Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-11-14
Data orzeczenia:
14 listopada 2014
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
17 grudnia 2014
Sygnatura:
IV U 1253/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Katarzyna Antoniak
Protokolant:
st. sekr. sądowy Iwona Chojecka
Hasła tematyczne:
Wysokość Emerytury
Podstawa prawna:
art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 1253/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

st. sekr. sądowy Iwona Chojecka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2014r. w S.

odwołania H. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 12 września 2013 r. (Nr (...) )

w sprawie H. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o wysokość emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustala iż wysokość emerytury H. P. na dzień 1 sierpnia 2013 roku wynosi (...)) zł brutto.

Sygn. akt: IV U 1253/13 UZASADNIENIE

Decyzją z (...). Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie przepisów ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeliczył od 1 sierpnia 2013r. emeryturę H. P. o symbolu E z uwzględnieniem zarobków z okresu 1976-1998 wskazując, że wg najkorzystniejszego wariantu emerytura ta wynosi 1.739,09 złotych i jest świadczeniem mniej korzystnym od emerytury o symbolu (...) wyliczonej zgodnie z art.26, która wynosi 2.256,32 złotych. Jednocześnie organ rentowy wskazał, że zarobki wskazane w legitymacji ubezpieczeniowej (za lata 1968-1976) nie zostały uznane z uwagi na brak czytelnych pieczątek zakładu pracy oraz osoby wpisującej dane, ponadto wpisy są mało czytelne, a rok 1976 nosi znamiona poprawek. Dlatego za ten okres organ rentowy przyjął kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła ubezpieczona H. P. wnosząc o uwzględnienie danych o zarobkach widniejących w legitymacji ubezpieczeniowej za lata 1968-1976 do obliczenia wysokości emerytury. Wskazała, że nie jest w stanie inaczej udokumentować wysokości tych zarobków. Legitymację ubezpieczeniową przechowywała z pobudek sentymentalnych. Sugestie organu rentowego co do poprawiania wpisów sum wynagrodzenia w legitymacji są bezpodstawne (odwołanie k.2).

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania wskazując na przepisy prawa i argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (odpowiedź na odwołanie k.3-4).

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu (...). - mając ukończony (...) rok życia – ubezpieczona H. P. wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z wnioskiem o emeryturę. Decyzją z 16 czerwca 2004r. organ rentowy przyznał ubezpieczonej poczynając od 3 maja 2004r. ,tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego emeryturę. Podstawę przyznania świadczenia stanowił przepis art.46 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (wniosek o emeryturę z 11 maja 2004r. k.1 i decyzja z 16 czerwca 2004r. o przyznaniu emerytury k.28-29 akt o emeryturę za wnioskiem z 11 maja 2004r.). Powyższe świadczenie organ rentowy wypłacał ubezpieczonej za numerem E (...).

W dniu (...). ubezpieczona osiągnęła powszechny wiek emerytalny ,tj. ukończyła(...)życia. W dniu 7 grudnia 2012r. złożyła w organie rentowym wniosek o emeryturę. W wyniku rozpoznania powyższego wniosku organ rentowy wydał decyzję z 14 stycznia 2013r., w której przyznał ubezpieczonej emeryturę poczynając od 1 grudnia 2012r. ,tj. od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Świadczenie przyznane zostało na podstawie art.24 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a jego wysokość ustalona została w myśl uregulowań zawartych w art.26 powyższej ustawy. Zgodnie z tymi uregulowaniami podstawę obliczenia emerytury stanowiła kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne (zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia) oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Tak ustalona podstawa emerytury podzielona przez przewidywane średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia ubezpieczonej na emeryturę dała kwotę emerytury w wysokości (...)złotych brutto miesięcznie. Świadczenie to oznaczone symbolem (...) okazało się świadczeniem korzystniejszym od emerytury wpłacanej pod symbolem E (...) (wniosek o emeryturę z 7 grudnia 2012r. i decyzja z 14 stycznia 2013r. o przyznaniu emerytury k.1 i 15-16 akt emerytalnych za wnioskiem z 7 grudnia 2012r.).

