Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2013-03-25
Data orzeczenia:
25 marca 2013
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
25 marca 2013
Sygnatura:
VIII Ka 1089/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Białymstoku
Wydział:
VIII Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Krzysztof Kamiński
Protokolant:
Aneta Chardziejko
Hasła tematyczne:
Warunkowe Zawieszenie Wykonania Kary
Podstawa prawna:
art. 224§2 kk w zb. z art. 226§ 1 kk w zw. z art. 57a§ 1 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt VIII Ka 1089/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2013 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący-Sędzia SO Krzysztof Kamiński

Protokolant: Aneta Chardziejko

w obecności prokuratora Małgorzaty Zińczuk, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2013 r. sprawy M. Ś. oskarżonego o czyn z art. 224§2 k.k. w zb. z art. 226§1 k.k. w zw. z art. 57a§1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 22 października 2012 r. (sygn. akt XV K 1084/12):

I. Wyrok w zaskarżonej części zmienia w ten sposób, że za podstawę orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności (pkt. II części dyspozytywnej) przyjmuje art. 69§1, 2 i 4 k.k. i art. 70§1 pkt 1 k.k.

II. Zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

M. Ś. został oskarżony o to, że w dniu 10 maja 2012 roku w B. na ul. (...) stosując przemoc w postaci szarpania za mundur, odpychania oraz łapania za ręce zmuszał funkcjonariuszy Policji pełniących obowiązku służbowe – starszego sierżanta M. Ż. i starszego sierżanta M. S. do zaniechania prawnej czynności służbowej legitymowania i doprowadzenia do radiowozu, a także używał wobec nich słów powszechnie uważanych za obelżywe, przy czym czynu tego dopuścił się publicznie i z oczywiście błahego powodu, okazując w ten sposób rażące lekceważenie porządku prawnego, oraz ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych tj. o czyn z art. 224§2 k.k. w zb. z art. 226§1 k.k. w zw. z art. 57a§1 k.k.

Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 22 października 2012 r . w sprawie o sygn. akt XV K 1084/12 oskarżonego M. Ś. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na mocy art. 224§2 k.k. w zb. z art. 226§1 k.k. w zw. z art. 57a§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. skazał go a na mocy art. 224§2 k.k. w zw. z art. 224§1 k.k. w zw. z art. 57a§1 k.k. w zw. z art. 11§3 k.k. wymierzył mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

Na mocy art. 69§1 i 2 k.k., art. 70§1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił oskarżonemu na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata.

Na mocy art. 57a§2 k.k. orzekł od oskarżonego M. Ś. na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej tytułem nawiązki kwotę 200 (dwieście) złotych.

Zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 złotych tytułem opłaty oraz obciążył go pozostałymi kosztami postępowania w kwocie 313,60 złotych.

Powyższy wyrok, na zasadzie art. 425§1 i 2 k.p.k. oraz art. 444 k.p.k. w części dotyczącej orzeczenia o karze, na niekorzyść M. Ś. zaskarżył prokurator.

Na podstawie art. 427§1 i 2 k.p.k., art. 438 pkt 1 kpk i art. 437§1 k.p.k. wyrokowi temu zarzucił obrazę przepisów prawa karnego materialnego w postaci art. 69§4 k.k. poprzez nie wskazanie go jako podstawy warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec oskarżonego któremu przypisano popełnienie czynu z art. 224§2 k.k. w zb. z art. 226§1 k.k. w zw. z art. 57a§1 k.k., czyli występku chuligańskiego, a zgodnie z art. 69§4 k.k., warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy występku chuligańskiego może zaistnieć w szczególnie uzasadnionych wypadkach,

Wskazując na powyższe wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez wskazanie jako podstawy prawnej warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności za czyn popełniony z pobudek chuligańskich art. 69§1, 2 i 4 k.k.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest zasadna i zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z dyspozycji art. 69§4 k.k., wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego M. Ś. (sprawcy czynu o charakterze chuligańskim) oznacza, że Sąd I instancji potraktował jego przestępcze zachowanie w kategoriach „szczególnie uzasadnionego wypadku”. W tej sytuacji podstawa prawna rozstrzygnięcia, o którym mowa w pkt. II części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku, winna uwzględniać wskazany wyżej przepis.

Dlatego należało orzec, jak w pkt. I sentencji niniejszego wyroku.

Na mocy art. 624§1 k.p.k. w zw. z art. 634 k.p.k. ze względów słusznościowych (postępowanie odwoławcze było wynikiem uchybienia formalnoprawnego ze strony Sądu I instancji) zwolniono oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.