Wtorek 18 grudnia 2018 Wydanie nr 3949
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2016-05-23
Data orzeczenia:
23 maja 2016
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
23 maja 2016
Sygnatura:
VI Ka 248/16
Sąd:
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Wydział:
VI Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Marek Wojnar
Sędziowie:
Małgorzata Bańkowska
Zenon Stankiewicz
Hasła tematyczne:
Wyrok Łączny
Podstawa prawna:
art. 85 kk, art. 86 § 1 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt VI Ka 248/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie :

Przewodniczący: SSO Marek Wojnar (spr.)

Sędziowie: SO Małgorzata Bańkowska

SO Zenon Stankiewicz

Protokolant: asystent sędziego Marta Bloch, protokolant sądowy – stażysta Anna Rusak

przy udziale prokuratora Agaty Lamczak, Teresy Pakieły

po rozpoznaniu dnia 17 maja 2016 r. w W.

sprawy T. G., syna B. i I., ur. (...) w W. skazanego wyrokiem łącznym

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

z dnia 21 października 2015 r. sygn. akt III K 76/15

zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

I. na podstawie art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. uchyla zaskarżony wyrok w zakresie pkt I oraz opisanego w pkt V umorzenia postępowania na podstawie art. 572 k.p.k. w odniesieniu do objętego nim wyroku w sprawie o sygn. akt XIV K 490/07 i na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. postępowanie w tym zakresie umarza;

II. uchyla opisane w pkt VI zaskarżonego wyroku orzeczenie o zaliczeniu na podstawie art. 577 k.p.k. okresów rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet kary łącznej orzeczonej w pkt I;

III. orzeczoną w pkt II karę łączną obejmującą kary orzeczone wyrokami w sprawach o sygn. akt III K 143/08, III K 354/09 i V K 473/10 łagodzi do 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

IV. na podstawie art. 577 k.p.k. na tak poczet orzeczonej kary łącznej zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 7.12.2007 r., 16.10. 2007 r. oraz od 3.11.2014 r. do 30.04.2016 r.;

V. orzeczoną w pkt III zaskarżonego wyroku karę łączną obejmującą kary orzeczone wyrokami w sprawach o sygn. akt IX K 1035/08, XIV K 775/08 w zakresie czynów z pkt 1-3, III K 864/08, III K 1262/08, II K 269/09 i III K 1362/10 łagodzi do 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VI. na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet tak orzeczonej kary łącznej zalicza okresy rzeczywistego pozbawienia wolności od 19.07.2008 r. do 20.07.2008 r., 22.07.2008 r., 31.07.2008 r. do 1.08.2008 r., 8.08.2008 r. do 9.08.2008 r., 26.08.2008 r. do 20.01.2009 r., 18.05.2013 r. do 17.07.2014 r. oraz od 1.05.2008 r. do 2.05.2008 r.;

VII. opisanym w pkt V zaskarżonego wyroku umorzeniem postępowania na podstawie art. 572 k.p.k. obejmuje także wyrok w sprawie o sygn. akt III K 135/08;

VIII. utrzymuje w mocy tenże wyrok w pozostałej części;

IX. zwalnia skazanego od wydatków postępowania w sprawie przejmując je na rachunek Skarbu Państwa;

X. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Ł. C. kwotę 295,20 zł obejmującą wynagrodzenie za obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym oraz podatek VAT.

