Piątek 19 kwietnia 2019 Wydanie nr 4071
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2015-09-17
Data orzeczenia:
17 września 2015
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
22 października 2015
Sygnatura:
VI P 479/14
Sąd:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wydział:
VI Wydział Pracy
Przewodniczący:
Beata Young
Sędziowie:
Alicja Furtak
Krystyna Narożańska
Protokolant:
Magdalena Paplińska
Hasła tematyczne:
Wypowiedzenie Umowy
Podstawa prawna:
art. 45§1 kp, ustawa z 27.07.2005r. prawo o szkolnictwie wyższym
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt VI P 479/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 września 2015 roku

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Beata Young

Ławnicy: Alicja Furtak

Krystyna Narożańska

Protokolant: Magdalena Paplińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2015 w Gdańsku

sprawy z powództwa B. W.

przeciwko Uniwersytetowi (...) w G.

o przywrócenie do pracy

I.  przywraca powódkę B. W. do pracy w pozwanym Uniwersytecie (...) na warunkach pracy i wynagrodzenia obowiązujących w chwili wypowiedzenia stosunku pracy;

II.  zasądza od pozwanego Uniwersytetu (...) na rzecz powódki B. W. kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III.  nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego (...) w G. kwotę 2318,00 zł (dwa tysiące trzysta osiemnaście złotych) tytułem opłaty od pozwu, z której obowiązku uiszczenia powódka była zwolniona z mocy ustawy.

Sygn. akt VI P 479/14

UZASADNIENIE

Powódka B. W. pozwem z dnia 2 lipca 2014 roku wniosła o uznanie dokonanego wypowiedzenia stosunku pracy zawartego na podstawie mianowania w dniu 1 grudnia 1999 r. z pozwanym Uniwersytetem (...)za bezskuteczne, a po upływie terminu wypowiedzenia o przywrócenie jej do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż od dnia 1 grudnia 1999 roku została zatrudniona na podstawie stosunku mianowania na czas nieokreślony na stanowisku adiunkta w Katedrze (...)Uniwersytecie (...)w G.. W dniu 2 lutego 2014 roku został rozwiązany stosunek pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływał wraz z końcem semestru tj. dnia 30 września 2014 roku.

W wypowiedzeniu jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy wskazano uzyskanie oceny negatywnej w wyniku przeprowadzonej przez Wydziałową Komisję Oceniającą (...) okresowej oceny pracy utrzymanej w mocy przez Odwoławczą Komisję (...), dodatkowo wskazano, iż powódka swoją działalnością naukową nie przyczyniła się w żaden sposób do pozycji Wydziału (...) w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ani też do budowania prestiżu Wydziału na arenie międzynarodowej.

Powódka wskazała, że w uzasadnieniu wypowiedzenia stwierdzono, iż „przy ocenie pracowników będących nauczycielami akademickimi nie brano pod uwagę czasopism spoza Listy Filadelfijskiej, których nie uwzględnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas oceny parametrycznej”, co sprzeczne jest z danymi dotyczącymi wytycznych w ocenie parametrycznej jednostek naukowych (wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 roku, Dz. U. 2014, poz. 1126) oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 877), według których brane pod uwagę są nie tylko publikacje z Listy Filadelfijskiej (lista A) ale wszystkie wymienione w rozporządzeniu publikacje naukowe – m.in. lista A, B, monografie, rozdziały w monografiach, patenty i wnioski patentowe. Powódka wskazała nadto, że posiada w swoim dorobku naukowym także publikacje z listy A.

Powódka wskazała, że okresie podlegającym ocenie, tj. latach 2009-2012 jej dorobek jest rocznie średnio pięciokrotnie wyższy niż wymagana liczba 15 punktów przypadająca na 1 rok zatrudnienia pracownika naukowego. W ocenianym okresie powódka uzyskała 305 punktów MNiSW, tj. średnio rocznie 76,25 punktów (288 punktów zgodnie z punktacją obowiązującą na dzień 20 grudnia 2012 roku, tj. średnio rocznie 72,2 pkt). W ocenie powódki, Komisja (...) brała pod uwagę wyłącznie brak rozprawy habilitacyjnej i kierowała się osobistymi uprzedzeniami w stosunku do jej osoby, a nie uwzględniła całego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. Powódka wskazała, że w latach 2009-2012 opublikowała (jako autor lub współautor) 34 prace, na które składają się 33 prace naukowe, w tym 10 recenzowanych publikacji (8 w języku angielskim), 1 recenzowana monografia (rozprawa habilitacyjna) ze skróconą wersją angielską, 10 prac racjonalizatorskich (patenty i zgłoszenia patentowe, w tym 4 jako autor i 6 jako współautor), 12 innych publikacji (komunikaty, streszczenia). Nadto powódka podniosła, że wygłosiła 5 referatów naukowych – w tym jeden plenarny – oraz zaprezentowała 10 plakatów z wynikami naukowymi.

(pozew – k. 2-7)

W odpowiedzi na pozew pozwany Uniwersytet (...)wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na rzecz pozwanego kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pozwany przyznał, iż powódka zatrudniona była na podstawie mianowania na stanowisku adiunkta od dnia 1 grudnia 1999 roku na czas nieokreślony.

Stosownie do uregulowania zawartego w przepisie art. 132 ust. ustawy z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym powódka, jak wszyscy nauczyciele akademiccy podlegała okresowym ocenom. Ocena dokonana w dniu 4 lipca 2013 roku. przez podmiot wskazany - stosownie do zapisu art.132 ust.2 u.p.o.s.w. – (...) Statutu Uniwersytetu (...) miała wynik negatywny. Od oceny negatywnej wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale (...)powódka odwołała się, zgodnie z trybem przewidzianym Statutem do Odwoławczej Komisji Oceniającej. Ta podczas posiedzenia w dniu 17 marca 2014 roku i przy udziale powódki i po jej wysłuchaniu oraz przyjęciu stanowiska wyrażonego przez Prodziekana Wydziału(...) M. Z. i Kierownika Katedry (...). J. S. podtrzymała ocenę Komisji Wydziałowej.

Zgodnie z procedurą wynikającą z treści (...) Statutu (...) uchwalonego przez Senat Uniwersytetu (...) na podstawie delegacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, dziekan Wydziału (...). D. L. S.zwrócił się do Rektora z wnioskiem z dnia 9 maja 2014 roku o rozwiązanie z powódką stosunku pracy wynikającego z mianowania.

