Piątek 15 lutego 2019 Wydanie nr 4008
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Lublinie z 2015-05-27
Data orzeczenia:
27 maja 2015
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
2 grudnia 2015
Sygnatura:
VII U 2551/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Lublinie
Wydział:
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jacek Chaciński
Protokolant:
starszy protokolant Anna Łempicka
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt VII U 2551/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Jacek Chaciński

Protokolant starszy protokolant Anna Łempicka

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2015 roku w Lublinie

sprawy E. Ł.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w K.

o zwrot nienależnie pobranego świadczenia

na skutek odwołania E. Ł.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w K.

z dnia 15 kwietnia 2014 roku znak: (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że E. Ł. nie jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za okres od 01 lutego 2014 roku do 28 lutego 2014 roku w kwocie(...) złotych ((...)

VII U 2551/14

UZASADNIENIE

Decyzją z 15 kwietnia 2014 r., znak (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K., na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.) zobowiązał E. Ł. do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za okres od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. w kwocie (...) gr (decyzja – k. 512 akt emerytalnych).

E. Ł. w odwołaniu od powyższej decyzji domagała sięjej zmiany poprzez ustalenie, iż nie jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za okres od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. (k. 5 - 6 akt sprawy).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, argumentując, jak w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (k. 5 - 5 v. a. s.).

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

W dniu 22 stycznia 2014 r. zmarła Z. K. która miała przyznane prawo do świadczenia emerytalno-rentowego (k. – 506 a.e.).

Po śmierci uprawnionej E. Ł. podjęła czynności organizacyjne pochówku zmarłej w skutek czego poniosła koszty. W toku niniejszego procesu wnioskodawczyni złożyła do akt sprawy dokumenty z których wynika, iż w związku z organizacją pogrzebu Z. K., poniosła koszty w łącznej wysokości(...) zł (faktura VAT nr (...), faktura VAT nr (...), rachunek nr (...) oraz dwa zaświadczenia wydane przez proboszcza Parafii N. J. w S.).

E. Ł. w dniu 24 lutego 2014 r. złożyła wniosek do Banku (...) S.A. w B. o wypłatę środków z rachunku zmarłej Z. K.. Do powyższego wniosku skarżąca dołączyła zaświadczenia o wykupieniu grobowca na kwotę (...)zł, oryginał zaświadczenia o pokryciu kosztów związanych z pogrzebem na kwotę (...)zł, fakturę VAT nr (...) za usługi pogrzebowe na kwotę(...) zł, fakturę VAT nr (...) za usługi pogrzebowe na kwotę(...)zł oraz rachunek nr (...) za wieniec i stroik na kwotę(...) zł (wniosek – k. 27 a.s.).

Wobec powyższego Bank (...) dokonał przelewu na numer rachunku bankowego wnioskodawczyni (bezsporne).

W dniu 24 lutego 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwał Bank (...) w B. do zwrotu kwoty świadczeń przekazanych na rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej za miesiące następujące po miesiącu w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy tj. do zwrotu kwoty (...) zł (wezwanie – k. 509 a.e.).

W związku z powyższym wezwaniem Bank (...) poinformował organ rentowy, iż nie dokonał zwrotu świadczenia z uwagi na fakt, iż przedmiotowa kwota została zwrócona osobie uprawnionej – E. Ł. z tyt. zwrotu kosztów pogrzebu (pismo – k. 510 a.e.).

Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił w oparciu o wyżej przytoczone dowody z dokumentów, których wiarygodność nie była kwestionowana przez strony. Sąd nie dopatrzył się w tychże dokumentach okoliczności mogących podważyć ich autentyczność z urzędu, przez co zostały one obdarzone wiarą w całości.

Zgodnie z treścią art. 55 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 j.t.) w przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów - w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku.

Organ rentowy w uzasadnieniu swojej decyzji powoływał się na treść przepisu art. 138 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wynika, iż osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu, zaś za nienależnie pobrane świadczenia w rozumieniu ust. 1 uważa się również świadczenia wypłacone z przyczyn niezależnych od organu rentowego osobie innej niż wskazana w decyzji tego organu.

Mając na uwadze realia niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż przedmiotowa kwota została prawidłowo zwrócona osobie uprawnionej – E. Ł. z tyt. zwrotu kosztów pogrzebu. Skarżąca składając wniosek do Banku (...) S.A. w B. o wypłatę środków z rachunku zmarłej Z. K., udokumentowała, iż poniosła koszty związane z pogrzebem posiadaczki rachunku oszczędnościowego. Zatem Bank (...) stosując się do treści przepisu z art. 55 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe winien był wypłacić kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu osobie uprawnionej tj. wnioskodawczyni E. Ł..

Pobranie spornego świadczenia przez wnioskodawczynię miało zatem podstawę prawną. Świadczenie to nie może być w związku z tym kwalifikowane jako nienależnie pobrane w rozumieniu art.138 ust.1 pkt 3 w/w ustawy.

Z tych względów Sąd zmienił zaskarżoną decyzję i na mocy wyżej wskazanych przepisów oraz art. 477 14 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.