Wtorek 22 stycznia 2019 Wydanie nr 3984
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Lublinie z 2016-01-04
Data orzeczenia:
4 stycznia 2016
Data publikacji:
15 lutego 2018
Sygnatura:
VII U 825/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Lublinie
Wydział:
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VII U 825/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 04 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia S.O. Grażyna Cichosz

Protokolant sekretarz sądowy Anna Łempicka

po rozpoznaniu w dniu 04 stycznia 2016 roku w Lublinie

sprawy K. D.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w L.

o dalszą wypłatę renty rodzinnej

na skutek odwołania K. D.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L.

z dnia 18 marca 2015 roku numer: (...)

I.  zmienia zaskarżoną decyzję i ustala K. D. prawo do wypłaty renty rodzinnej od (...) roku;

II.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. na rzecz K. D. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt VII U 825/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia(...) roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. wstrzymał dalszą wypłatę renty rodzinnej K. D. z uwagi na ukończenie 25 roku życia.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła K. D. domagając się jej zmiany i przyznania prawa do emerytury. Podniosła, że wiek 25 lat ukończyła będąc na ostatnim roku studiów.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji. Podniósł, że wieku 25 lat wnioskodawczyni nie ukończyła będąc na ostatnim roku studiów. Studia, jak wynika z przedłożonego zaświadczenia trwają 11 semestrów, a 25 lat wnioskodawczyni ukończyła będąc na 10 semestrze.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

K. D. urodzona (...) na podstawie decyzji ZUS z dnia(...)roku do dnia(...)roku była uprawniona do renty rodzinnej po zmarłym ojcu (k. 70 akt ZUS). W dniu 1 października 2010 roku rozpoczęła studia niestacjonarne jednolite magisterskie na kierunku farmacja obejmujące 11 semestrów. Planowany termin ukończenia studiów to dzień 1 kwietnia 2016 roku (k. 86 akt ZUS, k. 28, 29). Wiek 25 lat ukończyła w dniu (...)(bezsporne). X semestr nauki rozpoczęła w dniu 24 lutego 2015 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Prorektora (...) J. ds. C. M. z dnia 10 lutego 2014 roku (k. 27).

Zaskarżoną decyzją organ rentowy wstrzymał wypłatę renty rodzinnej wnioskodawczyni z uwagi na ukończenie 25 roku życia (k. 90 akt ZUS).

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o powołane dowody, które jako dokumenty urzędowe korzystały z waloru domniemania ich prawdziwości. Strony w toku procesu ich nie zakwestionowały.

Odwołanie K. D. jako zasadne zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 68 ust 1 ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2015.748 j.t. ze zm.) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1)do ukończenia 16 lat;

2)do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3)bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Ustawodawca nie wskazał w powołanym wyżej przepisie, że chodzi o rok akademicki. Rozumienie takie wywodzi się z orzecznictwa sądowego, dotyczącego standardowego okresu rozpoczęcia, trwania i zakończenia roku akademickiego. Przepis ten został wprowadzony do porządku prawnego w okresie, kiedy formy edukacji w szkolnictwie wyższym opierały się na systemie roku akademickiego, zaczynającego się w jesieni, a kończącego początkiem lata roku następnego. Przy aktualnej wykładni powołanej normy nie można jednak nie uwzględnić faktu, że aktualne formy kształcenia różnią się od uprzednio przyjętego schematu 4 lub 5 - letnich jednolitych studiów magisterskich. Stworzono bowiem możliwość ukończenia studiów licencjackich i odrębnych uzupełniających studiów magisterskich. Przy czym nie zawsze rok akademicki rozpoczyna się i kończy zgodnie z dotychczasowym schematem organizacyjnym systemu edukacji szkolnictwa wyższego. Nieparzysta ilość semestrów powoduje bowiem, że pierwszy semestr studiów rozpoczyna się w trwającym już roku akademickim, zaś ukończenie ostatniego semestru przewidziane jest końcem następnego roku akademickiego określonego regulaminem studiów (tak: wyrok SA w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2014 roku III AUa 1298/13, LEX nr 1489145; por.: wyrok SA w Lublinie z dnia 6 marca 2013 roku, III AUa 58/130).

Przenosząc powyższe na kanwę stanu faktycznego niniejszej sprawy należy stwierdzić, że w dniu (...) roku, kiedy wnioskodawczyni ukończyła 25-rok życia, znajdowała się na X semestrze XI-semestrowych studiów. Tym samym semestr X, od dnia 24 lutego 2015 roku rozpoczął dla niej odbywanie ostatniego roku studiów. Zatem w dniu (...) roku K. D. była na ostatnim roku studiów, co warunkowało zmianę zaskarżonej decyzji i przyznanie jej prawa do renty rodzinnej do czasu planowanego zakończenia studiów.

Orzeczenie o kosztach procesu uzasadnia przepis art. 98 k.p.c. oraz §11 ust. 2 w związku z §2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.2013.490 j.t.). Ustalając wysokość wynagrodzenia pełnomocnika przy przyjęciu podstawowej stawki Sąd miał na uwadze rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz nakład jego pracy, które nie były znaczne.

W tym stanie rzeczy, na podstawie powołanych przepisów oraz art. 477 14 § 2 k.p.c. Sąd Okręgowy orzekł jak w wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.