Nisko punktowana aktywność naukowa powódki w ocenianym okresie 2009-2012 przejawiająca się w publikacjach w czasopismach naukowych o niższej renomie, na tle zabiegów Wydziału(...) o uzyskanie i utrzymanie wysokiej oceny parametrycznej, spowodowała, że Rektor podzielił argumentację dziekana i korzystając z uprawnienia wskazanego w rozszerzonym katalogu podstaw z art. 124 ust. l u.p.o.s.w. rozwiązał stosunek pracy z powódką już po otrzymaniu przez nią jednej negatywnej oceny.

Pozwany wskazał, iż powódka błędnie odczytuje przyczynę rozwiązania z nią stosunku pracy, upatrując jej w nieuzyskaniu w określonym terminie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Taka przyczyna w wypowiedzeniu nie została wyartykułowana i nie była podnoszona przez Dziekana Wydziału (...) podczas wręczania powódce decyzji o wypowiedzeniu.

(odpowiedź na pozew – k. 55-57)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka B. W. została zatrudniona na Uniwersytecie (...)na podstawie mianowania z dnia 1 października 1991 roku na stanowisku asystenta na Wydziale(...) na czas określony do dnia 30 września 1992 roku. W dniu 1 października 1992 roku przedłużono zatrudnienie na dalszy czas nieokreślony.

Od dnia 1 grudnia 1999 roku powódka została mianowana na stanowisko adiunkta na Wydziale (...)na czas nieokreślony.

(dowód: akty mianowania – k. 1 , 6 i 24, akta osobowe pracownika- część B)

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Wydziału (...)przyznała w dniu 8 grudnia 2009 roku powódce ocenę negatywną za działalność naukową (w tym granty i konferencje), ocenę bardzo dobrą za działalność organizacyjną oraz ocenę dobrą za działalność dydaktyczną co dało ocenę ogólną negatywną. We wniosku Komisja stwierdziła, że nie widzi możliwości przedłużenia zatrudnienia powódce w związku z brakiem możliwości wykonania rozprawy habilitacyjnej w przewidywanej przyszłości.

(dowód: protokół z posiedzenia Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Wydziału (...)– k. 67-67h, akta osobowe pracownika- część B)

W dniu 3 lutego 2010r. Odwoławcza Komisja Oceniająca dla Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu (...) uchyliła ocenę negatywną Wydziałowej Komisji Oceniającej z uwagi na braki formalne, brak uzasadnienia podanych ocen, w tym dorobku publikacyjnego i zaleciła jej ponowne rozpatrzenie.

(dowód: protokół z posiedzenia Odwoławczej Komisje Oceniającej dla Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu (...) – k. 68-68a, akta osobowe pracownika- część B)

W dniu 10 czerwca 2010 roku Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich Wydziału (...)wystawiła powódce ocenę pozytywną za lata 2000- 06 2010.

(dowód: pismo z dnia 11 czerwca 2010 roku – k. 69a , akta osobowe pracownika- część B)

W dniu 13 lipca 2012 roku powódka uzyskała ocenę negatywną z działalności naukowej oraz ocenę pozytywną z działalności organizacyjnej i dydaktycznej ze względu na fakt , że powódka nie wywiązała się z zapisu protokołu oceny z dnia 10 czerwca 2010r. , który brzmiał : „ przedłużenie zatrudnienia na 2 lata na zajmowanym stanowisku z obowiązkiem zamknięcia przewodu habilitacyjnego”.

(dowód: protokół z posiedzenia Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Wydziału (...)– k. 95a-95j, akta osobowe pracownika- część B)

Ocena negatywna została uchylona przez Odwoławczą Komisję Oceniającą dla Oceny Nauczycieli Akademickich (...) w dniu 15 października 2012 roku. Powodem uchylenia było błędne uzasadnienie wyrażonej opinii przez Wydziałową Komisję Oceniającą polegającej na uzależnieniu pozytywnej oceny od zamknięcia przewodu habilitacyjnego , co zostało ocenione jako sprzeczne z (...) Statutu Uniwersytety (...)który stanowi , iż podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowi przedstawiony przez zainteresowanego wykaz dorobku naukowo-badawczego , dydaktycznego i organizacyjnego oraz odpowiednie opinie o tym dorobku .

(dowód: protokół z posiedzenia Odwoławczej Komisje Oceniającej dla Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu (...) – k. 96, akta osobowe pracownika- część B)

W piśmie z dnia 25 10 2012r. na podstawie art. 120 i art. 264 ust.1 i 6 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz (...) statutu (...)rektor przedłużył okres zatrudnienia powódki na stanowisku adiunkta bez stopnia dr hab. Na okres 2 lat do 30 09 2014r.

Dowód : pismo rektora (...) z dnia 25 10 2012r. k. 97 cz b akt osobowych

W okresie obejmującym lata 2009-2012 działalność naukowa powódki przedstawiała się następująco:

I.  Udział w konferencjach naukowych

Zjazd Polskiego Towarzystwa (...)

Konferencja P. (2010)

Konferencja ochrona (...) (2010)

Warsztaty (...)(2010,2011)

(...) Jubileuszowy Zjazd (...)(2011)

(...)Ogólnopolska Konferencja (...) (2011)

Kurs „(...) (2010)

II.  Wykaz dorobku naukowego

2012

1.

1.  W.B. 2012. (...), 1914, jako wskaźnik w badaniach klimatycznych i środowiskowych.(...)Wydawnictwo(...)182 str.

2.  W. B. 2012. Wyizolowany (...) 1914 do zastosowania w sposobie otrzymania środka (...). Patent nr(...), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

3.  W. B. 2012. (...)do zastosowania jako wskaźnik (...) Wniosek patentowy nr P. (...), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

4.  W. B., K. D. 2012. Temperature (...) . Polish Polar Research 33, (...)

5.  W.W., W. B. 2012. (...) Wniosek patentowy nr P. (...), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

⚫.

2011

6.  K. I., W. B., K. M., B. D., N. K., Ż. P., K.W. 2011. (...). (...) Polar (...) 32, 2: (...)

7.  W. W.,W. B. 2011. (...) Patent nr (...), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

8.  W. W., W. B. 2011. (...) Wniosek patentowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, nr wniosku P – (...).

9.  W. W., W. B., H. K., G. M. 2011 (...). Patent nr (...), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

10.  W. W., W. B. 2011. (...). Patent nr (...), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

11.  W. B. (...) Ogólnopolskie Seminarium (...) maj 2011, G..

12.  W. B. 2011. (...) Ogólnopolskie Warsztaty B.: (...) K.-C.: 51-52.

13.  W.B. 2011. (...) Ogólnopolska Konferencja(...), Materiały konferencyjne, (...)

14.  W.B. 2011. (...) Ogólnopolska Konferencja Metodyczna(...)

⚫.

