Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2016-05-05
Data orzeczenia:
5 maja 2016
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
23 czerwca 2016
Sygnatura:
VIII C 1960/14
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wydział:
VIII Wydział Cywliny
Przewodniczący:
Katarzyna Nowicka-Michalak
Protokolant:
sekr. sąd. Kamila Zientalak
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt VIII C 1960/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Wydział VIII Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Katarzyna Nowicka-Michalak

Protokolant: sekr. sąd. Kamila Zientalak

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa P. Z.

przeciwko P. D. i R. K.

o zapłatę

oraz z powództwa wzajemnego P. D. i R. K.

przeciwko P. Z.

o zapłatę

I.  z powództwa głównego:

1.  zasądza od P. D. i R. K. solidarnie na rzecz P. Z. kwotę 5.400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) z ustawowymi odsetkami:

a/ od kwoty 1.080, 00 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych) od dnia 11 września 2013 r. do dnia zapłaty, przy czym począwszy od dnia 01 stycznia 2016 r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

b/ od kwoty 1.080, 00 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych) od dnia 11 października 2013 r. do dnia zapłaty, przy czym począwszy od dnia 01 stycznia 2016 r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

c/ od kwoty 1.080, 00 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych) od dnia 11 listopada 2013 r. do dnia zapłaty, przy czym począwszy od dnia 01 stycznia 2016 r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

d/ od kwoty 1.080, 00 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych) od dnia 11 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty, przy czym począwszy od dnia 01 stycznia 2016 r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

e/ od kwoty 1.080, 00 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych) od dnia 11 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty, przy czym począwszy od dnia 01 stycznia 2016 r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie

oraz kwotę 867,00 zł (osiemset sześćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  nakazuje pobrać od P. D. i R. K. solidarnie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę 100,00 zł (sto złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

II.  z powództwa wzajemnego:

1.  zasądza od P. Z. solidarnie na rzecz P. D. i R. K. kwotę 1.584,41 zł (jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy) z ustawowymi odsetkami:

a/ od kwoty 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) od dnia 09 lipca 2014 r., przy czym począwszy od dnia 01 stycznia 2016 r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

b/ od kwoty 84,41 zł (osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy) od dnia 16 lipca 2014 r., przy czym począwszy od dnia 01 stycznia 2016 r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie

oraz kwotę 634,00 zł (sześćset trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

Sygn. akt VIII C 1960/14

UZASADNIENIE

P. Z. w pozwie z dnia 05 maja 2014 r. skierowanym przeciwko P. D. i R. K. wniósł o solidarne zasądzenie od pozwanych kwoty 5.400 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 1.080 zł od dnia 10 września 2013 r. do dnia zapłaty, od kwoty 1.080 zł od dnia 10 października 2013 r. do dnia zapłaty, od kwoty 1.080 zł od dnia 10 listopada 2013 r. do dnia zapłaty, od kwoty 1.080 zł od dnia zapłaty i od kwoty 1.080 zł od dnia 10 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty oraz obciążenie pozwanych kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że pozwani na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowiązani byli do wnoszenia czynszu i innych opłat. Pozwani nie wywiązali się z tego obowiązku, co spowodowało powstanie zaległości za 5 pełnych okresów płatności w wysokości dochodzonej pozwem.

Nakazem zapłaty z dnia 10 czerwca 2014 r. wydanym w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powoda dochodzoną pozwem kwotę wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu w wysokości 62,50 zł.

Pozwani P. D. i R. K. wnieśli sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym zaskarżyli powyższy nakaz zapłaty w całości oraz wnieśli o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwani podnieśli, że na skutek wad lokalu wypowiedzieli umowę najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. U pozwanej wystąpiło zaostrzenie alergii spowodowanej grzybem istniejącym w lokalu. Nadto, gdyby przyjąć, że nie doszło do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, to czynsz powinien zostać obniżony o 300 zł miesięcznie.

Pozwani P. D. i R. K. wnieśli w dniu 16 lipca 2014 r. pozew wzajemny przeciwko P. Z., w którym wnieśli o zasądzenie kwoty 1.634,10 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 1.500 zł od dnia 09 lipca 2014 r. do dnia zapłaty i od kwoty 134,10, stanowiącej skapitalizowane odsetki od kwoty 1.500 zł za oraz od 01 listopada 2013 r. do dnia 09 lipca 2014 r. – od dnia 09 lipca 2014 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu.

