Środa 24 października 2018 Wydanie nr 3894
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Słupsku z 2016-01-25
Data orzeczenia:
25 stycznia 2016
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Sygnatura:
V P 263/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczęń Społecznych
Przewodniczący:
Agnieszka Grzempa
Protokolant:
Kamila Skorupska
Hasła tematyczne:
Wynagrodzenie Za Pracę
Podstawa prawna:
art. 94 kp
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173)
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt: V P-upr 263/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Grzempa

Protokolant: Kamila Skorupska

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 r. w Słupsku

sprawy z powództwa P. P.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) w W.

o wynagrodzenie za pracę, o ekwiwalent za urlop, o odprawę

1. zasądza od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) w W. na rzecz powódki P. P. kwotę 3 180,92 zł (trzy tysiące sto osiemdziesiąt 92/100 złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od kwot:

- 196,12 zł od dnia 11.07.2015 r. do dnia zapłaty,

- 1085,71 zł od dnia 05.07.2015 r. do dnia zapłaty,

- 1900,00 zł od dnia 05.07.2015 r. do dnia zapłaty,

2. wyrokowi w punkcie 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 1900,00 zł

Sygn. akt V P 263/15

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym w dniu 28 sierpnia 2015 roku powódka P. P. domagała się zasądzenia od przedsiębiorstwa działającego pod firmą (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwoty 3180,92 zł wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu niewypłaconego przez okres jednego miesiąca wynagrodzenia za pracę, wraz z należnym ekwiwalentem za niewykorzystany urlop oraz odprawą z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Nadto, wniosła o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych i nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Pismem z dnia 10 września 2015 roku, w uzupełnieniu braków formalnych pozwu, powódka precyzując wskazała, że domaga się łącznej kwoty 3.180,92 zł wraz z odsetkami ustawowymi:

- od kwoty 196,12 zł za okres od dnia 11.07.2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.085,71 zł za okres od dnia 05.07.2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.900 zł za okres od dnia 05.07.2015 roku do dnia zapłaty.

Argumentując powyższe P. P. wskazała, że była zatrudniona u pozwanego początkowo na podstawie umowy o pracę na okres próbny na ¾ etatu za wynagrodzeniem w kwocie 1.260,00 zł, następnie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 17.12.2014 roku do dnia 16.12.2015 roku na stanowisku sprzedawca, na ¾ etatu, za wynagrodzeniem w wysokości 1.260,00 zł. Podniosła, iż w dniu 23.01.2015 roku sporządzono aneks do ww. umowy, na podstawie którego została ona zatrudniona na cały etat, na stanowisku starszy sprzedawca za wynagrodzeniem 1.900 zł.

P. P. wskazała również, że pozwany nie wypłacił jej następujących świadczeń, których dochodzi, tzn.:

1.  wypłaty wynagrodzenia za okres od dnia 01.07.2015 roku do dnia 04.07.2015 roku w kwocie 196,12 zł;

2.  ekwiwalentu urlopowego za rok 2015 – 12 dni (96 godzin) w kwocie 1.085,71 zł;

3.  odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w związku ze zwolnieniami grupowymi – 1.900 zł.

Powódka podała nadto, że pozwana występowała uprzednio pod firmą C- (...) Sp. z o.o. w likwidacji, natomiast obecnie Spółka zmieniła nazwę na (...) Sp. z o.o. w likwidacji.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał w dniu 10 września 2014 roku nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, którym to nakazał pozwanemu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) w W. zapłacić powódce P. P. kwotę 3.180,92 zł z odsetkami ustawowymi od kwot:

- 196,12 zł od dnia 11.07.2015r. do dnia zapłaty;

- 1.085,71 zł od dnia 05.07.2015r. do dnia zapłaty;

- 1.900,00 zł od dnia 05.07.2015 r. do dnia zapłaty,

w ciągu dwóch tygodni od doręczenia niniejszego nakazu albo wnieść w tymże terminie sprzeciw.

Pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) z siedzibą w W. (dawniej: C- (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.) wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty w całości zgłaszając zarzut nienależności świadczenia. Uzasadniając wskazała, że z uwagi na likwidację sklepu, w którym pracowała powódka, pozwana Spółka przygotowała wypowiedzenie umowy o pracę datowane na dzień 27 czerwca 2015 roku w trybie art. 10 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Pozwana podniosła przy tym, że z uwagi na trudną sytuację finansową, spółka została postawiona w stan likwidacji i jest zarządzana przez likwidatora, który przejął spółkę będącą w złej kondycji finansowej i bez dokumentów, bez jakiegokolwiek majątku. Wskazała nadto, że obecnie likwidator nie dysponuje żadną dokumentacją, lecz zgodnie z jego wiedzą, wszystkie zobowiązania pozwanej związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników zostały uregulowane.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

P. P. w dniu 17 listopada 2014 roku zawarła z przedsiębiorstwem działającym pod firmą C- (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. umowę o pracę na okres próbny od dnia 17 listopada 2014 roku do dnia 16 grudnia 2014 roku, na stanowisku sprzedawca, ze wskazaniem wymiaru czasu pracy na ¾ etatu, za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 1260,00 zł brutto.

