Piątek 23 sierpnia 2019 Wydanie nr 4197
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2016-07-11
Data orzeczenia:
22 czerwca 2016
Data publikacji:
9 listopada 2018
Sygnatura:
I C 327/16
Sąd:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Marek Dziwiński
Protokolant:
Aneta Bącal
Hasła tematyczne:
Wspólnota Mieszkaniowa
Podstawa prawna:
art. 15 ustawy o własności lokali
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygnatura akt I C 327/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2016r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński

Protokolant: Aneta Bącal

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2016r. w K.

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...)

przeciwko I. K.

o zapłatę

I  zasądza od pozwanego I. K. na rzecz strony powodowej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) kwotę 474,51 zł (czterysta siedemdziesiąt cztery i 51/100 złotych) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi następująco:

- od kwoty 52,39 zł od dnia 11.02.2015r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 105,52 zł od dnia 11.03.2015r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 105,52 zł od dnia 11.04.2015r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 105,52 zł od dnia 12.05.2015r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 105,52 zł od dnia 11.06.2015r. do dnia zapłaty;

II  wobec cofnięcia pozwu w pozostałym zakresie postępowania umarza;

III  zasądza od pozwanego I. K. na rzecz strony powodowej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) kwotę 1.324,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 327/16

UZASADNIENIE

Strona powodowa Wspólnota Mieszkaniowa (...) wystąpiła z powództwem przeciwko I. K., żądając zasądzenia od pozwanego kwoty 2.474,51 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Uzasadniając swoje żądanie strona powodowa podała, że pozwany jest właścicielem lokalu mieszkalnego, który wchodzi w skład Wspólnoty Mieszkaniowej (...). Strona powodowa podała dalej, że na mocy uchwały z 15 grudnia 2008r. ustalono zaliczkową opłatę na utrzymanie części wspólnych, a pozwany od lipca 2013r. nie uiszcza w sposób regularny opłat na pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji i zadłużenie z tego tytułu wynosi kwotę dochodzoną pozwem.

Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wniósł o oddalenie powództwa. Zaprzeczył, by zalegał z płatnościami na kwotę dochodzoną pozwem, dołączając potwierdzenia przelewów kwot za poszczególne miesiące.

Pismem z 1 czerwca 2016r. pozwany wniósł o cofnięcie sprzeciwu.

Strona powodowa pismem z 4 czerwca 2016r. ograniczyła swoje żądanie do kwoty 474,51 zł z odsetkami liczonymi następująco: od kwoty 52,39 zł od 11.02.2015r. do dnia zapłaty, od kwoty 105,52 zł od 11.03.2015 r. do dnia zapłaty, od kwoty 105,52 zł od 11.04.2015r. do dnia zapłaty, od kwoty 105,52 zł od 11.05.2015r. do dnia zapłaty, od kwoty 105,52 zł od 11.06.2015r. do dnia zapłaty. Strona powodowa wskazała na fakt zapłaty przez pozwanego w dniu 25 kwietnia 2016r. tytułem spłaty zaległości kwoty 2.000,0 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany I. K. jest właścicielem lokalu mieszkalnego, który wchodzi w skład Wspólnoty Mieszkaniowej (...).

/okoliczność bezsporna/

Pozwany nie regulował na bieżąco wobec Wspólnoty opłat na pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji. Zaległość z tego tytułu wynosiła 2.474,51 zł.

/dowód: zestawienie należności z tytułu niespłaconych zaliczek na poczet utrzymania części wspólnych – k – 20, potwierdzenia przelewów – k – 33-48, zestawienie należności na dzień 30.06.2015 r. – k – 61 i potwierdzenie przelewu – k – 62/

Pozwany I. K. w kwietniu 2016 r. uiścił z tytułu zaległości kwotę 2.000,00 zł i do zapłaty pozostała kwota 474,51 zł.

/dowód: zestawienie należności na dzień 30.06.2015 r. – k – 61 i potwierdzenie przelewu – k – 62/

Sąd zważył co następuje:

W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że wniesienie sprzeciwu przez pozwanego doprowadziło do utraty mocy nakazu zapłaty (art. 505 § 1 k.p.c.) i cofnięcie sprzeciwu pismem z 1 czerwca 2016r. nie miało swojego skutku procesowego. Oczywiście, cofnięcie sprzeciwu wskazuje na przyznanie przez pozwanego okoliczności faktycznych wskazanych w pozwie, a przy ograniczeniu powództwa przez stronę powodową, należało fakty, na podstawie których strona powodowa dochodziła swojego roszczenia, traktować jako bezsporne.

Z zestawień należności prowadzonych przez Zarządcę Wspólnoty oraz z potwierdzeń przelewów należało wnioskować, że wpłaty dokonywane przez pozwanego w okresie, którego dotyczyło żądanie pozwu, były zaliczane na wcześniej wymagane należności. O tym może świadczyć także uiszczenie przez pozwanego kwietniu 2016 roku kwoty 2.000,00 zł, które pokryły należności dochodzone pozwem.

W tych warunkach, przy ograniczeniu przez stronę powodową żądania do kwoty 474,51 zł zasądzono tę kwotę z odsetkami ustawowymi liczonymi następująco:

- od kwoty 52,39 zł od 11.02.2015 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 105,52 zł od 11.03.2015 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 105,52 zł od 11.04.2015 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 105,52 zł od 11.05.2015 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 105,52 zł od 11.06.2015 r. do dnia zapłaty,

Wobec ograniczenia żądania pozwu, które należy traktować jako jednoznaczne z cofnięciem pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia, na podstawie przepisu art. 355 k.p.c. postępowanie podległo umorzeniu.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie przepisu art. 98 k.p.c. Zapłata przez pozwanego części należności w toku toczącego się procesu jest jednoznaczna z przegraniem przez niego sprawy. Na koszty procesu, które poniosła strona powodowa, składały się: 124,00 zł – opłata sądowa, 1.200,00 zł – wynagrodzenie radcy prawnego, co dawało łącznie kwotę 1.324,00 zł i tę sumę zasądzono od pozwanego na rzecz strony powodowej tytułem zwrotu kosztów procesu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.