

oddala odwołanie

VII U 1522/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 27 maja 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. odmówił M. M. prawa do emerytury. W uzasadnieniu wskazał, że wnioskodawca nie spełnia warunków do przyznania emerytury wskazanych w art. 50a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z FUS, gdyż na wymagany co najmniej 25 letni okres pracy górniczej i równorzędnej udowodnił jedynie 16 lat 5 miesięcy i 8 dni. Organ rentowy wskazał, że wnioskodawca nie spełnia również warunków do przyznania mu emerytury na podstawie art.39 w/w ustawy ponieważ posiada 12 lat 2 miesiące i 29 dni pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. W związku z tym ilość lat do obniżenia podstawowego wieku emerytalnego wynosi 6, a więc wnioskodawca osiągnie wiek emerytalny 13 grudnia 2017 r. Organ rentowy wskazał również, że wnioskodawca nie legitymuje się na dzień 31 grudnia 2008 r. co najmniej 25 letnim okresem składkowym i nieskładkowym. Okres ten wynosi 21 lat 10 miesięcy i 14 dni.

Z decyzja tą nie zgodził się wnioskodawca. Wniósł odwołanie. W uzasadnieniu podał, że do okresów pracy górniczej organ rentowy winien był zaliczyć okresy nieskładkowe w wymiarze 1 roku 4 miesięcy i 25 dni. Ponadto w jego ocenie winien być zaliczony okres służby wojskowej t.j. 1 roku 11 miesięcy i 13 dni oraz okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych w okresie od 23 lica 1997 r. do 24 września 1997 r. i od 9 czerwca 2000 r. do 8 czerwca 2001 r. Wnioskodawca wskazał również, że legitymuje się okresami pracy równorzędnej w rozumieniu art.50 c ust.2 pkt ustawy t.j. w Konsorcjum Budowlanym od 25 września 1997 r. do 31 grudnia 1997 r. i w H. od 8 czerwca 2011 r. do 1 lutego 2014 r. Zwrócił także uwagę, że Kopalnia wypłaciła mu ekwiwalent za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe za 1994 i 1995 r. w wymiarze 52 dni oraz, że od 29 stycznia 1995 r. do 31 maja 2000 r. miał prawo do renty górniczej.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje.

W. M. ur. (...) złożył w dniu 14 maja 2014 r. wniosek o emeryturę.

Wnioskodawca legitymuje się okresem składkowym w wymiarze 20 lat 5 miesięcy i 19 dni oraz okresem nieskładkowym w wymiarze 1 roku 4 miesięcy i 25 dni. Okres pracy górniczej i równorzędnej wnioskodawcy wynosi 16 lat 5 miesięcy i 8 dni (raport ustalenia uprawnień k. 28 a. e.).

Wnioskodawca w okresie od 22 marca 1988 r. do 28 stycznia 1995 r. był zatrudniony w Kopalni (...)„ w N.. Jego stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron w związku z przejściem na rentę. Wniosek o rentę W. M. złożył 12 stycznia 1995 r. (k.1 a r.). Decyzją z dnia 16 lutego 1995 r. organ rentowy ustalił wnioskodawcy prawo do renty inwalidzkiej trzeciej grupy inwalidów(k.12 a.r.).

Decyzją z dnia 26 czerwca 1997 r. organ rentowy wstrzymał wnioskodawcy wypłatę renty. W okresie od 15 lipca 1997 r. do 29 września 1997 r. W.M. był zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w N. jako bezrobotny z prawem do zasiłku (k17 a.e.). W okresie od 25 września 1997 r. do do 31 grudnia 1997 r. wnioskodawca był zatrudniony w (...) Konsorcjum (...) – (...) sp. z o.o. w W.. Stosunek pracy ustał za porozumieniem stron (świadectwo pracy k.52 a.r.). Decyzją z dnia lutego 1998 r. organ rentowy wykonując prawomocny wyrok Sądu Wojewódzkiego z dnia 12 grudnia 1997 r. przyznał wnioskodawcy prawo do renty od 1 lipca 1997 t.j. od wstrzymania świadczenia. Prawo do renty przysługiwało W. M. do dnia 31 maja 2000 r.