W dniu 13 sierpnia 2013r. ubezpieczona wystąpiła do organu rentowego z wnioskiem o przeliczenie emerytury o symbolu (...) przy przyjęciu zarobków z legitymacji ubezpieczeniowej obejmujących lata 1968-1976 ,tj. z okresu zatrudnienia w Powiatowym Inspektoracie (...) Melioracji w W. oraz w Powiatowym Biurze Geodezji i (...) w W.. Do wniosku ubezpieczona załączyła m.in. legitymację ubezpieczeniową oraz dowód osobisty z okresu obejmującego w/w lata (wniosek o przeliczenie emerytury z 13 sierpnia 2013r. wraz z załącznikami k.17-24 akt emerytalnych za wnioskiem z 7 grudnia 2012r.).

Zaskarżoną decyzją z 12 września 2013r. organ rentowy przeliczył emeryturę ubezpieczonej od 1 sierpnia 2013r. ,tj. od miesiąca wystąpienia z wnioskiem o przeliczenie świadczenia, jednakże nie uwzględnił wpisów o zarobkach widniejących w legitymacji ubezpieczeniowej uznając, że wpisy i pieczątki są nieczytelne, a wpis dotyczący roku 1976 nosi znamiona poprawek. Dlatego za sporny okres przyjał kwoty minimalnego wynagrodzenia (zaskarżona decyzja z 12 września 2013r. k.32-33 akt emerytalnych za wnioskiem z 7 grudnia 2012r.).

W okresie od 1 sierpnia 1968r. do 31 maja 1969r. ubezpieczona była zatrudniona w Powiatowym Inspektoracie (...) Melioracji w W., a od 1 czerwca 1969r. do 31 lipca 1975r. w Powiatowym Biurze Geodezji i (...) w W. (świadectwo pracy z 29 grudnia 1976r. k.8-8v akt emerytalnych za wnioskiem z 11 maja 2004r.). We wskazanym okresie wynagrodzenie ubezpieczonej – zgodnie z wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej wynosiło: w 1968r. (od 1 sierpnia do 31 grudnia) - 5.000 złotych, w 1969r. - 5.000 złotych, w 1970r. - 17.550 złotych, w 1971r. - 18.640 złotych, w 1972r. - 21.252 złotych, w 1973r. - 27.336 złotych, w 1974r. - 33.240 złotych, w 1975r. (od 1 stycznia do 31 lipca) – 42.889 złotych (legitymacja ubezpieczeniowa – w kopercie na k.24 akt emerytalnych za wnioskiem z 7 grudnia 2012r.).

Od 1 sierpnia 1975r. do 15 grudnia 1976r. ubezpieczona zatrudniona była w Wojewódzkim Biurze Geodezji i (...) w S. z siedzibą w M. na stanowisku kierownika D. Ewidencji Gruntów i Uwłaszczeń w w Oddziale w W. (świadectwo pracy z 29 grudnia 1976r. k.8 akt emerytalnych za wnioskiem z 11 maja 2004r.). Zgodnie z angażem z 29 sierpnia 1975r. wynagrodzenie ubezpieczonej na tym stanowisku wynosiło: 3.700 złotych wynagrodzenie zasadnicze, 600 złotych dodatek funkcyjny, 185 złotych dodatek stażowy, co łącznie stanowiło 4.485 złotych netto miesięcznie (angaż z 29 sierpnia 1975r. k.15B akt osobowych ubezpieczonej).

Od 16 grudnia 1976r. ubezpieczona zatrudniona została na stanowisku geodety specjalisty w Urzędzie Miasta i Gminy w K.. Zgodnie z umową o pracę z 15 grudnia 1976r. wynagrodzenie ubezpieczonej na tym stanowisku wynosiło: 4.600 złotych netto wynagrodzenie zasadnicze i 250 złotych netto dodatek stażowy. Ponadto przewidziano 15% premii uznaniowej obliczonej od wynagrodzenia zasadniczego, przyznawanej w okresach kwartalnych (umowa o pracę z 15 grudnia 1976r. k.19B akt osobowych ubezpieczonej).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej H. P. okazało się uzasadnione.

Z przedstawionych wyżej ustaleń wynika, że od 1 grudnia 2012r. ubezpieczona pobiera emeryturę przyznana podstawie art.24 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz.1227 ze zm.). Emerytura ta obliczona jest wg zasad określonych w art.26 ustawy ,tj. podstawę jej obliczenia stanowi kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego podzielona przez przewidywane średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia ubezpieczonej na emeryturę. Zgodnie z powyższym na wysokość emerytury ubezpieczonej wpływa wysokość kapitału początkowego, który ustalany jest przy uwzględnieniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne uprawnionego.