SSO Marek Wojnar SSO Małgorzata Bańkowska SSO Zenon Stankiewicz

Sygn. akt VI Ka 248/16

UZASADNIENIE

T. G. został skazany prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 28 marca 2007r. sygnatura akt VIII K 142/07 za czyn popełniony w dniu 06 stycznia 2007r. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 3 k.k. na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 30 godzin miesięcznie z oddaniem pod dozór kuratora;

II.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 18 września 2007r. sygnatura akt XIV K 490/07 za czyn popełniony w dniu 28 marca 2007r. z art. 278 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt. 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 2 lat i oddano skazanego w okresie próby pod dozór kuratora; postanowieniem z dnia 12.11.2008r. sygn. akt XII Ko 3966/08 zarządzono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności;

III.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe z dnia 24 października 2007r. sygnatura akt III K 415/07 za dwa czyny: pierwszy popełniony w dniu 10 marca 2007r. z art. 278 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, drugi popełniony w dniu 11 marca 2007r. z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt. 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary łącznej warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat; na podstawie art. 71 § 1 k.k. orzeczono karę grzywny 50 stawek dziennych po 10 złotych; postanowieniem z dnia 24.11.2009r. sygn. akt XII Ko 2619/09 zarządzono wykonanie orzeczonej kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności;

IV.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z dnia 25 lutego 2008r. sygnatura akt III K 143/08 za czyn popełniony w dniu 07 grudnia 2007r. z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 7 grudnia 2007r.

V.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 20 lutego 2008r. sygnatura akt VIII K 157/08 za czyn popełniony w dniu 08 czerwca 2007r. z art. 278 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat i oddaniem w okresie próby pod dozór kuratora; orzeczona kara wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.12.2008r. sygn. akt X Ka 501/08 została złagodzona do 1 roku pozbawienia wolności; postanowieniem z dnia 30 września 2014r. sygn. akt VIII Ko 43/14 orzeczona kara została zamieniona na karę 30 dni aresztu w związku z faktem, że czyn, za który orzeczono karę stanowi wykroczenie z art. 119 § 1 k.w.

VI.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 21 sierpnia 2008r. sygnatura akt IX K 1035/08 za czyn popełniony w dniu 28 maja 2008r. z art. 278 § 1 k.k. na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności po 40 godz. miesięcznie.

VII.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 16 grudnia 2008r. sygnatura akt XIV K 775/08 za cztery czyny I popełniony w dniu 20 czerwca 2008r. z art. 278 § 1 k.k., II popełniony w dniu 31 lipca 2008r. z art. 278 § 1 k.k., III popełniony w dniu 9 sierpnia 2008r. z art. 278 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. , IV popełniony w dniu 26 sierpnia 2008r. z art. 13§ 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 26 sierpnia 2008r. do dnia 16 grudnia 2008r.;

VIII.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe z dnia 25 listopada 2008r. sygnatura akt III K 854/08 za dwa czyny popełnione w dniu 1 lipca 2008r. I z art. 284 § 3 k.k. na karę grzywny 30 stawek dziennych po 10 złotych każda, II z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na karę grzywny 40 stawek dziennych po 10 złotych każda, orzeczono karę łączną grzywny 60 stawek dziennych po 10 złotych każda;

IX.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie z dnia 30 stycznia 2009r. sygnatura akt III K 864/08 za czyn popełniony w dniu 22 lipca 2008r. z art. 278 § 1 k.k. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art.63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 22 lipca 2008r. oraz 08 sierpnia 2008r.

X.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z dnia 24 kwietnia 2009r. sygn. akt III K 1445/08 za czyn popełniony w dniu 11 grudnia 2007r. z art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat ;

XI.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z dnia 19 maja 2009r. sygnatura akt III K 135/08 za czyn popełniony w dniu 7 grudnia 2007r. z art. 278 § 3 k.k. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności; postanowieniem z dnia 23 maja 2014r. sygn. akt III Ko 1133/14 stwierdzono, że czyn za który T. G. został skazany stanowi wykroczenie z art. 119 § 1 k.w. i orzeczoną karę pozbawienia wolności przekształcono na karę 30 dni aresztu.

