Poniedziałek 24 września 2018 Wydanie nr 3864
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2015-06-08
Data orzeczenia:
8 czerwca 2015
Data publikacji:
13 października 2017
Data uprawomocnienia:
8 czerwca 2015
Sygnatura:
VI Ka 308/15
Sąd:
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Wydział:
VI Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Marek Wojnar
Sędziowie:
Anna Zawadka
Włodzimierz Szyszkowski
Protokolant:
sekretarz sądowy Paulina Goździk
Hasła tematyczne:
Wyrok Łączny ,  Kara Łączna
Podstawa prawna:
art. 85 kk, art. 569 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt VI Ka 308/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Marek Wojnar (spr.)

Sędziowie: SO Anna Zawadka

SR del. Włodzimierz Szyszkowski

protokolant - sekretarz sądowy Paulina Goździk

przy udziale prokuratora Agaty Stawiarz

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2015 r.

sprawy B. S.

skazanego wyrokiem łącznym

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońcę skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w W.

z dnia 2 grudnia 2014 r. sygn. akt VIII K 834/13

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Pragi – Północ w W. do ponownego rozpoznania; zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. L. kwotę 147,60 zł obejmującą wynagrodzenie za obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym oraz podatek VAT.

Sygn. akt VI Ka 308/15

UZASADNIENIE

B. S. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieście V Wydział Karny z dnia 08 listopada 2007 r. w sprawie sygn. V K 2253/06 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 07 lutego 2006 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 70 stawek dziennych grzywny z ustaleniem wysokości jednej stawki na kwotę po 10 złotych, wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono tytułem próby na okres 5 lat, oddając oskarżonego na czas próby pod dozór kuratora sądowego; na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 7 lutego 2006 r.; postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Wydział V Karny z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sygn. V Ko 211/09 zarządzono wykonanie zastępczej kary 34 dni pozbawienia wolności w zamian za nie uiszczoną grzywnę; postanowieniem Sądu Rejonowego w P. z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie sygn. II Ko 407/09 zarządzono wykonanie kary warunkowo zawieszonej;

2.  Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie sygn. II K 926/08 za przestępstwo z art. 191 § 1 kk popełnione w dniu 24 sierpnia 2006 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono tytułem próby na okres 3 lat oraz grzywnę w wysokości 30 stawek dziennych grzywny z ustaleniem wysokości jednej stawki na kwotę po 10 złotych; postanowieniem Sądu Rejonowego w P. z dnia 15 września 2009 r. w sprawie sygn. II Ko 821/09 zarządzono wykonanie kary warunkowo zawieszonej, zaliczając na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach 24.08.2006 r. oraz od 12.08.2009 r. do 26.08.2009r.

3.  Sądu Rejonowego dla Warszawy P. - P. W. IV Wydział Karny z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie sygn. IV K 1251/07 za przestępstwo z art. 62 ust. 1 w zw. z art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 12 lipca 2007 r. na karę 3 miesięcy ograniczenia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach od 12.07.2007 r. do 13.07.2007 r. oraz oddano skazanego pod dozór kuratora;

4.  Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w W. III Wydział Karny z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie sygn. III K 27/09 za przestępstwo z art. 291 § 2 kk popełnione w dniu 11 lipca 2008 r. na karę grzywny w wysokości 80 stawek dziennych grzywny z ustaleniem wysokości jednej stawki na kwotę po 10 złotych, zaliczono na poczet orzeczonej kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 11.07.2008 r. do dnia 12.07.2008 r.