Występując w dniu 13 sierpnia 2013r. z wnioskiem o przeliczenie emerytury ubezpieczona wniosła o uwzględnienie wynagrodzenia uzyskiwanego przez nią w latach 1968-1976 wg wpisów w załączonej legitymacji ubezpieczeniowej. Organ rentowy nie przychylił się do wniosku ubezpieczonej wskazując, że wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej są nieczytelne i do obliczeń przyjął obowiązujące wówczas wynagrodzenie minimalne. Analizując wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej (w kopercie na k.24 akt emerytalnych za wnioskiem z 7 grudnia 2012r.) Sąd doszedł do przekonania, że stanowisko organu rentowego jest nieuzasadnione w zakresie, w jakim odmówił on uwzględnienia danych z legitymacji za lata 1968 - 1975 (do 31 lipca 1975r.). Nie ulega wątpliwości, że przedłożona przez ubezpieczoną legitymacja ubezpieczeniowa jest dokumentem starym – wg daty wystawienia pochodzi z 6 sierpnia 1968r., a zatem sprzed ponad 45 lat. Jej autentyczność nie budzi jednak wątpliwości. Co do wpisów o wysokości wynagrodzenia w latach 1968 - 1976 to wbrew twierdzeniom organu rentowego wpisy te są czytelne. Z uwagi na znaczny upływ czasu wpisy dokonywane długopisem uległy pewnemu rozmazaniu, ale daty i cyfry są w pełni czytelne. Sam organ rentowy, wbrew temu co wskazał w zaskarżonej decyzji, nie miał problemu z odczytaniem tych danych, gdyż kwoty wynagrodzenia za poszczególne lata zostały poprawnie odczytane i naniesione na dokument z 5 września 2013r. pt. „notatka na posiedzenie kolegialne” (k.31 akt emerytalnych za wnioskiem z 7 grudnia 2012r.). Z uwagi na upływ czasu nieczytelne stały się natomiast pieczątki firmowe i imienne osoby dokonującej wpisów, ale okoliczność ta nie podważa autentyczności tych wpisów. Dlatego Sąd uznał, że niezasadne było pominięcie przez organ rentowy wysokości wynagrodzenia ubezpieczonej za lata 1968 – 1975 (do 31 lipca 1975r.) wykazanego w powyższym dokumencie. Co do wynagrodzenia za okres od 1 sierpnia 1975r. do 31 grudnia 1975r. i za rok 1976 Sąd zgodził się z organem rentowym, że z uwagi na to, iż wpis za ten okres zawiera przekreślenie (w zakresie roku), a kwota wynagrodzenia za ten okres jest poprawiona lub pogrubiona, wpis ten budzi wątpliwości co do wysokości osiągniętego przez ubezpieczoną wynagrodzenia. Mając na uwadze powyższe Sąd zlecił organowi rentowemu obliczenie wysokości emerytury ubezpieczonej przy uwzględnieniu wysokości wynagrodzenia za lata 1968 – 1975 (do 31 lipca 1975r.) wykazanego w legitymacji ubezpieczeniowej, a za pozostały w/w okres wg danych wynikających z dokumentacji zachowanej w aktach osobowych ubezpieczonej – vide: ustalenia faktyczne (zarządzenie k.19 akt sprawy). Stosownie do powyższego organ rentowy dokonał przeliczenia wysokości emerytury ubezpieczonej na dzień 1 sierpnia 2013r. ,tj. na datę wystąpienia z wnioskiem o przeliczenie ustalając, że wynosi ona (...)złotych (wyliczenie wysokości emerytury k.24 akt sprawy). Uprzednio organ rentowy dokonał przeliczenia kapitału początkowego ubezpieczonej przy przyjęciu w/w danych (wyliczenie wysokości kapitału początkowego k.38 akt emerytalnych za wnioskiem z 7 grudnia 2012r.).

Mając na uwadze powyższe okoliczności i ustalenia Sąd na podstawie art.477.14§2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił, że na dzień 1 sierpnia 2013r. emerytura ubezpieczonej wynosi (...)złotych brutto.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.