W odpowiedzi na pozew wzajemny powód P. Z. nie uznał powództwa wzajemnego, wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów procesu. Zgłosił zarzut potrącenia kwoty 1.635 zł.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 01 sierpnia 2012 r. pomiędzy powodem P. Z. a pozwanymi P. D. i R. K. doszło do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego numer (...) położonego w Ł. przy ulicy (...), należącego m.in. do powoda. Umowa została zawarta na okres dwóch lat. Najemcy zobowiązali się do wnoszenia czynszu najmu w wysokości 1.080 zł miesięcznie do 10 – go dnia każdego miesiąca. Strony ustaliły, że wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, a każdej ze stron przysługuje 3 – miesięczny okres wypowiedzenia. Pozwani uiścili kaucje w wysokości 1.500 zł. Strony ustaliły, że kaucja zostanie zwrócona niezwłocznie po rozliczeniu należności oraz przyjęciu lokalu przez wynajmującego po wygaśnięciu umowy najmu.

(umowa najmu –k.4)

W dniu 05 lutego 2013 r. doszło do zalania lokalu mieszkalnego zajmowanego przez powodów. Powód został o tym poinformowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową, w której zasobach znajduje się przedmiotowy lokal, pozwanych w tym czasie nie było w lokalu. Po zalaniu pojawiła się plama na suficie. Powód uznał, że usunięcia zacieków obciąża najemców.

(zgłoszenie szkody –k.24, zeznania świadka K. D. –k.71, zeznania świadka R. Z. –k.71, zeznania świadka T. D. –k.71v, zeznania świadka S. P. –k.152, zeznania powoda –k.69v w zw. z k.154, zeznania pozwanego –k.69v-70 w zw. z k.154)

W dniu 03 września 2013 r. doszło do kolejnego zalania lokalu wynajmowanego przez pozwanych. Do zalania doszło z winy Spółdzielni Mieszkaniowej, w której zasobach znajduje się przedmiotowy lokal. Ponownie pojawiły się zacieki.

(zgłoszenie szkody –k.25, zeznania świadka K. D. –k.71, zeznania świadka R. Z. –k.71, zeznania świadka T. D. –k.71v, zeznania świadka S. P. –k.152, zeznania powoda –k.69v w zw. z k.154, zeznania pozwanego –k.69v-70 w zw. z k.154)

Pozwani uznali, że w lokalu występuje grzyb, który powoduje objawy alergiczne u pozwanej w postaci bólu gardła, zatkanych zatok.

(zeznania świadka K. D. –k.71, zeznania świadka R. Z. –k.71, zeznania świadka T. D. –k.71v, zeznania świadka S. P. –k.152, zeznania pozwanego –k.69v-7 w zw. z k. 154)

Pozwani postanowili opuścić lokal, nie oddali powodowi kluczy do lokalu, uznając, że posiada swój komplet kluczy.

(zeznania pozwanego –k.69v-70 w zw. z k.154)

Lokal powoda przed wynajęciem go pozwanym został gruntownie wyremontowany, nie posiadał zagrzybienia.

(okoliczność niesporna)

W lokalu nie ma śladów zawilgocenia oraz śladów jakichkolwiek zagrzybień na powierzchniach ścian i sufitów. W lokalu obecnie nie można stwierdzić występowania zarodników tych rodzajów grzybów, które mogły pojawić się w czasie, gdy lokal zamieszkiwali pozwani, nie można też określić ich stężenia. Pogorszenie się stanu zdrowia pozwanej przypadło na okres największego biologicznego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spowodowanego pyleniem drzew, traw, zbóż i chwastów a także grzybów pleśniowych. Rozsiewane pyłki i zarodniki unoszą się w powietrzu atmosferycznym w olbrzymiej ilości i muszą wtedy oddziaływać na osobę o zwiększonej wrażliwości na alergię. Na zewnątrz budynków jest tyle grzybów, że alergik powinien nosić maseczkę. W lokalach mieszkalnych występuje niższe stężenie grzybów niż na zewnątrz lokali.

(opinia biegłego sądowego –k.108-119, 151v)

Pismem bez daty, doręczonym powodowi w październiku 2013 r. pozwani oświadczyli, że rozwiązują umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia. Powodem tego były wady lokalu tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemców.

(pismo pozwanych –k.47)

W odpowiedzi na pismo pozwanych, powód pismem z dnia 23 października 2013 r. poinformował pozwanych, że ich pismo traktuje jako wypowiedzenie umowy najmu lokalu z 3 – miesięcznym okresem wypowiedzenia, to jest do dnia 31 stycznia 2014 r. Zaprzeczył jednocześnie, aby wynajmowany lokal posiadał wady.

(pismo powoda –k.48-49)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych dowodów, oceniając je jako wiarygodne.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Powództwo główne podlegało uwzględnieniu.

Podstawowym obowiązkiem najemcy jest zapłata czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego, co wynika z treści art. 669 § 1 k.c. oraz umowy najmu przedmiotowego lokalu.

