Środa 24 października 2018 Wydanie nr 3894
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2015-07-28
Data orzeczenia:
28 lipca 2015
Data publikacji:
14 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
28 lipca 2015
Sygnatura:
VI Ka 345/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wydział:
VI Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Tomasz Skowron
Sędziowie:
Waldemar Masłowski
Andrzej Tekieli
Protokolant:
Konrad Woźniak
Hasła tematyczne:
Wyrok Łączny
Podstawa prawna:
art. 437§1 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt VI Ka 345/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Tomasz Skowron ( spr .)

Sędziowie SO Waldemar Masłowski

SO Andrzej Tekieli

Protokolant Konrad Woźniak

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Zbigniewa Jaworskiego

po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2015r.

sprawy S. F. ur. (...) w J.

s. K., B. z domu B.

o wyrok łączny

z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

z dnia 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt II K 120/15

I.  uchyla zaskarżony wyrok wobec skazanego S. F. i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze do ponownego rozpoznania,

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. Ś. 120 złotych tytułem kosztów nieopłaconej obrony skazanego z urzędu w postępowaniu odwoławczym oraz 27,60 złotych tytułem zwrotu podatku od towarów i usług.

Sygn. akt VI Ka 345/15

UZASADNIENIE

S. F. został skazany:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 4 IX 2013 roku w sprawie II K 509/13, za czyny z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełnione w okresie od 3 do 10 I 2013 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyny z art. 13 § 1 k.k. w. zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełnione w okresie od czerwca do listopada 2012 roku, na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, gdzie orzeczono również obowiązek naprawienia szkody;

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 19 III 2014 roku w sprawie II K 830/13, za czyny z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełnione w październiku 2012 roku, na karę 11 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wyrokiem łącznym z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie II K 120/15:

I.  na podstawie art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 2 k.k., połączył kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu S. F. wyrokiem opisanym w punkcie 1 części wstępnej wyroku za czyny z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. oraz wyrokiem opisanym w punkcie 2 części wstępnej i wymierzył mu karę łączną roku pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 k.p.k., na poczet orzeczonej wobec skazanego w punkcie I części dyspozytywnej łącznej kary pozbawienia wolności zaliczył dzień 10 I 2013 roku oraz okres od 30 X 2013 roku do 29 X 2014 roku;

III.  na podstawie art. 572 k.p.k., umorzył postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w odniesieniu do kary, orzeczonej za czyny z art. 13 § 1 k.k. w. zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., wymierzonej wyrokiem, opisanym w punkcie 1 części wstępnej wyroku;

IV.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. stwierdził, że wyroki podlegające połączeniu ulegają osobnemu wykonaniu w zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym;

V.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k., zwolnił skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania w niniejszej sprawie.

Od powyższego wyroku łącznego apelację złożył prokurator w części orzeczenia o karze na korzyść skazanego. Powołując się na treść przepisu art. 438 pkt 1 kpk i art. 427 § 1 i 2 kpk wyrokowi temu zarzucił:

- obrazę przepisów prawa materialnego- art. 85 kk i art. 86 § 1 kk- poprzez błędne połączenie w pkt I części dyspozytywnej wyroku tylko kary pozbawienia wolności za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk opisany w pkt 1 części wstępnej wyroku z karą pozbawienia wolności orzeczoną w wyroku wskazanym w pkt 2 części wstępnej wyroku i niezasadne umorzenie w pkt III części dyspozytywnej wyroku postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego na podstawie art. 572 kpk w zakresie czynu z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk, choć Sąd prawidłowo stosując przepisy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk winien był kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem opisanym w pkt 1 części wstępnej wyroku za czyny z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1kk i art. 91 § 1 kk popełnione w okresie od 3 do 10 stycznia 2013 roku i z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i z art. 279 § 1 w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnione przez skazanego w okresie od czerwca do listopada 2012 roku połączyć z kara pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 22 sierpnia 2012 roku sygn. akt. II K 71/13 za występek z art. 279 § 1 kk popełniony w przedziale czasowym pomiędzy 29 a 30 kwietnia 2012 roku oraz za występek z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w sierpniu.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja prokuratora zasługiwała na uwzględnienie.

Skazany S. F. złożył wniosek o połączenie w niniejszym postępowaniu o wyrok łączny dwóch skazań jednostkowych – w sprawie II K 509/13 i II K 830/13 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Pierwszy z tych wyroków ( w sprawie II K 509/13 ) został wydany w dniu 4 września 2013r. a zatem on określa datę końcową istnienia realnego zbiegu przestępstw w rozumieniu art. 85 k.k. wszystkie czyny, za które S. F. został skazany w sprawach II K 509/13 i II K 830/13 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze zostały popełnione przed tą datą. W sprawie II K 509/13 czyny z art. 278§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. przy zastosowaniu instytucji ciągu przestępstw z art. 91§1 k.k. zostały popełnione w okresie pomiędzy 3 a 10 stycznia 2013r., zaś czyny z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 279§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. w okresie pomiędzy czerwcem, a listopadem 2012r. w sprawie zaś IIK 830/13 czyny, które podlegały osądowi zostały popełnione w okresie pomiędzy październikiem 2012r. a 31 grudnia 2012r.

Wbrew stanowisku sądu rejonowego istotną rolę w niniejszej sprawie odgrywa jak wyżej już wskazano data pierwszego z wyroków skazujących, a więc 4 września 2013r. ( w sprawie II K 509/13 ) i końcowa data czynów stanowiących ciągi przestępstw, za które wymierzono kary w sprawach objętych niniejszym postępowaniem. Wszystkie one kończą się przed dniem 4 września 2013r., a więc wbrew ustaleniom sądu I instancji spełniają kryteria do wymierzenia jednej kary łącznej obejmującej wszystkie te skazania. Dla ustalenia zbiegu realnego przestępstw w niniejszej sprawie nie ma znaczenia data wydania wyroku w innej sprawie nie objętej niniejszym postępowaniem. Tym bardziej, ze skazanie w sprawie II K 989/12 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze było objęte postępowaniem o wyrok łączny w sprawie II K 1381/14 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Należy zwrócić uwagę na wskazane przez skarżącego skazanie w sprawie II K 71/13 ( wyrok z dnia 22 sierpnia 2013r. za czyn popełniony w nocy z 29 na 30 kwietnia 2012r. ). Faktycznie wydaje się, że istnieje możliwość objęcia tego skazania jednostkowego ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania.

W tej sytuacji stwierdzić należy, że zarzut apelacji prokuratora ( obrazy art. 85 k.k. ), jak i zawarty w niej postulat jest zasadny. Stąd też zaskarżony wyrok należało uchylić, a sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze.

W związku z ustanowieniem skazanemu obrońcy z urzędu i jego udziałem w rozprawie sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. Ś. 120zł. i dalsze 27,60zł. z tytułu podatku od towarów i usług ( na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze w zw. z §14 ust.5 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ).

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy sąd rejonowy uwzględni wyżej poczynione uwagi i w sposób prawidłowy ustaleni właściwy zbieg realny przestępstw obejmujący skazania w sprawach wymienionych we wniosku S. F.. Ewentualnie uczyni przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie również skazanie w sprawie II K 71/13.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.