Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-01-16
Data orzeczenia:
15 stycznia 2013
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
15 stycznia 2013
Sygnatura:
II Ca 765/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Hasła tematyczne:
Wyrok
Podstawa prawna:
art. 347 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Ca 765/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze II Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

PrzewodniczącySSO Wojciech Damaszko/spr/

SędziowieSSO Alicja Izydorczyk, SSO Beata Kostaś

ProtokolantAgnieszka Lesicka

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2013 r. w Jeleniej Górze

na rozprawie

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko (...) S.A. Towarzystwu (...) Oddziałowi (...) W.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu

z dnia 18 października 2012 r., sygn. akt I C 131/12

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że utrzymuje w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 13.03.2012 r. w sprawie I C 131/12 w części co do kwoty 16.900 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 24 stycznia 2012 r., a w pozostałej części wyrok ten uchyla;

II.  stwierdza oczywiste naruszenie prawa w zaskarżonym wyroku Sądu Rejonowego;

III.  nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w instancji odwoławczej na rzecz strony pozwanej.

Sygn. akt II Ca 765/12

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 18 października 2012 r. uwzględniając częściowo powództwo M. S. zasądził na jej rzecz od (...) S.A. Towarzystwa (...) kwotę 16.900 zł z tytułu częściowego odszkodowania za uszkodzony samochód, dalej idące powództwo oddalił, przyznał biegłemu 1.890,26 zł tytułem wynagrodzenia za sporządzoną opinię, zasądził od powódki na rzecz strony pozwanej 253,63 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i zasądził na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Bolesławcu tytułem brakującej zaliczki na opinię od powódki 191,23 zł a od strony pozwanej 199,03 zł.

Sąd Rejonowy ustalił, że M. S. domagała się zasądzenia od pozwanego ubezpieczyciela kwoty 32.700 zł z ustawowymi odsetkami od wytoczenia powództwa z tytułu szkody w pojeździe R. (...) i wyrokiem zaocznym z dnia 13 marca 2012 r. powództwo to uwzględniono w całości. W sprzeciwie od wyroku zaocznego strona pozwana podniosła między innymi, że wypłacono już poszkodowanej odszkodowanie w wysokości 15.800 zł.

W oparciu o opinię biegłego z zakresu techniki samochodowej ustalił również sąd, że koszt naprawy uszkodzonego – w wyniku kolizji z dnia 18 sierpnia 2010 r. – samochodu powódki, przy uwzględnieniu cen części oryginalnych obowiązujących w Autoryzowanych Stacjach Obsługi wyniósł 31.369,99 zł. W wyniku zdarzenia nastąpiła utrata wartości pojazdu o kwotę 1.500 zł. Po naprawie auta M. S. sprzedała go za 35.900 zł, zaś wartość pojazdu w dacie zdarzenia wynosiła 41.842 zł.

Wobec tak poczynionych ustaleń faktycznych Sąd I instancji w świetle art. 363 § 1 kpc uznał, że powódce należne jest odszkodowanie w wysokości koniecznych kosztów naprawy pojazdu według kosztów części oryginalnych. Skoro zatem koszt naprawy wyniósł 31.369,99 zł, a spadek wartości auta 1.500 zł to łącznie stanowi to kwotę 32.869,99 zł. Od sumy tej odjęto odszkodowanie już wypłacone w wysokości 15.800 zł i ostatecznie zgodnie z żądaniem powódki zasądzono na jej rzecz 16.900 zł, a na podstawie art. 100 kpc stosunkowo rozdzielono koszty procesu.

W apelacji strona pozwana zaskarżyła wyrok Sądu Rejonowego w części, a mianowicie w zakresie punktu I zarzucając mu naruszenie przepisów postępowania, a to art. 347 kpc poprzez ponowne orzeczenie o żądaniu pozwu zamiast orzeczenia o utrzymaniu w mocy wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Bolesławcu Wydział I Cywilny z dnia 13.03.2012 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I C 131/12 w części – co do kwoty 16.900 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24.01.2012 r. do dnia zapłaty wraz z oddaleniem powództwa w pozostałej części.

Na tej podstawie skarżąca wniosła o:

1.  zmianę zaskarżonego wyroku w punkcie I przez utrzymanie w mocy wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Bolesławcu Wydział I Cywilny z dnia 13.03.2012 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I C 131/12 w części – co do kwoty 16.900 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 24 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty i uchylenie wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Bolesławcu Wydział I Cywilny z dnia 13.03.2012 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I C 131/12 w pozostałej części;

2.  zasądzenie od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kosztów postępowania apelacyjnego wraz z kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na apelację powódka wniosła o:

1.  zmianę zaskarżonego wyroku w punkcie I przez utrzymanie w mocy wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Bolesławcu Wydział I Cywilny z dnia 13 marca 2012 r. sygn. I C 131/12 w części obejmującej kwotę 16.900 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 24 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty;

2.  zmianę zaskarżonego wyroku w punkcie II przez uchylenie wyroku zaocznego w pozostałej części, tj. ponad kwotę 16.900 zł oraz w tej samej części oddalenie powództwa;

3.  oddalenie wniosku o zasądzenie od powódki na rzecz strony pozwanej kosztów procesu w instancji odwoławczej.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja jest w sposób oczywisty uzasadniona.

Sąd Rejonowy pierwotnie o żądaniu pozwu orzekał wyrokiem zaocznym z dnia 13 marca 2012 r. i powództwo w całości uwzględnił. W wyniku rozpoznania sprzeciwu strony pozwanej i uwzględnienia podnoszonego zarzutu częściowego spełnienia świadczenia, ostatecznie w wyroku z dnia 18 października 2012 r. zasadnicze roszczenie uwzględniono w zakresie kwoty 16.900 zł. Sąd I instancji z naruszeniem art. 347 kpc nie odniósł się jednak do wydanego uprzednio wyroku zaocznego. Tymczasem zgodnie z powołanym przepisem po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy, albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też pozew odrzuca lub postępowanie umarza.

Z powyższych względów, na podstawie art. 386 § 1 kpc, Sąd Okręgowy zmienił wyrok w zaskarżonym punkcie I w ten sposób, że utrzymał w mocy wyrok zaoczny z 13 marca 2012 r. w części co do kwoty 16.900 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 24 stycznia 2012 r., a w pozostałej części wyrok ten uchylił. Sąd II instancji biorąc pod uwagę, że w niezaskarżonym II punkcie wyroku z 18 października 2012 r. Sąd Rejonowy już oddalił powództwo w pozostałym zakresie, nie umorzył postępowania w części, w której żądanie przed Sądem I instancji ograniczono.

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 e ustawy z dnia 18 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stwierdzono oczywiste naruszenie prawa (art. 347 kpc) w zaskarżonym wyroku Sądu Rejonowego, w związku z tym sąd ten na podstawie powołanego przepisu zwróci z urzędu stronie pozwanej opłatę od apelacji.

Z mocy art. 102 kpc z uwagi na fakt, że wniesienie apelacji było wynikiem przeoczenia przez Sąd Rejonowy konieczności orzeczenia w wyroku zaocznym, nie było natomiast wywołane nieuzasadnionymi żądaniami M. S. nie obciążano powódki obowiązkiem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w instancji odwoławczej na rzecz strony pozwanej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.