Wtorek 11 grudnia 2018 Wydanie nr 3942
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Kielcach z 2015-03-17
Data orzeczenia:
17 marca 2015
Data publikacji:
15 lutego 2018
Data uprawomocnienia:
24 listopada 2015
Sygnatura:
VIII C 1569/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Kielcach
Wydział:
VIII Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Katarzyna Latała
Protokolant:
stażysta Mirosława Koprowska
Hasła tematyczne:
Własność Lokali
Podstawa prawna:
art. 14 z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,, art. 451 k.c., art. 13 ust. 1 z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz. U. z 1994 r. Nr 85, poz. 388)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt VIII C 1569/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 marca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Katarzyna Latała

Protokolant stażysta Mirosława Koprowska

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2015 roku w Kielcach

na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielni (...) w P.

przeciwko J. P.

o zapłatę kwoty 5 723,28 zł

I.  zasądza od J. P. na rzecz Spółdzielni (...) w P. kwotę 5 703,28 zł (pięć tysięcy siedemset trzy złote dwadzieścia osiem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 5 350 zł od dnia 2 maja 2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 373,28 zł (trzysta siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy) od dnia 2 lipca 2014 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od J. P. na rzecz Spółdzielni (...) w P. kwotę 1 467 zł (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Katarzyna Latała

Sygn. akt VIII C 1569/14

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym w dniu 2 lipca 2014 r. (k. 3 - 5) Spółdzielnia (...) w P. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od J. P. kwoty 6 708,28 zł wraz z ustawowymi odsetkami: od kwoty 6 129,58 zł od dnia 2 maja 2014 r. do dnia zapłaty oraz od kwot 558,70 zł i 20 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, iż pozwana zalega z zapłatą czynszu za zajmowane mieszkanie w łącznej kwocie 6 129,58 zł za miesiące od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r., nadto zaś od pozwanej dochodzone są odsetki za zwłokę wyliczone na dzień 30 kwietnia 2014 r. w kwocie 558,70 zł oraz koszty upomnienia w wysokości 20 zł.

Nakazem zapłaty z dnia 28 lipca 2014 r. (k. 23) orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu.

W ustawowym terminie pozwana J. P. złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty (k. 30 - 33) zaskarżając go w części – co do kwoty 5 723,28 zł, w tym kwoty 5 350 zł oraz kwoty 373,28 zł skapitalizowanych odsetek. Pozwana podniosła, iż jako właściciel lokalu mieszkalnego na podstawie otrzymywanych od powoda wyliczeń następowały i następują wpłaty na poczet należności czynszowych. Pozwana zaprzeczyła zaległości czynszowej za miesiące od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r. co do kwoty 5 350 zł. Nadto pozwana podniosła, iż istnieją wątpliwości co do naliczenia wysokości czynszu za październik 2013 r. i grudzień 2013 r., gdyż istnieje różnica pomiędzy kwotami, które powód wskazał jej do zapłaty, a kwotami, które powód ujął w wezwaniu do zapłaty za te okresy.

Strona powodowa w odpowiedzi na sprzeciw z dnia 30 października 2014 r. (k. 62 - 64) podtrzymała żądanie pozwu wskazując, iż pozwana w okresie od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r. dokonywała wpłat na jej rzecz, jednakże na dokonywanych przez pozwaną przelewach brak było wskazania, na rzecz jakich płatności dokonywana jest dana wpłata (jedynie na wpłacie z 28 stycznia 2013 r. widnieje wpis „XI”), a w związku z tym wpłaty dokonywane przez pozwaną były zaliczane na zadłużenie z lat 2011 – 2012. Co do rozbieżności kwot czynszu za październik i grudzień 2013 r. strona powodowa wskazała, iż rozbieżności te wynikają z faktu, ze uwzględnione w wysokości należności za te miesiące zostało rozliczenie wody i centralnego ogrzewania.

Pozwana w piśmie z dnia 16 grudnia 2014 r. (k. 89 - 90) przedkładając dowody wpłat czynszu podniosła, iż strona powodowa nie wykazała – poza gołosłownymi i sprzecznymi z rzeczywistym stanem rzeczy twierdzeniami – że w sposób zgodny z przepisem art.,. 451 §3 k.c. zaliczyła jej wpłaty dokonane w latach 2013 – 2014 na poczet zaległości z tytułu opłat za mieszkanie za lata 2011 – 2012, skoro pozwana dokonując wpłat w latach 2011 – 2012 wskazywała w przypadku większości tych wpłat na poczet jakich należności mają być zaliczone.