XII.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli z dnia 19 maja 2009r.sygnatura akt III K 1262/08 za czyn popełniony w dniu 26 lipca 2008r. z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności skazanemu zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach 26 i 27 lipca 2008r.;

XIII.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 7 października 2009r. sygnatura akt II K 269/09 za cztery czyny I popełniony w dniu 19 lipca 2008r. z art. 278 § 1 k.k., II popełniony w dniu 22 lipca 2008r. z art. 278 § 1 k.k., III popełniony w dniu 31 lipca 2008r. z art. 278 § 1 k.k., IV popełniony w dniu 8 sierpnia 2008r. z art. 278 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k., na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach 19 i 20 lipca 2008r., 22 lipca 2008r., 31 lipca 2008r., 01 sierpnia 2008r. oraz 8 i 9 sierpnia 2008r.;

XIV.  Skazania opisane w punktach I, II, III zostały objęte wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia sygn. akt II K 982/10 z dnia 28 lutego 2011r., którym wymierzono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, nadto wyrokiem łącznym objęte zostały skazania opisane w punktach IV i XI i wymierzono karę łączną 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz skazania opisane w punktach V, X za które wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 5 lat, a także skazania opisane w punkcie VII czyny I-III, punkcie IX, XIII, VI, XII, za które wymierzono karę łączną 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności,

XV.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie sygn. akt III K 354/09 z dnia 10 kwietnia 2012r. za czyn popełniony w dniu 18 lutego 2008r. z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 2 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym;

XVI.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli z dnia 30 stycznia 2013r. sygn. akt III K 446/10 za czyn popełniony w dniu 01 kwietnia 2008r. z art. 278 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach 01 i 02 kwietnia 2008r., kara objęta przedmiotowym wyrokiem została przekształcona na karę 30 dni aresztu w związku z faktem, że czyn za który orzeczono karę stanowi obecnie wykroczenie z art. 119 § 1 k.w.;

XVII.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie z dnia 16 maja 2013r. sygn. akt XIV W 2694/12 za czyn z art. 119 § 1 k.w. na karę 25 dni aresztu;

XVIII.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 21 czerwca 2013r. sygn. akt V K 473/10 za cztery czyny: I popełniony w dniu 16 października 2007r. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, II popełniony w dniu 16 października 2007r. z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, III popełniony na przełomie września i października 2007r. z art. 278 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, IV popełniony z 21/22 listopada 2007r. z art. 13 § 1 k.k. w zb. z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierzono skazanemu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 16 października 2007r.;

XIX.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie z dnia 05 lipca 2013r. sygn. akt III K 242/13 za czyn popełniony w dniu 16 października 2012r. z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 16 października 2012r.;

XX.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie z dnia 7 października 2013r. sygn. akt III K 1362/10 za dwa czyny: I popełniony w okresie od połowy marca 2008r. do 30 kwietnia 2008r. z art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, II popełniony w dniu 1 maja 2008r. z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 31 § 2 k.k. na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności, na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną w wymiarze 3 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono skazanemu okres zatrzymania w dniach 1 i 2 maja 2008r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie wyrokiem łącznym z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt III K 76/15:

I.  na podstawie art. 569 § 1 k.p.k. i art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed dnia 01.07.2015r. połączył kary z osobna orzeczone wyrokami opisanymi w punkcie I i III sygn. akt VIII K 142/07 i III K 415/07 i wymierzył T. G. karę łączną 2 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 569 § 1 k.p.k. i art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed dnia 01.07.2015r. połączył kary z osobna orzeczone wyrokami opisanymi w punkcie IV, XV i XVIII sygn. akt III K 143/08, III K 354/09 i V K 473/10 i wymierzył T. G. karę łączną 4 lat pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 569 § 1 k.p.k. i art. 85 k.k. i art.86 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed dnia 1.07.2015r. połączył kary z osobna orzeczone wyrokami opisanymi w punkcie VI, VII w zakresie czynów I-III, IX, XII, XIII i XX sygn. akt IX K 1035/08, XIV K 775/08, III K 864/08, III K 1262/08, II K 269/09 i III K 1362/10 i wymierzył T. G. karę łączną 3 lat pozbawienia wolności;

