Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Ostrołęce z 2013-10-30
Data orzeczenia:
30 października 2013
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Sygnatura:
III U 718/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Ostrołęce
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Teresa Suchcicka
Protokolant:
starszy sekretarz sądowy Małgorzata Laskowska
Hasła tematyczne:
Wysokość Emerytury
Podstawa prawna:
art. 108 ust. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt: III U 718/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Teresa Suchcicka

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Małgorzata Laskowska

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2013 r. w Ostrołęce

sprawy z odwołania T. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w W.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania T. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W.

z dnia 1 marca 2013r. znak (...)

orzeka:

oddala odwołanie.

UZASADNIENIE

T. M. wniosła odwołanie od decyzji z dnia 01.03.2013r., znak (...), którą to decyzją Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. dokonał przeliczenia emerytury odwołującej się. W uzasadnieniu wskazała, że od marca 2012r. uiszczała składki emerytalno-rentowe w wysokości 79 złotych miesięcznie, a organ rentowy dokonał przeliczenia wysokości jej emerytury, w konsekwencji czego wysokość emerytury uległa zwiększeniu o 0,77 groszy. Zdaniem odwołującej się, przeliczenie wysokości jej emerytury przez organ rentowy nie jest prawidłowe.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. wniósł o jego oddalenie. W uzasadnieniu wskazał, że zaskarżoną decyzją z dnia 01.03.2013r. (s. 21 tom IV) dokonano przeliczenia emerytury odwołującej się poprzez ponowne ustalenie wysokości składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonej po dniu ustalenia prawa do emerytury. W wyniku powyższego wysokość świadczenia odwołującej się wyniosła 1244,51 złotych brutto.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

T. M. (ur. (...)) pobiera z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. emeryturę przyznaną decyzją z dnia 15.11.2012r., znak (...) w oparciu o art. 24 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009r., nr 153, poz. 1227 ze zm.), której wysokość została obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 w/w ustawy. (k. 11 a.e., tom IV)

W dniu 12.02.2013r. T. M. złożyła wniosek o przeliczenie emerytury w związku z doliczeniem składek, do którego załączyła dodatkowy dokument (k. l6-17 a.e., tom IV).

Organ rentowy zaskarżoną decyzją z dnia 01.03.2013r. (k. 21 a.e., tom IV) dokonał przeliczenia emerytury odwołującej się poprzez ponowne ustalenie wysokości składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonej po dniu ustalenia prawa do emerytury. W wyniku powyższego wysokość świadczenia odwołującej się wyniosła 1.314,47 zł – brutto, przy czym uwzględniono zwiększenie rolne w kwocie 72,73 zł, przed 1.03.2013r. zwiększenie rolne wynosiło 69,93 zł.

T. M. od powyższej decyzji złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Zdaniem Sądu Okręgowego w Ostrołęce, zaskarżona decyzja z dnia 01.03.2013r. wydana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009r., nr 153, poz. 1227 ze zm.). Zasady obliczenia wysokości emerytury, podstawy prawne i sposób - są szczegółowo wykazane i uzasadnione w zaskarżonej decyzji.

Organ rentowy także w odpowiedzi na odwołalnie odniósł się szczegółowo, dlaczego i jakie kwoty uwzględnił.

Według art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę określoną w art. 24 lub 24a, emeryt podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość świadczenia ulega ponownemu ustaleniu w sposób określony w ust. 2.

Stosownie do treści ust. 2 emerytury obliczone według zasad określonych w art. 26 powiększa się o kwotę wynikającą z podzielenia składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury, o której mowa w art. 24 i 24a, i zwaloryzowanych zgodnie z art. 25 przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku danego ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury, z uwzględnieniem ust. 4 i 5.

Według ust. 3 ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Ust. 4 stanowi, że podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek zaewidencjonowanych od miesiąca, od którego została podjęta wypłata emerytury po raz pierwszy, do miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury, zaś wg ust. 5 - przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do kolejnych wniosków o ustalenie emerytury w nowej wysokości.

Odwołująca się T. M. nie wskazała, na czym polega niezgodność wyliczeń dokonanych przez organ rentowy z obowiązującymi przepisami prawa, nie stawiła się na rozprawę, ani nie złożyła żadnych wniosków dowodowych.

Sąd uznał więc, że jej odwołanie nie jest zasadne i nie zasługuje na uwzględnienie.

Z tych względów na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.