Bezsporne, a nadto dowód: umowa o pracę na okres próbny z dnia 12 listopada 2014 roku – k. 13 akt sprawy.

W dniu 17 grudnia 2014 roku P. P. zawarła z przedsiębiorstwem działającym pod firmą C- (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. umowę o pracę na czas określony od dnia 17 grudnia 2014 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku, na stanowisku sprzedawca, ze wskazaniem wymiaru czasu pracy jako ¾ etatu, za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 1260,00 zł brutto.

Bezsporne, a nadto dowód: umowa o pracę na czas określony z dnia 05 grudnia 2014 roku – k. 14 akt sprawy.

W dniu 01 lutego 2015 roku podpisano aneks do ww. umowy o pracę, zgodnie z którym strony postanowiły zmienić od dnia 01 lutego 2015 roku treść niektórych warunków Umowy o pracę zawartej w dniu 17 grudniu 2014 roku, tzn. określono pracę na stanowisku starszy sprzedawca, wynagrodzenie miesięczne wskazano na poziomie 1900,00 zł brutto, wymiar czasu pracy – 1 etat.

Bezsporne, a nadto dowód: aneks do umowy o pracę z dnia 23 stycznia 2015 roku.

W dniu 04 lipca 2015 roku sporządzono świadectwo pracy P. P., z treści którego wynika, że była zatrudniona w C- (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. od dnia 17.11.2014 roku do dnia 04.07.2015 roku, przy czym stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę (powołano przepis art. 30 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks pracy).

Dowód: świadectwo pracy z dnia 04 lipca 2015 roku – k. 16 akt sprawy.

P. P. przysługiwały następujące należności:

1.  tytułem wypłaty wynagrodzenia za okres od dnia 01.07.2015 roku do dnia 04.07.2015 roku - w kwocie 196,12 zł;

2.  tytułem ekwiwalentu urlopowego za rok 2015 – 12 dni (96 godzin) - w kwocie 1.085,71 zł;

3.  tytułem odprawy dotyczącej rozwiązania stosunku pracy w związku ze zwolnieniami grupowymi – w kwocie 1.900 zł.

Bezsporne.

W dniu 09 lipca 2015 roku dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w ten sposób, że wykreślono dane podmiotu: C- (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast wpisano: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...).

Bezsporne, a nadto dowód: kserokopia Monitora Sądowego i Gospodarczego nr (...) ( (...)) – k. 10 akt sprawy.

V. K. jest likwidatorem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) z siedzibą w W..

Przysługuje mu prawo do samodzielnego reprezentowania spółki.

Bezsporne, a nadto dowód: wypis z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09 października 2015 roku – k. 26-28v. akt sprawy.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo P. P. w ocenie Sądu jest zasadne i jako takie zasługuje na uwzględnienie.

W przedmiotowym postępowaniu powódka domagała się zasądzenia łącznej kwoty 3.180,92 zł (której pracodawca nie wypłacił P. P.) tytułem:

wypłaty wynagrodzenia za okres od dnia 01.07.2015 roku do dnia 04.07.2015 roku - w kwocie 196,12 zł;

ekwiwalentu urlopowego za rok 2015 – 12 dni (96 godzin) - w kwocie 1.085,71 zł;

odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w związku ze zwolnieniami grupowymi – w kwocie 1.900 zł,

wraz z odsetkami ustawowymi:

- od kwoty 196,12 zł za okres od dnia 11.07.2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.085,71 zł za okres od dnia 05.07.2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.900,00 zł za okres od dnia 05.07.2015 roku do dnia zapłaty.

Podkreślić należy, iż pozwana Spółka, reprezentowana przez likwidatora, w treści sprzeciwu od wyroku nakazowego z dnia 10 września 2014 roku podniosła, że nie posiada jakiejkolwiek dokumentacji odnośnie rozliczeń należności wobec pracowników. Wskazała przy tym, że z uwagi na trudną sytuację finansową Spółka została postawiona w stan likwidacji i jest aktualnie zarządzana przez likwidatora, który przejął Spółkę w złej kondycji finansowej i bez dokumentacji oraz jakiegokolwiek majątku.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt, iż w treści złożonego sprzeciwu od wyroku nakazowego pozwana w żadnym razie nie kwestionowała wysokości roszczeń przedstawionych przez P. P.. Podniosła jedynie, iż zgodnie z aktualną wiedzą likwidatora, wszystkie zobowiązania pozwanej związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników zostały uregulowane. Nie przedłożyła jakiejkolwiek dokumentacji, która potwierdzałaby powyżej wskazane okoliczności. Twierdzenia pozwanej Spółki pozostały gołosłowne.