5.  Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie sygn. II K 101/09 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 20 października 2008 r. na karę roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 40 stawek dziennych grzywny z ustaleniem wysokości jednej stawki na kwotę po 10 złotych, wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono tytułem próby na okres 3 lat;

6.  Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie sygn. II K 2240/08 za przestępstwa z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z art. 178 a § 2 kk popełnione w dniu 23 kwietnia 2008 r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności za pierwsze z nich oraz na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności za drugie z nich, wymierzono karę łączną 9 miesięcy ograniczenia wolności oraz orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na rok, zaliczono na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 23.04.2008 r. do dnia 24 kwietnia 2008 r.;

7.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w W. IV Wydział Karny z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie sygn. IV K 609/09 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 08 lutego 2009 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 08.02.2009 r. do dnia 09.02.2009 r.;

8.  Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie X Wydział Karny z dnia 29 września 2010 r. w sprawie sygn. X K 172/10 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 03 marca 2009 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 03 marca 2009 r.;

9. Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny z dnia 06 września 2010r. w sprawie sygn. II K 596/09 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw.z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 1 do 18 marca2009 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby;

10. Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie sygn. II K 2594/08 za przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu z 4 na 5 sierpnia 2008 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu zatrzymanie w dniu 10 września 2008 r.;

11.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w W. IV Wydział Karny z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie sygn. IV K 1138/08 za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 09 września 2008 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 2 lat próby, na podstawie art. 71 § 1 kk w zw. z art. 33 § 3 kk orzeczono karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 09 września 2008 r. do dnia 10 września 2008 r.; na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci heroiny wymienionego w wykazie dowodów rzeczowych Drz (...) pod poz. 1 poprzez zniszczenie oraz na podstawie art. 44 § 2 kk orzekł przepadek folii wymienionej pod tą samą pozycją; postanowieniem z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. IV Ko 1138/13, orzeczono wobec skazanego zastępczą karę 13 dni pozbawienia wolności w zamian za niewykonaną grzywnę orzeczoną powyższym wyrokiem;

12.  Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie sygn. II K 859/09 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 09 maja 2009 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono zatrzymanie w dniu 10.05.2009 r.;

13. Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie IIWydział Karny z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie sygn. X K 890/10 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 10 kwietnia 2009 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności i za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 03 lutego 2010 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce wymierzonych kar jednostkowych wymierzono skazanemu karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okresy zatrzymania od dnia 10 kwietnia 2009 r. do dnia 11 kwietnia 2009 r. oraz w dniu 03 lutego 2010 r.; postanowieniem z dnia 02 września 2011r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia X Wydział Karny rozstrzygnął wątpliwości co do zaliczenia okresu zatrzymania na poczet kary pozbawienia wolności w ten sposób, że nie zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej kary 1 roku pozbawienia wolności zatrzymania w dniu 03.02.2010 r.;

14.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w W. IV Wydział Karny z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie sygn. IV K 40/09 za czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 09 grudnia 2008 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby;

15.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w W. VIII Wydział Karny z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie sygn. VIII K 924/11 za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 08 listopada 2009 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu zatrzymanie w dniach od 08 listopada 2009 r. do dnia 09 listopada 2009 r.;

wobec którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w W. IV Wydział Karny w sprawie sygn. IV K 271/10 w dniu 02 września 2010 r. wydał wyrok łączny obejmujący skazania wyrokami: Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieście z dnia 08 listopada 2007 r. sygn. V K 2253/06, Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny z dnia 12 marca 2008 r. sygn. II K 926/08, Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w W. z dnia 23 maja 2008 r. sygn. IV K 1251/07 wymierzając karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 80 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę po 10 złotych, a nadto skazania wyrokami: Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa z dnia 06 lutego 2009 r. sygn. III K 27/9 i Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 15 maja 2009 r. sygn. II K 101/09 wymierzając karę łączną grzywny w wysokości 100 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę po 10 złotych;

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w W. wyrokiem z dnia 2 grudnia 2014 r. sygn. akt VIII K 834/13:

I.  rozwiązał karę łączną ograniczenia wolności orzeczoną wobec skazanego B. S. wyrokiem Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie sygn. II K 2240/08;

II.  rozwiązał karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wobec skazanego B. S. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście X Wydział Karny z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie sygn. X K 890/10;