W okresie od 8 czerwca 2011 r. do dnia 1 lutego 2014 r. wnioskodawca był zatrudniony w H. sp z o. o. na stanowisku zbrojarza (a.e. k.18).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach rentowych i emerytalnych, których autentyczność i wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron.

Odwołanie nie jest zasadne.

Zgodnie z art.50a ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z FUS 50a. 1. Górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) ukończył 55 lat życia;

2) ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1;

3) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

Stosownie do treści art.50a ust 2 ustawy wiek emerytalny wymagany od pracowników: kobiet mających co najmniej 20 lat, a mężczyzn co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1, wynosi 50 lat.

Wnioskodawca nie spełnia przesłanki posiadania 25 letniego okresu pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej.

Okresy pracy górniczej wymienione są w art./50 c ust.1 ustawy, a okresy pracy równorzędnej w art.50 c ust.2.

W aktualnym stanie prawnym okres służby wojskowej jako nie wymieniony w art.50 c nie jest okresem podlegającym zaliczeniu do okresu pracy górniczej i równorzędnej. Tak samo rzecz się ma z okresami pobierania zasiłku dla bezrobotnych i okresem, w którym wnioskodawca uprawniony był do renty inwalidzkiej, a następnie renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Zgodnie z treścią art.50 c ust.2 pkt 2 ustawy za pracę równorzędną uważa się: zatrudnienie przy innych pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy wykonujący prace określone w ust. 1 i w pkt 1 i 2 przeszli w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4.

W ocenie Sądu Okręgowego zatrudnienie w (...) Konsorcjum (...) – (...) sp.z o.o. w W. i w H. sp z o.o. nie jest równorzędną pracą górniczą. W w/w przepisie chodzi bowiem o zatrudnienie, które pracownik wykonujący dotychczas pracę wymienioną w art.50c ust.1 pkt 104 podjął w związku z likwidacją kopalni. Pojęcie „w związku z likwidacją kopalni” oznacza, że musi istnieć przyczynowy, czasowy lub funkcjonalny związek pomiędzy likwidacją kopalni a podjęciem nowego zatrudnienia. Tymczasem jak wynika ze świadectwa pracy wnioskodawca stosunek pracy z Kopalnią rozwiązał za porozumieniem stron w związku z przejściem na rentę inwalidzką. W. M. wyjaśnił (k.11v), że zatrudnienie w Konsorcjum Budowlanym podjął w związku z decyzją organu rentowego wstrzymującą mu rentę inwalidzką. Wnioskodawca wyjaśnił także, że nie wie, kiedy Kopalnia (...) została zlikwidowana, ale że było to po koniec lat 90 siątych. Powyższe okoliczności zdaniem Sądu Okręgowego wskazują na to, że wnioskodawca nie podjął zatrudnienia w w/w zakładach pracy w związku w likwidacją Kopalni.

Nadto wskazać należy, że sporne okresy zatrudnienia, nawet przy ich zaliczeniu nie dają wnioskodawcy 25 letniego okresu pracy górniczej.

Błędne stanowisko wnioskodawcy – jak należy sądzić - wynika z powoływania się na nie obowiązujący już art.38 ustawy zgodnie, z którym za okresy zaliczalne do pracy górniczej uważa się okresy wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 4-8, ust. 2 pkt 2, 3, 5-8 oraz w art. 7 pkt 1-7, 9 i 12, z tym że przez zatrudnienie, o którym mowa w tych przepisach, uważa się pracę górniczą oraz pracę równorzędną z pracą górniczą określone w art. 36 ust. 1 lub ust. 3, wykonywane co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

Przepis ten jednak został uchylony z dniem 1 stycznia 2007 r. z mocy art.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela. Przepis ten pozwalał na zaliczenie większości okresów wskazanych w odwołaniu.

W.M. - jak trafnie wskazał organ rentowy - nie ma również prawa do emerytury na podstawie art.39 w zw. z art.46 ustawy. Wnioskodawca nie legitymuje się bowiem ogólnym okresem składkowym i nieskładkowym w wymiarze co najmniej 25 lat na dzień 31 grudnia 2008 r. i nie osiągnął w tym dniu wieku emerytalnego z uwzględnieniem jego obniżenia o 6 lat w związku z ponad 12 letnim okresem pracy górniczej pod ziemią.

Mając na względzie powyższe rozważania Sąd Okręgowy na podstawie art.477(14) § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.