Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-11-14
Data orzeczenia:
14 listopada 2013
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
14 listopada 2013
Sygnatura:
IV Ka 730/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
IV Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Mirosław Kędzierski – sprawozdawca
Sędziowie:
Mariola Urbańska-Trzecka
Piotr Kupcewicz
Protokolant:
st. sekr. sądowy Agnieszka Scheffs
Hasła tematyczne:
Wyrok Łączny
Podstawa prawna:
art. 89 § 3 kk
Teza:
Orzekając w wyroku łącznym o okresie próby w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, sąd I instancji zgodnie z dyspozycją art. 83 § 3 kk oznacza ten okres na nowo, wiien więc oznaczyć datę, od której należy liczyć początek odbywania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej wyrokiem łącznym oraz wymienić okresy zaliczone na jej poczet, w tym okresy próby już odbytej.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt IV Ka 730/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2013 roku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy IV Wydział Karny Odwoławczy

w składzie :

Przewodniczący SSO Mirosław Kędzierski – sprawozdawca

Sędziowie : SO Mariola Urbańska-Trzecka

SO Piotr Kupcewicz

Protokolant st. sekr. sądowy Agnieszka Scheffs

przy udziale Gizeli KubickiejProkuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2013 roku

sprawy skazanego M. S.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

na skutek apelacji wniesionej przez skazanego

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Świeciu VII Zamiejscowy Wydział Karny

w Tucholi

z dnia 18 czerwca 2013 roku sygn. akt VII K 187/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  na mocy art.89§3 kk orzeka, iż okres próby warunkowo zawieszonej kary łącznej pozbawienia wolności rozpoczyna się w dniu 25 października 2010r. ;

2.  na mocy art.577 kpk zalicza na poczet okresu próby okres od dnia 25 października 2010r. do dnia 25 października 2013r. , orzeczony wyrokiem Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 2 czerwca 2010r., uznając go za wykonany w całości;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia skazanego od ponoszenia wydatków za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

Skazany M. S. złożył do Sądu Rejonowego w Tucholi wniosek o wydanie wyroku łącznego obejmującego skazania wyrokami :

1.  Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 2 czerwca 2010r. sygn. akt II K 395/09 za czyn z art.207§1 kk, popełniony w okresie od stycznia 2006r. do 25 listopada 2008r., na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby;

2.  Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 6 listopada 2012r. sygn. akt II K 560/09 za czyn z art.207§1 kk, popełniony w okresie od kwietnia 2009r. do lipca 2009r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby.

Wyrokiem z dnia 18 czerwca 2013r. Sąd Rejonowy w Świeciu w VII Zamiejscowym Wydziale Karnym w Tucholiorzekł w tym przedmiocie co następuje :

1.  na podstawie art.569§1 kpk w zw. z art.85 kk i art.86§1 kk w miejsce kar orzeczonych wyrokami :

- Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 2 czerwca 2010r. sygn. akt II K 395/09,

- Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 6 listopada 2012r. sygn. akt II K 560/09

orzekł karę łączną czterech miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art.89§1 kk, art.69§1 i 2 kk oraz art.70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej powyżej kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący trzy lata;

3.  w pozostałej części wyroki połączone w punkcie 2 pozostawił do odrębnego wykonania;

4.  zwolnił skazanego od obowiązku zapłaty kosztów sądowych i obciążył nimi w całości Skarb Państwa.

Apelację od powyższego wyroku wniósł skazany, domagając się obniżenia okresu próby do lat 2.

Nadto w uzasadnieniu apelacji podniósł, iż de facto Sąd wydłużył mu okres próby z 3 lat do lat 6, co uznał za działanie bezpodstawne, gdyż okres próby 3 lat został już w sprawie II K 395/09 faktycznie wykonany.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja skazanego w znacznej części zasługiwała na uwzględnienie, co w konsekwencji prowadziło do zmiany zaskarżonego wyroku.

W pierwszym rzędzie Sąd Okręgowy pragnie skonstatować, że Sąd I instancji w sposób prawidłowy ustalił okoliczności leżące u podstaw wydania przedmiotowego wyroku łącznego, po czym – po dokonaniu ich należytej analizy i oceny – połączył kary orzeczone wymienionymi wyrokami, albowiem spełnione zostały wszelkie warunki formalne przewidziane treścią przepisu art.85 kk.