Strony podtrzymały swe stanowiska w toku dalszego postępowania.

Okolicznością bezsporną w niniejszej sprawie jest okoliczność, iż pozwana J. P. jest właścicielką lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...) i oznaczonego numerem (...).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Na wysokość opłat eksploatacyjnych pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkańców Osiedla (...) w P. składają się: koszty eksploatacyjne, opłata za wywóz śmieci, fundusz remontowy, centralne ogrzewanie, woda i ścieki. Łączna kwota przypadająca na dany miesiąc może mieć różna wysokość z uwagi na fakt, że woda i ścieki rozliczane są według stanu licznika.

Pozwana J. P. nie uiszczała regularnie i w terminie tych należności.

dowód:

- zestawienia miesięcznych opłat k. 48 – 52

- zeznania świadka E. S. protokół rozprawy z dnia 27 stycznia 2015 r. od 00:14:38 do 00:16:30

- zeznania świadka A. Z. protokół rozprawy z dnia 27 stycznia 2015 r. od 00:31:01 do 00:36:00

- zeznania Prezesa powoda protokół rozprawy z dnia 3 marca 2015 r. od 00:06:52 do 00:07:25 w zw. z k. 84 odwrót

- zeznania pozwanej J. P. protokół rozprawy z dnia 3 marca 2015 r. od 00:19:13 do 00:07:25 w zw. z k. 84 odwrót - 85

Pozwana J. P. w okresie od stycznia 2011 r. do listopada 2011 r. wpłaciła na poczet opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny położony w P. przy ul. (...) i oznaczonego numerem(...):

- w dniu 25 stycznia 2011 r. kwotę 350 zł,

- w dniu 7 marca 2011 r. kwotę 1 850 zł,

- w dniu 28 kwietnia 2011 r. kwotę 300 zł,

- w dniu 27 czerwca 2011 r. kwotę 520 zł,

- w dniu 26 lipca 2011 r. kwotę 500 zł,

- w dniu 28 września 2011 r. kwotę 350 zł,

- w dniu 24 października 2011 r. kwotę 450 zł,

- w dniu 24 listopada 2011 r. kwotę 400 zł (na tym dowodzie wpłaty widnieje adnotacja „XI – zaległość”).

Pismem z dnia 13 października 2011 r. pozwana zwróciła się do powodowej Spółdzielni z wnioskiem o nieobciążanie jej odsetkami ustawowymi od zaległości czynszowych; pozwana zadeklarowała jednocześnie, iż będzie dokonywała spłat zaległości wraz z bieżącymi opłatami.

Pismem z dnia 24 października 2011 r. Spółdzielnia wezwała pozwaną do zapłaty zaległości w opłatach w łącznej kwocie 4 632,54 zł .

W dniu 29 listopada 2011 r. pozwana J. P. podpisała ze Spółdzielnią (...) w P. porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu opłat dotyczących przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Zadłużenie z tytułu opłat na dzień 24 października 2011 r. wynosiło kwotę 4 632,54 zł należności głównej oraz kwotę 375,71 zł odsetek ustawowych. Przy ustalaniu wysokości zadłużenia pozwanej Spółdzielnia wzięła pod uwagę wpłaty dokonane przez pozwaną w kwotach: w dniu 25 stycznia 2011 r. 350 zł, w dniu 7 marca 2011 r. 1 850 zł, w dniu 28 kwietnia 2011 r. 300 zł, w dniu 27 czerwca 2011 r. 520 zł, w dniu 26 lipca 2011 r. 500 zł, w dniu 28 września 2011 r. 350 zł, w dniu 24 października 2011 r. 450 zł, w dniu 24 listopada 2011r. 400 zł.

dowód:

- dowody wpłat k. 94

- pismo pozwanej z dnia 13 października 2011 r. k. 67

- pismo z dnia 24 października 2011 r. k. 71 - 72

- porozumienie z dnia 29 listopada 2011 r. k. 68 – 69

- zeznania świadka E. S. protokół rozprawy z dnia 27 stycznia 2015 r. od 00:21:28 do 00:27:16

- zeznania świadka A. Z. protokół rozprawy z dnia 27 stycznia 2015 r. od 00:33:32 do 00:36:00

- zeznania świadka A. R. protokół rozprawy z dnia 27 stycznia 2015 r. od 00:42:43 do 00:50:40

- zeznania pozwanej J. P. protokół rozprawy z dnia 3 marca 2015r. pd 00:19:13 do 00:24:18.