2010

15.  C. J., W. B. 2010. (...)Konferencja (...) Materiały Konferencyjne Badania Naukowe (...)

16.  S.W., W. B. 2010. Zmienność (...). Funkcjonowanie i (...)

17.  (...) W., (...) B. 2010. Laboratoryjny (...) Wniosek patentowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, nr wniosku P- (...).

18.  W.B. 2010. M. (...). [W:] R. W. [red.] (...) S. T. (...)

19.  W. B. 2010 (...) Konferencja (...). Materiały konferencyjne Badania Naukowe (...)

20.  W. B. 2010. (...) Seminarium (...)

21.  W. B., B. W. M. 2010. (...) Polish Polar Research (...)

22.  W. B., M. M. 2010. (...) (...)

⚫.

2009

23.  C.J., W. B. 2009. (...). Materiały dotyczące (...) Ogólnopolskich Warsztatów B.. Zeszyty (...) 1: 13.

24.  M. M., W. B. 2009.(...)

25.  S. G., W. B., B. D,. N. K. 2009. (...) Polish Polar Research (...)

26.  S. M., W. B. 2009. (...)Materiały dotyczące (...) Ogólnopolskich Warsztatów B.. Zeszyty Parku Narodowego „Bory (...)

27.  W. B. 2009. (...) OL PAN , (...)

28.  W. B. 2009. E. of the(...) S. reservoirs (P. M., (...)) on the (...) E. and H. (...)

29.  W. B. 2009. (...) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, nr zgłoszenia P. (...).

30.  W. B. 2009. (...). Wniosek patentowy, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, nr zgłoszenia P. (...).

31.  W. B., G. K. 2009. (...)Materiały dotyczące (...) Ogólnopolskich Warsztatów B.. Zeszyty Parku Narodowego (...)

32.  W. B., G. A., S. M. 2009. (...) Materiały dotyczące (...)Ogólnopolskich Warsztatów B.. Zeszyty Parku Narodowego(...)

33.  W. B., R. J., S. P., S.M. 2009.(...). – OL PAN, (...)

34.  W. B., R. J., S. P.,S. M. 2009. (...) Materiały 21. Zjazdu (...) Polskich, (...)

(dowód: formularz oceny pracowników naukowo-dydaktycznych za lata 2009-2012 – k. 11-19)

W okresie podlegającym ocenie tj. w latach 2009-2012 powódka uzyskała średnio 76,25 pkt (...) rocznie (72,2 pkt przy uwzględnieniu punktacji z dnia 20 grudnia 2012 roku)

(dowód: wykaz dorobku naukowego za lata 2009-2012 – k. 17-19, przesłuchanie powódki k. 140-143 ; 00:03:24)

W dniu 4 lipca 2013 roku powódka otrzymała negatywną ocenę okresową za lata działalności 2009-2012. W uzasadnieniu Komisja wskazała że według formularza oceny przygotowanego przez powódkę, jej sumaryczny dorobek naukowy nie jest satysfakcjonujący. Sumaryczny dorobek naukowy powódki w ocenianym okresie obejmuje 37 publikacji naukowych (40 wg zestawienia tabelarycznego). Spośród nich 16 to wystąpienia konferencyjne, zaś 10 to patenty i zgłoszenia patentowe. Powódka opublikowała w tym czasie 1 książkę, 1 rozdział w książce oraz 4 artykuły w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym – Polish Polar Research (cześć A listy MNiSW), 15 pkt przy czym w 2009 roku czasopisma nie było na liście A MNiSW). Stwierdzono, że większość prac powódki ukazała się w języku polskim i ma charakter przyczynkarski, nie wnosi tez nic nowego do rozwoju dyscypliny, którą reprezentuje. Wskazano, że powódka nie przejawia żadnej aktywności w zdobywaniu funduszy na badania naukowe, nie kierowała żadnym grantem zewnętrznym, nie była także wykonawcą w żadnym projekcie. Nie uczestniczyła w żadnym stażu badawczym w zagranicznym ośrodku naukowym. Według Komisji nie jest to dorobek zadowalający na osoby będącej doświadczonym pracownikiem naukowym.

(dowód: pismo z dnia 20 lipca 2013 roku – k. 108, akta osobowe pracownika- część B ; protokół z posiedzenia Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Wydziału (...)– k. 108a—108i, akta osobowe pracownika- część B)

Bezpośredni przełożony powódki prof. (...) dr J. S. w opinii z dnia 2 07 2013r. wskazał, że działalność naukowa powódki w ocenianym okresie wyraża się opublikowaniem 1 monografii i 4 artykułów w czasopiśmie Polish Polar Research . Pozostałe pozycje to patenty , publikacje w czasopismach z części B wykazu , konferencje itd. Działalność dydaktyczna obejmowała prowadzenie ćwiczeń i pracowni. . Pani Doktor brała udział w działaniach popularyzujących naukę/ (...)/.

Dowód : opinia z dnia 2 07 2013r. k. 108 e cz b akt osobowych

27 grudnia 2013 roku powódka odwołała się od oceny negatywnej do Senackiej Odwoławczej Komisji Oceniającej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich (...)formułując zarzut nie zakończonej procedury dotyczącej okresu 2010-2012 po uchyleniu oceny przez Senacką Komisję Odwoławczą (...)oraz wyjaśnienia dlaczego ponownie jest oceniany okres 2009-2010 , za który uzyskała ocenę pozytywną ; powierzchownej oceny jej dorobku naukowego, wskazując nie nieuwzględnienie jej wkładu w rozwój dyscypliny naukowej, niepoparte niczym określenie prac jako „przyczynkarskich” a także pominięcie jej osiągnięć racjonalizatorskich przejawiających się uzyskaniem w ocenianym okresie 4 patentów i złożeniem 6 oczekujących wniosków patentowych. Powódka odniosła się także do zarzutu niepozyskiwania dostatecznych funduszy, stwierdzając że nie wzięto pod uwagę faktu aplikowania przez nią o finansowanie badań, które – z przyczyn od niej niezależnych – nie zostały rozpatrzone pozytywnie.

(dowód: odwołanie z dnia 27 grudnia 2013 roku – k. 109a - 109h akt osobowych cześć b )

Kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich z dnia 4 lutego 2011, ustalone na podstawie (...) Statutu (...), według których oceniana była powódka wskazywały, że średnia arytmetyczna dorobku naukowego bez rozprawy habilitacyjnej powinna wynosić około 15 punktów ministerialnych rocznie, przy ośmioletnim okresie zatrudnienia. Pracownik wykazujący się dorobkiem naukowym na poziomie ok. 15 punktów ministerialnych rocznie przy ośmioletnim okresie zatrudnienia otrzymuje ocenę pozytywną (tzn. dostateczną).

