Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Rzeszowie z 2015-08-20
Data orzeczenia:
20 sierpnia 2015
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
15 września 2015
Sygnatura:
IV U 305/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Beata Bury
Protokolant:
Magdalena Zając
Hasła tematyczne:
Wypadek Przy Pracy
Podstawa prawna:
6 i n. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r., nr 167, poz. 1322 ze zm.)
Teza:
Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania
(Dz. U. z 2002 r. Nr 234, poz. 1974)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673)

Sygn. akt IV U 305/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 sierpnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Beata Bury

Protokolant:

Magdalena Zając

po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015r. w Rzeszowie

sprawy z wniosku P. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o jednorazowe odszkodowanie

na skutek odwołania P. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 28 kwietnia 2015 r. znak (...)- (...)

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 28 kwietnia 2015 r. znak (...)- (...) w ten sposób, że ustala, iż w wyniku wypadku przy pracy z dnia 2 grudnia 2014r. wnioskodawca P. M. doznał stałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 9% (dziewięć) i z tego tytułu przyznaje wnioskodawcy prawo do jednorazowego odszkodowania w wysokości odpowiadającej powyższemu uszczerbkowi.

Sygn. akt IV U 305/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 20 sierpnia 2015 roku

Decyzją z dnia 26 kwietnia 2015 roku znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) odmówił P. M. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

W uzasadnieniu swojego stanowiska ZUS Oddział w R. wskazał, że zgodnie z art. 6 w/w ustawy jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Komisja Lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 23 kwietnia 2015 roku nie stwierdziła u P. M. żadnego uszczerbku na zdrowiu związanego z wypadkiem z dnia 2 grudnia 2014 roku.

W dniu 27 maja 2015 roku P. M. wniósł odwołanie od powyższej decyzji i - wyrażając niezadowolenie z jej treści - wskazał, że nie zgadza się z opinią Komisji Lekarskiej ZUS. P. M. podał, że Komisja stwierdziła, w oparciu o obowiązujące przepisy, 0% uszczerbku na jego zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku przy pracy z dnia 2 grudnia 2014 roku. W opisie naruszenia sprawności organizmu Komisja stwierdziła, że przebyte urazy w żaden sposób nie upośledziły funkcji ruchowych prawego braku i lewego nadgarstka. P. M. wskazał natomiast, że prowadząc działalność gospodarczą pracuje fizycznie i codziennie odczuwa skutki wypadku. Ponadto ubezpieczony nadmienił, że cały czas znajduje się pod opieką lekarza specjalisty, który zlecił dalsze badania takie jak USG, rezonans magnetyczny, jak również zabiegi rehabilitacyjne. P. M. zaznaczył, że przebyty uraz w znacznym stopniu ogranicza wykonywanie czynności związanych z jego pracą.

Do odwołania ubezpieczony dołączył wyniki badania USG stawu barkowego prawego wraz ze zdjęciami.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. wniósł o jego oddalenie w oparciu o art. 477 14 § 1 KPC.

W uzasadnieniu swojego stanowiska organ rentowy wskazał, że stosownie od art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r., nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, zaś lekarz orzecznik ZUS stwierdził u P. M. 0% uszczerbku na zdrowiu. Identyczną opinię wydała także Komisja Lekarska, rozpatrując sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca P. M. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...) P. M.. W dniu 2 grudnia 2014 roku, w ramach swojej działalności, wykonywał usługę budowlaną zabezpieczenia stropu na budowie budynku mieszkalnego w miejscowości B.. P. M. pracował na drabinie, która oparta była wewnątrz budynku o ścianę. Schodząc z drabiny, poślizgnął się, stawiając nogę na najniższym szczeblu i stracił równowagę, w wyniku czego upadł na betonową posadzkę na prawy bok oraz - próbując podeprzeć się lewą ręką - uderzył głową o ścianę. Upadek nastąpił z wysokości ok. 30 cm. Drabina była ustawiona na stabilnym podłożu.

W wyniku zdarzenia P. M. doznał rany tłuczonej łuku brwiowego prawego, zwichnięcia barku prawego oraz pęknięcia nadgarstka lewego. O udzielenie pierwszej pomocy ubezpieczony zwrócił się do Wojewódzkiej (...).

P. M. w dniu wypadku prowadził działalność pozarolniczą i podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.

W dniu 9 stycznia 2015 roku starszy inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. wydał opinię, na podstawie której uznano powyższe zdarzenie z dnia 2 grudnia 2014 roku za wypadek przy pracy.

