Niedziela 26 maja 2019 Wydanie nr 4108
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-05-19
Data orzeczenia:
19 maja 2014
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
16 października 2014
Sygnatura:
IV U 1167/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Elżbieta Wojtczuk
Protokolant:
st. sekr. sądowy Dorota Malewicka
Hasła tematyczne:
Wysokość Emerytury
Podstawa prawna:
ART. 26 W ZW. Z ART 25 UST. 1B USTAWY Z DN. 17.12.1998 R. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUS
Powołane przepisy:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 1167/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 maja 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSR del. Elżbieta Wojtczuk

Protokolant

st. sekr. sądowy Dorota Malewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2014r. w S.

odwołania E. D.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Nr (...) )

w sprawie E. D.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o wysokość emerytury

oddala odwołanie

Sygn. akt: IV U 1167/13

UZASADNIENIE

Decyzją z 6 sierpnia 2013r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na art.24 ust. 1a ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznał E. D. poczynając od 1 lipca 2013r. ,tj. od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek emeryturę, której wysokość obliczona została zgodnie z zasadami określonymi w art.26 w/w ustawy na kwotę 1564,85 złotych. Jednocześnie z uwagi na to, że tak obliczona emerytura okazała się świadczeniem mniej korzystnym od emerytury ustalonej na podstawie art.53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS organ rentowy poinformował E. D., że podejmuje wypłatę świadczenia przyznanego decyzją z 09.10.2007 r. w kwocie brutto 1729,97 złotych i zmienia numer świadczenia na (...).

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła ubezpieczona E. D. zaskarżając decyzję z dnia 6 sierpnia 2013 r. w całości i wnosząc o jej zmianę poprzez ponowne obliczenie wysokości emerytury z wyłączeniem zastosowania art. 25 ust.1 b) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS i przyznanie emerytury od dnia 1 lipca 2013 r. Ubezpieczona podniosła, że w dniu (...)r. ukończyła 60 rok życia i wysokość jej emerytury powinna być przeliczona według przepisów obowiązujących na dzień spełnienia przez nią przesłanki wymaganego wieku 60 lat. W ocenie ubezpieczonej złożenie przez nią wniosku z kilkumiesięcznym odstępem czasowym od osiągnięcia przez nią 60 roku życia nie powinno skutkować zastosowaniem do niej nowych przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r., bowiem prawo do emerytury lub renty ustala się na dzień spełnienia warunków powstania prawa, bez względu na datę podjęcia działań w celu ich realizacji tj. datę zgłoszenia wniosku. Ponadto ubezpieczona wskazała, że w jej przypadku, jak również w przypadku wszystkich uprawnionych do świadczenia emerytalnego, którzy nabyli je w 2012 r., a którzy z końcem roku nie złożyli wniosku o przyznanie emerytury powszechnej, doszło do naruszenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, bowiem przepisy różnicują sytuację prawną osób pobierających świadczenia z ubezpieczeń społecznych w zależności od momentu złożenia wniosku, pomimo tego, że prawo zostało nabyte w tym samym okresie, co jest niezgodne z art. 32 Konstytucji (odwołanie k. 2 -4).

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania wskazując na przepisy prawa i argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (odpowiedź na odwołanie k.5-6 akt sprawy).

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu (...) - mając ukończony 55 rok życia - ubezpieczona E. D. wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z wnioskiem o emeryturę. Stosunek pracy ubezpieczonej ustał z dniem 26 września 2007r. i po tej dacie ubezpieczona nie kontynuowała zatrudnienia. Decyzją z 09 października 2007r. organ rentowy przyznał ubezpieczonej poczynając od 1 września 2007 r. emeryturę. Podstawę przyznania świadczenia stanowił przepis art.46 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a jej wysokość ustalono na podstawie art.53 powyższej ustawy (wniosek o emeryturę k. 1-5, świadectwo pracy z 26 września 2007r. k.17 i decyzja z dnia 09.10.2007 r. k.35-36 akt organu rentowego). Powyższe świadczenie organ rentowy wypłacał ubezpieczonej za numerem E (...).