(dowód: ocena okresowa nauczycieli akademickich z dnia 4 lutego 2011 r. – k. 123-124, zeznania świadka D. S. – k. 129 00:01:35)

Podczas dokonywania oceny działalności naukowej powódki Komisja brała pod uwagę jedynie czasopisma z Listy Filadelfijskiej (listy A) ze względu na to, że według oceny komisji ma to większe znaczenie dla późniejszej oceny całego Wydziału (...). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga od Wydziału liczbę publikacji wynoszącą 3 razy N, gdzie N oznacza liczbę pracowników Wydziału. Brane pod uwagę były jedynie publikacje z listy A, najwyżej punktowane. Komisja nie brała co do zasady pod uwagę patentów i wniosków patentowych powódki, powołując się na wysokie wymagania MNiSW dotyczące cytowalności publikacji, patenty zaś według komisji nie zapewniają cytowalności i komisja stwierdziła , że są mało wartościowe. Podczas oceny uwzględniono także fakt, że praca habilitacyjna powódki uzyskała krytyczne recenzje.

(dowód: zeznania powódki B. W. – k. 94-95 w zw. Z k. 140-143 ;00:03:24, zeznania świadka D. S. – k. 129-133; 00:01:35 ;00:09:27 ;00:20:03; 00:23:12;00:25:15 i dalej )

W dniu 17 marca 2014 roku Odwoławcza Komisja Oceniająca dla Oceny Nauczycieli (...)utrzymała w mocy ocenę Wydziałowej Komisji Oceniającej na Wydziale(...)wskazując , że ocena formalnie dokonywana jest za okres 2 lat , natomiast zgodnie z decyzją Rady Wydziału (...)wszyscy pracownicy podlegający ocenie co 2 lata zobowiązani są przedstawić swoje osiągnięcia z ostatnich 4 lat , według prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą postępowanie to jest korzystne dla pracownika , gdyż pozwala uniknąć sytuacji wystawienia niskiej oceny w przypadku przejściowo mniej wydajnego okresu w publikowaniu efektów pracy .

(dowód: decyzja Komisji – k. 110-110a, protokół z posiedzenia Komisji – k. 110-110d)

Uchwałą z dnia (...). nr (...) Rada Wydziału (...) poparła wniosek o rozwiązanie z powódką stosunku pracy .

Dowód : uchwała z dnia (...). k. 5 c akt osobowych

Wnioskiem z dnia 9 maja 2014r. Dziekan Wydziału (...). D. S. zwrócił się z prośbą do rektora (...) o rozwiązanie mianowania na stanowisku adiunkta z powódką w terminie ustawowym ze skutkiem na dzień 30 09 2014r. W piśmie wskazano , ze dorobek naukowy powódki / publikacje , konferencje , granty/ został oceniony negatywnie przez Wydziałową Komisje ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2013r. , Odwoławcza Komisja Oceniająca dla Oceny Nauczycieli (...) nie znalazła uchybień formalnych i w swojej decyzji z dnia 17 marca 2014r. podtrzymała ocenę negatywną dla powódki sformułowaną przez Komisję Wydziałową .

Dziekan wskazał, że na Wydziale (...) przywiązuje się dużą wagę do prowadzonych badań naukowych oraz stałego rozwoju naukowego pracowników . Zaowocowało to przyznaniem kategorii A podczas ubiegłorocznej oceny parametrycznej jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydziałowa Komisja Oceniająca przy ocenie pracowników będących nauczycielami akademickimi uwzględniała tylko prace opublikowane w renomowanych czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej . Tylko takie publikacje bowiem w dziedzinach nauk eksperymentalnych , do których zaliczana jest (...) , uwzględniało Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego podczas oceny parametyrycznej. W związku z tym , że powódka swoją długoletnią działalnością naukową nie p przyczyniła się w żaden sposób do pozycji Wydziału (...)w rankingu MN i SW , ani do wzrostu prestiżu wydziału na arenie krajowej czy międzynarodowej , dziekan zwrócił się z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy w oparciu o art. 124 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym.

Dowód : pismo Dziekana Wydziału (...) z 9 maja 2014r. k. 5 c akt osobowych

W dniu 2 czerwca 2014 roku Rektor (...) B. L. skierował do powódki pismo rozwiązujące stosunek pracy zawarty na podstawie mianowania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego z dnia 30 września 2014 roku. W uzasadnieniu podano jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy otrzymanie oceny negatywnej w lipcu 2013 roku Wydziałowej Komisji Oceniającej , utrzymanej w mocy przez Odwoławczą Komisję Oceniającą (...) . W piśmie wskazano , że na Wydziale (...)przy ocenie pracowników będących nauczycielami akademickimi nie brano pod uwagę czasopism spoza Listy Filadelfijskiej , których nie uwzględniało także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas oceny parametrycznej W związku z tym , że powódka swoją działalnością naukową nie przyczyniła się w żaden sposób do pozycji Wydziału (...) w rankingu MN i SW , ani do budowania prestiżu wydziału na arenie krajowej czy międzynarodowej rektor przychylił się do wniosku dziekana Wydziału (...) do dokonanie rozwiązania stosunku pracy .

(dowód: pismo z dnia 2 czerwca 2014 roku – k. 5 cz c akt osobowych )

Po rozwiązaniu stosunku pracy powódka kontynuowała działalność naukową.

Dowód : przesłuchanie powódki k. 142-143 ; 00:30:00; 00:34:34, zestawienie działalności naukowej powódki k. 136-138

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo B. W. jako zasadne zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Sąd ustalił stan faktyczny przede wszystkim w oparciu o dowody z dokumentów i zeznania świadka D. S. oraz zeznania powódki.

Treść dowodów z dokumentów nie była kwestionowana przez żadną ze stron i Sąd także nie znalazł podstaw aby podważać ich moc dowodową. Zgodnie z treścią art. 245 kpc dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Sąd w szczególności oparł się na kryteriach oceny okresowej nauczycieli akademickich zgodnych z ustaleniami Rady Wydziału (...). k. 123-124 analogicznych do kryteriów wcześniejszych k. 121-122, jak i na dokumentach zgromadzonych w aktach sprawy i aktach osobowych powódki dotyczących przebiegu zatrudnienia powódki oraz dotyczących ocen okresowych powódki.

Sąd uznał zeznania powódki B. W. Sąd uznał za wiarygodne , albowiem były one jasne spójne i logiczne i korespondowały z materiałem dowodowym w postaci dokumentów wskazanych powyżej , do których powódka w przesłuchaniu nawiązywała .