III.  na podstawie art. 569 § 1 kpk, art. 85 kk, art. 86 § 1 i 2 kk i art. 87 kk połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach: Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście V Wydział Karny z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie sygn. V K 2253/06 (opisany w punkcie 1 komparycji), Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie sygn. II K 926/08 (opisany w punkcie 2 komparycji) i Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w W. IV Wydział Karny z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie sygn. IV K 1251/07 (opisany w punkcie 3 komparycji) i w ich miejsce wymierzył skazanemu B. S. karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz połączył kary grzywny orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście V Wydział Karny z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie sygn. V K 2253/06 (opisany w punkcie 1 komparycji) i Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie sygn. II K 926/08 (opisany w punkcie 2 komparycji) i w ich miejsce wymierzył skazanemu karę łączną grzywny w wysokości 80 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych;

IV.  na podstawie art. 569 § 1 kpk, art. 85 kk i art. 86 § 1 i 2 kk połączył kary grzywy wymierzone w wyrokach: Sądu Rejonowego dla Warszawy -Mokotowa w W. III Wydział Karny z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie sygn. III K 27/09 (opisany w punkcie 4 komparycji), Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie sygn. II K 101/09 (opisany w punkcie 5 komparycji) i Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w W. IV Wydział Karny z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie sygn. IV K 1138/08 (opisany w punkcie 11 komparycji) i w ich miejsce wymierzył skazanemu B. S. karę łączną grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych;

V.  na podstawie art. 569 § 1 kpk, art. 85 kk, art. 86 § 1 kk i art. 87 kk połączył karę ograniczenia wolności orzeczoną wobec skazanego B. S. wyrokiem Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie sygn. II K 2240/08 (opisany w punkcie 6 komparycji) i jednostkowe kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach: Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w W. IV Wydział Karny z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie sygn. IV K 609/09 (opisany w punkcie 7 komparycji), Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie X Wydział Karny z dnia 29 września 2010 r. w sprawie sygn. X K 172/10 (opisany w punkcie 8 komparycji), Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie sygn. II K 2594/08 (opisany w punkcie 10 komparycji), Sądu Rejonowego w P. II Wydział Karny z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie sygn. II K 859/09 (opisany w punkcie 12 komparycji), Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie sygn. X K 890/10 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk /popełnione w dniu 10 kwietnia 2009 r./ (opisany w punkcie 13 komparycji) i w ich miejsce wymierzył skazanemu B. S. karę łączną 4 lat pozbawienia wolności;

VI.  na podstawie art. 569 § 1 kpk, art. 85 kk, art. 86 § 1 kk i art. 87 kk połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu B. S. w wyrokach: Sądu Rejonowego dla Warszawy -Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie sygn. X K 890/10 za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk /popełnione w dniu 03 lutego 2010r./ (opisany w punkcie 13 komparycji) i Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w W. VIII Wydział Karny z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie sygn. VIII K 924/11 (opisany w punkcie 15 komparycji) i w ich miejsce wymierzył skazanemu B. S. karę łączną 1 roku pozbawienia wolności;

VII.  na podstawie art. 576 § 1 kpk ustalił, że wyroki, które uległy połączeniu w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu;

VIII.  na podstawie art. 63 § 1 kk i art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt III wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu B. S.: w sprawie sygn. V K 2253/06 okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 07.02.2006 r.; w sprawie sygn. II K 926/08 okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach 24.08.2006 r. oraz od 12.08.2009 r. do 26.08.2009 r.; w sprawie sygn. IVK 1251/07 okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach 12.07.2007 r. i 13.07.2007 r. oraz faktyczny okres odbywania kary pozbawienia wolności w ramach orzeczonego wyroku łącznego w sprawie sygn. IV K 271/10 od dnia 13.09.2010 r. do dnia 11.02.2013 r.;