IV.  ustalił, że w pozostałej części połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

V.  na podstawie art. 572 k.p.k. umorzył postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym skazań opisanych w punkcie II sygn. akt XIV K 490/07, V sygn. akt VIII K 157/08, VIII sygn. akt III K 854/08, X sygn. akt III K 1445/08, XVI sygn. akt III K 446/10, XIX sygn. akt III K 242/13 i XVII sygn. akt XIV W 2694/12 oraz w zakresie czynu z punktu IV wyroku opisanego w punkcie VII sygn. akt XIV K 775/08;

VI.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie I kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył okresy dotąd odbytej kary: 10 i 11 marca 2007r., 20 stycznia 2009r. do 06 lutego 2009r., 08 marca 2009r. do 23 września 2009r., 05 października 2009r. do 18 listopada 2009r., 25 listopada 2009r. do 22 czerwca 2011r. i od 02 marca 2013r. do 18 maja 2013r.;

VII.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie II kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył okresy dotąd odbytej kary: od dnia 02 marca 2013r. do dnia 01 sierpnia 2013r., 16 październik 2007r. i od dnia 03 listopada 2014r. do dnia 21 października 2015r.;

VIII.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie III kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył okresy dotąd odbytej kary: od dnia 18 maja 2013r. do dnia 17 lipca 2014r., 31 lipca 2008r., 01 sierpnia 2008r., 08 i 09 sierpnia 2008r., 22 lipca 2008r., 19 lipca 2008r., 20 lipca 2008r., 01 i 02 maja 2008r., 26 i 27 lipca 2008r.

IX.  zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. Ł. C. kwotę 147,60 złotych brutto w tym 23 % VAT z tytułu pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

X.  koszty postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego przejął na rachunek Skarbu Państwa.

Apelację od powyższego wyroku łącznego wniósł obrońca skazanego. Zaskarżył wyrok w części dotyczącej pkt. II i III wyroku i zarzucił mu:

1. w zakresie orzeczenia o wymiarze kary łącznej w pkt. II i III zaskarżonego wyroku obrazę prawa materialnego, która miała wpływ na treść orzeczenia, a mianowicie art. 86 § 1 kodeksu karnego poprzez orzeczenie kar łącznych w wymiarze zbliżonym wymiaru wynikającego z zasady kumulacji pomimo zaistnienia przesłanek do zastosowania zasady absorpcji, w wyniku nieuwzględnienia zbieżności przedmiotowej poszczególnych czynów oraz postawy skazanego mającej odzwierciedlenie w opinii z zakładu karnego.

2. alternatywnie zarzucił rażącą niewspółmierność kary polegającą na zbytniej surowości orzeczonych w pkt. II, III kar łącznych.

W konkluzji apelacja wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez wymierzenie skazanemu kar łącznych w oparciu o zasadę absorpcji i wymierzenie skazanemu następujących kar łącznych:

a. w pkt. II 1 roku pozbawienia wolności

b. w pkt. III 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja obrońcy skazanego w zakresie w jakim podnosi zarzut rażącej niewspółmierności kary co do rozstrzygnięć zawartych w pkt II i III zaskarżonego wyroku nie jest pozbawiona słuszności, mimo iż nie w pełni można podzielić przedstawioną w tym zakresie argumentację. Chybiony natomiast jest postawiony w niej zarzut obrazy prawa materialnego.

Niezależnie jednak od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów zaskarżony wyrok w zakresie rozstrzygnięcia opisanego w pkt I oraz w zakresie opisanego w pkt V umorzenia postępowania w odniesieniu do objętego nim wyroku w sprawie o sygn. akt XIV K 490/07 z powodu wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej określonej w art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. należało uchylić i na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. postępowanie w tej części umorzyć.

