Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2015-09-29
Data orzeczenia:
29 września 2015
Data publikacji:
13 marca 2018
Data uprawomocnienia:
14 listopada 2015
Sygnatura:
VIII C 2350/14
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wydział:
VIII Wydział Cywliny
Przewodniczący:
Katarzyna Nowicka-Michalak
Protokolant:
sekr. sąd. Kamila Zientalak
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt VIII C 2350/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 września 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Wydział VIII Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Katarzyna Nowicka-Michalak

Protokolant: sekr. sąd. Kamila Zientalak

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w G.

przeciwko M. W.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt VIII C 2350/14

UZASADNIENIE

(...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. w pozwie z dnia 19 grudnia 2013 r. skierowanym przeciwko M. W. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 582,48 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 20 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że przejął od (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością, na podstawie umowy o przelew wierzytelności, wierzytelność wobec pozwanego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Do dnia dzisiejszego pozwany nie uregulował kwoty dochodzonej pozwem. Pozew został złożony w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Nakazem zapłaty z dnia 20 lutego 2014 r. wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie zasądził od pozwanego na rzecz powoda dochodzoną pozwem kwotę wraz z ustawowymi odsetkami i kwotą 210,54 zł kosztów procesu.

Sprzeciwem z dnia 24 lipca 2014 r. pozwany M. W. zaskarżył nakaz zapłaty w całości, zakwestionował istnienie jakiegokolwiek zadłużenia z tytułu świadczeń telekomunikacyjnych.

Postanowieniem z dnia 05 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Widzewa w Łodzi.

W odpowiedzi na sprzeciw powód podtrzymał żądanie pozwu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany M. W. zawarł w dniu 27 kwietnia 2011 r. z (...) Spółką Akcyjną we W. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usługi telewizji cyfrowej w pakiecie „domowym”. Umowa została zawarta w oparciu o postanowienia Regulaminu promocji „Ocean możliwości”. Usługa miała być świadczona w lokalu numer (...) w Ł. przy ulicy (...) od dnia 01 sierpnia 2011 r. Pozwany zobowiązał się do zapłaty miesięcznego abonamentu. Faktury miał otrzymywać w formie elektronicznej.

(umowa –k.24-28, akceptacja faktury w formie elektronicznej –k.28-29, regulamin –k.30-34)

W sierpniu 2012 r. pozwany zmienił adres zamieszkania i przeniósł się do lokalu numer (...) przy ulicy (...), o czym powiadomił Telefonię Dialog. Pozwany ustalił w punkcie obsługi Telefonii Dialog przy ulicy (...) czy możliwe jest odbieranie sygnału telewizji cyfrowej. Pracownik Telefonii Dialog poinformował pozwanego, że odbiór tego sygnału pod nowym adresem nie jest możliwy. Pozwany pisemnie rozwiązał umowę w punkcie obsługi Telefonii Dialog, nie otrzymał kopii pisma. Pozwany zostawił tam sprzęt, to jest dekoder i kable. Z lokalu przy ulicy (...) pozwany wymeldował się w dniu 31 lipca 2012 r.

(zeznania pozwanego –k.56, zaświadczenie o wymeldowaniu –k.6v)

Telefonia Dialog wystawiła faktury: numer (...) z dnia 01 września 2012 r. na kwotę 154,71 zł, numer (...) z dnia 02 listopada 2012 r. na kwotę 54,08 zł, numer (...) z dnia 02 października 2012 r. na kwotę 147,42 zł, numer (...) z dnia 02 sierpnia 2012 r. na kwotę 147,42 zł. Została również wystawiona nota odsetkowa z dnia 31 sierpnia 2012 r.

(faktury –k.35-43, nota odsetkowa –k.35)

Aktualnie w lokalu numer (...) położonym w Ł. przy ulicy lnianej 3 nie jest możliwe odbieranie telewizji cyfrowej.

(informacja powoda –k.57)

W dniu 15 listopada 2013 r. powód zawarł z (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością we W. umowę sprzedaży wierzytelności.

(umowa sprzedaży wierzytelności –k.51-52)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powołane dowody, oceniając je jako wiarygodne.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu.

W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę, iż w przedmiotowej sprawie powód nie wykazał, że przysługuje mu wierzytelność w stosunku do pozwanego, wynikająca z zawartej przez M. W. z (...) Spółką Akcyjną we W.. Powód nie wykazał swej legitymacji czynnej do występowania w przedmiotowym procesie. Poza załączeniem do pozwu kserokopii umowy przelewu wierzytelności z dnia 15 listopada 2012 r., powód nie przedstawił żadnych innych dowodów na okoliczność twierdzenia faktycznego, że przedmiotem umowy przelewu wierzytelności była także wierzytelność wobec M. W.. Wraz z kserokopią umowy przelewu wierzytelności nie przedstawiono dowodu z dokumentu w postaci załącznika nr 1 do umowy przelewu, w którym to dokumencie, zgodnie z zapisami § 1 ust. 1 umowy przelewu, wyszczególnione zapewne zostały wszystkie wierzytelności będące przedmiotem umowy powoda z e zbywcą wierzytelności.

Sąd orzekający w przedmiotowej sprawie w pełni podziela stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w wyroku z dnia 17 grudnia 1996 r. (I CKU 45/96, OSNC 1997/6-7/76), że rzeczą sądu nie jest zarządzenie dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzenia z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, w szczególności jeżeli strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika (art. 232 k.p.c.). Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.).

Zwrócić również należy uwagę na to, że pozwany zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z (...) Spółką Akcyjną we W., natomiast powód przedstawił nabycie wierzytelności od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W., a zatem innym podmiotem prawnym.

Niezależnie od powyższego uznać należało, że powód nie udowodnił zasadności swojego żądania.

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że świadczenie usługi oferowanej przez Telefonię Dialog stało się niemożliwe w nowym miejscu zamieszkania pozwanego. Wynika to zarówno z zeznań pozwanego jak i twierdzeń powoda. Skoro bowiem aktualnie w lokalu pozwanego usługa nie jest możliwa do wykonania, to, w świetle zeznań pozwanego, nie była możliwa od początku zamieszkania pozwanego w lokalu przy ulicy (...) w Ł.. W tej sytuacji jako wiarygodne i logiczne należy uznać zeznania pozwanego o wypowiedzeniu umowy oraz powzięcia przez niego wiedzy od pracownika Telefonii Dialog, że po zdaniu sprzętu nie posiada żadnych zobowiązań. Wystawione faktury dotyczą okresu po wypowiedzeniu umowy, gdy pozwany zamieszkiwał pod nowym adresem.

Z tych przyczyn powództwo podlegało oddaleniu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.