Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-09-03
Data orzeczenia:
3 września 2013
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
3 października 2013
Sygnatura:
V U 636/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Magdalena Marczyńska
Protokolant:
stażysta Bożena Sobczyk
Hasła tematyczne:
Waloryzacja
Podstawa prawna:
art.88 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt VU 636/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 września 2013 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący SSO Magdalena Marczyńska

Protokolant stażysta Bożena Sobczyk

po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie

sprawy z wniosku Z. T.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. M..

o wysokość emerytury

na skutek odwołania Z. T.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. M..

z dnia 5 marca 2013 r. sygn. (...)

1.  oddala odwołanie;

2.  przekazuje do rozpoznania organowi rentowemu zawarty w odwołaniu wniosek o przyznanie prawa do zwiększenia świadczenia z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia rolnicze.

Sygn. akt V U 636/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 5 marca 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. M.. dokonał od dnia 1 marca 2013 roku waloryzacji przysługującej wnioskodawcy Z. T. emerytury mnożąc kwotę świadczenia ustalonego na dzień 28 lutego 2013 roku, tj. 1.041,63 złotych przez wskaźnik waloryzacji 104%, co dało kwotę 1.083,30 złotych. Równocześnie z podwyższeniem emerytury ZUS dokonał podwyższenia podstawy jej wymiaru wskaźnikiem waloryzacji – 104% – w wyniku czego podstawa wymiaru emerytury wyniosła od dnia 1 marca 2013 roku – 1.258,48 złotych (1.210,08 złotych x 104%).

Od powyższej decyzji wniósł odwołanie w dniu 9 kwietnia 2013 roku Z. T.. W odwołaniu podniósł, iż wydana decyzja jest dla niego krzywdząca, ponieważ nie uwzględniono w niej okresów pracy w gospodarstwie rolnym, tj. 4 lat i 11 miesięcy.

Na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2013 roku wnioskodawca oświadczył, że nie ma zarzutów do przeprowadzonej waloryzacji świadczenia tylko do tego, że ZUS nie przyznał mu prawa do zwiększenia emerytury za okres opłacania składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

ZUS wnosił o oddalenie odwołania w części dotyczącej waloryzacji emerytury i o jego odrzucenie w pozostałej części z uwagi na to, że kwestia zwiększenia emerytury z uwagi na wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym została już prawomocnie rozstrzygnięta decyzją z dnia 27 października 2011 roku.

Sąd Okręgowy ustalił co następuje:

Decyzją z dnia 26 października 2011 roku ZUS przyznał wnioskodawcy emeryturę poczynając od dnia (...). Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przyjęto wynagrodzenie z 20 lat kalendarzowych, tj. lat 1962-1966 oraz 1969-1983. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 37,76%.

(dowód: decyzja ZUS z dnia 26 października 2011 roku k. 18 w aktach ZUS

Decyzją z dnia 27 października 2011 roku ZUS przeliczył emeryturę wnioskodawcy ustalając wskaźnik wysokości podstawy wymiaru na poziomie 39,95%. Jednocześnie organ rentowy odmówił wnioskodawcy zwiększenia emerytury z uwagi na opłacanie składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wnioskodawca nie odwoływał się od powyższej decyzji.

(dowód: decyzja ZUS z dnia 27 października 2011 roku k. 100 w aktach ZUS)

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji (ust. 2). Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację (ust. 3).

Stosownie natomiast do komunikatu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 roku (M. P. poz. 78) wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. wynosi 104,0%.

W świetle powyższych regulacji poza sporem pozostaje, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sposób prawidłowy dokonał waloryzacji emerytury wnioskodawcy mnożąc kwotę świadczenia ustalonego na dzień 28 lutego 2013 roku, tj. 1.041,63 złotych przez wskaźnik waloryzacji 104%, co dało kwotę 1.083,30 złotych.

Podkreślić przy tym należy, iż na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2013 roku wnioskodawca wskazał, że nie kwestionuje decyzji w części dotyczącej waloryzacji emerytury.

Z tych też względów, Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. orzekł jak w punkcie „1” sentencji.

Zawarty w odwołaniu wniosek o przyznanie prawa do zwiększenia emerytury z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia rolników podlegał natomiast przekazaniu ZUS z mocy art. 477 10 § 2 k.p.c. albowiem nie był dotychczas rozpoznany przez organ rentowy.

Wbrew twierdzeniom pełnomocnika ZUS powyższy wniosek nie mógł zostać potraktowany jako odwołanie od decyzji z dnia 27 października 2011 roku. W odwołaniu skarżący wskazał bowiem jednoznacznie, że wnosi odwołanie od decyzji o waloryzacji emerytury z dnia 5 marca 2013 roku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.