Wobec powyższego P. M. w dniu 2 marca 2015 roku złożył w ZUS Oddział w R. wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Lekarz orzecznik ZUS w dniu 25 marca 2015 roku wydał orzeczenie w sprawie procentowego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku z dnia 2 grudnia 2014 roku i określił ten uszczerbek na 0%, wskazując, że przebyty uraz nie upośledza funkcji ruchowych prawego barku i lewego nadgarstka.

Na skutek sprzeciwu wniesionego przez P. M. Komisja Lekarska orzeczeniem z dnia 23 kwietnia 2015 roku podtrzymała powyższe stanowisko lekarza orzecznika.

Mając na względzie powyższe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. decyzją z dnia 26 kwietnia 2015 roku znak: (...) odmówił P. M. przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

( dowód : akta zasiłkowe wnioskodawcy, dokumentacja medyczna)

P. M. odczuwa ograniczenie ruchomości, odwiedzenia i ruchów rotacyjnych stawu barkowego prawego. Ponadto występuje u niego ograniczenie ruchomości, obrzęk, silna bolesność podczas uścisku w tabakierce anatomicznej nadgarstka lewego.

W wyniku zdarzenia u wnioskodawcy doszło do stałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 9 %, tj. w oparciu o poz. 104 Tabeli – 5 % z uwagi na uszkodzenie stawu barkowego prawego oraz w oparciu o poz. 130a Tabeli – 4 % z uwagi na staw rzekomy kości łódeczkowatej lewej. Zranienie łuku brwiowego nie spowodowało uszczerbku na zdrowiu.

( dowód: opinia biegłego sądowego z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii dr n. med. A. P. - k. 14-15)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej powołanych dowodów.

Aspekt wiarygodności posiadają ujawnione w toku postępowania dowody z dokumentów. Ich treść i autentyczność nie budzi wątpliwości, stanowiąc odzwierciedlenie stanu rzeczywistego.

Istotnym dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy dowodem była opinia sporządzona przez biegłego sądowego z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii, którą Sąd ocenił jako spełniającą wymogi rzetelności, fachowości i kompletności. Nie budziły również wątpliwości kompetencje biegłego, który swoje stanowisko zaprezentował w sposób stanowczy i jednoznaczny. Opinia ta stanowiła podstawę do ostatecznego ustalenia rodzaju i rozmiaru uszczerbku na zdrowiu jakiego doznał P. M.. Podkreślenia wymaga również, iż żadna ze stron niniejszego postępowania nie złożyła zarzutów do przedmiotowej opinii.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. - Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322), ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Wysokość powyższego odszkodowania wg art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Na gruncie niniejszej sprawy bezspornym było, iż zdarzenie jakiemu uległ w dniu 2 grudnia 2014 roku P. M. było wypadkiem przy pracy. Kwestia objęta sporem dotyczyła natomiast istnienia, charakteru i wysokości doznanego przez ubezpieczonego uszczerbku na zdrowiu. Wskazać należy bowiem, iż P. M. kwestionował poczynione przez ZUS Oddział w R. ustalenie, iż uszczerbek ten nie wystąpił.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że stanowisko wyrażone w decyzji ZUS z dnia 26 kwietnia 2015 roku jest nieprawidłowe. Uszczerbek na zdrowiu jakiego doznał wnioskodawca w wyniku zaistniałego wypadku przy pracy ma bowiem charakter stały i wynosi łącznie 9%.

W sporządzonej opinii biegły z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii ustalił uszczerbek na zdrowiu wnioskodawcy, biorąc za podstawę poz. 104 i 130a Tabeli (tj. załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. z 2002 roku, nr 234, poz. 1974). Wskazać należy więc, iż poz. 104 odnosi się do przewlekłych zmian stawu barkowego, natomiast poz. 130a dotyczy ograniczenia ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia, złamania kości nadgarstka, martwic aseptycznych tych kości). Biegły, posiłkując się wskazaniami powyższej Tabeli, ustalił 5% uszczerbku na zdrowiu w zakresie stawu barkowego prawego oraz 4% w zakresie lewego nadgarstka. Powyższe wskazuje jednoznacznie, że ustalenie całkowitego uszczerbku na zdrowiu P. M. na poziomie 9% jest w pełni uzasadnione. Jest to jednoznacznie uszczerbek stały, tj. nie rokujący poprawy w świetle wskazań aktualnej wiedzy medycznej.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 477 14 § 2 KPC, uwzględnił odwołanie wnioskodawcy i zmienił zaskarżoną jak w sentencji wyroku.

SSR Beata Bury

R., dnia 26 sierpnia 2015 roku

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.