IX.  na podstawie art. 63 § 1 kk i art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt V wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu B. S.: w sprawie sygn. II K 2240/08 okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach od 23.04.2008 r. do 24.04.2008r.; w sprawie sygn. IV K 609/09 okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach od 08.02.2009 r. do 09.02.2009 r. oraz faktyczny okres odbywania kary pozbawienia wolności od dnia 17.02.2010 r. do dnia 16.08.2010 r.; w sprawie sygn. X K 172/10 okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 03.03.2009 r. oraz faktyczny okres odbywania kary pozbawienia wolności od dnia 11.02.2013 r. do dnia 10.08.2013 r.; w sprawie sygn. II K 2594/08 okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 10.09.2008 r. i faktyczny okres odbywania kary pozbawienia wolności od dnia 10.08.2013 r. do dnia uprawomocnienia się wyroku; w sprawie sygn. II K 859/09 okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 10.05.2009 r. i w sprawie sygn. X K 890/10 okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach od 10.04.2009 r. do dnia 11.04.2009 r.;

X.  na podstawie art. 63 § 1 kk i art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt VI wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu B. S. w sprawie sygn. VIII K 924/11 okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach od 08.11.2009 r. do 09.11.2009 r.;

XI.  na podstawie art. 572 kpk w zw. z art. 69 § 1 i 2 kk i w zw. z art. 89 § 1 kk a contrario umorzył postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym wyroków Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie sygn. II K 596/09 (opisanego w punkcie 9 komparycji) i Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w W. IV Wydział Karny w sprawie sygn. IV K 40/09 (opisanego w punkcie 14 komparycji);

XII.  na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 kpk zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata J. L. kwotę 265,68 złotych w tym podatek od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu B. S. z urzędu;

XIII.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił skazanego od obowiązku uiszczania kosztów sądowych w zakresie wydania wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

Apelacje od powyższego wyroku wnieśli prokurator i obrońca skazanego.

Prokurator zaskarżył powyższy wyrok w części w zakresie pkt III, IV, V, VII, VIII, IX, XI na niekorzyść skazanego i zarzucił mu:

1.  naruszenie przepisów prawa procesowego, mających wpływ na treść wyroku tj. art. 575 § 1 k.p.k. poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że zachodzi potrzeba wydania nowego wyroku łącznego w zakresie kar orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 8 lipca 2007 roku (sygn. akt V K 2253/06), Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 12 marca 2008 roku (sygn. akt II K 926/08) i Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w W. z dnia 23 maja 2008 roku (sygn. akt IV K 1251/07), podczas gdy wyrokiem łącznym z dnia 2 września 2010 roku (sygn. akt V K 271/10) Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w W. wymierzył skazanemu karę łączną wynikającą z kar jednostkowych orzeczonych tymi samymi wyrokami, co, skutkowało naruszeniem przepisu art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. poprzez jego niezastosowanie i prowadziło do zaistnienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k.

2.  naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 85 k.k. poprzez jego błędną wykładnię, skutkującą niewłaściwym ustaleniem zbiegów przestępstw i w konsekwencji nieprawidłowym wymierzeniem kar łącznych orzeczonych w punktach IV i V zaskarżonego wyroku;

W konkluzji skarżący wniósł o :

- uchylenie punktu III zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. w części dotyczącej wydania wyroku łącznego co do kar orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 8 lipca 2007 roku (sygn. akt V K 2253/06), Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 12 marca 2008 roku (sygn. akt II K 926/08) i Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w W. z dnia 23 maja 2008 roku (sygn. akt IV K 1251/07);

- uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania w pozostałym zakresie zaskarżonym apelacją.

Obrońca skazanego zaskarżyła powyższy wyrok w całości na korzyść skazanego i zarzuciła mu:

1. mający wpływ na treść zaskarżonego wyroku błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku, polegający na błędnym ustaleniu przez Sąd I instancji, iż nie zachodzą przesłanki przemawiające za wymierzeniem skazanemu kary łącznej na zasadzie absorpcji, podczas gdy w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki przemawiające za zastosowaniem zasady absorpcji,

2. rażącą niewspółmierność kary poprzez zastosowanie przy wymierzaniu skazanemu kary łącznej systemu asperacji, zamiast systemu absorpcji.