W 2011 r. pozwana dokonała jeszcze jednej wpłaty: w dniu 28 grudnia 2011 r. uiściła kwotę 410 zł ze wskazaniem „grudzień zaległość”.

W 2012 r. pozwana dokonała następujących wpłat:

- w dniu 27 lutego 2012 r. kwota 600 zł ze wskazaniem, że opłata dotyczy miesięcy styczeń i luty (adnotacja „I – II”),

- w dniu 16 marca 2012 r. kwota 500 zł ze wskazaniem, że opłata dotyczy miesiąca marca oraz zaległości,

- w dniu 31 maja 2012 r. kwota 830 zł ze wskazaniem, że opłata dotyczy miesięcy kwiecień i maj oraz zaległości,

- w dniu 10 sierpnia 2012 r. kwota 450 zł ze wskazaniem, że opłata dotyczy miesiąca czerwca oraz zaległości,

- w dniu 27 sierpnia 2012 r. kwota 500 zł ze wskazaniem, że opłata dotyczy miesiąca lipca oraz zaległości,

- w dniu 25 września 2012 r. kwota 450 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 26 listopada 2012 r. 500 zł ze wskazaniem, że opłata dotyczy miesiąca października.

W 2013 r. pozwana dokonała następujących wpłat:

- w dniu 28 stycznia 2013 r. kwota 500 zł ze wskazaniem, iż opłata dotyczy miesiąca listopada,

- w dniu 26 lutego 2013 r. kwota 450 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 26 kwietnia 2013 r. kwota 350 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 29 maja 2013 r. kwota 350 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 27 czerwca 2013 r. kwota 350 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 29 lipca 2013 r. kwota 400 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 6 sierpnia 2013 r. kwota 350 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 30 września 2013 r. kwota 300 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 22 listopada 2013 r. kwota 650 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana.

W okresie do kwietnia 2014 r. pozwana dokonała następujących wpłat:

- w dniu 27 stycznia 2014 r. kwota 500 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 3 marca 2014 r. kwota 350 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 24 marca 2914 r. kwota 400 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 29 kwietnia 2014 r. kwota 400 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana.

dowód:

- dowody wpłat k. 94.

Wpłaty dokonywane przez pozwaną J. P. w okresie od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r. zostały zaliczone przez stronę powodową na starsze zaległości – z lat 2011 – 2012.

Za okres od stycznia 2014 r. do kwietnia 214 r. włącznie pozwana zalega z zapłatą opłat za przedmiotowy lokal na łączną kwotę 6 129,58 zł. Nadto strona powodowa obciążyła pozwaną odsetkami ustawowymi liczonymi od terminu płatności poszczególnych opłat (10. dzień każdego miesiąca) na łączną kwotę 558,70 zł.

Pozwana wezwana została do zapłaty łącznej kwoty 6 708,28 zł (w tym 558,70 zł skapitalizowanych odsetek i 20 zł „opłaty pocztowej”) pismem z dnia 31 maja 214 r.

dowód:

- zestawienie należności k. 10

- stan konta za 2912 r. k. 66

- stan konta za 2013 r. k. 13

- nota księgowa nr 11/2014 z dnia 31 maja 2914 r. k. 12

- pismo z dnia 31 maja 2014 r. k. 11

- rozliczenie dokonanych wpłat k. 65

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo Spółdzielni (...) w P. przeciwko J. P. o zapłatę kwoty 5 723,28 zł niemalże w całości zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. jedn. Dz. U. 2000 r., nr 80, poz. 903 z późn. zm.) właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Zgodnie zaś z art. 14 powołanej wyżej ustawy na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy; art. 15 ust. 1 ustawy stanowi z kolei, że na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatnych z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż pozwana J. P. jako właścicielka lokalu mieszkalnego winna była do 10. dnia każdego miesiąca regulować na rzecz Spółdzielni (...) w P. należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty za wywóz śmieci, funduszu remontowego, centralnego ogrzewania, wody i ścieków. Jak zaś wynika z ustalonego w sprawie stanu faktycznego, pozwana nie wywiązywała się z tego obowiązku w takim sensie, że jej wpłaty bądź to nie były regularne (nie płaciła co miesiąc), bądź to wpłaty te nie były dokonywane w pełnej wysokości, a okoliczności te nie były kwestionowane przez samą pozwaną, która jednakże uważa, że skoro w pewnych miesiącach wpłacała więcej, to zaległości płatniczych nie ma. W szczególności pozwana podnosiła, że w okresie objętym pozwem (od stycznia 2013r. do kwietnia 2014 r.) wpłaciła do Spółdzielni kwotę 14 310 zł, zaś opłaty w tym okresie wynosiły kwotę 13 423,17 zł, w związku z czym posiada wręcz ona nadpłatę (zob. protokół rozprawy z dnia 27 stycznia 2015 r. od 00:57:59 do 01:02:12). Podkreślić jednakże należy, iż kwestia zasadności niniejszego powództwa nie mogła się jedynie sprowadzać do prostego matematycznego wyliczenia i porównania obciążeń za okres od stycznia 2013 r do kwietnia 2014 r. z dokonanymi w tym okresie wpłatami, zaś pozwana dokonując takich wyliczeń nie uwzględnia jednej podstawowej kwestii: zadłużenia za wcześniejsze okresy. Jak bowiem wynika z ustalonego w sprawie stanu faktycznego, pozwana J. P. we wcześniejszym okresie nie uiszczała stosownych opłat, w związku z czym doszło do powstania kilkunastotysięcznego zadłużenia obciążającego lokal, w związku z czym w dniu 29 listopada2011 r. pozwana J. P. podpisała ze Spółdzielnią (...) w P. porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu opłat dotyczących przedmiotowego lokalu mieszkalnego- zadłużenie z tytułu opłat na dzień 24 października 2011 r. wynosiło kwotę 4 632,54 zł należności głównej oraz kwotę 375,71 zł odsetek ustawowych. Podkreślić w tym miejscu należy, iż tłumaczenia pozwanej (protokół rozprawy z dnia 3 marca 2015 r. d 00:19:13 do 00:24:18), że podpisała ten dokument, ale go nie czytała i podpisała go, gdyż powiedziano jej, że będą eksmitować z mieszkania, a ona sama „może wiedziała” jaki tam dług wpisano, a „może nie”, są sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania. Nie sposób bowiem przyjąć, iż pozwana podpisała porozumienie uznając kilkutysięczny dług bez zapoznania się z tym dokumentem, tym bardziej, że towarzyszyła jej wtedy córka. Pozwana przy tym nie uchyliła się od skutków prawnych złożonego przez siebie oświadczenia woli, uznać zatem należy, iż skutecznie uznała ona dług wobec Spółdzielni wynoszący na dzień 24 października 2011 r. kwotę 4 632,54 zł należności głównej oraz kwotę 375,71 zł odsetek ustawowych. Jak zaś wynika z ustalonego w sprawie stanu faktycznego, pozwana dokonując następnie wpłat tylko czasami wskazywała, na poczet jakich należności dokonuje płatności

Stosownie zaś do treści przepisu art. 451 k.c. dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić, jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne, jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu, zaś w braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - na poczet najdawniej wymagalnego.

W sytuacji zatem, w której pozwana nie wskazywała, na poczet jakich należności dokonuje płatności, Spółdzielnia uprawniona była zaliczyć płatności na poczet najdawniej wymagalnych.

Jak zaś wynika z ustalonego w sprawie stanu faktycznego, w 2011 r. pozwana dokonała jeszcze jednej wpłaty: w dniu 28 grudnia 2011 r. uiściła kwotę 410 zł ze wskazaniem „grudzień zaległość”. Z kolei w 2012 r. pozwana dokonała następujących wpłat:

- w dniu 27 lutego 2012 r. kwota 600 zł ze wskazaniem, że opłata dotyczy miesięcy styczeń i luty (adnotacja „I – II”),

- w dniu 16 marca 2012 r. kwota 500 zł ze wskazaniem, że opłata dotyczy miesiąca marca oraz zaległości,

- w dniu 31 maja 2012 r. kwota 830 zł ze wskazaniem, że opłata dotyczy miesięcy kwiecień i maj oraz zaległości,

- w dniu 10 sierpnia 2012 r. kwota 450 zł ze wskazaniem, że opłata dotyczy miesiąca czerwca oraz zaległości,

- w dniu 27 sierpnia 2012 r. kwota 500 zł ze wskazaniem, że opłata dotyczy miesiąca lipca oraz zaległości,

- w dniu 25 września 2012 r. kwota 450 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 26 listopada 2012 r. 500 zł ze wskazaniem, że opłata dotyczy miesiąca października.