W dniu (...) ubezpieczona osiągnęła powszechny wiek emerytalny, tj. ukończyła 60 rok życia. W dniu 29 lipca 2013 r. ubezpieczona złożyła w organie rentowym wniosek o emeryturę. W wyniku rozpoznania powyższego wniosku organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję z 6 sierpnia 2013r. znak: (...). Organ rentowy działając na art.24 ust. 1a ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznał emeryturę E. D. poczynając od 1 lipca 2013r., tj. od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek, której wysokość obliczył zgodnie z zasadami określonymi w art.26 w/w ustawy na kwotę 1564,85 złotych. Jednocześnie z uwagi na to, że tak obliczona emerytura okazała się świadczeniem mniej korzystnym od emerytury ustalonej na podstawie art.53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS organ rentowy poinformował E. D., że podejmuje wypłatę świadczenia przyznanego decyzją z 09.10.2007 r. w kwocie brutto 1729,97 złotych i zmienia numer świadczenia na (...). Zgodnie z tymi uregulowaniami podstawę obliczenia emerytury stanowiła kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne (zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia) oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego pomniejszona o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranej uprzednio przez ubezpieczoną emerytury (przyznanej w/w decyzją z 09.10.2007 r.). Tak ustalona podstawa emerytury podzielona przez przewidywane średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia ubezpieczonej na emeryturę dała kwotę emerytury w wysokości 1564,85 złotych. Wobec ustalenia, że tak ustalona emerytura jest świadczeniem mniej korzystnym od świadczenia dotychczas pobieranego przez ubezpieczoną, organ rentowy od 1 lipca 2013r. ponownie podjął wypłatę na rzecz ubezpieczonej emerytury przyznanej decyzją z 09.10.2007 r. w aktualnej (na datę decyzji) wysokości wynoszącej 1.729,97 złotych brutto – 1.443,27 złotych netto (wniosek o emeryturę z 29.07.2013 r. k.1-2 i decyzja z dnia 06.08.2013 r. k.8 akt organu rentowego).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej E. D. od decyzji z 6 sierpnia 2013 r. nie jest zasadne i podlega oddaleniu.

W sprawie niesporne jest, że od 1 września 2007 r. ubezpieczona pobierała tzw. wcześniejszą emeryturę przyznaną na podstawie art.46 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz.1227 ze zm.). Poza sporem pozostaje również, że w dniu (...). ubezpieczona ukończyła 60 -ty rok życia i w dniu 29 lipca 2013 r. wystąpiła do organu rentowego z wnioskiem o ustalenie wysokości świadczenia w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W rozpoznaniu powyższego wniosku organ rentowy przyznał ubezpieczonej emeryturę na podstawie art.24 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. w oparciu o przepisy regulujące nabywanie prawa do emerytury przez ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948r. Ustalając wysokość emerytury organ rentowy zastosował zasadę przewidzianą w art.26 ust.1 przedmiotowej ustawy, tj. podstawę emerytury (obliczoną zgodnie z art.25) podzielił przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę przez ubezpieczoną. Podstawę zaś obliczenia emerytury ustalił - w oparciu o regulacje zawarte w art.25 ust.1 i ust.1 b ustawy - jako sumę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne (zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia) i zwaloryzowanego kapitału początkowego pomniejszoną o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranej uprzednio przez ubezpieczoną emerytury. Ustalona w ten sposób wysokość emerytury wyniosła 1.564,85 złotych.

Ubezpieczona zakwestionowała powyższe wyliczenie, a w szczególności zastosowanie do jej osoby przepisu art.25 ust.1b ustawy emerytalnej nakazującej pomniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę stanowiącą sumę kwot wypłaconej uprzednio na jej rzecz wcześniejszej emerytury przyznanej decyzją z 9 października 2007 r. Ubezpieczona argumentowała, że powyższy przepis został dodany do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na mocy art.1 pkt 6b ustawy z 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz.637), która to ustawa weszła w życie 1 stycznia 2013r. Tymczasem skoro ubezpieczona ukończyła powszechny wiek emerytalny w dniu (...)r., a prawo do emerytury ustala się na dzień spełnienia warunku powstania tego prawa, bez względu na datę zgłoszenia wniosku o przyznanie tego prawa, to do obliczenia wysokości jej emerytury powinny być zastosowane przepisy w brzmieniu sprzed tej nowelizacji .

Ze powyższym stanowiskiem ubezpieczonej nie można się zgodzić. Poza sporem pozostaje, że przepis art.25 ust.1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2013r., a to z mocy uregulowania zawartego w art.22 w/w ustawy z 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, stanowiącej że ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. Należy dalej zauważyć, że zgodnie z art.116 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z kolei przepis art.129 ust.1 powyższej ustawy stanowi, że świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w który zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Z powyższego wynika, że zasadą jest, iż postępowanie w sprawie świadczenia wszczyna się na wniosek zainteresowanego a data zgłoszenia wniosku ma takie znaczenie, że świadczenie wypłaca się od dnia powstania prawa do tego świadczenia, ale nie wcześniej jak od miesiąca, w którym zgłoszono stosowny wniosek. To zaś powoduje, że rozpoznając wniosek zainteresowanego organ rentowy stosuje przepisy obowiązujące w dacie zgłoszenia wniosku. W okolicznościach niniejszej sprawy oznaczało to, że choć ubezpieczona 60 -ty rok życia ukończyła (...)to wobec zgłoszenia wniosku o ustalenie wysokości emerytury (w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego) w dniu 29 lipca 2013 r., zastosowanie do obliczenia wysokości emerytury znajdują przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności i ustalenia Sąd na podstawie art.477 14 §1 kpc odwołanie ubezpieczonej oddalił.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.