W ocenie Sądu meriti zeznania świadka D. S. uznać należało w części dotyczącej wymogów , jakie powinna spełniać powódka dla uzyskania oceny pozytywnej za niewiarygodne, albowiem były one niespójne, niekonsekwentne, niejasne nadto pozostawały w sprzeczności z wiarygodnymi zeznaniami powódki B. W. oraz przedstawionymi przez samego świadka wytycznymi dotyczącymi oceny pracowników, podkreślić należy fakt , że świadek po pierwsze zeznawał niezgodnie z treścią załączonych przez siebie kryteriów ocen, a po drugie nie potrafił odnieść się do punktacji za patenty i zgłoszenia patentowe , jakie w swoim dorobku miała i ma powódka , całkowicie marginalizując ten aspekt działalności w oderwaniu od przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 13 07 2012r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym , na które sam się powołuje jak podstawę oceny pracownika naukowo-dydaktycznego / § 8 ust1 pkt 7 / . Podobnie w sposób niezrozumiały , jak i wskazujący na brak odpowiedniego przygotowania i wiedzy do oceny w tym zakresie miał wypowiedzieć się w tej kwestii przełożony powódki prof. S. w trakcie posiedzenia Senackiej Komisji Odwoławczej Oceniającej (...) k. 110 d cz b akt osobowych powódki . W ocenie sądu podważa to rzetelność oceny powódki .

W ocenie Sądu zeznania świadka odnoszące się do okoliczności jakie miały mieć decydujące znaczenie przy ocenie negatywnej pracy powódki w zakresie dorobku naukowego, które były wzięte pod uwagę przez Wydziałową Komisję Oceniającą, na co wskazywała także powódka , potwierdzały sprzeczność postępowania Komisji tak z zapisami ustawy o szkolnictwie wyższym, jak i uregulowaniami wewnętrznymi pozwanego. Stwierdzić bowiem należy, że zarówno prawnie określone kategorie publikacji, jak również wewnętrzne wskazania nie wartościowały stopnia ważności publikacji jak i nie stanowiły o tym, że punktowa ocena publikacji w danym roku nie może stanowić sumy punktacji za jednostkowe publikacje, na co wskazuje słusznie powódka . Ponadto sąd miał na uwadze liczbę punktów uzyskanych przez powódkę w ocenianym okresie 2009-2012 znacznie przekraczającą wymagane minimum punktowe, jak i publikacje powódki w czasopiśmie z listy A – Polish Polar Research - (...)wykazu dorobku naukowego powódki , stąd dokonana ocena negatywna jest niezrozumiała z punktu widzenia przyjętych wymogów podanych do wiadomości pracowników naukowo- dydaktycznych i jako taka krzywdząca dla powódki , która wymagane wymogi za okres sporny spełniła , ocena ta nie może być przy tym wynikiem nieuzyskania tytułu naukowego doktora habilitowanego z uwagi na niezgodność tego wymogu z kryteriami oceny .

Dokonując oceny roszczeń powódki oraz podniesionych przez pozwanego zarzutów, w pierwszej kolejności podkreślić należy, iż zgodnie z treścią art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Przechodząc do rozważań prawnych należy stwierdzić, że osią sporu w niniejszej sprawie była prawidłowość i zgodność z przepisami prawa oceny okresowej powódki przez Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Wydziału (...) w zakresie dorobku naukowego powódki. Powódka stoi na stanowisku, że konieczne jest dokonanie kompleksowej oceny całego zakresu jej działalności naukowej, czyli zarówno publikacji w czasopismach z listy A i B, ale także działalności racjonalizatorskiej, którą powódka prowadziła w spornym okresie . Powódka twierdziła, że uwzględnienie wszystkich tych czynników i całego dorobku naukowego powódki, wraz z przypisanymi do poszczególnych pozycji punktami MNiSW jednoznacznie wskazywało na spełnienie przez nią kryteriów wymaganych przez pozwanego do uzyskania oceny pozytywnej.

Zgodnie z treścią art. 111 § 1 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej u.s.w.) pracownicy naukowo dydaktyczni obowiązani są do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijania twórczości naukowej albo artystycznej.

Katalog obowiązków jest niezwykle ważny, bowiem służy on zarówno do ustalania kryteriów ocen nauczycieli akademickich (art. 132), jak i do określenia naruszeń podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej (art. 139).

Głównym przedmiotem oceny dokonywanej na podstawie art. 132 u.s.w. jest sposób wykonywania przez nauczyciela akademickiego jego obowiązków określonych w prawie o szkolnictwie wyższym (art. 111). Pod uwagę należy przy niej brać także przestrzeganie przez niego prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej, ale tylko w takim zakresie, w jakim przestrzeganie tych praw pozostaje w związku z jego pracą na danej uczelni.

Art. 132 ust 1 u.s.w. w brzmieniu pierwotnym stanowi , iż wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111.

2. Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie, nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania określa statut.

3. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych zasięga się opinii studentów. Zasady zasięgania tych opinii i sposób ich wykorzystania określa statut uczelni.

4. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub służby zastępczej.

Od 1 października 2010 roku art. 132 ust. 1 wskazanej ustawy otrzymał brzmienie. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111, oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.

2. Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie uczelni, nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Kryteria Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata. Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania, z uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii ekspertów spoza uczelni, określa statut.

3. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych zasięga się opinii studentów. Zasady zasięgania tych opinii i sposób ich wykorzystania określa statut uczelni.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych uwzględnia ocenę przedstawianą przez studentów i doktorantów, po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych. Zasady dokonywania tej oceny i sposób jej wykorzystania określa statut uczelni.

4. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub służby zastępczej.

Ocena nauczycieli akademickich jest dokonywana aktualnie nie rzadziej niż raz na 2 lata, co oznacza, że może być dokonywana co 2 lata bądź częściej. Jeżeli zostanie dokonana np. po 3 latach, będzie to stanowiło naruszenie ustawy, ale trudno uznać, że dokonanie tej oceny będzie niedopuszczalne, bo oznaczałoby to, że nauczyciel akademicki w ogóle nie mógłby być w takim przypadku oceniany. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, ocena może być dokonana przed upływem 2 lat. Nie dotyczy to nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, zatrudnionych na podstawie mianowania.