W konkluzji skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku łącznego w całości poprzez wymierzenie skazanemu kary łącznej przy znacznym obniżeniu kary pozbawienia wolności z zastosowaniem zasady absorpcji, ewentualnie o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku łącznego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja prokuratora nie jest pozbawiona słuszności i na uwzględnienie zasługuje jej wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Co się natomiast tyczy apelacji obrońcy skazanego kwestionującej wymiar kar łącznych orzeczonych w wyroku łącznym, to wobec zasadności zarzutów apelacji prokuratora dotyczących konfiguracji utworzonych zbiegów przestępstw jest ona przedwczesna i na uwzględnienie zasługuje jedynie jej wniosek, tożsamy z wnioskiem prokuratora, o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Odnosząc się do apelacji prokuratora stwierdzić należy, że słusznie podnosi on wadliwość zaskarżonego rozstrzygnięcia co do pierwszego zbiegu przestępstw, opisanego w pkt III części dyspozytywnej wyroku. Obejmuje on wyroki w sprawach o sygn. akt V K 2253/06 (pkt 1 komparycji wyroku), o sygn. akt II K 926/08 (pkt 2 komparycji wyroku) i IV K 1251/07 (pkt 3 komparycji wyroku). Zbieg tych przestępstw został wprawdzie utworzony przez Sąd Rejonowy prawidłowo (punktem odniesienia był tu pierwszy chronologicznie wyrok skazujący w sprawie o sygn. akt V K2253/06 - 8.11.2007 r.). Sąd I instancji nie rozważył jednak zupełnie czy nie zachodzi negatywna przesłanka procesowa określona w art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., bowiem w tym samym przedmiocie już wcześniej prawomocnie orzekł Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w W. w sprawie o sygn. akt IV K 271/10, a tym samym nie rozważył czy w tym zakresie istniały przesłanki z art. 575 § 1 k.p.k. do wydania nowego wyroku łącznego. Należy w tym miejscu odwołać się do argumentacji przedstawionej w tej kwestii w apelacji prokuratora oraz do będącego jej podstawą utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, bez potrzeby jej ponownego przytaczania (por. uchwała SN z 30.11.2011 r., III KK 149/11, wyrok SN z 30.11.2011 r., II KK 149/11, wyrok SN 5.04.2013 r., III KK 382/12, wyrok SN z 8.08.2013 r., III KK 203/13, wyrok SA w Szczecinie z 28.02.2013 r., II Aka 12/13).

Słuszny jest również zarzut apelacji prokuratora obrazy prawa materialnego - art. 85 k.k., polegający na błędnym ustaleniu zbiegów przestępstw co do których orzeczono w pkt IV i V części dyspozytywnej wyroku. Trafnie zauważa skarżący, że Sąd I instancji poczynił nieprawidłowe ustalenia co do dat, w jakich zostały popełnione przestępstwa objęte tymi zbiegami i dat zapadłych w związku z tym wyroków. Sąd meriti bowiem pomylił daty czynów z datami wydania wyroków, o czym świadczy fakt, że poszczególne przestępstwa, zostały w ocenie tego Sądu popełnione już po wydaniu wyroku, który miałby zamykać dany zbieg przestępstw. W ramach drugiego zbiegu przestępstw opisanego w pkt IV części dyspozytywnej wyroku Sąd Rejonowy ustalił, że obejmuje on wyroki skazujące za przestępstwa opisane w pkt 4, 5 i 11, a więc w sprawie o sygn. akt III K 27/09, które miało być popełnione w dniu 6.02. 2009 r., podczas gdy jest to data wyroku za przestępstwo popełnione w dniu 11.07.2008 r., w sprawie o sygn. akt II K 101/09, które miało być popełnione w dniu 15.05.2009 r., podczas gdy jest to data wyroku za przestępstwo popełnione w dniu 20.10.2008 r., w sprawie o sygn. akt IV K 1138/08, które miało być popełnione w dniu 22.03.2011 r., podczas gdy jest to data wyroku za przestępstwo popełnione w dniu 9.09.2008 r. Zbieg ten został przy tym ustalony w odniesieniu do wyroku, który miał zapaść 11.11.2008 r., mimo, że w tej dacie w stosunku do skazanego B. S. nie zapadł żaden wyrok, ani też nie popełnił on wówczas żadnego przestępstwa, które byłoby przedmiotem rozważań w sprawie o wydanie wyroku łącznego.