Sąd odwoławczy nie podzielił wniosku skazanego o określenie w wyroku łącznym okresu próby na 2 lata. W ocenie tego Sądu właśnie okres 3 lat próby będzie właściwym dla osiągnięcia wobec skazanego celów kary choć w realiach niniejszej sprawy kwestia ta ma znaczenie relewantne z uwagi na faktyczny upływ czasu.

Orzekając w wyroku łącznym o okresach próby sąd I instancji zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 89 § 3 k.k. orzeka ten okres na nowo. W zaskarżonym wyroku tego rodzaju rozstrzygnięcie nie zostało wydane. Orzekając na nowo okres próby Sąd Rejonowy kierując się zarówno opisaną wyżej dyspozycją jak i treścią art. 577 k.p.k. winien oznaczyć datę, od której należy liczyć początek odbywania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej wyrokiem łącznym oraz wymienić okresy zaliczone na jej poczet.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w w Tucholiz dnia 2 czerwca 2009 r., sygn. akt II K 395/09 M. S.został skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat próby. Wyrok w ten sprawie uprawomocnił się w dniu 25 października 2010 r. W związku tym wskazany okres rozpoczął bieg w tym właśnie dniu.

Ponadto skazany od dnia 13 listopada 2012 r. odbywał karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 6 listopada 2012 r., sygn. akt II K 560/09. Z tych powodów niezbędne było oznaczenie na nowo okresu próby przez wskazanie długości jego trwania co nie miało miejsce w zaskarżonym wyroku, ale nadto momentu od którego okres ten biegnie. Skoro skazany odbywał karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem od dnia 25 października 2010 r. to ten dzień winien być uznany za dzień początkowy okresu próby. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 577 k.p.k. niezbędnym było zaliczenie na poczet kary łącznej okresu odbywania przez skazanego tejże kary.

Należy w tym miejscu zaakcentować, iż inne rozstrzygnięcie w tym przedmiocie byłoby niesprawiedliwe bowiem w sytuacji, gdyby orzeczenie o karze łącznej pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby uprawomocniło się w dniu wydania wyroku przez Sąd Okręgowy to skazany faktycznie pozostawałby w okresie próby przez okres ponad 6 lat. Tego rodzaju rozstrzygnięcie należałoby w związku z tym uznać za nie trafne, a wprost naruszające normy dotyczące długości okresu próby związane z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności.

Z natury wyroku łącznego wynika bowiem, co wielokrotnie podkreślał Sąd Najwyższy, iż orzeczona nim kara łączna nie może wywołać dla skazanego skutków mniej korzystnych niż te, które wynikają dlań z wykonania poszczególnych kar orzeczonych w jednostkowych wyrokach. Aczkolwiek po ostatnich zmianach treści art. 89 k.k. teza ta nie jest oczywista, bowiem możliwe jest w sytuacji połączenia jednostkowych kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary łącznej bez warunkowego zawieszenia, to jednak, w odniesieniu do realiów niniejszej sprawy fakt wydłużenia okresu próby na okres ponad 5 lat byłby postąpieniem nielogicznym. Gdyby został skazany za wszystkie zbiegające się przestępstwa na karę łączną pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w jednym postępowaniu, to okres próby nie mógłby przekroczyć 5 lat. W ocenie Sądu Okręgowego skazany nie może ponosić ujemnych konsekwencji zaniechań organów postępowania w zakresie łącznego oskarżenia lub rozpoznania sprawy o wszystkie czyny pozostające w zbiegu realnym.

Z opisanych wyżej powodów Sąd Okręgowy w oparciu o treść art. 437 § 2 k.p.k. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że ustalił okres próby od dnia 25 października 2010 r. do dnia 25 października 2013 r. co w konsekwencji spowodowało, uznanie tej kary za wykonaną w całości.

Ponieważ skazany nie posiada żadnego istotnego majątku zwolniono go od ponoszenia wydatków za postępowanie odwoławcze w oparciu o treść art. 624 § 1 k.p.k.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.