To, na jakiej zasadzie i w jakim zakresie może być kwestionowana przed sądem ocena dokonywana na podstawie art. 132, w szczególności czy podważana może być merytoryczna treść tej oceny, czy tylko naruszenie trybu i terminów, w jakich ona została dokonana, czy może to nastąpić tylko w toku rozpatrywania roszczenia z odwołania od wypowiedzenia przez pracownika, czy także w trybie powództwa o ustalenie jej formalnej i materialnej prawidłowości było przedmiotem sporu , jednakże w judykaturze ukształtował się pogląd o dopuszczalności kontroli sądu pracy takiej oceny i pogląd ten uznać należy aktualnie za utrwalony. W wyroku z dnia 28 kwietnia 1997 r., I PKN 116/97, OSNAPiUS 1998, nr 5, poz. 148, Sąd Najwyższy stwierdził, że prawidłowość (rzetelność) negatywnej oceny mianowanego nauczyciela akademickiego (art. 94 ust. 1 pkt 2 u.s.w. z 1990 r.) podlega kontroli sądu pracy rozpatrującego powództwo o przywrócenie do pracy. W postanowieniu z dnia 16 marca 2000 r., I PKN 723/99, OSNP /2004, nr 17, poz. 535, Sąd ten wyraził pogląd, że sprawa, w której mianowany nauczyciel akademicki domaga się od szkoły wyższej określonych zachowań w związku z kwestionowaniem sposobu i trybu przeprowadzenia okresowej oceny, o jakiej stanowi art. 104 u.s.w. z 1990 r., jest sprawą z zakresu prawa pracy. Również najnowszym orzecznictwie- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 03 2015r., sygn.. akt I PK 201/14, LEX nr 1677793: „Nauczyciel akademicki może kwestionować nie tylko naruszenia o charakterze proceduralnym, ale także i zasadność negatywnej oceny okresowej. Możliwość ta nie jest uzależniona od rozwiązania stosunku pracy z tej przyczyny. Sprawa o kwestionowanie oceny okresowej jest bowiem sprawą zakresu prawa pracy, której rozstrzygnięcie nie musi być związane z rozwiązaniem stosunku pracy”.

W myśl art. 123 ust. 1 u.s.w stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany:

1) w drodze porozumienia stron;

2) przez wypowiedzenie dokonane przez jedną ze stron;

3) bez wypowiedzenia.

Uregulowania zawarte w art. 124 tejże ustawy stanowią, że rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim w przypadku:

1) czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy, a w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia i możliwości powrotu do pracy, jeżeli okres ten przekracza dwa lata;

2) wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji uczelni;

3) otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, o której mowa w art. 132;

4) podjęcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora, o której mowa w art. 129 ust. 1 i 10.

Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen negatywnych, o których mowa w art. 132 (art. 124 ust. 2).

W art. 124 ust. 1 u.s.w. zostały wskazane przypadki fakultatywnego rozwiązania za wypowiedzeniem stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim, zaś w art. 124 ust. 2 - przypadek obligatoryjnego wypowiedzenia tego stosunku. Zasady określone w tych przepisach mają zastosowanie zarówno do mianowanych nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora, jak i do tych mianowanych nauczycieli akademickich, którzy nie mając tego tytułu, zostali mianowani przed wejściem w życie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. Zasady te mają zastosowanie do nauczycieli akademickich mianowanych zarówno na czas nieokreślony, jak i określony.

Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie. Kryteria tej oceny i tryb jej dokonywania określa statut uczelni. Ocena negatywna uzasadnia wypowiedzenie stosunku pracy, natomiast dwukrotna ocena negatywna rodzi obowiązek zwolnienia z pracy mianowanego nauczyciela akademickiego.

Przepis ust. 1 pkt 3 w obecnym brzmieniu pozwala na rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim w przypadku uzyskania przez niego negatywnej (jednej nawet) oceny, o której mowa w art. 132, natomiast w przypadku dwóch kolejnych ocen negatywnych przepis ust. 2 nakazuje rektorowi rozwiązanie stosunku pracy z takim nauczycielem akademickim. Chodzi oczywiście o ocenę, którą można nazwać ostateczną, czyli stwierdzoną po wyczerpaniu trybu odwoławczego przewidzianego w statucie uczelni (tak publicznej, jak i niepublicznej).

Jednocześnie zgodnie z postanowieniami statutu pozwanego Uniwersytetu (...) w G. stosunek pracy z nauczycielem akademickim rozwiązuje Rektor na wniosek dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej), albo z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej), z zastrzeżeniem art. 125 ustawy o szkolnictwie wyższym.

Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie. Oceny dokonuje się raz na dwa lata, a w przypadku nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora – raz na cztery lata, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Uczelnianą Komisję Oceniającą oraz dodatkowo na wniosek kierownika jednostki. W przypadku nauczycieli akademickich zatrudnianych bez obowiązku postępowania konkursowego dokonuje się dodatkowej oceny w procedurze awansu na wyższe stanowisko lub przedłużenia okresu zatrudnienia.

Dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich powołuje się następujące komisje: Uczelnianą Komisję Oceniającą, wydziałowe komisje oceniające, komisje oceniające Biblioteki (...)Studium Języków (...) oraz Odwoławczą Komisję Oceniającą (...).

Wydziałowa komisja oceniająca pod przewodnictwem dziekana lub upoważnionego prodziekana w składzie pięcioosobowym, w tym co najmniej dwie osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego, powołuje rada wydziału. W podstawowej jednostce organizacyjnej może być utworzona więcej niż jedna wydziałowa komisja oceniająca(...).

Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowi przedstawiony przez zainteresowanego wykaz dorobku zawodowego wykaz dorobku naukowo – badawczego, dydaktycznego, organizacyjnego, opinia dotycząca wypełniania obowiązków dydaktycznych przedstawiana przez studentów i doktorantów oraz opinie ekspertów dotyczące dorobku naukowo – badawczego, a jeśli oceny dokonuje wydziałowa komisja oceniająca również pisemna opinia bezpośredniego przełożonego. Ocenie poddaje się także przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej. Ocena jest przedstawiana zainteresowanemu. W posiedzeniu oceniającym mogą brać udział przedstawiciele związków zawodowych, chyba, ze zainteresowany nie wyraża na to zgody.

O wystawieniu negatywnej oceny bezpośredni przełożony lub dziekan wydziału, dyrektor jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub dyrektor Biblioteki (...) zawiadamia zainteresowanego na piśmie z uzasadnieniem. Zainteresowany może wnieść w ciągu 14 dni odwołanie od oceny do Odwoławczej Komisji Oceniającej.

Odwoławcza Komisja Oceniająca może utrzymać ocenę w mocy albo ją uchylić. W przypadku uchylenia, wydziałowa komisja oceniająca dokonuje ponownej oceny(...).

W przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, po upływie roku od zakończenia procedury oceniającej, liczonego od uprawomocnienia się rodzaju aktu wydanego przez komisję, przeprowadza się ocenę ponowną (...)

Wnioski wynikające z oceny mają wpływ na zgodę Rektora na wykonywanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Otrzymanie przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem (...).

