Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2014-05-20
Data orzeczenia:
20 maja 2014
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
20 maja 2014
Sygnatura:
VI Ka 188/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wydział:
VI Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Waldemar Masłowski
Protokolant:
Jolanta Kopeć
Hasła tematyczne:
Wykroczenie Przeciwko Bezpieczeństwu I Porządkowi W Komunikacji
Podstawa prawna:
art. 9 § 1 kw
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt VI Ka 188/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2014 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Waldemar Masłowski

Protokolant Jolanta Kopeć

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze K. (...)

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2014r.

sprawy K. S.

oskarżonego z art. 178a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

z dnia 19 lutego 2014 r. sygn. akt II K 1551/13

I. zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonego K. S.w pkt IV części dyspozytywnej w ten sposób, że przyjmuje, iż środek karny orzeczono na podstawie art. 87 § 4 kw w zw. z art. 9 § 2 kw,

II. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. I. M. kwotę 516,60 zł w tym 96,60 zł podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej obrony oskarżonego z urzędu w postępowaniu odwoławczym,

IV .zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt VIKa 188/14

UZASADNIENIE

K. S.oskarżony został o to, że:

1.  w dniu 21 sierpnia 2013r. w miejscowości J., będąc w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,37 mg/l i 0,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował rowerem po drodze publicznej oraz wbrew orzeczonemu zakazowi kierowania rowerami na okres 1 roku na postawie wyroku sygn. akt II K 1901/12 uprawomocnionego w dniu 20-03-2013r., to jest o czyn z art. 178a §2 k.k. i art. 244 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.;

2.  dniu 31 sierpnia 2013r. w miejscowości J., będąc w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,41 mg/l i 0,42 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował rowerem po drodze publicznej oraz wbrew orzeczonemu zakazowi kierowania rowerami na okres 1 roku na postawie wyroku sygn. akt II K 1901/12 uprawomocnionego w dniu 20-03-2013r., to jest o czyn z art. 178a §2 k.k. i art. 244 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k..

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wyrokiem z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie o sygn. IIK 1551/13:

I.  uznał oskarżonego K. S.za winnego tego, że w dniu 21 sierpnia 2013r. w J.kierując rowerem po drodze publicznej nie stosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2013r. sygn. akt II K 1901/12 zakazu kierowania rowerami na okres roku, który to wyrok uprawomocnił się 20 marca 2013r. oraz tego, że w dniu 31 sierpnia 2013r. w J.kierując rowerem po drodze publicznej nie stosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2013r. sygn. akt II K 1901/12 zakazu kierowania rowerami na okres roku, który to wyrok uprawomocnił się 20 marca 2013r. , tj. występków z art. 244 k.k. przyjmując, iż stanowią one ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 244 k.k. w zw. z art. 91 §1 k.k. wymierzył mu karę 2 /dwóch/ miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 §1 k.k. i art. 70 §1 pkt 1 k.k. warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego K. S.kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 3 /trzy/ lata;

III.  uznał oskarżonego K. S.za winnego, tego, że w dniu 21 sierpnia 2013r. wJ. (...) G. (...)kierował rowerem po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oraz tego, że w dniu 31 sierpnia 2013r. w J.kierował rowerem po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. wykroczeń z art. 87 §1a kw i za to na podstawie art. 87 §1 kw w zw. z art. 87 §1a kw w zw. z art. 9 §2 kw wymierzył mu karę 500 /pięciuset/ złotych grzywny;

IV.  na mocy art. 87 §4 k.w. orzekł wobec oskarżonego K. S.środek karny w postaci zakazu kierowania rowerami na okres 2 /dwóch/ lat;

V.  na podstawie art. 29 ust 1 ustawy prawo o adwokaturze zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. I. M. kwotę 540 zł plus 124,20 zł VAT tytułem zwrotu kosztów udzielonej obrony z urzędu;

VI.  na podstawie art. 624 §1 k.p.k. w zw. z art. 119 k.p.ow. zwolnił oskarżonego K. S.od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym opłaty.

Apelację od powyższego wyroku złożył prokurator, który zarzucił obrazę przepisów prawa materialnego, a to art. 9 § 2 kw poprzez jego niezastosowanie, polegającą na braku powołania tego artykułu jako podstawy prawnej obok art. 87 § 4 kw przy orzekaniu w pkt IV wyroku o środku karnym w postaci zakazu prowadzenia rowerów na okres dwóch lat.

Stawiając powyższy zarzut, na podstawie art. 437 § 1 kpk prokurator wniósł o zmianę wyroku w pkt IV poprzez wskazanie, iż orzeczenie środka karnego ma miejsce na podstawie art. 87 § 4 kw w zw. z art. 9 § 2 kw.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja prokuratora jest zasadna.

Sąd Rejonowy przypisując K. S.popełnienie dwóch wykroczeń z art. 87 § 1 a kw i art. 87 § 1 kw i orzekając za te wykroczenia jeden środek karny w postaci zakazu kierowania rowerami przez zapomnienie nie przywołał art. 9 § 2 kw obok podstawy orzeczenia tego środka tj. art. 87 § 4 kw, co obligowało Sąd odwoławczy do zmiany zaskarżonego wyroku zgodnie z wnioskiem prokuratora poprzez uzupełnienie podstawy prawnej orzeczenia tego środka karnego o przepis art. 9 § 1 kw (art. 437 § 2 kpk).

W pozostałej części zaskarżony wyrok, jako trafny, utrzymano w mocy.

O kosztach nieopłaconej obrony z urzędu oskarżonego orzeczono na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy o adwokaturze.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk na zasadach słuszności zwolniono oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, albowiem nie może on ponosić negatywnych konsekwencji błędnego orzeczenia Sądu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.