Podnieść bowiem należy, że wyroki w sprawach o sygn. akt VIII K 142/07 i III K 415/07 opisane w pkt I części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku oraz wyrok w sprawie o sygn. akt XIV K 490/07 objęty umorzeniem opisanym w pkt V części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku były już przedmiotem prawomocnego rozstrzygnięcia w wyroku łącznym Sądu Rejonowego dla Warszawy-

Śródmieścia w Warszawie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 982/10. Obecnie w tym zakresie w stosunku do orzeczenia co do tych wyroków skazujących, objętych już prawomocnym wyrokiem łącznym w sprawie o sygn. akt II K 982 nie zaszły żadne nowe okoliczności, które powodowałyby potrzebę wydania nowego wyroku łącznego. Skoro powołane przez Sąd I instancji okoliczności dotyczące godziny wydania wyroku w sprawie o sygn. akt VIII K 142/07 oraz czasu popełnienia czynu, za który orzeczono karę w sprawie o sygn. akt XIV K 490/07 były znane sądowi wydającemu poprzedni wyrok łączny i nie stanowiły przeszkody do objęcia tych dwóch wyroków oraz wyroku w sprawie o sygn. akt III K 415/07 jednym zbiegiem realnym i wymierzenia kary łącznej, to obecnie nie jest możliwe rozważanie tych samych wyroków skazujących i odmienna ocena w tym zakresie, bowiem w kwestii tej zapadło już prawomocne rozstrzygnięcie. Nie pojawiły się żadne nowe okoliczności, o jakich mowa w art. 575 § 1 k.p.k., wskazujące na potrzebę wydania nowego wyroku łącznego. W sytuacji gdy wobec tej samej osoby zapadły dwa prawomocne wyroki łączne, w których węzłem kary łącznej objęto tylko te same skazania, które objęte były tym węzłem w wyroku, który uprawomocnił się wcześniej, drugi z tych wyroków dotknięty jest w tym zakresie rażącym naruszeniem prawa, zaliczanym do tzw. bezwzględnych przyczyn uchylenia orzeczenia, przewidzianym w art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k., określanym jako naruszenie powagi rzeczy osądzonej (art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.) [por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2011 r., II KK 149/11, OSNKW 2011/12/113]. Zawarte w zaskarżonym wyroku orzeczenie z pkt I oraz z pkt V w zakresie umorzenia postępowania co do objętego nim wyroku w sprawie o sygn. akt XIV K 490/07 zapadło zatem z rażącym naruszeniem prawa, bowiem istniała negatywna przesłanka procesowa określona w art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., a to sprawia, że zachodzi wskazana bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k., co skutkuje uchyleniem zaskarżonego wyroku i umorzeniem postępowania w tym zakresie. Konsekwencją tego rozstrzygnięcia było uchylenie opisanego w pkt VI zaskarżonego wyroku, opartego o przepis art. 577 k.p.k., orzeczenia o zaliczeniu okresów rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet kary łącznej orzeczonej w pkt I.

Odnosząc się natomiast do apelacji obrońcy skazanego, jak już na wstępie wskazano, stwierdzić należy, że niezasadny jest zarzut obrazy prawa materialnego – art. 86 § 1 k.k. Przepis ten wyznacza granice orzekania kary łącznej – od najwyższej z kar orzeczonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. Skoro kary łączne wymierzone przez Sąd I instancji mieszczą się w granicach określonych w tym przepisie to nie można skutecznie mówić o jego obrazie. Zasadny natomiast jest podniesiony w apelacji zarzut rażącej niewspółmierności orzeczonych kar łącznych w pkt II i III części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku, chociaż nie w pełni można podzielić przedstawioną w tym zakresie argumentację. Sąd Rejonowy bowiem wprawdzie trafnie wskazał, że podstawę wymiaru kary łączne są kary wymierzone za poszczególne zbiegające się przestępstwa, jednakże orzeczenie kary łącznej w wyroku łącznym nie może pociągać skutków mniej korzystnych od tych, jakie wypływają dla skazanego z wykonania poszczególnych kar podlegających połączeniu (por. wyrok SN z 31.8.1971, V KRN 322/71, LEX nr 16628, wyrok SN z 6.9.2000, III KKN 340/00, LEX nr 51106, wyrok SN z 22.6.2004, V KK 50/04, LEX 109520).