Statut Uniwersytetu (...) – k.59-80

Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy składane przez uczelnię musi spełniać wszystkie wymagania, w tym dotyczące trybu dokonywania tej czynności prawnej wynikającego z kodeksu pracy i statutu uczelni. Statut uczelni wyższej - na podstawie art. 9 k.p. - stanowi źródło prawa pracy. Może on więc określić swoiste reguły postępowania i swoiste tryby zwalniania pracowników naukowo-dydaktycznych, z tym jednak zastrzeżeniem, że reguły te muszą być co najmniej tak ochronne jak reguły ogólne znane prawu pracy.

Zatem zastosowanie przy ocenie zasadności wypowiedzenia powódce stosunku pracy mają przepisy Kodeksu pracy.

Zgodnie z treścią art. 30 § 4 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

Należy dalej wskazać, że niepodanie przyczyny lub niewłaściwe jej podanie stanowi naruszenie prawa i daje pracownikowi uprawnienie do dochodzenia roszczeń z art. 45 § 1 k.p. Podanie przyczyny wymaga wskazania konkretnego zdarzenia lub zdarzeń, względnie okoliczności, które, w opinii pracodawcy, uzasadniają wypowiedzenie umowy o pracę. Opis przyczyny musi umożliwiać jej indywidualizację w miejscu i czasie (K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, Tom I, LEX, 2009, wyd. VII).

Konkretność przyczyny wymaga jej sprecyzowania. Nie wystarczy ogólnikowy zwrot lub powtórzenie wyrażeń ustawowych (np. naruszenie obowiązków pracowniczych), jeżeli nie jest połączone z wykazaniem konkretnych okoliczności, które taki ogólny wniosek uzasadniają [ vide: uchwała SN z dnia 27.06.1985 r., III PZP 10/85, OSN 1985/11/164].

Sąd zważył, iż przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy powódce w postaci otrzymania oceny negatywnej pracy w wyniku przeprowadzonej przez Wydziałowa Komisję Oceniającą Wydziału (...) okresowej oceny pracy stanowi wystarczająco jasna i konkretną przyczynę wypowiedzenia , nie budziła ona jakichkolwiek wątpliwości powódki co do jej znaczenia.

Na gruncie przedmiotowej sprawy rozważyć należało, czy w toku sporządzania oceny pracy nauczyciela akademickiego zachowane zostały procedury dotyczące trybu i terminu sporządzania oceny negatywnej pracy powódki, która dała pozwanemu podstawy do skorzystania z uprawnienia wynikającego z treści art. 124 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pozwany kwestię oceny nauczyciela akademickiego uregulował ramowo w treści (...) Statutu Uniwersytetu (...), wskazując, iż podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowi przedstawiony przez zainteresowanego wykaz dorobku zawodowego wykaz dorobku naukowo – badawczego, dydaktycznego, organizacyjnego, opinia dotycząca wypełniania obowiązków dydaktycznych przedstawiana przez studentów i doktorantów oraz opinie ekspertów dotyczące dorobku naukowo – badawczego, a jeśli oceny dokonuje wydziałowa komisja oceniająca również pisemna opinia bezpośredniego przełożonego. Ocenie poddaje się także przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej. Ocena jest przedstawiana zainteresowanemu.

Nadto w posiedzeniu oceniającym mogą brać udział przedstawiciele związków zawodowych, chyba, że zainteresowany nie wyraża na to zgody.

O wystawieniu negatywnej oceny bezpośredni przełożony lub dziekan wydziału, dyrektor jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub dyrektor Biblioteki (...) zawiadamia zainteresowanego na piśmie z uzasadnieniem. Zainteresowany może wnieść w ciągu 14 dni odwołanie od oceny do Odwoławczej Komisji Oceniającej.

Odwoławcza Komisja Oceniająca może utrzymać ocenę w mocy albo ją uchylić. W przypadku uchylenia, wydziałowa komisja oceniająca dokonuje ponownej oceny.

Przed odniesieniem się do zarzutów podniesionych w treści pozwu przez B. W. koniecznym jest wskazanie na uregulowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U.2014.1126 j.t.), a na treść którego powoływała się strona pozwana kształtując kryterium oceny punktowej publikacji naukowych, co samo w sobie jednak budzi już wątpliwości , albowiem wskazany akt prawny dotyczy kryteriów i trybu przyznawania kategorii jednostkom naukowym , a więc stosowanie go wprost do oceny pracowników naukowo-dydaktycznych nie znajduje uzasadnienia .

Przedmiotowe rozporządzenie zgodnie z § 1 określa kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, w tym:

1) szczegółowe parametry i kryteria kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, zwanej dalej "kompleksową oceną";

2) sposób przeprowadzania kompleksowej oceny;

3) sposób dokumentowania wyników kompleksowej oceny.

W myśl § 6 rozporządzenia do kompleksowej oceny, z zastrzeżeniem § 13, stosuje się następujące kryteria:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;

2) potencjał naukowy;

3) materialne efekty działalności naukowej;

4) pozostałe efekty działalności naukowej.

§ 8 ust.1. Ocena osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, o których mowa w § 6 pkt 1, obejmuje następujące parametry:

1) publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1;

2) publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2;

3) publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 3;

4) publikacje, o których mowa w § 14 ust. 5;

5) publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science;

6) monografie naukowe;

7) patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego oraz zgłoszenia wynalazków;

8) wyłączne prawa do odmiany roślin udzielone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub udzielone za granicą;

9) wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu z zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych;

10) dorobek artystyczny.

2. Monografie naukowe, w szczególności; edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki;

1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;

2) zawierają bibliografię naukową;

3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;

4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;

5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

3. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

4. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.

Zgodnie z treścią § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia Minister ogłasza, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, kryteria i tryb oceny czasopism naukowych, uwzględniając w szczególności;

1) rodzaje czasopism;

2) stosowane procedury kwalifikowania publikacji do druku;

3) zasięg oddziaływania czasopisma (krajowy lub międzynarodowy);

4) poziom umiędzynarodowienia czasopisma określany na podstawie:

a) procentowego udziału recenzentów zagranicznych przy opiniowaniu zgłaszanych publikacji naukowych w ogólnej liczbie recenzentów,

b) języka publikacji naukowych,

c) procentowego udziału zagranicznych członków w radzie naukowej czasopisma,

d) procentowego udziału publikacji afiliowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych w stosunku do całkowitej liczby publikacji;

5) indeksację czasopisma w uznanych bazach bibliograficznych.

§ 14 ust. 2 stanowi, iż Minister ogłasza, nie rzadziej niż raz w roku, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.

3. Wykaz czasopism naukowych składa się z:

1) części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

2) części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

3) części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

4. Za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się liczbę punktów określoną w wykazie czasopism naukowych obowiązującym na koniec roku kalendarzowego, w którym ukazała się publikacja.