W ramach trzeciego zbiegu przestępstw, opisanego w pkt V części dyspozytywnej wyroku Sąd rejonowy ustalił, że obejmuje on wyroki skazujące za przestępstwa opisane w pkt 6, 7, 8, 10, 12 i 13, a więc w sprawie o sygn. akt II K 2240/09, które miało być popełnione w dniu 24.06.2009 r., podczas gdy jest to data wyroku za przestępstwo popełnione w dniu 23.04.2008 r., w sprawie o sygn. akt IV K 609/09, które miało być popełnione w dniu 27.08.2009 r., podczas gdy jest to data wyroku za przestępstwo popełnione w dniu 8.02. 2009 r., w sprawie o sygn. akt X K 172/10, które miało być popełnione w dniu 29.09.2010 r., podczas gdy jest to data wyroku za przestępstwo popełnione w dniu 3.03.2009 r., w sprawie o sygn. akt II K 2594/08, które miało być popełnione w dniu 18.01.2010 r., podczas gdy jest to data wyroku za przestępstwo popełnione w dniu 4/5.08.2008 r., zaś sam wyrok został wydany w dniu 18.01.2011 r., w sprawie o sygn. akt II K 859/09, które miało być popełnione w dniu 17.05.2011 r., podczas gdy jest to data wyroku za przestępstwo popełnione w dniu 9.05.2009 r., w sprawie o sygn. akt X K 890/10, które miało być popełnione w dniu 29.07.2011 r., podczas gdy jest to data wyroku za przestępstwa popełnione w dniach 10.04.2009 r. i 3.02.2010 r., przy czym w ramach tego zbiegu zostało uwzględnione skazanie za czyn popełniony w dniu 10.04.2009 r. Z pisemnego uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że ów trzeci zbieg przestępstw Sąd I instancji odnosił do pierwszego chronologicznie wyroku wydanego w dniu 23.04.2008 r., podczas gdy tego dnia nie zapadł w stosunku do skazanego B. S. żaden wyrok, natomiast popełnił on wtedy dwa przestępstwa za które został skazany wyrokiem z dnia 24.06.2009 r. w sprawie o sygn. akt 2240/08, opisanym pkt 6 części wstępnej wyroku.

Jak trafnie wskazuje prokurator w apelacji przedstawione okoliczności świadczą o sprzeczności w ustaleniach Sądu meriti. Wyroki wyznaczające zbiegi miały zostać wydane przed popełnieniem danych przestępstw. Sąd Rejonowy myli daty wyroków z datami popełnienia przestępstw, które są objęte tym wyrokami, a to w efekcie doprowadziło do wadliwego ustalenia sekwencji zdarzeń skutkującej w efekcie obrazą prawa materialnego - art. 85 k.k.

Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wprawdzie cytuje treść art. 85 k.k. i przytacza zasady orzekania kary łącznej, jednakże do wynikających z tego wymogów się nie stosuje.