Powyższe wskazuje, iż wymierzając nową karę łączną w wyroku łącznym, w którym podlegają łączeniu wyroki, w których orzeczono zarówno kary za poszczególne przestępstwa, jak również kary łączne, a szczególnie ustalając górną granicę kary łącznej, należy mieć na względzie nie tylko granice wymiaru kary łącznej określone w art. 86 § 1 k.k., ale również całą regulację prawną dotyczącą sytuacji skazanego wynikającą z zasad procesu karnego. Skazany składając wniosek o wydanie wyroku łącznego, nie powinien ponosić negatywnych skutków takiego swojego działania, a więc wobec niego nie może zapaść rozstrzygnięcie, które pociągałoby za sobą mniej korzystne skutki od tych, które wynikają z wykonywania kar orzeczonych poszczególnymi wyrokami.

W realiach przedmiotowej sprawy zakres orzekania kary łącznej w zbiegu opisanym w pkt II części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku, obejmującym kary orzeczone wyrokami w sprawach o sygn. akt: III K 143/08 - 10 miesięcy ograniczenia wolności, III K 354/09 - 2 miesiące ograniczenia wolności i V K 473/10 - cztery kary po 1 roku pozbawienia wolności, gdzie orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności zawierał się w przedziale od 1 roku pozbawienia wolności do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczenie w tym przypadku kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności jest rażąco surowe, w rozumieniu art. 438 pkt 4 k.p.k., jeśli się uwzględni, że dolegliwość wynikająca z najsurowszej kary orzeczonej w sprawie o sygn. akt V K 473/10 sprowadzałoby się realnie do wykonania kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a przekształcenie dwóch wskazanych kar ograniczenia wolności skutkowałoby karami pozbawienia wolności odpowiednio w wymiarach 5 miesięcy i 1 miesiąca. Zsumowanie tych dwóch kar z podlegającą wykonaniu łączną karą pozbawienia wolności dawałoby łączny wymiar 2 lat pozbawienia wolności, zaś orzeczona w tym zakresie przez Sąd Rejonowy kara łączna 4 lat pozbawienia wolności pociągałaby za sobą mniej korzystne skutki od tych, które wynikają z wykonywania kar orzeczonych wyżej wskazanymi wyrokami. Okoliczność ta, w ocenie Sądu Okręgowego, uzasadniała zmianę zaskarżonego wyroku w pkt II i złagodzenie jej do 2 lat pozbawienia wolności. Konsekwencją tego rozstrzygnięcia było zaliczenie na poczet tej kary okresów rzeczywistego pozbawienia wolności, które wynikały z okresów zaliczonych w poszczególnych wyrokach oraz danych o odbyciu kary pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt V K 473/10.