Jak stanowi przepis art. 94 pkt 5, 9a oraz 9b k.p., pracodawca jest obowiązany w szczególności terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie; prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników; przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Obowiązek przechowywania dokumentacji (pkt 9b) w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (dokumentacji osobowej i dokumentacji płacowej) ciąży na pracodawcy przez 50 lat, przy czym okres ten liczony jest od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. (…) W przypadku postawienia pracodawcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości wskazuje on podmiot prowadzący działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji, któremu przekazuje ją do dalszego przechowywania, zapewniając na ten cel środki finansowe na czas, jaki pozostał do końca owego 50-letniego okresu. W przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy, na wniosek pracodawcy podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej, niemożności zapewnienia środków na opłacenie kosztów dalszego przechowywania, dokumentację przejmuje Archiwum Państwowe w W. utworzone w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1446, w zw. z art. 125a ust. 4 u.e.r. oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w M. oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego(...) W., Dz. U. z 2013 r. poz. 650)1.

Z przepisu art. 6 k.c. wynika, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Ponadto, z art. 232 k.p.c. wynika, iż strony obowiązane są wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku, który zapadł w dniu 15 stycznia 2004r. w sprawie sygn. akt II CK 349/2002, to zasadniczo na stronach postępowania spoczywa obowiązek dostarczenia materiału procesowego. To strony mają dążyć do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, nie mogą być bierne i liczyć na skorzystanie ze środka odwoławczego.

W ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, strona pozwana nie przedstawiła żadnych dokumentów, które potwierdzałyby jej twierdzenia. Co istotne, pozwana nie kwestionowała też wysokości roszczeń wyartykułowanych przez powódkę. Podnosiła jedynie swe przeświadczenie o uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec pracowników. Przyznała nadto, że przygotowała wypowiedzenie umowy o pracę zawartej z powódką, datowane na dzień 27 czerwca 2015 roku w trybie art. 10 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Nie kwestionowała zatem leżącego po jej stronie obowiązku wypłaty odprawy pieniężnej. Tym samym nie wykazała, że obowiązek ten względem powódki spełniła.

Sąd zmierzając do wnikliwego ustalenia stanu faktycznego, pochylił się również nad artykułowaną przez stronę pozwaną okolicznością, iż nie dysponuje dokumentacją dotyczącą wypłat wynagrodzeń oraz ich pochodnych wobec pracowników, albowiem likwidator przejął Spółkę w złej kondycji finansowej i bez dokumentów. Wskazać bowiem należy, iż pozwana w trakcie przeprowadzonego w sprawie postępowania nie powołała się na okoliczności ewentualnego zaginięcia wspomnianej dokumentacji (np. w wyniku zdarzeń losowych czy też bezprawnego działania osób trzecich). Również do wniesionego w sprawie sprzeciwu od wyroku nakazowego pozwana nie załączyła dokumentacji, która świadczyłaby o zaistnieniu takich okoliczności. Tym samym nie wykazała, aby brak posiadania niezbędnych dokumentów nastąpił z przyczyn niezależnych od pozwanej Spółki.

Na uwagę zasługuje przy tym fakt, iż na wyznaczony termin rozprawy w imieniu pozwanego nikt się nie stawił. W ocenie Sądu orzekającego w przedmiotowej sprawie, powyższe stanowi o braku inicjatywy ze strony pracodawcy.

Stan faktyczny sprawy Sąd ustalił na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, których pochodzenie i rzetelność nie były kwestionowane przez żadną ze stron.

Na marginesie jedynie zaznaczyć należy, iż z uwagi na okoliczności sprawy, Sąd uznał za niecelowe przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Zważyć bowiem należy na fakt, iż strony przedstawiły wzajemnie sprzeczne twierdzenia. Nadto, pracodawca już w treści sprzeciwu od wyroku nakazowego podał, że nie dysponuje jakąkolwiek dokumentacją istotną dla przedmiotowego postępowania w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych wobec pracowników. Jednocześnie wysokości należności wskazanych przez powódkę nie zakwestionował. Pozwana Spółka (...) jest następcą (...) Spółki C- (...). Oczywistym jest zatem, że przejęła ona również wszelkie zobowiązania tejże Spółki.

W tym stanie rzeczy, uznając powództwo za zasadne Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 3.180,92 zł wraz z ustawowymi odsetkami (zgodnie z żądaniem pozwu), o czym orzeczono w punkcie pierwszym części dyspozytywnej wyroku.

Nadto, zgodnie z przepisem art. 477 2 § 1 k.p.c., w myśl którego zasądzając należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności w części nieprzekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, Sąd nadał wyrokowi w punkcie 1 rygor natychmiastowej wykonalności co do kwoty 1900,00 zł, o czym orzeczono w punkcie drugim części dyspozytywnej wyroku.

Sędzia Sądu Rejonowego

1 E. M.; Komentarz aktualizowany do art. 94 Kodeksu pracy [w:] Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94); Lex omega dla Sądów 2015; nr (...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.