Dlatego też w tym miejscu należy ponownie przypomnieć zasady wynikające z treści art. 85 k.k. Zgodnie z tym przepisem prawa materialnego jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Przepis ten dotyczy wymierzania kary za przestępstwa pozostające w zbiegu realnym rozumianym jako popełnienie przez sprawcę kliku przestępstw, za które nie zapadł jeszcze żaden, choćby nieprawomocny wyrok. Wydanie takiego wyroku zamyka daną grupę przestępstw pozostających w realnym zbiegu. Ten pierwszy, choćby nieprawomocny wyrok stanowi zatem punkt odniesienia dla ustalenia realnego zbiegu przestępstw. Oceny realnego zbiegu przestępstw należy dokonywać z perspektywy postępowania sprawcy tj. czy kolejnych przestępstw dopuszcza się po wydaniu wobec niego wyroku (kolejnych wyroków) czy też przed jego (ich) wydaniem. Tylko gdy kolejne przestępstwa popełnione są przed wydaniem wyroku, choćby nieprawomocnego, mamy do czynienia ze zbiegiem realnym, pozwalającym na orzeczenie kary łącznej. Stosownie do przepisu art. 85 k.k. orzeczenie kary łącznej w wyroku łącznym warunkowane jest zarówno odpowiednią chronologią przestępstw w stosunku do dat wyroków ich dotyczących oraz rodzajem kar orzeczonych za pozostające w zbiegu realnym przestępstwa - kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Z chronologicznego punktu widzenia niewłaściwym było umiejscowienie przestępstw popełnionych w dniach 23.04.2008 r. (sprawa o sygn. akt II K 2240/08 - pkt 6 komparycji wyroku) i 4/5.08.2008 r. (sprawa o sygn. akt II K 2594/08 – pkt 10 komparycji wyroku) w trzecim zbiegu przestępstw opisanym w pkt V części dyspozytywnej wyroku, skoro zostały one popełnione przed wydaniem wyroku w dniu 6.02.2009 r. w sprawie o sygn. akt III K 27/09 (pkt 4 komparycji wyroku). To właśnie wyrok z dnia 6.02.2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 27/09 zamyka chronologicznie drugi zbieg przestępstw i z punktu widzenia kryterium czasowego czyny popełnione przed jego wydaniem nie mogą pozostawać w zbiegu realnym z czynami popełnionymi po tym wyroku. Po wydaniu wyroku z dnia 8.11.2007 r. w sprawie o sygn. akt V K 2253/06, który zamyka pierwszy zbieg przestępstw skazany B. S. popełnił siedem przestępstw przed dniem 6.02.2009 r., kiedy to zapadł wyrok w sprawie o sygn. akt III K 27/09 (pkt 4 komparycji wyroku) za przestępstwo popełnione w dniu 11 lipca 2008 r. tj.:

1.  w dniu 11 lipca 2008 r. (pkt 4 komparycji –III K 27/09)

2.  w dniu 20 października 2008 r. (pkt 5 komparycji – II K 101/09

3.  w dniu 23 kwietnia 2008 r. - 2 przestępstwa (pkt 6 komparycji – II K 2240/08)

4.  w nocy z 4/5 sierpnia 2008 r. (pkt 10 komparycji – II K 2594/08)

5.  w dniu 9 września 2008 r. (pkt 11 komparycji – IV K 1138/08)

6.  w dniu 9 grudnia 2008 r. (pkt 14 komparycji – IV K 40/09

Okoliczność ta powoduje, że jak już wskazano, do trzeciego zbiegu przestępstw zostały nieprawidłowo zaliczone przestępstwa objęte wyrokami opisanymi w pkt 6 i 10 komparycji wyroku. Kryterium chronologiczne wskazuje, że wyrokiem będącym punktem odniesienia do trzeciego realnego zbiegu przestępstw jest wyrok z dnia 27.08.2009 r. wydany w sprawie o sygn. akt IV K 609/09 za przestępstwo popełnione w dniu 8 lutego 2009 r. Przed dniem tego wyroku skazany popełnił przestępstwa w dniach:

1.  8 lutego 2009 r. (pkt 7 komparycji – IV K 609/09

2.  3 marca 2009 r. (pkt 8 komparycji – X K 172/10)

3.  1-18 marca 2009 r. (pkt 9 komparycji – II K 596/09)

4.  9 maja 2009 r. (pkt 12 komparycji – II K 859/09)

5.  10 kwietnia 2009 r. (pkt 13 komparycji - X K 890/10); drugie przestępstwo z tego wyroku popełnione w dniu 3 lutego 2010 r. zostało razem z przestępstwem popełnionym w dniu 8 listopada 2009 r. (pkt 15 komparycji – VIII K 924/11) objęte czwartym realnym zbiegiem przestępstw.

