Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Białymstoku z 2014-02-13
Data orzeczenia:
13 lutego 2014
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
13 lutego 2014
Sygnatura:
II AKa 14/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Dariusz Czajkowski
Sędziowie:
Janusz Sulima
Halina Czaban
Protokolant:
Barbara Mosiej
Hasła tematyczne:
Wyrok Łączny
Podstawa prawna:
art. 437 § 2 k.p.k.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II AKa 14/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym w składzie

Przewodniczący

SSA Dariusz Czajkowski

Sędziowie

SSA Halina Czaban (spr.)

SSA Janusz Sulima

Protokolant

Barbara Mosiej

przy udziale Beaty Kwiećkowskiej - Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku del. do Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 r.

sprawy W. G. s. H.

o wydanie wyroku łącznego

z powodu apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońcę skazanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie

z dnia 22 listopada 2013 r. sygn. akt II K 123/13

I.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1)  uchyla rozstrzygnięcie z pkt I i na podstawie art. 17§1 pkt 7 kpk umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w sprawach: II K (...) Sądu Rejonowego w Gostyniu, VII K (...) Sądu Rejonowego w Olsztynie, II K (...) Sądu Rejonowego w Biskupcu, II K (...) Sądu Rejonowego w Olsztynie,

2)  w komparycji wyroku wykreśla pkt 9 i uchyla rozstrzygnięcie z pkt III,

3)  uchyla rozstrzygnięcie w pkt V w zakresie zaliczenia odbytych okresów pozbawienia wolności w sprawach z pkt 1-4.

II.  W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy, uznając apelację obrońcy skazanego za oczywiście bezzasadną.

III.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. W. 147,60 zł (w tym 27,60 zł podatku VAT), tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

IV.  Zwalnia skazanego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

W. G. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Gostyniu z dnia 20 stycznia 2005r., sygn. akt II K (...) za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 13 października 2004r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

2. Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2006r., sygn. akt VII K (...) za przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 19 stycznia 2004 r. na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności;

3. Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 19 kwietnia 2006r., sygn. akt II K (...) za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 64 § 1 k.k. i w zw. z art. 91 § 1 k.k. popełnione w okresie od 10 do 12 sierpnia 2004 r. na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności: z art. 276 k.k. w zw. z art. 64§ 1 k.k. popełnione w dniu 13 sierpnia 2004r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierzono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności.;

4. Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2006 r., sygn. akt II K (...) za przestępstwo z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 09 sierpnia 1999r. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

5. Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 13 października 2006r., sygn. akt VII K (...) za przestępstwo z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k., w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 8 lutego 2005r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. i w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. i in. popełnione w dniu 03 grudnia 2005r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierzono karę łączną 2 lata i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

6. Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 04 grudnia 2006r., sygn. akt II K (...) za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. 11 § 2 k.k. i art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 30 listopada 2005r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

7. Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 14 marca 2007r., sygn. akt VII K (...) za przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w grudniu 2005r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności;

8. Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 października 2007r., sygn. akt II K (...) za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i inne popełnione w dniu 11 sierpnia 2006r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

- objęte wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 02 października 2008r. w sprawie sygn. akt II K (...) oraz

9. Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 20 lutego 2006r., sygn. akt II K (...) za przestępstwo z art. 209 k.k. popełnione w okresie od sierpnia 2003r. do października 2004r. r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat;

10. Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 01 marca 2013r., sygn. akt II K (...) za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i in. popełnione w dniu 08 lutego 2005r. na karę 1 roku pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 22 listopada 2013r. sygn. akt II K 123/13:

I.  Na podstawie art. 575 § 1 kpk stwierdzając, że zachodzą warunki do wydania nowego wyroku łącznego i wyrok łączny Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 02 października 2008r. w sprawie sygn. akt II K (...) traci moc, na podstawie art..85 kk i art. 86 § 1 kk połączył wymierzone skazanemu W. G. kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami w sprawach: Sądu Rejonowego w Gostyniu sygn. akt II K (...), Sądu Rejonowego w Olsztynie sygn. akt VII K (...), Sądu Rejonowego w Biskupcu sygn. akt II K (...), Sądu Rejonowego w Olsztynie sygn. akt II K (...) ( poz. 1,2,3,4) i wymierzył mu karę łączną w rozmiarze 4 (czterech) lat pozbawienia wolności.

II.  Na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 kk połączył kary jednostkowe orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach sygn. akt VII K (...), II K (...), VII K (...), II K (...) i Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim w sprawie sygn. akt II K (...) (poz. 5,6,7,8,10) i wymierzył mu karę łączną w rozmiarze 4 (cztery) lat.

III.  Na podstawie art. 572 kpk umorzył postępowanie wobec braku warunków do wydania wyroku łącznego w zakresie połączenia kar jednostkowych z wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie sygn. akt II K (...) (poz.9);

IV.  Pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte niniejszym wyrokiem pozostawił do odrębnego wykonania.

V.  Na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kar łącznych pozbawienia wolności z pkt.I i II zaliczył skazanemu okresy pozbawienia wolności, w szczególności kary dotychczas odbyte w sprawach z pkt 1-4 i 5-8 i 10.

VI.  Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1983r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm.) zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. G. kwotę 147,60 (w tym 23 % VAT) tytułem opłaty za obronę skazanego wykonywaną z urzędu.

VII.  Na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Apelacje od powyższego wyroku wnieśli prokurator i obrońca skazanego.

Obrońca skazanego na podstawie art. 444 kpk zaskarżył wyrok w części, tj. co do pkt II wyroku.

Na podstawie art. 438 pkt 4 kpk zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucił rażącą niewspółmierność (surowość) wymierzonej skazanemu kary w wymiarze 4 lat pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 437§2 kpk wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez wymierzenie skazanemu kary łącznej na zasadzie absorpcji.