5. W grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej przy kompleksowej ocenie uwzględnia się recenzowane publikacje o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych.

Wskazane powyżej uregulowania prawne kwestii liczby punktowej wykazu czasopism naukowych (§ 14), poza określeniem poszczególnych części od A do C oraz określenie przez właściwego ministra przedmiotowego wykazu, w żaden sposób nie wskazywały, iż punkty z publikacji nie mogą być sumowane przy okresowej ocenie pracy nauczyciela akademickiego. Wymaganie takie stawiane przez Wydziałowa Komisję Oceniającą nie znajduje także umocowania w Statucie Uniwersytetu (...)ani we wskazaniach Rady Wydziału(...), które załączył świadek D. S. k.121-124.

Wskazać w tym miejscu należy przepis (...)Statutu (...), iż w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, po upływie roku od zakończenia procedury oceniającej, liczonego od uprawomocnienia się rodzaju aktu wydanego przez komisję, przeprowadza się ocenę ponowną.

Nadto nie sposób pominąć, iż punktacja określona w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym była punktacją dla ewaluacji wydziałów, publikowana w różnych terminach, często po okresie oceny pracowników. Przy czym Ministerstwo nie formułuje kryteriów dla ocen pracowników, ale kompleksowej oceny jednostki naukowej.

Sąd w żadnym zakresie nie kwestionuje uprawnień pozwanego do określania kryterium oceny dorobku naukowo-badawczego pracowników poprzez określanie liczby punktów zgodnie ze wskazywanym rozporządzeniem ograniczając jednocześnie wykaz czasopism do części A, jednakże nie może prowadzić to do sytuacji, w której pomijany jest całkowicie pozostały dorobek naukowy pracownika.

Powódka za oceniany okres miała cztery publikacje z wykazu czasopism z części A. W pełni zrozumiałym jest stanowisko pozwanego, iż dążył do uzyskania, a następnie utrzymania parametryzacji na poziomie kategorii A, jednakże w żadnym zakresie nie upoważnia to pracodawcy to pominięcia faktu, że powódka była także autorką lub współautorką 4 patentów oraz 6 wniosków patentowych, a także licznych publikacji w czasopismach z części B.

Zeznania tak powódki, jak i świadka D. S. nadto wskazania Rady Wydziału (...) wskazywały na konieczną ilość punktów rocznie tj. 15, przy czym w żadnym zakresie pozwany nie dookreślał tych kryteriów poprzez ograniczanie wykazu czasopism do części A czy też niemożności zsumowania punktów za poszczególne publikacje. Ponadto , jak wskazano powyżej niejasne jest odniesienie się komisji i bezpośredniego przełożonego powódki do patentów , wskazujące na brak wystarczającej wiedzy w tym zakresie . Powołując przepisy wskazanego rozporządzenia z dnia 13 lipca 2012r. -§ 8 ust5 wbrew twierdzeniom świadka D. S. przy ocenie jednostek do nauk przyrodniczych stosuje się parametry publikacji z listy A, B , C , jak i patenty .

Reasumując powyższe rozważania Sąd meriti stwierdza, iż pozwany w toku dokonywania oceny pracy powódki naruszył przyjęte kryterium oceny punktowej publikacji naukowych oraz nie uwzględnił całości jej dorobku naukowego , jak i patentów i zgłoszeń patentowych , co skutkowało uzyskaniem oceny negatywnej.

Powódka w toku tak oceny, jak i na etapie postępowania odwoławczego od uzyskanej oceny negatywnej w dniu 17 marca 2014 roku podnosiła powyższą kwestię. Jednakże ani Odwoławcza Komisja ani Komisja oceniająca nie odniosły się do tego zarzutu należycie, podkreślając konsekwentnie jedynie istotne znaczenie publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej , które powódka zresztą za sporny okres posiadała w liczbie 3 . Kwestia nieuzyskania tytułu naukowego doktora habilitowanego nie miała być kryterium oceny działalności naukowo-badawczej powódki za sporny okres , kwestia ta jednak była podnoszona przez komisje oceniające .

Sąd na podstawie ustalonego w sprawie stanu faktycznego stwierdza, iż powódka B. W. w okresie 2009-2012 publikując łącznie trzydzieści cztery prace uzyskała łączną ilość punktów znacznie przewyższającą orientacyjną liczbę minimum punktowego wymaganego na Wydziale (...) , a zatem spełniała warunki do oceny pozytywnej tak wskazane w trakcie trwania okresu jak i nawet określone w trakcie samego oceniania wymogi punktowe. Wobec powyższego niezrozumiałym i pozbawionym podstaw prawnych było wystawienie powódce oceny negatywnej za działalność naukową i tym samym stworzenie podstawy do rozwiązania stosunku pracy, w sytuacji kontynuacji przez powódkę działalności naukowej i jej aktywności w tym zakresie, jawi się to jako krzywdzące .

Zgodnie z treścią art. 45 § 1 k.p. - w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Na gruncie przedmiotowej sprawy powódka B. W. wnosiła o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy.

Sąd uznał, iż roszczenie powódki o przywrócenie do pracy zasługuje na uwzględnienie. Ocenę negatywną pracy powódki B. W. sąd uznał za nieuzasadnioną , powódka sprostała z łatwością wymaganiom uzyskania ok. 15 punktów ministerialnych rocznie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oceny pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych Wydziału (...) co czyni podstawę uwzględnienia powództwa co do zasady.

Na podstawie art. 45 § 1 k.p. Sąd przywrócił powódkę B. W. do pracy u pozwanego Uniwersytetu (...) w G. na warunkach pracy i wynagrodzenia obowiązujących w chwili wypowiedzenia stosunku pracy , uznając przywrócenie pracy za zasadne i celowe , mając na uwadze aktywność naukową powódki i zapewnienie powódce takiej samej szansy i czasu na uzyskanie tytułu naukowego doktora habilitowanego , jak w przypadku innych adiunktów .

Rozważając kwestię kosztów procesu, w pierwszej kolejności należy wskazać, iż stosownie do treści art. 98 § 1 k.p.c., strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

W przedmiotowej sprawie stroną przegrywającą jest pozwany, zatem stosownie do treści art. 98 § 1 i 3 k.p.c., winna ona zwrócić koszty procesu stronie przeciwnej, zgodnie z żądaniem. Sąd uwzględnił koszty zastępstwa procesowego w wysokości podwójnej stawki minimalnej ze względu na przyczynienie się pełnomocnika powódki do wyjaśnienia sprawy .

Na podstawie art. 113 ust.1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2318 zł tytułem opłaty, od obowiązku uiszczenia której powódka z mocy ustawy była zwolniona , koszty nieuiszczonej opłaty obciążają stronę pozwaną.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.