Poniedziałek 23 lipca 2018 Wydanie nr 3801
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Suwałkach z 2015-05-29
Data orzeczenia:
29 maja 2015
Data publikacji:
13 października 2017
Data uprawomocnienia:
30 czerwca 2015
Sygnatura:
IV P 38/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Suwałkach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Alicja Wiśniewska
Sędziowie:
Andrzej Sowul
Małgorzata Zarzecka
Protokolant:
sekr. sądowy Agnieszka Krysiuk
Hasła tematyczne:
Wypowiedzenie Umowy
Podstawa prawna:
art. 33 k.p.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt IV P 38/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy w Suwałkach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Alicja Wiśniewska

Ławnicy:

Andrzej Sowul

Małgorzata Zarzecka

Protokolant:

sekr. sądowy Agnieszka Krysiuk

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2015 r. w Suwałkach na rozprawie

sprawy z powództwa B. C.

przeciwko Fabrykom (...) S. A. w O. (...) Oddziałowi w S.

o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne

I.  Powództwo oddala.

II.  Odstępuje od obciążania powódki kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego.

UZASADNIENIE

Powódka B. C. w pozwie wniesionym przeciwko Fabrykom (...) S.A. w O. (...) Oddział w S. domagała się przywrócenia do pracy w związku z wypowiedzeniem jej umowy o pracę.

Argumentowała, że jest samotną matką i wychowuje dwójkę dzieci. Nie była karana przez pracodawcę i swoją pracę wykonywała należycie.

W odpowiedzi na pozew pozwany Fabryki (...) S.A. w O. (...) Oddział w S. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Wskazał, iż powódka była zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 25 lipca 2014r. zawartej na czas określony. Strony przewidziały w umowie możliwość jej rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę powódki nastąpiło zgodnie z warunkami umowy i obowiązującymi przepisami. Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, zgodnie z treścią art. 33 kodeksu pracy i taki też termin został zachowany przy wypowiedzeniu umowy z powodem. Podejmując decyzję w tym przedmiocie pracodawca dokonał oceny pracy powódki. Nie przykładała ona dużego znaczenia do jakości wykonywanej pracy, nie wyrażała chęci i woli rozwijania swoich umiejętności w celu podnoszenia jakości i wydajności pracy.

Sąd ustalił, co następuję:

B. C. pozostawała zatrudniona w Fabrykach (...) S.A. w O. (...) Oddział w S. od dnia 25 kwietnia 2014r. na stanowisku pomocnika produkcji, początkowo na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny, a od dnia 25 lipca 2014r. na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia 31 lipca 2016r. W umowie o pracę z dnia 25 lipca 2014r. strony przewidziały możliwość jej rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, zgodnie z art. 33 kodeksu pracy. B. C. nie przykładała się do jakości świadczonej pracy; operatorzy wielokrotnie skarżyli się na jej pracę, wskazując na potrzebę dokonywania po niej poprawek. Nie była chętna do pracy, wykonywała to, co się jej zleciło, bez własnej inicjatywy. W czasie pracy często opuszczała stanowisko pracy i robiła przerwę na papierosa. Rozmowy z przełożonym odnośnie poprawy jakości jej pracy nie przynosiły rezultatu (dowód: zeznania świadków: K. G. k.39v, M. B. k.40).

Oświadczeniem woli z dnia 20 marca 2015r. pracodawca wypowiedział B. C. umowę o pracę zawartą na czas określony zachowaniem 2-tygodniowego okresy wypowiedzenia, który upływał w dniu 4 kwietnia 2015r. Oświadczenie pracodawcy zawierało pouczenie o możliwości odwołania się pracownika do Sądu Pracy w terminie 7 dni od doręczenia oświadczenia (dowód: rozwiązanie umowy o pracę k.1 części C akt osobowych powódki).

Sąd zważył, co następuje:

W myśl art. 50§3 k.p. jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

Powołane przepisy kodeksu pracy wyłączają uprawnienie pracownika zatrudnionego na czas określony do domagania się przywrócenia do pracy. Z tej też przyczyny roszczenie powódki o przywrócenie do pracy nie mogło zostać uwzględnione. Na uwzględnienie nie zasługiwało również roszczenie powódki o odszkodowanie.

Zgromadzone w sprawie dowody nie dały podstaw do przyjęcia, że wypowiedzenie umowy o pracę powódki zawartej na czas określony, dokonane w dniu 20 marca 2015r., nastąpiło z naruszeniem prawa. Stosownie do treści art. 33 k.p. przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Strony niniejszego sporu w umowie o pracę zawartej w dniu 25 lipca 2014r. przewidziały możliwość jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Pozwany pracodawca z zapisu umownego skorzystał i w dniu 20 marca 2015r. wypowiedział umowę o pracę powódki. Oświadczenie pracodawcy zgodnie z art. 30§3 k.p. nastąpiło na piśmie oraz zawierało pouczenie o możliwości odwołania się do Sądu Pracy (art. 30§5 k.p.). Pracodawca dokonał również prawidłowego wyliczenia okresu wypowiedzenie, który upłynął w dniu 4 kwietnia 2015r. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień albo jego wielokrotność kończy się bowiem odpowiednio w sobotę (art. 30§2 1 k.p.).

Zważywszy na fakt, iż strony w umowie o pracę przewidziały możliwość jej wypowiedzenia nie można zgodzić się z powódką, że wypowiedzenie umowy było dla niego zaskoczeniem. Godząc się bowiem na taki zapis umowny powódka powinna była liczyć się z tym, że z wypowiedzenia umowy o pracę może w każdej chwili, skorzystać każda ze stron stosunku pracy.

Należy również wskazać, że wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony nie musi być uzasadnione, a więc może nastąpić z jakiejkolwiek przyczyny. W konsekwencji pracownik zwolniony za wypowiedzeniem nie może domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania z powodu niedostatecznego uzasadnienia wypowiedzenia. Wynika to z wykładni a contrario art. 45 k.p. Przepis ten bowiem, rozróżniając wypowiedzenie nieuzasadnione i niezgodne z prawem, mówi tylko o zasadności wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Wniosek ten potwierdza również art. 50 § 3 k.p., który przewiduje prawo do odszkodowania wyłącznie za naruszenie przepisów o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony, nie ustanawiając żadnych sankcji za brak uzasadnienia tego wypowiedzenia.

Stąd też nie wskazanie przez pozwanego pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej z powódką na czas określony nie skutkuje naruszeniem przepisów prawa i nie stanowi podstawy do przyznania odszkodowania.

Pomimo braku obowiązku wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca wykazał w niniejszym procesie, iż to negatywna ocena pracy powódki była podstawą decyzji pracodawcy. Powódka zarówno przez swojego bezpośredniego przełożonego jak i kierownika wydziału produkcji została oceniona jako pracownik słaby, niedokładny, bez jakiejkolwiek inicjatywy do kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji. Skargi na jakość jej pracy pochodziły również od innych pracowników – operatorów, którzy na skutek niedokładnej pracy powódki musieli dokonywać poprawek.

W tym stanie rzeczy nie znajdując podstaw do uwzględnienia argumentów powódki Sąd oddalił jej powództwo jako bezpodstawne.

Mając na uwadze trudną sytuację majątkową powódki, która aktualnie pozostaje bez pracy i jest matką samotnie wychowującą dwoje dzieci, Sąd na zasadzie art. 102 k.p.c. odstąpił od obciążania jej kosztami zastępstwa procesowego poniesionymi przez pozwanego.

SSR Alicja Wiśniewska

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.