Co się tyczy zbiegu opisanego w pkt III części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku to granice kary łącznej obejmujące kary orzeczone wyrokami w sprawach o sygn. akt: IX K 1035/08 - 12 miesięcy ograniczenia wolności, XIV K 775/08 w zakresie czynów z pkt I-III tworzących ciąg przestępstw - 1 rok pozbawienia wolności, III K 864/08 - 7 miesięcy pozbawienia wolności, III K 1262/08 - 4 miesiące ograniczenia wolności, II K 269/09 - 1 rok pozbawienia wolności i III K 1362/10 - 3 miesiące pozbawienia wolności, 1 miesiąc pozbawienia wolności i kara łączna 3 miesiące pozbawienia wolności, oscylowały od 1 roku do 3 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności. Podkreślić przy tym należy, że wyroki w sprawach o sygn. akt IX K 1035/08, XIV K 775/08 w zakresie czynów z pkt I-III tworzących ciąg przestępstw, III K 864/08, III K 1262/08, II K 269/09 objęte były poprzednim wyrokiem łącznym w sprawie o sygn. akt II K 982/10, gdzie orzeczono karę łączną w wysokości 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności. Potrzeba wydania nowego wyroku w tym zakresie wynikała z faktu skazania T. G. w sprawie o sygn. akt III K 1362/10 za czyny, które pozostawały w zbiegu realnym z czynami objętymi wskazanymi wyżej pięcioma wyrokami. Wprawdzie w tej sytuacji, zgodnie z art. 575 § 1 k.p.k., poprzedni wyrok łączny w tym zakresie stracił moc, jednakże uwzględniając, że wyrok w sprawie o sygn. akt III 1362/10, który stwarzał potrzebę wydania nowego wyroku łącznego orzekał, za przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w stanie znacznie ograniczonej poczytalności, kary 3 miesięcy pozbawienia wolności, 1 miesiąca pozbawienia wolności i karę łączną - 3 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczenie obecnie nowej kary łącznej w wymiarze 3 lat pozbawienia wolności jawi się jako rażąco surowe, w rozumieniu art. 438 pkt 4 k.p.k. Wprawdzie poprzedni wyrok łączny obejmujący pozostałe skazania, poza wyrokiem w sprawie o sygn. akt III K 1362/10, stracił moc, jednakże wysokość kar orzeczonych w tej ostatniej sprawie nie ma znaczącego wpływu na wymiar nowej kary łącznej. Orzeczona w pkt III zaskarżonego wyroku kara łączna 3 lat pozbawienia wolności pociąga za sobą w tej sytuacji większą dolegliwość niż wynikałaby z wykonania kar orzeczonych w tym zakresie poprzednim wyrokiem łącznym oraz wyrokiem w sprawie o sygn. akt III K 1362/10. Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok i orzeczoną karę pozbawienia wolności złagodził do 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Konsekwencją tego rozstrzygnięcia było zaliczenie na poczet tej kary okresów rzeczywistego pozbawienia wolności, które wynikały z okresów zaliczonych w poszczególnych wyrokach oraz informacji o wprowadzeniu do wykonania i odbyciu kar pozbawienia wolności, w sprawach objętych wskazanym zbiegiem.

Przy orzekaniu o złagodzeniu kar łącznych uwzględniono przy tym, że wprawdzie prawidłowe zachowanie skazanego w jednostce penitencjarnej powinno być standardem, jednakże nie można pominąć pozytywnych aspektów w tej mierze wynikających z opinii o skazanym oraz ze znajdującego się w sprawie o sygn. akt II K 982/10 postanowienia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z części kar objętych poprzednim wyrokiem łącznym. Tak orzeczone na zasadzie asperacji kary łączne pozbawienia wolności prawidłowo uwzględniają, w ocenie Sądu Okręgowego, zarówno przedmiotowo- podmiotowy, jak i temporalny związek między czynami objętymi opisanymi w pkt II i III zaskarżonego wyroku zbiegami realnymi oraz zachowanie się skazanego w czasie pobytu w jednostce penitencjarnej.

Jednocześnie opisanym w pkt V zaskarżonego wyroku umorzeniem na podstawie art. 572 k.p.k. objęto także wyrok w sprawie o sygn. akt III K 135/08, dotyczący obecnie ukarania za wykroczenie, który nie podlega połączeniu z żadnym z wyroków, będących przedmiotem rozpoznania.

O wydatkach postępowania w sprawie orzeczono na podstawie art. 624 § 1 k.p.k., uznając, że ich uiszczenie przez skazanego z uwagi na jego pobyt w zakładzie karnym byłoby dla niego zbyt uciążliwe.

Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd Okręgowy orzekł jak w dyspozytywnej części wyroku.

SSO Małgorzata Bańkowska SSO Marek Wojnar SSO Zenon Stankiewicz

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.