Wtorek 21 maja 2019 Wydanie nr 4103
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Lublinie z 2015-06-26
Data orzeczenia:
26 czerwca 2015
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
26 sierpnia 2015
Sygnatura:
VII U 243/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Lublinie
Wydział:
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jacek Chaciński
Protokolant:
starszy protokolant Anna Łempicka
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt VII U 243/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Jacek Chaciński

Protokolant - starszy protokolant Anna Łempicka

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 roku w Lublinie

sprawy S. C. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w L.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania S. C. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L.

z dnia 8 stycznia 2015 roku, znak: (...)

oddala odwołanie.

VII U 243/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 3 grudnia 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. przyznał S. C. (2) prawo do emerytury obliczając jej wysokość na podstawie atrt.53, 26 i 183 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. W decyzji wskazano, że emerytura obliczona w myśl art.183 jest mniej korzystna niż emerytura obliczona w myśl art.26 ustawy. W związku z tym emerytura ustalona niniejszą decyzją zostaje zawieszona a organ rentowy będzie kontynuował wypłatę emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

Od decyzji tej wnioskodawca wniósł odwołanie, w treści którego domaga się podwyżki emerytury w związku z ukończeniem(...) życia. Odwołanie nie zawiera żadnych merytorycznych zarzutów do decyzji.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje.

S. C. (1) ur. (...) jest uprawniony do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach od dnia 16 kwietnia 2009 r. (wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt VII U 3115/09, t.IV k.37 a.e., decyzja z dnia 22 grudnia 2010 r., t.IV k.133 a.e.).

3 grudnia 2014 r. wnioskodawca złożył wniosek o emeryturę.

Zaskarżoną decyzją organ rentowy dokonał obliczenia emerytury na podstawie art.53, 26 i 183 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych..

Przy obliczaniu wysokości emerytury na podstawie art.53 przyjęto przeciętną podstawę składek na ubezpieczenie społeczne z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia od 1979 r. do 1999r. Wskaźnik podstawy wymiaru wyniósł 73,03%, kwota bazowa - 3191,93 zł. Podstawa wymiaru wyniosła (...)zł. Wysokość emerytury obliczona stosownie do w/w przepisu wynosi (...) zł.

Przy obliczaniu emerytury stosownie do treści art.26 ustawy organ rentowy przyjął kwotę składki na koncie ubezpieczonego z uwzględnieniem waloryzacji w wysokości (...) zł. Kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego wyniosła (...) zł, kwota pobranych emerytur – (...) zł. Średnie dalsze trwanie życia wyniosło 20,50 miesięcy. Wysokość emerytury obliczona w myśl tego przepisu to kwota (...)

Wysokość emerytury obliczona stosownie do art.183 wyniosła(...)

Jednocześnie w tej samej dacie 8 stycznia 2015 r. organ rentowy wydał decyzję w o przeliczeniu dotychczas pobieranej przez wnioskodawcę emerytury, t.IV, k.247 a.e.).

Wysokość emerytury wyliczona w oparciu o art.53 przy przyjęciu kwoty bazowej w wysokości 2578,26 zł wyniosła (...) zł.

Wysokość emerytury wyliczona na podstawie art.26 ustawy wyniosła 1676, 01 zł., a z uwzględnieniem waloryzacji(...)zł.

Emerytura wyliczona na podstawie art.183 ustawy wynosi (...)zł.

Odwołanie wnioskodawcy nie zasługuje na uwzględnienie.

Wnioskodawca w odwołaniu nie wskazał żadnych merytorycznych zarzutów do zaskarżonej decyzji. Oświadczał jedynie, że winien otrzymać podwyżkę emerytury bo ukończył(...) lat. Wnioskodawca nie kwestionował wskaźnika podstawy wymiaru ani okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Nie kwestionował również wysokości kapitału początkowego i kwoty składek na koncie.

Wbrew twierdzeniu wnioskodawcy sam fakt ukończenia wieku emerytalnego nie rodzi obowiązku wypłaty określonej podwyżki świadczenia w sytuacji gdy wnioskodawca był uprawniony do emerytury w wieku obniżonym. Osiągnięcie wieku emerytalnego jest natomiast jedną z przesłanek nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 27 ustawy emerytalnej. Wysokość emerytury określonej w tym przepisie oblicza się według zasad wynikających z art.53 ustawy.

Emerytura wnioskodawcy może być również obliczona stosownie do art.24 w zw. z art.26 ustawy emerytalnej bądź na podstawie a art.183 ustawy.

Jak wynika z niekwestionowanych wyliczeń organu rentowego najkorzystniejsza dla wnioskodawcy jest emerytura dotychczas pobierana wyliczona na podstawie art.26 ustawy.

W związku z powyższym odwołanie wnioskodawcy nie zasługuje na uwzględnienie i podlega na podstawie art.477(14)§1 k.p.c. oddaleniu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.