Zauważyć więc należy, iż wpłaty dokonywane przez pozwaną w 2012 r. znów nie były regularne (z 12 miesięcy w roku płatności dokonano siedmiokrotnie, w tym w miesiącu sierpniu dwukrotnie), zaś przy ich dokonywaniu wyraźnie wskazano, że dotyczą one miesięcy: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i październik oraz wcześniejszych zaległości. Jedna wpłata dokonana została bez wskazania, na poczet jakich należności jest dokonywana (Spółdzielnia mogła więc ją zaliczyć na poczet najdawniejszych zaległości), brak natomiast było w 2012 r. płatności za miesiące sierpień, wrzesień, listopad i grudzień. Brak dokonane więc przez pozwaną w tym okresie wpłaty niewątpliwie nie pokryły bieżących należności za 2012 r., nie mówiąc już o uregulowaniu zadłużenia wynikającego z zawartego w październiku 2011 r. porozumienia.

Z kolei w 2013 r. pozwana dokonała następujących wpłat:

- w dniu 28 stycznia 2013 r. kwota 500 zł ze wskazaniem, iż opłata dotyczy miesiąca listopada,

- w dniu 26 lutego 2013 r. kwota 450 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 26 kwietnia 2013 r. kwota 350 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 29 maja 2013 r. kwota 350 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 27 czerwca 2013 r. kwota 350 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 29 lipca 2013 r. kwota 400 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 6 sierpnia 2013 r. kwota 350 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 30 września 2013 r. kwota 300 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 22 listopada 2013 r. kwota 650 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana.

W okresie do kwietnia 2014 r. pozwana dokonała następujących wpłat:

- w dniu 27 stycznia 2014 r. kwota 500 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 3 marca 2014 r. kwota 350 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 24 marca 2914 r. kwota 400 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana,

- w dniu 29 kwietnia 2014 r. kwota 400 zł bez wskazania, na poczet jakich należności opłata jest uiszczana.

Jak więc wynika z ustalonego w sprawie stanu faktycznego, w okresie objętym pozwem – od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r. – pozwana tylko raz wskazała przy dokonywaniu płatności na poczet jakiej należności jest ona dokonywana – w styczniu 2013 r. wpłacając kwotę 500 zł wskazała, że dotyczy ona miesiąca listopada (można domniemywać, że listopada 2012 r.). Skoro zaś przy pozostałych płatnościach pozwana nie wskazywała, na poczet jakiego długu ich dokonuje, powodowa Spółdzielnia stosownie do treści przepisu art. 451 k.c. mogła je zaliczyć na poczet najstarszych zaległości czynszowych i tak też zrobiła Powyższe oznacza, że pozwana posiadała zaległości płatnicze za okres od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r. w wysokości 6 129,58 zł. Co do odsetek ustawowych wskazać należy, iż strona powodowa prawidłowo obciążyła pozwaną odsetkami ustawowymi na łączną kwotę 558,70 zł. Podkreślić bowiem należy, iż termin płatności należności obciążających pozwaną wynika z ustawy (a nie z każdorazowego wezwania do zapłaty), zasadnie zatem Spółdzielnia naliczała odsetki ustawowe od terminu płatności poszczególnych opłat przypadającego na 10. dzień każdego miesiąca.

Jak wynika z treści sprzeciwu od nakazu zapłaty pozwanej, nie zaskarżyła ona przedmiotowego nakazu co do kwoty 985 zł, w tym kwoty 779,58 zł należności głównej oraz kwoty 185,42 zł odsetek ustawowych. Z tego też względu zasądzono od pozwanej nadto łączną kwotę 5 703,28 zł, w tym kwotę 5 330 zł należności głównej – zaległości czynszowych oraz kwotę 373,28 zł skapitalizowanych odsetek ustawowych (558,70 zł – 373,28 zł). Powództwo oddalone zostało jedynie w części dotyczącej żądania zasądzenia kwoty 20 zł tytułem „kosztów upomnienia”, albowiem strona powodowa nie wykazała, aby poniosła koszty w tej wysokości.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w punktach I i II wyroku.

O kosztach procesu orzeczono w oparciu o przepis art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c., zasądzając je na rzecz strony powodowej od pozwanej J. P. jako od strony przegrywającej sprawę. Na koszty procesu poniesione przez stronę powodową w łącznej kwocie 1 467 zł złożyły się:

- kwota 250 zł tytułem opłaty od pozwu,

- kwota 17 zł tytułem opłaty skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa,

- kwota 1 200 zł tytułem kosztów wynagrodzenia pełnomocnika będącego radcą prawnym, ustalona stosownie do treści § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t. jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 490).

SSR Katarzyna Latała

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.