Bezsporne w sprawie było, że wysokość miesięcznych opłat obciążających pozwanych wynosiła kwotę 1.080 zł, płatną do 10-go dnia każdego miesiąca. Sporne było kiedy doszło do wypowiedzenia umowy najmu lokalu. W ocenie Sąd z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że lokal wynajmowany pozwanym nie miał wad tego rodzaju, które uzasadniałyby rozwiązanie stosunku najmu w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pozwani powołali się na istnienie grzyba, którego oddziaływanie znacznie pogorszyło stan zdrowia pozwanej, doprowadzając do wycięcia migdałków. Z przeprowadzonego w sprawie dowodu z opinii biegłego sądowego wynika jednak, że w lokalu nie wystąpiło zagrzybienie a ewentualne zalanie ścian już nie istnieje, gdy ślady wyschły. Z opinii tej jasno również wynika, że stężenie jednostek grzybni w powietrzu atmosferycznym na zewnątrz budynków mieszkalnych jest większe ziż w lokalach mieszkalnych. Brak jest również dowodów w sprawie, z których wynikałoby powiązanie usunięcia migdałków pozwanej z warunkami w wynajmowanym lokalu. Zważyć należy, że pozwani zamieszkali w wokalu gruntownie wyremontowanym, czystym. Skoro lokal nie miał wad tego rodzaju, które uzasadniałyby rozwiązanie stosunku najmu w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, zatem za wypowiedzenie umowy uznać należało pismo pozwanych bez daty, otrzymane przez powoda w październiku, na które powód odpowiedział, traktując je jako wypowiedzenie umowy. Strony bowiem w umowie określały, iż wypowiedzenie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. W tej sytuacji okres wypowiedzenia upłynął z dniem 31 stycznia 2014 r. Pozwani począwszy od września 2013 r. nie wnosili już opłat za lokal. Pozostają zatem w zwłoce za okres od września 2013 r. do stycznia 2014 r. łącznie w kwocie 5.400 zł i taką kwotę zasądzono solidarnie od pozwanych na rzecz powoda.

O odsetkach ustawowych orzeczono na podstawie przepisu art. 481 § 1 i 2 k.c., zgodnie z którym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odsetki zasądzono od 11 – dnia każdego miesiąca opóźnienia, oddalając powództwo główne w pozostałym zakresie bowiem żądanie odsetek od 10 – dnia było przedwczesne.

Powództwo wzajemne podlegało uwzględnieniu w znacznej części.

Strony w umowie określiły zwrot uiszczonej kaucji mieszkaniowej niezwłocznie po rozliczeniu należności oraz przyjęciu lokalu przez wynajmującego po wygaśnięciu umowy najmu. Powód nie rozliczył się z pozwanymi z kaucji mieszkaniowej, wystąpił przeciwko pozwanym o zapłatę całości zadłużenia, nie dokonując rozliczenia kaucji. Pozwanym w oparciu o łączącą strony umowę należy się jednak zwrot kaucji w kwocie 1.500 zł. Dodatkowo pozwani żądali skapitalizowanych odsetek za okres opóźnienia w zapłacie kaucji, twierdząc, iż powinna zostać im zwrócona z dniem 31 października 2013 r. Z tym stanowiskiem nie można się zgodzić, bowiem kaucja powinna zostać zwrócona nie wcześniej niż 31 stycznia 2014 r., to jest z chwilą zakończenia obwiązywania umowy najmu lokalu. Zatem pozwanym należą się odsetki za okres od dnia 01 lutego 2014 r. do 09 lipca 2014 r. Jest to kwota 84,41 zł.

O odsetkach ustawowych od powyższych należności orzeczono na podstawie przepisu art. 481 § 1 i 2 k.c., zasądzając je od kwoty 1.500 zł od dnia 09 lipca 2015 r., zgodnie z żądaniem pozwu, a od kwoty skapitalizowanych odsetek od dnia wniesienia pozwu wzajemnego.

Odnosząc się do zarzutu potrącenia zgłoszonego przez powoda, to w ocenie Sądu wniesienie powództwa wzajemnego przez pozwanych spowodowało bezcelowość potrącenia tej samej wierzytelności. Potrącenie byłoby uzasadnione, w zakresie kwoty przewyższającej kwotę objętą powództwem wzajemnym.

O kosztach procesu w zakresie powództwa głównego oraz wzajemnego orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c., zasądzając je w całości, bowiem powód i pozwani ulegli jedynie w niewielkiej części żądania Na koszty procesu poniesione przez powoda złożyła się opłata sądowa od pozwu w kwocie 250 zł, kwota 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i kwota 600 zł będąca minimalną stawką adwokata będącego pełnomocnikiem powoda. Na koszty poniesione przez pozwanych złożyła się kwota 34 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictw i kwota 600 zł będąca minimalną stawką adwokata będącego pełnomocnikiem pozwanych.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) nakazano pobrać od pozwanych na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi koszty sądowe w wysokości 100 zł, od których pozwani w tym zakresie nie byli zwolnieni.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.