Prokurator na podstawie art. 425§1,2 i 3 kpk oraz art. 444 kpk zaskarżył powyższy wyrok w części odnoszącej się do orzeczonej w pkt I kary pozbawienia wolności, stanowiącej wynik połączenia kar wymierzonych skazanemu wyrokami: Sądu Rejonowego w Gostyniu, sygn. akt II K (...), Sądu Rejonowego w Olsztynie, sygn. akt VII K (...), Sądu Rejonowego w Biskupcu, sygn. akt II K (...) oraz Sądu Rejonowego w Olsztynie, sygn. akt II K (...) na korzyść skazanego.

W oparciu o przepis art. 427§2 kpk oraz art. 439§1 pkt 8 kpk wyrokowi temu zarzucił obrazę prawa procesowego, a mianowicie art. 17§1 pkt 7 kpk i art. 575§1 kpk polegającą na ponownym połączeniu kar orzeczonych wyrokami: Sądu Rejonowego w Gostyniu, sygn. akt II K (...), Sądu Rejonowego w Olsztynie, sygn. akt VII K (...), Sądu Rejonowego w Biskupcu, sygn. akt II K (...) oraz Sądu Rejonowego w Olsztynie, sygn. akt II K (...) i orzeczeniu po raz wtóry kary łącznej w sytuacji, kiedy wobec skazanego na mocy wskazanych wyroków została już uprzednio orzeczona prawomocnie kara łączna wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 2 października 2008r., sygn. akt II K (...) co sprawia, że wskazane rozstrzygnięcie ze względu na powagę rzeczy osądzonej wymaga uchylenia niezależnie od wpływu wskazanego uchybienia na treść zapadłego orzeczenia.

Na podstawie art. 427§1 kpk i art. 437§2 kpk wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uchylenie zawartego w pkt I rozstrzygnięcia o karze łącznej pozbawienia wolności oraz zawartego w pkt V zaliczenia skazanemu na poczet opisanej w pkt I kary łącznej okresów pozbawienia wolności w sprawach z pkt 1-4 i na podstawie art. 17§1 pkt 7 kpk umorzenie postępowania w zaskarżonej części wobec powagi rzeczy osądzonej.

Sąd zważył co następuje:

Apelacja oskarżyciela publicznego była zasadna, zatem doprowadziła do oczekiwanej przez skarżącego zmiany wyroku, co znalazło odzwierciedlenie w pkt. I ppkt. 1 i 3 wyroku.

Spór w sprawie ograniczał się zasadniczo do pojęcia prawomocności materialnej wyroku łącznego na tle art. 575 § 1 kpk.

Co do skazanego W. G. Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem łącznym z dnia 02 października 2008r., w sprawie II K (...) połączył kary orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Gostyniu- II K (...), Sądu Rejonowego w Olsztynie - VII K (...), Sądu Rejonowego w Biskupcu- II K (...), Sądu Rejonowego w Olsztynie – II K (...) i wymierzył karę łączna 4 lat pozbawienia wolności.

W tymże wyroku orzekł też o połączeniu kar w sprawach Sądu Rejonowego w Olsztynie – VII K (...), II K (...), VII K (...) i Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim II K (...) wymierzając karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Rozpoznając kolejny wniosek skazanego o wydanie wyroku łącznego Sąd ponownie orzekł o połączeniu kar jednostkowych ze spraw II K (...), VII K (...), II K (...), II K (...) ponownie orzekając tożsamą karę 4 lat pozbawienia wolności .

Sąd zaprezentował pogląd, że dotychczasowy wyrok łączny z dnia 02.10.2008r w sprawie II K (...)stracił moc w całości, albowiem art. 575 § 1 kpk nie przewiduje utraty jedynie części wyroku.

Sąd wyraził przy tym stanowisko, ze znana mu jest linia orzecznictwa na tle art. 575 § 1 kpk, stwierdzając, że tej interpretacji nie uznaje za własną.

W sytuacji, gdy pogłębionego dyskursu m.in. ze stanowiskiem zawartym w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012r. w sprawie I KZP (...) Sąd orzekający nie podjął, stwierdzić trzeba, że w zaistniałej sytuacji procesowej wyrok łączny z dnia 02.10.2008r. w sprawie II K (...) utraci jedynie prawomocność z mocy prawa w części odnoszącej się do wymierzonej kary łącznej 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności ( pkt. II wyroku) .

Sąd Apelacyjny podziela w zupełności pogląd wyrażany w uchwale Sądu Najwyższego przywołany powyżej, zatem przytaczanie w szerszym zakresie argumentacji tam zawartej nie jest niezbędne.

Apelacja obrońcy oskarżonego w zupełności jest niezasadna. Żądanie wymierzenia kary w skarżonym zakresie na zasadzie pełnej absorpcji w sytuacji, gdy żadne okoliczności istotne nie zostały podniesione, poza odwołaniem się zasadniczo do orzeczeń z innych spraw, nie mogło znaleźć uznania. W istocie nawet trudno odnosić się do apelacji skarżącego w szerszym zakresie skoro wszystko Sąd I instancji klarownie i rzetelnie wyłożył. Można jedynie zaakcentować, ze Sąd I instancji w szczególności prawidłowo odniósł się do kwestii wynikającej z opinii z zakładu karnego w kontekście okoliczności rzutującej na wymiar kary.

O kosztach obrony z urzędu orzeczono rozstrzygając na podstawie § 14 ust.2 pkt.5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie … (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

Zwolnienie skazanego z kosztów sądowych ma oparcie w art. 624 § 1 kpk.

H.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.