Jednocześnie jak już wyżej wskazano orzeczenie kary łącznej jest warunkowane nie tylko kryterium czasowej sekwencji przestępstw, lecz również rodzajem kar (kary tożsame lub inne podlegające łączeniu). Okoliczność ta rzutuje na możliwość orzeczenia kary łącznej w stosunku do przestępstw, które zostały popełnione zanim zapadł pierwszy chociażby nieprawomocny wyrok w co do któregokolwiek z nich. W przypadku drugiego realnego zbiegu niewątpliwie połączeniu podlegają wyroki w sprawach opisanych w pkt 4, 5 i 11 komparycji, w zakresie orzeczonych nimi kar grzywny oraz wyrok (opisany w pkt 6 komparycji), którym orzeczono karę ograniczenia wolności z wyrokiem (opisanym w pkt 10 komparycji), w którym orzeczono karę pozbawienia wolności wymiarze bezwzględnym (art. 87 k.k.). Wyroki w sprawach opisanych w pkt 5, 11 i 14 komparycji w zakresie orzeczonych nimi kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania podlegałyby połączeniu z wyrokiem z pkt 10 komparycji orzekającym bezwzględną karą pozbawienia wolności oraz wyrokiem z pkt 6 komparycji orzekającym karę ograniczenia wolności i stosownie do art. 89 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed noweli z dnia 5 listopada 2009 r. (która weszła w życie w dniu 8 czerwca 2010 r.) istniałaby możliwość orzeczenia łącznej kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jedynie w przypadku gdyby zachodziły przesłanki z art. 69 § 1 k.k. Jeśli warunki te nie zachodziłyby to takie połączenie nie było możliwe i w tym zakresie postępowanie o wydanie wyroku łącznego należałoby umorzyć.

W przypadku trzeciego realnego zbiegu przestępstw kryterium rodzaju orzeczonych kar połączeniu podlegałyby wyroki w sprawach opisanych w pkt 7, 8, 12 i 13 (co do czynu popełnionego w dniu 10 kwietnia 2009 r. w zakresie orzeczonych nimi bezwzględnych kar pozbawienia wolności. Wyroki te podlegałyby jednocześnie połączeniu z wyrokiem opisanym w pkt 9 komparycji wyroku łącznego, którym orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jedynie gdyby stosownie do art. 89 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed noweli z dnia 5 listopada 2009 r. (która weszła w życie w dniu 8 czerwca 2010 r.) istniała możliwość orzeczenia łącznej kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a więc gdyby zachodziły przesłanki z art. 69 § 1 k.k. Jeżeli warunki te nie zachodziły to połączenie wyroków opisanych w pkt 7, 8, 12 i 13 z wyrokiem opisanym w pkt 9 komparycji nie byłoby możliwe i w zakresie połączenia tego ostatniego wyroku z wyrokami wskazanymi w pkt 7, 8, 12 i 13 postępowanie o wydanie wyroku łącznego należałoby stosownie do art. 572 k.p.k. umorzyć.

Przedstawione wyżej uchybienia powodują, że zaskarżony wyrok należy uchylić i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Rozstrzygnięcie to dotyczy całego wyroku, bowiem ze względu na ilość i wagę uchybień zaskarżonego wyroku mających znaczenie dla prawidłowego ukształtowania zbiegów przestępstw, objętych prawomocnymi wyrokami i w efekcie ukształtowania kary łącznej, konieczne jest ponowne rozważenie wszystkich wyroków będących przedmiotem orzeczenia i zajęcie merytorycznego stanowiska. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy winien przy tym wziąć pod uwagę wskazaną wyżej argumentację, przy czym orzekając kary łączne do poszczególnych zbiegów przestępstw prawidłowo uwzględnić zasady wynikające z art. 85 k.k. i art. 86 §1 k.k., a swoje stanowisko, w przypadku sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku, należycie i wyczerpująco umotywować, stosownie do reguł wynikających z art. 424 k.p.k., w sposób umożliwiający ewentualną kontrolę instancyjną.

O wynagrodzeniu za obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym, obejmującym podatek VAT orzeczono na podstawie § 14 ust. 5 i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu.

Reasumując - Sąd Okręgowy orzekł jak w dyspozytywnej części wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.