Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-06-22
Data orzeczenia:
22 czerwca 2015
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
22 czerwca 2015
Sygnatura:
V Ka 190/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
V Zamiejscowy Wydział Karny
Przewodniczący:
Jacek Myśliwiec
Sędziowie:
Olga Nocoń
Sławomir Klekocki
Protokolant:
Agnieszka Szafoni
Hasła tematyczne:
Wyrok Łączny
Podstawa prawna:
art. 438 pkt 4 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt V .2 Ka 190/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach

V Wydział Karny Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący: SSO Jacek Myśliwiec

Sędziowie: SO Sławomir Klekocki (spr.)

SO Olga Nocoń

Protokolant: Agnieszka Szafoni

w obecności Wandy Ostrowskiej Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015 r.

sprawy: skazanegoK. J.

syna R. i A.

ur. (...) w T.

o wyrok łączny

na skutek apelacji, wniesionej przez skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego w R.

z dnia 18 grudnia 2014r. sygn. akt II K 481/14

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok uznając apelację za oczywiście bezzasadną;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata J. M. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych oraz 23 % podatku VAT w kwocie 27,60 złotych (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), łącznie kwotę 147,60 złotych (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów obrony z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

III.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów za postępowanie odwoławcze obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt V.2 Ka 190/15

UZASADNIENIE

K. J. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1.Sądu Rejonowego w R. z dnia 23.01.2013r. sygn. akt II K 488/11 za przestępstwo z art. 207§1 kk w zw. z art. 64§1 kk popełnione w okresie od września 2009 roku do stycznia 2011 roku na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 278§1 kk przy zast. 278§3 kk w zw. z art. 64§1 kk popełnione w okresie od 19 do 22 stycznia 2011r. na karę 6 miesięcy, na podstawie art. 85 kk i art. 86§1 kk Sąd wymierzył karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności i orzekł obowiązek naprawienia szkody.

2. Sądu Rejonowego w R. z dnia 16.01.204r. sygn. akt II K 651/13 za przestępstwo z art. 197§1 kk i art. 200§1 i 2 kk, art. 201 kk przy zast. art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64§1 kk popełnione w okresie 2009 roku do maja 2010 roku na karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, przy orzeczeniu zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną.

Wyrokiem łącznym z dnia 18 rudnia 2014 r. w sprawie o sygn. II K 481/14 Sąd Rejonowy wR. na mocy art. 85 i 86 § 1 i 1 kk w miejsce orzeczonych wobec skazanego K. J. wyrokiem Sądu Rejonowego w R.z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 488/11 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego wR. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 651/13 kar pozbawienia wolności wymierzył mu karę łączną 6 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Na zasadzie art. 577 kpk na poczet wymierzonych kar łącznych pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach objętych wyrokiem łącznym oraz kary dotychczas odbyte j w sprawie II K 488/11 od dnia 13.10.2013 r. do dnia wydania wyroku łącznego ustalił początek odbywania kary łącznej na dzień 13.10.2013 r.. Pozostałe rozstrzygnięcia, a nie objęte wyrokiem łącznym na zasadzie art. 576 § 1 kpk podlegają odrębnemu wykonaniu. Na mocy art. 624 § 1 kpk zwolnił skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Apelację od tego wyroku wniósł skazany K. J. zaskarżając wyrok w części dotyczącej orzeczeniu o karze zarzucając rażącą niewspółmierność orzeczonej wobec skazanego kary łącznej 6 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, której wysokość przy zastosowaniu przez Sąd I instancji zasady kumulacji jest rażąco surowa.. W oparciu o ten zarzut skazany K. J. wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku przez złagodzenie orzeczonej wobec niego kary łącznej i orzeczenie tej kary przy zastosowaniu zasady pełnej absorpcji i orzeczenie kary łącznej w wysokości 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Apelacja skazanego nie zasługuje na uwzględnienie Przypomnieć należy, że zastosowanie przez Sąd przy wymiarze kary łącznej zasady absorpcji czy też kumulacji jest wyłącznie uzależnione od istniejącego pomiędzy poszczególnymi czynami wchodzącymi w skład zbiegu realnego, związku podmiotowo – przedmiotowego. Krótko mówiąc im ów związek ściślejszy, tym Sąd winien odwoływać się do zasady absorpcji, natomiast im więzi te luźniejsze tym bardziej kształtować karę łączną winno się w oparciu o zasadę kumulacji. W przedmiotowej sprawie czyny objęte zbiegiem realnym stanowią przestępstwa przeciwko rodzinie, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności i jedno przeciwko życiu i zdrowiu. Popełnione zostały w okresie od roku 2009 r. do 5 maja 2010 r. na szkodę różnych podmiotów. Biorąc pod uwagę, wspomniany czasookres popełnienia w/w czynów, fakt, że są one różnorodne ( rodzaj dóbr prawnych jakie zostały naruszone ) należało zastosować zasadę asperacji. Wymierzona skazanemu kara łączna 6 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności właściwie ocenia istniejący związek podmiotowo – przedmiotowy. Brak jest racjonalnych przesłanek o zastosowaniu przy wymiarze kary łącznej zasady pełnej absorpcji jak domaga się w swojej osobistej apelacji skazany. Z tych też względów nie podzielając argumentów i zarzutów podniesionych w apelacji skazanego, Sąd Odwoławczy zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. Sąd Okręgowy zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów za postępowanie odwoławcze obciążając nimi Skarb Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.